Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


στ΄. φόβος μήπως καταλήξωμε σάν τίς παρατάξεις καί τά σχίσματα τν Παλαιοημερολογιτν.

Αὐτό τό ἐπιχείρημα ἔχει μία εὐλογοφάνεια, διότι ὄντως τό λεγόμενο Παλαιό Ἡμερολόγιο, ὅπως σήμερα παρουσιάζεται μέ τίς ἐσωτερικές του διαιρέσεις καί τά σχίσματα καί ὅλα τά ἄλλα του προβλήματα, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποτελῆ πρότυπον ὀρθῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀποτειχίσεως. Δέν παύει ὅμως καί αὐτό τό ἐπιχείρημα νά ἀποτελῆ μία ἔξυπνη, πλήν ὅμως πρόχειρη, προφασιολογία διά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Τά σχίσματα ὄντως τά φοβούμεθα, ἐφ’ ὅσον εἴμεθα σέ ὀρθόδοξο ἔδαφος, ἔχουμε δηλαδή ἑνότητα πίστεως, Ὀρθοδοξία, ὀρθοπραξία καί δέν μᾶς κατατρώγει ἡ αἵρεσις. Τήν στιγμή, ὅμως κατά τήν ὁποία ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει διαβρώσει τά πάντα, ὅταν ἐμεῖς φοβούμεθα τά σχίσματα, εἶναι σάν νά ἐνδιαφερώμεθα π.χ. νά μήν μᾶς κατασπαράξη ὁ λύκος, ἐνῶ ἤδη εὑρισκόμεθα στό στόμα τοῦ λέοντος.
2. Ἐφ’ ὅσον φοβούμεθα ὄντως τά σχίσματα θά ἔπρεπε νά προσέξωμε ἰδιαιτέρως εἰς τό νά κάνωμε σωστή ἀποτείχισι, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄλλη ἀπό αὐτή πού διδάσκει ἡ διαχρονική Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας. Φοβούμενοι ὅμως τά σχίσματα καί συγχρόνως παραμένοντας εἰς τήν αἵρεσι, δέν προστατευόμεθα ἀπό τό κακό, ἀλλά περιπίπτομε σέ μεγαλύτερο.
3. Μέ τό νά προτάσσωμε ὡς δικαιολογία τά σχίσματα διά τήν ἐπἀόριστον ἀναβολή τῆς ἀποτειχίσεως, ἐνῶ συγχρόνως εὑρισκόμεθα ἐν πλήρει ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ μέ τήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δέν κάνομε τίποτε ἄλλο ἀπό αὐτό πού διδάσκουν οἱ Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί προτάσσουν τήν Ἀποστολική διαδοχή εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Τό σχίσμα καί αἵρεσις ἔχει τήν ἴδια θέσι, σειρά καί σχέσι τήν ὁποία ἔχει καί Ἀποστολική διαδοχή καί Ὀρθόδοξος πίστις. Καί τό μέν σχίσμα προσβάλλει τήν Ἀποστολική διαδοχή, μέ τό νά μήν ἀναγνωρίση κάποιος κληρικός τόν ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο καί νά κάνη παρασυναγωγή. Ἡ αἵρεσις δέ προσβάλλει τήν Ὀρθόδοξο πίστι καί ὡς ἐκ τούτου μᾶς χωρίζει αὐτομάτως ἀπό τόν Θεό. Καί ὑπάρχουν μέν στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία καί ἐπαινετά σχίσματα, ὅπως αὐτό τό λεγόμενο τῶν Ἰωαννιτῶν, τό ὁποῖο ἐπαινεῖ ὑπερβαλλόντως ἀπότήν ἐξορία ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί κατατάσσει τούς ἀκολουθούντας αὐτό καί χωρισμένους ἀπό τόν διάδοχό του Πατριάρχη Ἀρσάκιο μεταξύ τῶν ἁγίων καί ὁμολογητῶν ὑπάρχουν δέ καί ἄλλα τά ὁποῖα θά τά κρίνη ὁ Θεός ὡς πρός τήν προαίρεσι αὐτῶν πού τά ἔκαναν, ὅπως τό λεγόμενο Ἀντιοχειανό σχίσμα, τῶν Ἀρσενιατῶν, τό μεταξύ τῶν ἁγίων Ἰγνατίου καί Φωτίου, κλπ. Καμμία ὅμως αἵρεσις δέν ἐπαινέθηκε ποτέ, οὔτε κάποιος ἅγιος εἶπε κάτι λιγότερο ἤ ἠπιότερο ἀπό τό ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς αἱρέσεως σέ χωρίζει αἰωνίως ἀπό τόν Θεό.
4. Τέλος τό ὅτι φοβούμεθα τά σχίσματα τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου ἐνῶ εὑρισκόμεθα ἐν πλήρει ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ μέ τήν αἵρεσι, ἀποδεικνύει τόν μινιμαλισμό πού ἀποδίδομε στήν αἵρεσι, τήν ἔλλειψι θεολογικῆς καταρτίσεως, τήν ἔλλειψι διαθέσεως γιά θυσία καί τήν συμπόρευσι στήν πανθρησκεία της Νέας Ἐποχῆς.


Συνεχίζεται.

«Μοντέλο Θράκης» θέλει η Αγκυρα στη Ρόδο


Η σύγκρουση των ιμάμηδων, το παιχνίδι της Τουρκίας και η αδράνεια της Αθήνας/

Αθανασόπουλος Άγγελος

Το μοντέλο της Θράκης, με σκοπό να δημιουργηθούν παράλληλες δομές στην καθημερινή ζωή των μουσουλμάνων, επιδιώκει να εφαρμόσει στα Δωδεκάνησα η Αγκυρα. Παρά το γεγονός ότι το καθεστώς των μουσουλμάνων ελλήνων πολιτών της Ρόδου και της Κω δεν διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, άρα δεν υπάρχει εκεί αναγνωρισμένη μειονότητα, η χρόνια αδράνεια και φοβία της ελληνικής Πολιτείας
έχουν επιτρέψει σε κύκλους ελεγχόμενους από την Αγκυρα και το τουρκικό προξενείο Ρόδου να δραστηριοποιούνται, αδιαφορώντας για τους νόμους. Το ζήτημα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά αποφάσεις δεν έχουν δυστυχώς ακόμη ληφθεί παρά και τις εκκλήσεις των τοπικών αρχών.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

H Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Στις έξι Αυγούστου η Εκκλησία εορτάζει το θείο γεγονός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, που έγινε μερικές εβδομάδες πριν από το εκούσιο Πάθος και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου.
Σύμφωνα με τους ιερούς Πατέρες της Εκκλησίας, ιδίως δε κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η Μεταμόρφωση έγινε προς ενίσχυση των Μαθητών και στερέωση της πίστης των προς Αυτόν, αφού θα Τον έβλεπαν να υποβάλλεται σε φρικτά πάθη και να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έτσι, τους διαφύλαξε από την απελπισία, διότι τα πάθη και ο θάνατός ήταν πράγματα ορατά και επώδυνα, ενώ τα αγαθά, που τους υποσχόταν, πράγματα ελπίδας. 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

+ π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Συμπεράσματα
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ Φραγκο-Λατινικός και ο Δυτικός Πολιτισμός και το Ισλάμ είναι κυριαρχημένα από την νόσον της αναζητούσης την ευδαιμονίαν ιδιοτελείας. Αυτή ακριβώς η αρρώστια ευρίσκεται εις το θεμέλιον ολων των προσωπικών και κοινωνικών νοσημάτων. Παραμένουσα πάντα ανεξέλεγκτος, οδηγεί αυτομάτως εις συγκρούσεις συμφερόντων εις όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και εις την ιδιοτελή εκμετάλλευσιν των ανθρώπων και του περιβάλλοντος υπό των συνανθρώπων των. Η σύγχρονος τεχνολογία και επιστήμη υπετάγησαν εις την εξυπηρέτησιν της αρρωστίας αυτής, ως εκφράζεται εις την καταναλωτικήν οικονομίαν, η οποία διαβρώνει τας κοινωνικάς δομάς και ωθεί εις την εκμετάλλευσιν των φυσικών πόρων πέραν των υποφερτών ορίων.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ ανθρωπότης κατώρθωσε να επιβιώση των αναρυθμήτων καταστροφών του παρελθόντος, αι οποίαι προεκλήθησαν από αυτήν την νόσον. Όμως η γενεά μας έχει την "τιμήν" να ζή εις εκείνην την φάσιν της ανθρωπίνης ιστορίας, η οποία, δια πρώτην φοράν, μαρτυρεί περί της "ικανότητος" της ανθρωπότητος να αυτο-καταστραφή πλήρως, είτε από πυρηνικόν συμβάν ή από μόλυνσιν και διατάραξιν της οικολογικής ισορροπίας.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ ομή ιδιοτέλεια δια την επιβίωσιν του κόσμου και δια την ευημερίαν της κοινωνίας δύναται τελικώς να εξαναγκάση τους υπευθύνους να εύρουν μίαν λύσιν εις το φάσμα αυτό της πυρινικής και της οικολογικής καταστροφής. Η μόνη λύσις φαίνεται να είναι η συλλογική αυτο-επιβολή μιάς ασκητικής εγκρατείας.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΤο ότι, 1) ο πόθος δια την ευδαιμονίαν είναι "η" αρρώστια της ανθρωπότητος, και το ότι, 2) η θεραπεία της "είναι" η κάθαρσις και ο φωτισμός της καρδίας και ο δοξασμός, είναι δύο αλήθειαι της αποκαλύψεως που θά'καμε καλά ο κόσμος να μη αγνοεί.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΑυταί αι αλήθειαι τυγχάνουν να είναι τα κλειδιά της μετ' αλλήλων ενώσεως εν τη ακτίστω δόξη της Αγίας Τριάδος δια την οποίαν προσεύχεται ο Χριστός (Ιω. 17) δια να πιστεύση ο κόσμος.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gif
Τ Ε Λ Ο Σ

Just a reminder:The first 2 weeks of August are devoted to the Theotokos (the Mother of God), these 2 weeks are a period of reflection, repentance, fasting, and fervent prayer.  At most Orthodox Churches the Paraklesis Service is held every day during the 1st two weeks of August.

Kali   Panagia!

Ιερώνυμος: Αιτία της κρίσης ο εγωισμός και η απιστία


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ


Να επιδείξουν πίστη, να αντλήσουν δύναμη από την εκκλησία και να παραμερίσουν τον εγωισμό, στην δύσκολη κατάσταση που διανύει ο τόπος, είναι το μήνυμα που έστειλε στους Έλληνες ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος από την Κέρκυρα όπου βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές.

Ιερώνυμος: Αιτία της κρίσης ο εγωισμός και η απιστία
«Ο εγωισμός είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Αυτός που είναι εγωιστής δεν βλάπτει μόνο τον εαυτό του, βλάπτει και τον συνάνθρωπο του. Όσο περισσότεροι είναι οι εγωιστές, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κακό. Επομένως, άμα θέλουμε να ψάξουμε τα αίτια της σημερινής κρίσης, ρίζα είναι ο εγωισμός και η απιστία του καθενός από εμάς. Αν είμαστε ειλικρινείς και ψάξουμε σε βάθος νομίζω θα βρούμε και την αιτία της κρίσης».
Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος βρίσκεται στην Κέρκυρα για λίγες ημέρες ξεκούρασης μετά την περιοδεία του στην Μακεδονία προσκεκλημένος του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.
Ο κ. Ιερώνυμος, σήμερα το πρωί χοροστάτησε στην Θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή του Υψηλού Παντοκράτορος, στο όρος Παντοκράτωρ, το ψηλότερο σημείο στο νησί.
Ο Μακαριότατος στο κήρυγμα του προς το εκκλησίασμα επεσήμανε ότι «Η εποχή μας είναι δύσκολη. Καταβάλλονται πολλές προσπάθειες από αρχές, εξουσίες, κυβερνήσεις , γίνονται πολλές συζητήσεις. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, ωφέλιμα και μας χρειάζονται και πρέπει. Καλός είναι ο συνεχής αγώνας και η προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε κάθε προσωπική η άλλη δυσκολία. Όμως την δύναμη και την γαλήνη την βρίσκουμε μέσα από την πίστη ,τον Λόγο του Κυρίου και την Εκκλησία».
Κατά την παραμονή του στην Κέρκυρα ο Αρχιεπίσκοπος προσκύνησε το σεπτό σκήνωμα του πολιούχου του νησιού Αγίου Σπυρίδωνα.
Επίσης επισκέφτηκε και άλλα ιερά προσκυνήματα, ενώ πήγε και στα Διαπόντια Νησιά όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους λιγοστούς κατοίκους των Οθωνών.

«Θαρσείτε, Εγώ ειμί, μη φοβείσθε»


Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ματθ. ιδ΄ 22-34)
Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Ιεροκήρυξ της Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης


Τα πλήθη του λαού που είχαν χορτάσει από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων, γεμάτα ενθουσιασμό ήταν έτοιμα να ανακηρύξουν τον Ιησού Βασιλέα.
Φυσικά δεν ήταν αυτός ο σκοπός της ελεύσεως του Ιησού στον κόσμο. Γι’ αυτό και ο Κύριος δίνει εντολή στους μαθητές του να φύγουν και να τον περιμένουν στην απέναντι πλευρά της λίμνης, στην Καπερναούμ. Ο ίδιος διαλύει τα πλήθη του λαού και στη συνέχεια «ανέβη στο όρος κατ’ ιδίαν προσεύξασθαι». Αλλ’ ενώ ο Κύριος προσευχόταν, οι μαθητές του που βρίσκονταν μέσα στο πλοίο, έπεσαν σε φοβερή περιπέτεια. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον ίδιο τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να μας περιγράψει την συνταρακτική εκείνη νύχτα, μελετώντας την περικοπή σε σύγχρονη μετάφραση: 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more