30 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, από την Τουρκία στην Β. Ήπειρο

 

 Η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει την Ελλάδα με όποιο τρόπο μπορεί. Αυτήν την φορά έβαλε στόχο τους Βορειοηπειρώτες. Προσπαθεί να αλλοιώσει την Ελληνική Εθνική Μειονότητα ώστε να περικυκλώσει την Ελλάδα από μετανάστες εχθρικούς σε αυτήν. Την κατάλληλη στιγμή θα τους ενεργοποιήσει ώστε να εισβάλλουν στην χώρα μας ζητώντας δήθεν άσυλο.

Με άκρα μυστικότητα προχωρούν στην Βόρειο Ήπειρο, δηλαδή στο Νότιο κομμάτι της Αλβανικής επικράτειας όπου ζούν πάνω από 120.000 Έλληνες Βορειοηπειρώτες, οι εργασίες κατασκευής έξι κέντρων υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, που θα στείλει η Τουρκία στην Αλβανία, για να αποσυμφορήσει τους δικούς της προσφυγικούς καταυλισμούς.

Ο ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -- Του αειμνήστου Αλεξ. Καλόμοιρου

…Ο ορθολογισμός του Παπισμού αυτήν την ίδια την δυνατότητα επιτυχίας του σκοπού της ζωής των ανθρώπων την αρνείται, και βλέπει την Σωτηρία σαν μία νομική δικαίωσι των ανθρώπων μπροστά σε μια εξαγριωμένη ανθρωπομορφική θεία δικαιοσύνη. Για τους «Καθολικούς» ο άνθρωπος, δια της σταυρικής θυσίας του Χριστού, σώζεται από την θεία δικαιοσύνη και όχι από τα νύχια του διαβόλου, ο Θεός έρχεται να μας σώση από τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός σκοτώνει τον Θεό, για να ικανοποιήση την δικαιοσύνη του Θεού! Φεύ της βλασφημίας. Στην πραγματικότητα ο Χριστός πέθανε στον σταυρό για να αναστηθή και έτσι να νικήση δια του θανάτου τον θάνατο, να απαλλάξη τους ανθρώπους από τον θάνατο και κατ΄ αυτόν τον τρόπο να τους ελευθερώση από τον διάβολον ο οποίος υπεδούλωσε τους ανθρώπους δια του φόβου του θανάτου και της φθοράς, «όσοι φόβω θανάτου δια παντός του ζην ένοχοι ήσαν δουλείας». «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ίνα λύση τα έργα του Διαβόλου» (Α΄ Ιωάν. γ: 8). Μας γλυτώνει ο Χριστός από τον διάβολο και μας φέρνει πάλι στην αγκαλιά του Θεού απ΄ όπου ξεπέσαμε. Όμως αυτήν την δυνατότητα να επιστρέφουμε στην αγκαλιά του Θεού οι παπικοί την αρνούνται, γιατί ο ορθολογισμός τους τούς υπαγορεύει ότι καμμία δυνατότης επαφής δεν υπάρχει μεταξύ του ακτίστου Θεού και του κτιστού ανθρώπου. Πως άρχισε η πλάνη τους; Ο ορθολογισμός εισήχθη στην Εκκλησία της Δύσεως από ανθρώπους, που ήσαν μεν ευσεβείς, αλλά δεν είχαν κατορθώσει να απαλλαγούν από τα δεσμά της ανθρωπίνης σοφίας. Τα πρώτα σπέρματα του ορθολογισμού, που έπιασαν βαθειές ρίζες τα έσπειρε ο Αυγουστίνος.

Οικουμενισμός : Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Η ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΛΑΜΑ -- Αθωνικά άνθη

«… ούτω γινόμεθα ναός Θεού, όταν μη φροντίσι γηϊναις το συνεχές της μνήμης διακόπτηται… αλλά πάντα αποφυγών ο φιλόθεος επί τον Θεόν αναχωρή» Μ. Βασίλειος.

Η Ησυχία δεν αποτελεί διακοσμητικόν τι πλαίσιον της προσευχής. Είναι το αναγκαίον περιβάλλον της. Εν τοις θορύβοις «το μοναδικόν του νου, καθ’ ο συνίσταται ο εντός και όντως Μοναχός, δυαδικόν, έστι δ’ ότε και πολυσχιδές, καθίσταται». Η διάσπασις του ενιαίου της ψυχής καθιστά αδύνατον την αληθή προσευχήν. Διασπάται το «μοναδικόν» του νου εις «δυαδικόν» ή και «πολυσχιδές» εκ των συνομιλιών και από αυτής της θέας των ανθρώπων. Εν αναλύσει, και αυτή η προσδοκία ελεύσεώς τινος προκαλεί σύγχυσιν. Αλλά και γράφων ο Ησυχαστής προς τινα, έστω και πνευματικά, πάλιν δεν δύναται ν’ αποφύγη την περισπώσαν τον νουν μέριμναν. Και αν μεν πρόκειται περί προκοψάντων εις τας αρετάς και δια της αγάπης ενωθέντων μετά του Θεού, η ζημιά είναι μικρά, διότι αίρεται μόνον η άμεσος και ειλικρινής μυστική ένωσις.

Απολυτίκιο Αγ. Ιωακείμ και Άννης


 

Τη Θ΄ (9η) Σεπτεμβρίου, μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων ΙΩΑΚΕΙΜ και ΑΝΝΗΣ.

Ιωακείμ και Άννης των Αγίων Θεοπατόρων την μνήμην εορτάζομεν σήμερον, διότι εγένοντο πρόξενοι της παγκοσμίου χαράς, με την γέννησιν της θυγατρός αυτών και Κυρίας ημών Θεοτόκου· η κυρίως όμως μνήμη της τελευτής αυτών εορτάζεται κατά την εικοστήν πέμπτην του Ιουλίου.                                                                                                     

 ΕΓΚΩΜΙΟΝ εις τους Αγίους Θεοπάτορας ΙΩΑΚΕΙΜ και ΑΝΝΑΝ                      

Κοσμά του Βεστίτορος.           


Η χθες της Θεοτόκου γενεθλιακή πανήγυρις, την της παγκοσμίου χαράς ημίν εορτήν ευφήμοις δεδοξολόγημεν υμνωδίαις· η δε σήμερον ημέρα, την ευχαριστίαν τοις γεννήτορσι προσφέρει της Θεομήτορος, ων η αφορμή, απαρχή της απάντων γέγονε σωτηρίας. Τοίνυν της θυγατρός εστιν η των γονέων πανήγυρις· ώσπερ γαρ επί δόξη μητρός συνδοξάζεται τέκνον, ούτω και επί υμνωδία τέκνου, συμμεγαλύνεται μήτηρ· και η σήμερον ευφροσύνη, μνήμη εστι Δικαίων μετ’ εγκωμίων.   

Ὁ Μεταξάκης καί τό Νέον Ἡμερολόγιον -- από το βιβλίον του π. Θεοδώρου Ζήση δια τον όσιον ΦιλόΘεον Ζερβάκον

Κρίνοντας τήν Μασονία καί τούς Μασόνους ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος μέ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα ἀναφέρεται στόν οἰκουμενικό πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη, μία πολυτάλαντη καί δυναμική προσωπικότητα, ἡ ὁποία προσδιώρισε ἐν πολλοῖς τά ἐκκλησιαστικά δρώμενα τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἐπί κακῆς πάντως καί ἀντιπαραδοσιακῆς γραμμῆς καί ἐπί μεγίστῃ ζημίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, μέ τούς νεωτερισμούς καί τίς καινοτομίες πού εἰσήγαγε, ἡ σπορά τῶν ὁποίων ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά παράγει δηλητηριώδεις γιά τήν Ἐκκλησία καρπούς. Ἐκτός τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ Ἑορτολογίου Ἡμερολογίου, τῆς ὁποίας εἶναι ὁ κύριος ἐμπνευστής καί προωθητής, ἀλλά καί ὁ δημιουργός τοῦ μέχρι σήμερα τραυματικοῦ γιά τήν Ἐκκλησία σχίσματος, θεωρεῖται καί ὡς ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ ἀνοίγματος πρός τούς Παπικούς καί τούς Λουθηροκαλβίνους, θεμελιωτής καί κήρυκας τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ συγκρητισμοῦ, δηλαδή καί τῆς ἐξισώσεως – συμφύρσεως τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν πρός μία ψευδῆ ἑνότητα, πού ἐξυπηρετεῖ ὄχι τό σχέδιο τῆς σωτηρίας, τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τό σχέδιο τῆς ἀπωλείας, τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἡ συχνή ἀναφορά τοῦ ὁσίου Φιλοθέου στήν μασονική ἰδιότητα τοῦ Μελετίου Μεταξάκη καί στόν ἀντικανονικό τρόπο προωθήσεώς του σέ ἀρχιεπισκοπικούς καί πατριαρχικούς θρόνους ἔχει ὡς στόχο νά δείξει ὅτι εἶναι ὄργανο ἀντιθέων, ἀντιχριστιανικῶν, ἀντιεκκλησιαστικῶν δυνάμεων, πού ἐπιδιώκουν νά πλήξουν τήν μοναδική ἐλπίδα ζωῆς καί σωτηρίας τοῦ κόσμου, τό δόγμα τῆς μοναδικῆς καί ἀποκλειστικῆς ὁδοῦ ζωῆς καί σωτηρίας, πού εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία του. Ἡ σατανοκίνητη πάντως αὐτή γραμμή τοῦ Μελετίου Μεταξάκη, μέσῳ τῆς πατριαρχίας τοῦ Ἀθηναγόρα εἶναι ἡ κυρίαρχη σήμερα ἐκκλησιολογική κατεύθυνση στούς ἡγετικούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους, γι᾽ αὐτό καί ὅσα λέγει ὁ ὅσιος Φιλόθεος γιά τόν διατελέσαντα διαδοχικά μητροπολίτη Κιτίου τῆς Κύπρου (1910-1918), μητροπολίτη Ἀθηνῶν (1918-1920), οἰκουμενικό πατριάρχη (1921-1923) καί πατριάρχη Ἀλεξανδρείας μέχρι τοῦ θανάτου του (1926-1935), δέν θά ἀκουσθοῦν εὐχάριστα, διότι οἱ κινούμενοι στούς συγκρητιστικούς καί οἰκουμενιστικούς αὐτούς χώρους τόν ἐπαινοῦν καί τόν ἐγκωμιάζουν.

Ἀπόλυτος ἀνάγκη νά δοῦμε ὅλοι αὐτό τό βίντεο!

Ἡ Ἰατρός Κα Carrie Madej ἀποδεικνύει ὅτι ἐπ' οὐδενί ΔΕΝ πρέπει νά δεχθοῦμε τό ἐπερχόμενον ἐμβόλιον, διότι εἶναι πολύ πιθανόν ὅτι αὐτό θά ἔχῃ παρενέργειες καί ὅτι θά σκοτώσῃ πολλούς ἀπό αὐτούς πού θά τό δεχθοῦν, 10-15%, ὅπως μᾶς εἶπε «ἔξω ἀπό τά δόντια» ὁ Bill Gates στο βίντεό του,

https://www.youtube.com/watch?v=L229t1k3FTw  (βλ. λεπτόν 2.40), θά ἐπηρεάσῃ τό DNA μας, θά εἰσαγάγῃ στό σῶμά μας ἕνα ἀριθμόν (κατά πᾶσαν πιθανότητα τό 666) καί θά μᾶς μεταβάλῃ ἀπό ἀνθρώπους εἰς προϊόντα!!! Κατόπιν αὐτῶν, θά πρέπῃ κάποιος νά εἶναι ἀπείρως ἠλίθιος νά ἐμβολιασθῇ ὁ ἴδιος ἤ νά ἐπιτρέψῃ σέ κάποιο μέλος τῆς οἰκογενείας του νά ἐμβολιασθῇ. Δεῖτε τό βίντεο, ἡ Κα Madej ξέρει τί λέγει:

Η Αμερικανίδα γιατρός Carrie Madej, για το επερχόμενο εμβόλιο και ό,τι θα το συνοδεύει ... ΜΟΝΟ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΜΥΑΛΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ(βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους)

8 Σεπτεμβρίου, 2020 https://attikanea.info/%ce%b7-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%82-carrie-madej-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%87%cf%8c/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1088&v=_J3eJA52zOw&feature=emb_logo  

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑΝ -- Τοῦ κ. Δημ. Κ. Κουτσουλέλου Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

«Ὅσο νὰ σὲ λυπηθεῖ τῆς ἀγάπης ὁ Θεός καὶ νὰ ξημερώσει μιάν αὐγὴ καὶ νὰ σὲ καλέσει ὁ λυτρωμός, ὦ ψυχὴ παραδαρμένη ἀπὸ τὸ κρίμα...». Κωστῆς Παλαμᾶς

Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ σημερινὴ φοβερὴ οἰκονομικὴ κρίση εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ καρπὸς τῆς ἠθικῆς, πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσεως. Προηγήθηκαν καὶ παραμένουν ἡ κατάπτωση καὶ ἡ διαφθορά, ἡ σύγχυση καὶ ἡ νοθεία, ἡ παρακμὴ καὶ ἡ ὑποβάθμιση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς Κοινωνίας, μὲ ὅλα τὰ δυσάρεστα καὶ ἐκφυλιστικὰ φαινόμενα. Ὅλοι μας διαπιστώνουμε, μὲ λύπη ὅτι ἡ Πατρίδα μας ἔχει ὑποστεῖ, τὰ τελευταῖα ἰδιαίτερα χρόνια, μιὰ λεηλασία.

Το Αιγαίο «κείται μακράν» -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η τραγική διαπίστωση ότι τίποτε δεν αλλάζει εις αυτόν τον καθημαγμένο τόπο, φαίνεται από τις άλογες αποφάσεις οι οποίες κολακεύουν την πνευματικά ευνουχισμένα μάζα εξοργίζουν όμως τον οξύνου πολίτη.

Καταρχάς η διελκυστίνδα των εξελίξεων καθόσον αφορά την κατάφωρη προσβολή της εθνικής μας κυριαρχίας, από τους Τούρκους, ο ανυπόστατος ρόλος της πολύφερνης Ε.Ε και η ανήκουστη ολιγωρία του διεθνούς παράγοντα, ο οποίος δια ιδικούς του λόγους διατηρεί επαμφοτερίζουσα θέση, ωθώντας τις εξελίξεις προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, προξενεί έντονο προβληματισμό.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Ανήσυχοι καὶ κινητικοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας. Θέλουν νὰ προλάβουν ὅλα τά ἐφήμερα καὶ μάταια, νὰ τὰ μελετήσουν, νὰ τὰ ἀπολαύσουν, νὰ προβληθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ ξεχάσουν μὲ τὸ ζόρι τὸ ἐσωτερικό τους κενό, ποὺ τοὺς κάνει ἀγχώδεις, καταθλιπτικοὺς καὶ δυστυχεῖς. Γιὰ τὰ πνευματικὰ καὶ αἰώνια κανένα ἐνδιαφέρον. Δὲν θέλουν νὰ τὰ θυμοῦνται. Νομίζουν ὅτι αὐτὰ εἶναι θέματα ποὺ δὲν ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία, ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς φαντασίας τῶν θρησκόληπτων καὶ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴ ζωὴ τὴ χαρὰ καὶ τὴ δημιουργικότητα. Ἔτσι, μὲ αὐτὸ τὸν ἐσφαλμένο συλλογισμό, ἀπαλλάσσονται ἀπὸ ὑποχρεώσεις, καθήκοντα καὶ ἠθικοὺς φραγμοὺς καὶ ρίχνονται στὸ ἀδιάκοπο κυνήγι τῆς εὐτυχίας, τὴν ὁποία νομίζουν ὅτι πλησιάζουν καὶ ὅλο τούς ἀπομακρύνεται. Μένουν πάντα μὲ ἄδεια χέρια, χωρὶς νὰ δέχονται ὅτι ματαιοπονοῦν. Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ μετακινοῦνται εὔκολα. Τὰ ταξίδια εἶναι πιὰ μιὰ εὐχάριστη ὑπόθεση. Τὰ ἐπιλέγουν ἀκόμα καὶ οἱ γέροντες.Ὅλοι θέλουν νὰ μετακινοῦνται, γιὰ νὰ γνωρίσουν νέους τόπους. Θέλουν νὰ γεμίσουν τὸ χρόνο τους καὶ νὰ ξεχάσουν τὰ δυσάρεστα τῆς ζωῆς. Ψάχνουν νὰ βροῦν ἐκεῖνο ποὺ δὲν ξέρουν. Συχνὰ πηγαίνουν νὰ γνωρίσουν πρόσωπα φημισμένα καὶ νὰ σχηματίσουν τὴ δική τους γνώμη γιʼ αὐτά. Τελικὰ τί πετυχαίνουν; Τὶς περισσότερες φορὲς τίποτα.

Προωθεῖται η εκλαΐκευση του Οικουμενισμοῦ

Ἡ ἐκλαΐκευση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προωθεῖται μὲ τὶς πυκνὲς λειτουργικές, ἀκαδημαϊκὲς-θεολογικὲς, ποιμαντικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐπαφές μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, κυρίως μὲ τὶς συμπροσευχὲς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, μὲ τοὺς μεικτοὺς γάμους καὶ τὸν ἤδη προαναγγελμένο σχεδιασμὸ τῶν ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν νὰ ἐξαλείψουν ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη Λατρεία ὅσα σημεῖα προσβάλλουν αἱρέσεις ἢ ἄλλες θρησκεῖες, ὥστε νὰ ἐξοικειωθεῖ μὲ τὴν ἑτεροδοξία καὶ τὸ ἁπλὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα (ἀφοῦ δῆθεν «ὅλοι στὸν ἴδιο Χριστὸ / Θεὸ πιστεύουμε...»).

Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου, "Η Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία και το Οικουμενικόν Συμβούλιον των Εκκλησιών"

"Εφ όσον η πρεσβυγενής  Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία πιστεύει, κατά το Σύμβολον των Οικουμενικών Συνόδων Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, ότι αυτή είναι η  Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αφού εστάθη ακλόνητος εις την ιστορικήν Της πορείαν μεταβιβάζουσα διά μέσου των αιώνων μέχρι σήμερον διά της ιερωσύνης, διά των επισκόπων Της, την ύπαρξίν Της, τους θείους χαρακτήρας Της, ως ώρισαν οι θείοι απόστολοι, ο μέγας των εθνών απόστολος Παύλος και η αδιάκοπος χορεία των αγίων Πατέρων, ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έτσι ονομαζόταν τότε το ΠΣΕ), το οποίον αναζητεί να εύρη την μίαν, αγίαν Εκκλησίαν. Εάν μετείχεν εις αυτό ως οργανικόν μέλος, θα εβεβαίωνεν, ότι ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ότι αυτή είναι η Μία, Αγία, Καθολική  και Αποστολική  Εκκλησία συμφώνως προς την γνησιότητα της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και την ακεραιότητα της δογματικής μας παραδόσεως".

(Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου, "Η Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία και το Οικουμενικόν Συμβούλιον των Εκκλησιών", Αθήναι 1952, σελ. 10-11).