Aπό την επιστολή του Μεγάλου Φωτίου :

«ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦ­μα ἐκ τοῦ Υἱοῦ». πόθεν ἤκουσας τοῦτο; ἐκ ποίων εὐαγγελιστῶν τὴν φω­νὴν ἔχεις ταύτην; ποίας Συνόδου τὸ βλάσφημον τοῦτο ῥῆμα; ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν φησι·(σ.σ. φησί=είπε) «Τὸ Πνεῦμα, ὃ (ὃ=το οποίον)παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται». οἱ δὲ τῆς καινῆς ταύτης δυσσεβείας πατέρες «Τὸ Πνεῦμα», φασίν, «ὃ παρὰ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται». τίς οὐ κλείσει τὰ ὦτα πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τῆς βλασφημίας ταύτης; αὕτη κατὰ τῶν εὐαγγελίων ἵσταται, πρὸς τὰς Αγίας παρατάσσε­ται Συνόδους, τοὺς μακαρίους καὶ ἁγίους παραγράφεται Πατέρας, τὸν μέγαν Ἀθανάσιον, τὸν ἐν θεολογίᾳ περιβόητον Γρηγόριον, τὴν βασίλειον τῆς Εκκλησίας στήλην τὸν μέγαν Βασίλειον, τὸ χρυσοῦν τῆς οἰκουμένης στόμα τὸ τῆς σοφίας πέλαγος τὸν ὡς ἀληθῶς Χρυσόστομον· καὶ τί λέγω τὸν δεῖνα  τὸν δεῖνα; κατὰ πάντων ὁμοῦ τῶν ἁγίων Προφητῶν, Αποστόλων, Ιεραρ­χῶν, Μαρτύρων, καὶ αὐτῶν τῶν Δεσποτικῶν φωνῶν  βλάσφημος αὕτη καὶ Θεομάχος φωνὴ ἐξοπλίζεται.


Προσέχετε την διδασκαλία των οικουμενιστών Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Μοναχών και των κοινωνούντων αυτοίς. Είναι διδασκαλία πλάνης και απάτης!

Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον. Ψαλμός ΡΒ΄. 102


Αββά Μάρκου

ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ αμαρτία είναι εκείνη δια την οποίαν ο ανθρωπος δεν μετανοεί. Κανείς δεν είναι τόσον αγαθός και οικτίρμων, όπως ο Θεός. Τον άνθρωπον όμως, που επιμένει με πείσμα στην αμαρτίαν, και δεν μετανοεί, ούτε ο θεός τον συγχωρεί. Πολύ λυπούμεθα όταν αμαρτάνωμεν, ωστόσον όμως δεχόμεθα όλοι ευχαρίστως τας αιτίας και αφορμάς των αμαρτιών. 

(Υπόθεσις Α΄ Εδαφ.Θ΄ Τόμος Α΄)

Aγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης :


 “Αν Κύριε, εξετάσης τις ανομίες μας, ποιός θα μπορέση να σταθή μπροστά σου;”. Για να μη λέγη λοιπόν κάποιος ότι, επειδή είμαι αμαρτωλός και γεμάτος από αμέτρητα κακά, δεν μπορώ να προσέλθω και να προσευχηθώ και να παρακαλώ τον Θεό, αφαιρώντας την δικαιολογία αυτή λέγει∙ “Αν εξετάσης τις ανομίες μας Κύριε, Κύριε, ποιος θα μπορέση να σταθή μπροστά σου;”. Το “ποιός” , εδώ σημαίνει κανένας. Διότι δεν είναι δυνατό, δεν μπορεί κανένας ποτέ να επιτύχη την ευσπλαχνία του Θεού, αν εξετασθούν με λεπτομέρεια οι ευθύνες των πράξεών του.


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more
Αλέξ. Παπαδιαμάντης :Τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σοφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾿ ἔρωτος τὴν φύσιν, καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἔθη. ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαί σοι ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου...

Κυπριακό: Εξελίξεις με ελπίδες αλλά και παγίδες

Κωνσταντίνος Χολέβας

Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά κάνει αποφασιστικά βήματα για τη θωράκιση της δημοκρατίας από τους θιασώτες της ρατσιστικής βίας και του ολοκληρωτισμού. Καλό είναι, όμως, να στρέφουμε την προσοχή μας και στις εξελίξεις της εξωτερικής πολιτικής, διότι εκτυλίσσονται ταυτοχρόνως ενδιαφέροντα γεγονότα και διαδικασίες.
Η ισλαμιστική βία στην Κένυα, στη Συρία, στη Νιγηρία και στο Πακιστάν ανατρέπει πολλά δεδομένα και καθιστά πιο επιφυλακτικές τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ενωση απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν. Η Αραβική Ανοιξη κατέληξε χειμώνας για τους χριστιανούς, αλλά παραλλήλως απέδειξε μεγάλα κενά στην τουρκική εξωτερική πολιτική.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑ Α Νο 20 ΑΠΟ 23


Η Ι. Μητρ. Γλυφάδας σχολιάζει εγκύκλιον του μακαριστού Αθηνών κυρού Χριστοδούλου δια την δωρεάν οργάνων.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπ. Γλυφάδας ἐξεδόθη τὴν 20ὴν Ἰουνίου ἀνακοίνωσις, μὲ τὴν ὁποίαν διαψεύδει δημοσιεύματα, συμφώνως πρὸς τὰ ὁποῖα ἐπὶ παντοδυναμίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου, εἶχεν ἐκδοθῆ ἐγκύκλιος, ἡ ὁποία «προπαγάνδιζε» τὴν Δωρεὰν Ὀργάνων Σώματος καὶ ὅτι Ἀρχιερεῖς εἶχον ἀναλάβει τὴν ὑποστήριξιν τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ. Εἰς τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας ἐπισημαίνονται τὰ ἀκόλουθα:
«Μὲ ἀφορμὴ πρόσφατα δημοσιεύματα περὶ Ἐγκυκλίου τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὴ δωρεὰ ὀργάνων, θὰ θέλαμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενο πολίτη γιὰ τὰ ἑξῆς:
1. Ἡ Ἐγκύκλιος 2819 “Περὶ τῆς δωρεᾶς ὀργάνων σώματος” ἀποτελεῖ ἐγκύκλιο τῆς ΔΙΣ (Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου) καὶ ὄχι ἔγκυρη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λάδος. Γιὰ νὰ εἶναι κάποια ἀπόφαση ἔγκυρη, ἰσχυρὰ καὶ ἐφαρμοστέα, θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς Ἱεραρχίας, τουτέστιν ἅπαντες τοὺς 82 Μητροπολίτες. Αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν Ἐγκύκλιο 2819, ἡ ὁποία φέρει ὑπογραφὲς μόνο τῶν τότε μελῶν τῆς ΔΙΣ.
2. Οἱ ἐγκύκλιοι τῆς ΔΙΣ ὑπογράφονται ἀπὸ τὴν ΔΙΣ ὡς σῶμα, δηλαδὴ ὑπογράφονται ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ, συμφωνοῦντα ἢ διαφωνοῦντα.
3. Κατόπιν προτροπῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου, ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς ἔγιναν αὐτόματα δότες, χωρὶς ὅμως νὰ ὑποβάλουν σχετικὲς δηλώσεις ἢ χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ δηλώσουν ὅτι συμφωνοῦν μὲ τὴ δωρεὰ ὀργάνων, ὑπὸ προϋποθέσεις, δηλαδὴ ἐφόσον δὲν βλάπτεται ἡ ζωὴ τοῦ δότου ἢ ἐφόσον πρόκειται γιὰ τὴ δωρεὰ ἑνὸς ἐκ τῶν διπλῶν ὀργάνων ἀπὸ ὑγιῆ δότη.
4. Ἡ Ἐγκύκλιος 2819 πολὺ ὀρθῶς ἐπισημαίνει: «Ἂν κάτι βλάπτει τὴν ψυχὴ ἢ ὑποβιβάζει τὶς πνευματικὲς ἀξίες, ἀνεπιφύλακτα τὸ ἀπορρίπτει». Ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων ἀπὸ ἀσθενῆ, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ “ἐγκεφαλικὰ νεκρός”, ὁπωσδήποτε ὑποβιβάζει τὶς πνευματικὲς ἀξίες καὶ βλάπτει τὴν ψυχή.
5. Ἡ Ἐγκύκλιος 2819 πολὺ ὀρθῶς τονίζει: «Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν λήπτη, θέλει ὅμως νὰ προστατεύσει τὸν δότη. Ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ καὶ μὲ κανένα τρόπο δὲν θυσιάζει τὸ δότη στὴν ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ λήπτη». Καὶ ἀφοῦ ὁ δότης «σὲ λίγο θὰ πεθάνει», δηλαδὴ εἶναι ζωντανός, ἡ ὕπαρξή του ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν Κύριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο, «οὔτε σὲ πολιτικὴ σκοπιμότητα ὑποχωρεῖ, οὔτε μὲ τὴν ἐκκοσμίκευση συντάσσεται». Ἔτσι, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἀποστολή της, ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νὰ προστατεύσει τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ νὰ ἐπαναλάβει τὴν ἁγιοπατερικὴ θέση ὅτι τὸ καλὸ εἶναι καλό, μόνο ὅταν γίνεται μὲ καλὸ τρόπο.
6. Ἡ ἄγνοια περὶ τῆς μὴ ταύτισης τοῦ λεγόμενου «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» μὲ τὸν ὁριστικό, βιολογικὸ θάνατο φαίνεται ὅτι ὁδήγησε σὲ ἐσφαλμένες ὑποθέσεις καὶ δηλώσεις.

7. Ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας κ. Παῦλος, παρότι δὲν εἶχε παλαιότερα πλήρη γνώση γιὰ τὴ διαφορὰ μεταξὺ «ἐγκεφαλικοῦ» καὶ βιολογικοῦ θανάτου, μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ ἐνημέρωση καὶ ἐμβριθῆ μελέτη, προέβη τὸ 2009 στὴν ἔκδοση σχετικοῦ ἐνημερωτικοῦ τόμου καὶ τὸ 2012 στὴ διοργάνωση ἡμερίδας, ὅπου σοβαροὶ ἐπιστήμονες, ἰατροὶ καὶ θεολόγοι, κατέδειξαν ὅτι ὁ «ἐγκεφαλικὸς θάνατος» δὲν εἶναι θάνατος. Οἱ εἰσηγήσεις τῆς ἡμερίδας, τὰ περισσότερα κείμενα τοῦ τόμου, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νεώτερα ἄρθρα περὶ βιοηθικῆς καὶ μεταμοσχεύσεων εἶναι ἀνηρτημένα στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ ἐνημέρωση, καὶ μάλιστα γιὰ τόσο σοβαρὰ θέματα, εἶναι χρέος ὅλων μας».

Όποιος πέσει στα μικρά, αναμφίβολα θα πέσει και στα μαγάλα.

Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, όποιος πέσει στα μικρά, αναμφίβολα θα πέσει και στα μαγάλα. Και ενώ τότε, η ημερολογιακή αλλαγή της Εγκυκλίου του 1920, φαινόταν ως κάτι μικρό και ασήμαντο (δεδομένου ότι η Εγκύκλιος δεν είχε γνωστοποιηθεί ακόμα στον κόσμο), οδήγησε σιγά-σιγά σε ολοένα και μεγαλύτερες προδοσίες, σε σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι η Εγκύκλιος (η οποία, κατά τους σύγχρονους Πατέρες, θεωρείται και ως ο καταστατικός χάρτης του Οικουμενισμού) έχει εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία. Αυτό σημαίνει ότι ο Οικουμενισμός και η Εγκύκλιός του, έχει επικρατήσει παντού.