ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΕΣ

«Των Οσίων Πατέρων ο χορός, εκ διαφόρων Πατρίδων ορμηθείς, και το Όρος οικήσας, το παρά φύσιν διέφυγε, το κατά φύσιν διέσωσε και εις το υπέρ φύσιν ανελήλυθε…». (Από την Υμνογραφίαν των).

Η πλέον περιεκτική εορτή, ως ουσία και έκφρασις του Αγιορειτικού Μοναχισμού, είναι αναμφιβόλως η τελουμένη μετ’ εξαιρετικής λαμπρότητος, κατά το βυζαντινόν τυπικόν, εορτή των Αγιορειτών Πατέρων, την επομένην Κυριακήν της των αγίων Πάντων. Η εορτή περιλαμβάνει πάντας τους γνωστούς Αγιορείτας αγίους, ως και τους δια την πολλήν ταπείνωσιν και άλλους λόγους αφανείς παραμείναντας, προ του «νέφους» των οποίων ασφαλώς θα μείνωμεν εκστατικοί εν τη Ημέρα εκείνη τη μεγάλη και επιφανεί του Κυρίου. Ο Παναγιορειτικός εορτασμός των δι’ αγρυπνίας ανά τας Ι. Μονάς του Άθωνος, τα Κελλία και ασκητήρια, τελείται δια της πνευματικωτάτης ασματικής Ακολουθίας, την οποίαν, ως θεόληπτος και ομότροπος των εγκωμιαζομένων, συνέταξεν εκδημών προς Θεόν τω πνεύματι ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Οι δε ερημίται αγρυπνούντες, προσεύχονται και γεραίρουν τους θείους Πατέρας δια κομβοσχοινίου εν σιγή πολλή, εν κατανύξει και δάκρυσιν. Η τόσον με το πνεύμα του Αγίου Όρους και την μακραίωνα ιστορίαν του συνδεομένη εορτή των Αγιορειτών Αγίων, καθιερώθη κατά τα τέλη του 19 ου αιώνος υπό της Ι. Κοινότητος των Μονών του Αγίου Όρους. Η Ι. Κοινότης ανέθηκε τω αγίω Νικοδήμω τω Αγιορείτη την συγγραφήν της Ι. Ακολουθίας και εγκωμιαστικού λόγου μετά βραχυτάτου εις έκαστον άγιον βιογραφικού υπομνήματος. Οι γνωστοί μέχρι τότε άγιοι είναι Όσιοι, Οσιομάρτυρες, Ομολογηταί και Ιεράρχαι. Διο και υμνούνται αι νηστείαι, αι προσευχαί, αι αγρυπνίαι, το χαρούμενον πένθος των Οσίων, τιμάται το με δεύτερον βάπτισμα ισοδυναμούν αίμα του μαρτυρίου των Οσιομαρτύρων, όπερ «δευτέροις ρύποις ου μολύνεται». Εξαίρεται η υπομονή εν ταις βασάνοις των Ομολογητών και μεγαλύνεται των αγίων Ιεραρχών η αγάπη προς την Ορθόδοξον Εκκλησίαν.

F. Athanasios Mytilinaios: Traitors inside the Church


 

Το κατά πλάτος Μαρτύριον του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος ΥΑΚΙΝΘΟΥ του Κουβικουλαρίου (Θαλαμηπόλου).

Ότε εβασίλευεν ο Τραϊανός, διωγμός μέγας εγένετο κατά των Χριστιανών· διότι ούτος έδωσε προσταγήν, ώστε πάντες οι υπήκοοι της βασιλείας του ή να θυσιάζωσιν εις τους θεούς ή να υποβάλλωνται εις σκληροτάτας τιμωρίας. Πολλοί δε εγένοντο δούλοι του Χριστού κατά τον καιρόν εκείνον, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Μάρτυς του Χριστού Υάκινθος, όστις καταλεγόμενος εν τω καταλόγω των υπηρετών του παλατίου και υπηρετών εις την τράπεζαν του βασιλέως, αν και διήγε το εικοστόν έτος της ηλικίας αυτού, ενετρύφα, ως αθλητής, εις τους αγώνας της ευσεβείας. Όθεν παρά το νεαρόν της ηλικίας και της εν τω στρατώ διατριβής αυτού, κατεκόσμει τον εαυτόν του δι’  ήθους αρμόζοντος εις γέροντα και έχων ως αγαθόν στήριγμα την εγκράτειαν, και διέπλασσε τον βίον αυτού εν σεμνότητι και ευπρεπεία. Ότε δε ο Τραϊανός έκαμνεν εορτήν εις τα είδωλα και πάντες συνεώρταζον μετ’ αυτού, ο Άγιος ούτος του Χριστού Μάρτυς Υάκινθος, απελθών κατά μόνας, προσηύχετο εις τον αληθινόν Θεόν. Εις δε, συνυπηρετών μετ’ αυτού εν τω στρατώ, Σουρβίκιος το όνομα, ως πράγματι θερμότατος υπηρέτης του σατανά, ιδών τον μακάριον Υάκινθον προσευχόμενον και επικαλούμενον το όνομα του Δεσπότου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ανέφερε τούτο εις τον βασιλέα, ειπών:

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ


 

Τη Γ΄ (3η) Ιουλίου, η σύναξις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ της επονομαζομένης ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΗΣ.

Η Αγία εικών της Υπεραγίας Θεοτόκου της επιλεγομένης Γαλακτοτροφούσης ευρίσκετο, κατά τας προφορικάς παραδόσεις, τας εν τη Ιερά Μονή του Χιλιανδαρίου φυλαττομένας, κατ’ αρχάς εν τη Λαύρα του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου, τη ευρισκομένη 25 σχεδόν στάδια μακράν της Ιερουσαλήμ. Ότε δε ο μέγας καθηγητής και κτίτωρ της μοναδικής καθ’ όλην την Ανατολήν Λαύρας, Σάββας ο Ηγιασμένος, έμελλεν εκ του προσκαίρου τούτου βίου να απέλθη προς Κύριον, προφητικώς είπεν εις τους περικυκλώσαντας τον κράββατον αυτού αδελφούς, ότι μετά παρέλευσιν καιρού μέλλει να επισκεφθή την Λαύραν αυτού βασιλόπαις τις, Σέρβος το γένος και συνώνυμος αυτώ, Σάββας δηλαδή ονόματι· όθεν η Εικών της Θεοτόκου η Γαλακτοτροφούσα να δοθή εις αυτόν εκ της Λαύρας ευλογίας χάριν· και ούτως ο Ηγιασμένος Σάββας ησύχως και ιλαρώς απήλθε προς Κύριον κατά το τέταρτον έτος της του Μεγάλου Ιουστινιανού βασιλείας, δηλαδή κατά τον στ΄ αιώνα.

Προδώσατε τον αγώνα της Μακεδονίας μας

«Φωτιά και λάβρα» οι Παμμακεδονικές Ενώσεις κατά της κυβέρνησης Κ.Μητσοτάκη: «Προδώσατε τον αγώνα της Μακεδονίας μας»

Νέο κρούσμα των αποκαλούμενων “Πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας” όπως λέγεται πλέον, είχαμε στην περιοχή των Σερρών καθώς με τον “αέρα” που έχουν πάρει” πλέον δεν τους φτάνει ούτε αυτό και θέλουν να αποκαλούνται Μακεδόνες τελεία και παύλα και τις παμμακεδονικές ενώσεις “να βράζουν” κατά της κυβέρνησης (την ίδια στιγμή που η Βουλγαρία βάζει βέτο όπου τους πετύχει) ​​​​​​.

Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω και οι Παμμακεδονικές οργανώσεις απανταχού που με κοινή επιστολή “καρφώνουν” την κυβέρνηση Κ.Μητσοτάκη καθώς προεκλογικά “έκλεψε” την ψήφο των δεξιών πολιτών με την στάση που είχαν άπαντες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ

 «Όσοι απομείναμε πιστοί στην παράδοση, όσοι δεν αρνηθήκαμε το γάλα που βυζάξαμε, αγωνιζόμαστε άλλος εδώ, άλλος εκεί, καταπάνω στην ψευτιά. Καταπάνω σ’ αυτούς που θέλουνε την Ελλάδα ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα λουλούδι χωρίς μυρουδιά» Φώτης Κόντογλου «Πονεμένη Ρωμιοσύνη»

         Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή κατά της ακεραιότητός της και για άλλη μία φορά βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Η υπόστασή της, τόσο σαν ελεύθερο και ανεξάρτητο έθνος, όσο και σαν οικουμενικό πνευματικό κέντρο, διέρχεται περίοδο θανάσιμων κινδύνων. Ο Ελληνισμός, άλλη μία φορά βιάζεται και εκβιάζεται και απειλούμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα εθνικής επιβίωσης. Και αυτή η απειλή που πλήττει την ίδια την υπόστασή μας, εντάσσεται σε ένα μακροχρόνιο ανθελληνικό σχέδιο, που η εφαρμογή του έχει αρχίσει από αιώνες και προχωρεί συστηματικά στοχεύοντας στην εξαφάνισή μας. Οι πολύμορφες, πολλαπλές και πολύχρωμες νεοφιλελευθεροφασιστοκομμουνιστοσοσιαλιστικές οργανώσεις, που δρούν στην Ελλάδα σκοπεύουν στην εθνική μας απαλλοτρίωση αποτέλεσμα των αυτοπροδοσιών που επί πολλές δεκαετίες υπέστη, δέχθηκε, ανέχθηκε και διέπραξαν οι ξενόφωτοι, ξενοκίνητοι, ξενόδουλοι, ανάξιοι, ανίκανοι πολιτικοεθνικοί της μηχανισμοί. Μην θέλοντας να μακρηγορήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδώσουμε τα εύσημα στον έγκριτο Δημοσιογράφο-Ερευνητή κύριο Αλέξανδρο Στεφανόπουλο όχι μόνο για το παράτολμο εγχείρημά του να λάβει μία συνέντευξη, εφ’ όλης της ύλης, από τον Οδυσσέα Τηλιγάδα, μέλους της πολιτικής Γραμματείας του κόμματος «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «Ε.ΛΑ.Σ», περί των τραγικών συνθηκών που βιώνει το Έθνος μας και των δολοφόνων αυτού, αλλά που, παραβλέποντας τις οποιεσδήποτε συνέπειες, λόγω του σκληρού περιεχομένου της συνέντευξης, είχε το θάρρος και την δύναμη να την προβάλλει. Μόνο ένα «ΕΥΓΕ» του.

Μπορείτε, αφού την αφουγκραστείτε με προσοχή, άπαντες, αναλαμβάνοντας ο καθείς την ευθύνη που του αναλογεί, να κρίνετε τα καταγγελλόμενα και τους συντελεστές. https://youtu.be/DGQvC7pbgsk/

Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «Ε.ΛΑ.Σ»

                                                                                                                                            

 ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                      Οδυσσέας Τηλιγάδας      Στέργιος Σμυρλής

                        210 3250220                    6944325056

Απορρίπτουμε την αίρεση του Οικουμενισμού υπό όλες τις μορφές του :

α'. Tην παρουσία των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών», 

β', την αίρεση, κατά την οποία η Ορθοδοξία αποτελεί μόνο ένα μέρος της Εκκλησίας, 
γ΄, την αίρεση, κατά την οποία όλες οι χριστιανικές ομολογίες είναι κλάδοι της Μίας Εκκλησίας,
 
δ', την αίρεση, κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία Εκκλησία μεταξύ πολλών άλλων «οικογενειών Εκκλησιών», οι οποίες αποτελούν μαζί την Μία Εκκλησία,
 
ε΄, την αίρεση, κατά την οποία η ενότης της Εκκλησίας έχει απολεσθεί. Η Εκκλησία, σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, είναι Μία και Μοναδική, επειδή η Κεφαλή της είναι Μία, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η ενότης της Εκκλησίας εκφράζεται δια της ενότητος της πίστεως, της λατρείας και της διοικήσεως και δια της υπακοής των πιστών στην ιεραρχία της, εφ’ όσον η ιεραρχία διατηρεί την ενότητα της πίστεως.
 
στ', την αίρεση, κατά την οποία η Εκκλησία είναι «διηρημένη σε χριστιανικές ομολογίες», και ότι τώρα εμείς, ως δήθεν «νέοι πατέρες», θα πρέπει να «επανεύρουμε την ενότητά της» διά του «δογματικού μινιμαλισμού», με το να αποδεχτούμε δηλ. ως βάση της ενώσεως των ορθοδόξων με τις αιρέσεις μία μινιμαλιστική πίστη, δηλ. μόνο την πίστη στην Αγία Τριάδα και στον Ιησού Χριστό ως Σεσαρκωμένο Θεό και Σωτήρα, παραβλέποντας όλα τα υπόλοιπα δόγματα της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης της μυστηριακής ιερωσύνης, των ιερών εικόνων, της ακτίστου Χάριτος, της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων κλπ.
 
ζ', την αίρεση, κατά την οποία υπάρχει μία «αόρατη ενότητα» της Εκκλησίας, μέσω της κοινής πίστεως στην Αγία Τριάδα και στον Ιησού Χριστό, ως Κύριο και Σωτήρα, και ότι αυτήν (την «αόρατη ενότητα») θα ακολουθήσει μία «ορατή ενότητα», η οποία θα εκπληρωθεί διά της ενώσεως των «ομολογιών» (ενότης εν τη ποικιλία των δογμάτων και παραδόσεων).
 
η', την αίρεση, κατά την οποία αρκεί να πιστεύει κανείς στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο Ιησού, ως Θεό και Σωτήρα, για να ανήκει στην Εκκλησία. Δηλ. η Εκκλησία θεωρείται ως σύναξη όλων των χριστιανικών «ομολογιών».

Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων:

«Σεβασμιώτατε, άκουσα δήλωσή σας στην οποία αναφέρετε ότι όποιος δεν κάνει το εμβόλιο διαπράττει αμαρτία.

Εντρυφήσετε άραγε στο γεγονός  πώς παράχθηκαν τα εμβόλια και πού δοκιμάστηκαν;;
Διαβάσατε άραγε τις επιστολές που έστειλε ο ΙΑΤΡΟΣ ( γιατί στην δήλωσή σας αναφέρετε για υπακοή στους ιατρούς) και πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου προς την Ι. Σύνοδο και απάντηση ΔΕΝ πήρε, στην οποίες, μεταξύ των άλλων αναφέρει, ότι για την παραγωγή και τον έλεγχο των εμβολίων χρησιμοποιήθηκαν κυτταρικές σειρές που περιέχουν εκτρωμένα έμβρυα;;; Ή αυτό δεν είναι ΓΙΑ ΣΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑ;;;
Και πέραν των άλλων εσείς που πολύ εύκολα ομιλείτε για αμαρτίες και έχετε ορκιστεί να εφαρμόζετε τους ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, τι έχετε να πείτε (βάσει του βιογραφικού σας) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΝΑΥΣΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ όταν γίνατε διάκονος και πρεσβύτερος στην ηλικία των 21(!!!!) και 22 (!!!!!) όταν
ο 14ος κανών της ΣΤ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
  ΟΡΙΖΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ 25 και 30 έτη αντίστοιχα ;;;;;;;;;;
Υ.Γ. Στο βιογραφικό σας δεν αναφέρετε εάν έχετε υπηρετήσει την Πατρίδα από την θέση του ένδοξου στρατιώτου που αποτελεί ύψιστη τιμή για τον ορθόδοξο πιστό, και αποτελεί παράγοντα δοκιμασίας για τον μέλλοντα μοναχό, όπως έχει αποφανθεί σχετικά ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Γεώργιος Ντόνας
Υποπτέραρχος ε.α. Πολεμικής Αεροπορία & οικονομολόγος.»

"O.T."

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Μήν ἀναζητῆτε συνέπειαν εἰς αὐτούς τούς συγχρόνους Ἰούδας!

Deposition of the Precious Robe of the Theotokos in Blachernae

During the reign of Leo the Great (457-474) two patricians and brethren on a pilgrimage to the Holy Land lodged with an old widow, a Christian of Jewish descent. Seeing the many miracles wrought at a small shrine in her house, they pressed her until she revealed to them that she had raiment of the most holy Theotokos kept in a small coffer. Our Lady had had two virgins in her lifetime who attended upon her; before her holy dormition, she gave each of them one of her divine garments as a blessing. This old widow was of the family of one of those two virgins, and it had come through the generations into her hands. With the permission of God, that this holy relic might be had for the profit of many, the two men took the garment by stealth and brought it to Blachernae near Constantinople, and building a church in honor of the Apostles Peter and Mark, they secretly enshrined the garment therein.