Ψυχολογική εμβάθυνση στην παραβολή του ασώτου. -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών

Η παραβολή του Ασώτου εκτιμάται ιδιαιτέρως υπό του πληρώματος εν γένει της Εκκλησίας. Η ευσπλαγχνία και η απεριόριστος αγάπη του ουρανίου Πατρός προς τον αμαρτωλόν άνθρωπον, η τονιζομένη μεγαλειωδώς εις την όλην ευαγγελικήν περικοπήν, προκαλεί έντονον αίσθησιν εις τας ψυχάς των πιστών. 
Λόγω δε της τοιαύτης εντυπώσεως, την οποίαν η παραβολή του Aσώτου δημιουργεί, εξισούται αύτη, ως γνωστόν, πολλάκις πλήρως προς το λοιπόν περιεχόμενον της Αγίας Γραφής. Ούτως αναγνωρίζεται ότι η παραβολή αύτη είναι μεστή σωτηριολογικών νοημάτων και ότι εν αυτή εύρηται συμπεπυκνωμένη η όλη χριστιανική διδασκαλία περί της σωτηρίας του ανθρώπου δια της εν Χριστώ Θείας Αποκαλύψεως.

ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ -- Orthodox Hymns


Τη Ε΄ (5η Ιουλίου), μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του εν Άθω και των συν αυτώ αποκτανθέντων εξ μαθητών αυτού.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Παρασκευή, 5  Ιουλίου 2019      

Χρήσιμον ήτο πάντοτε να γράφωνται οι βίοι των εναρέτων και αγίων ανδρών, δια την ψυχικήν ωφέλειαν την οποίαν λαμβάνουν οι ακούοντες. Μάλιστα τώρα εις τα τέλη των αιώνων είναι τούτο έτι αναγκαιότερον, ένεκα της φοβεράς αμελείας ην δεικνύομεν, εις σημείον ώστε μετά βίας να δύνανται πολλά και μεγάλα παραδείγματα να παρακινήσουν ημάς προς μικρότατον αγώνα δια την του βίου διόρθωσιν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στους δόλιους κατηγόρους του π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ σχετικά :

Α) με το έγκυρο της ιεροσύνης του,
Β) την αποτείχισή του από την αίρεση του Οικουμενισμού και
Γ) την επιστροφή στο «πατρικό σπίτι» (πάτριο ημερολόγιο)

Με αφορμή κάποια ανώνυμα σχόλια, που αναρτήθηκαν πρόσφατα σε κάποιο ορθόδοξο ιστολόγιο για το πρόσωπό του πνευματικού μας πατέρα, που προέβαλαν αμφιβολίες για την εγκυρότητα της ιεροσύνης και την αποτείχισή του, εμείς ως πνευματικά του παιδιά αισθανθήκαμε την ανάγκη να απαντήσουμε και να παραθέσουμε την πορεία του από τότε που χειροτονήθηκε ως διάκονος (1962) μέχρι και σήμερα(2019), που ως 80χρονος ιερέας του Υψίστου, υπηρετεί το ορθόδοξο ποίμνιο –το εμπιστευθέν υπό του Κυρίου μας- στο καταφύγιο που η Πρόνοια του Θεού ευδόκησε και
εμφύτευσε η δεξιά Του Υψίστου στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.
Για τον μη σκανδαλισμό και την πνευματική ωφέλεια των καλοπροαιρέτων ορθοδόξων πιστών που ακούνε διάφορες κατηγορίες όπως ότι είναι «καθηρρημένος» ή ότι «ουδέποτε αποτειχίστηκε» ή ότι «ανήκει στους ΓΟΧ», δίδουμε τις παρακάτω απαντήσεις :
Α) Στις ανυπόστατες φήμες σχετικά με την ιεροσύνη του και ότι έχει καθαιρεθεί, σας βεβαιώνουμε ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ κλήθηκε σε απολογία από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για
οποιαδήποτε παράπτωμα, ούτε καν σε (τοπικό) επισκοπικό δικαστήριο και καταθέτουμε τα παρακάτω 9 επίσημα έγγραφα:
1) Το υπ’ αρ’ πρωτ. 514/6-10-1986 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Εν Λαγκαδά τη 6-10-1986
Αριθ. Πρωτ. 514
ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Βεβαιούται ότι ως εξάγεται εκ των παρ’ημίν τηρουμένων βιβλίων, ο Ιερεύς Γεώργιος Αγγελακάκης πρώην εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βερτίσκου, υπηρέτησε μέχρι και την 31-7-1982 εις διαφόρους Ιεράς Μητροπόλεις και τελευταίως εις την καθ’ ημάς, εν όλω είκοσι (20) έτη τρεις (3) μήνας και τέσσαρες (4) ημέρες.
Σημειώνεται ότι η υπηρεσία του άρχεται από 21-3-1962, ότε εχειροτονήθη και διωρίσθη ως Ιεροδιάκονος δια του υπ’ αριθ. 367/21-3-62 διοριστηρίου εγγράφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας. Δεν απελύθη εισέτι. Έπαυσε μισθοδοτούμενος από 1-8-1982. Ειργάσθη με πλήρες ωράριο και κατά κύριον βιοποριστικόν επάγγελμα σύμφωνα με τον Α.Ν. 2200/40.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Συνέχεια :  

O Πύρινος Άγιος Ηλίας ο Θεσβίτης -- Φώτης Κόντογλου

Aυτός ο άγιος ξεχωρίζει ανάμεσα στους άλλους, και με όλο που ήτανε άνθρωπος, φαίνεται σαν κάποιο υπερφυσικό και μυστηριώδες πλάσμα, που έρχεται και ξανάρχεται στον κόσμο. Oι Iουδαίοι περιμένανε να ξανάρθει στον κόσμο, για τούτο θαρρούσανε πως ο άγιος Iωάννης ο Πρόδρομος ήτανε ο Hλίας. Kαι τότε που ρώτησε ο Xριστός τους μαθητές του "Ποιος, λένε, πως είμαι, οι άνθρωποι;", του απαντήσανε πως λέγανε πως ήτανε ο Hλίας ή κάποιος άλλος από τους προφήτες.

Τη αυτή ημέρα (4η Ιουλίου), μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επισκόπου Κυρήνης.

Θεόδωρος ο Άγιος Ιερομάρτυς, ο Επίσκοπος Κυρήνης, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει 699, καταγόμενος εκ της Κυρήνης της εν Λιβύη, εκ της οποίας κατήγετο και Σίμων ο Κυρηναίος, ον ηγγάρευσαν ίνα άρη τον Σταυρόν του Κυρίου. Γενόμενος δε ο Άγιος ούτος Θεόδωρος άριστος καλλιγράφος και γράψας, δια των ιδίων του χειρών, βιβλία, τα οποία απεθησαύρισεν εις τας Εκκλησίας του Θεού, διεβλήθη ένεκα τούτου υπό του ιδίου υιού του, Λέοντος ονόματι, εις τον ηγεμόνα Διγνιανόν, ότι δηλαδή κατέχων βιβλία τινά πείθει πολλούς ειδωλολάτρας να αποστρέφωνται την λατρείαν των ειδώλων και να επιστρέφωσιν εις την πίστιν του Χριστού.

Τι σημαίνει η «αδελφική» δωρεά του Πάπα

Γιατί το Βατικανό χαρίζει στο Φανάρι μέρος των πολυτιμότερων λειψάνων που έχει: του Αποστόλου Πέτρου!

Ρεπορτάζ Αντώνης Τριανταφύλλου 

Tο Οικουμενικό Πατριαρχείο σε μια δύσκολη συγκυρία, λόγω της πίεσης που του ασκεί για πολιτικούς λόγους το Πατριαρχείο της Μόσχας, με αφορμή την Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας, δέχτηκε ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δώρισε λείψανα του Αποστόλου Πέτρου. Το Φανάρι και το Βατικανό ακόμη μία φορά δίνουν ισχυρό μήνυμα σύσφιξης των διαχριστιανικών σχέσεων μέσα από τη συμβολική δωρεά ιερών λειψάνων. Το Φανάρι και το Βατικανό από τη δεκαετία του 1960 έχουν έρθει πιο κοντά, όχι μόνο μέσα από τον διμερή θεολογικό διάλογο, αλλά και με κινήσεις που μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητές από την πλειονότητα των πιστών, όπως είναι η ανταλλαγή δώρων, ακόμα και λειψάνων.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -- Αθωνικά άνθη

«Τα κατά πόλιν δεσμά και τας θλίψεις σου, τις διηγήσεται ένδοξε Απόστολε Παύλε; Τους κόπους, τους μόχθους, τας αγρυπνίας, τας εν λιμώ και δίψει κακοπαθείας, τας εν ψύχει και γυμνότητι, την σαργάνην, τους ραβδισμούς, τους λιθασμούς, την περίοδον, τον βυθόν, τα ναυάγια;…». Εκκλ. Υμνογραφία.

Η κατανυκτική κατ’ έτος εορτή του Αποστόλου των Εθνών, φέρει εγγύτερον προς ημάς την θείαν εικόνα της προσωπικότητός του. και η αγάπη μας και η ευλάβειά μας προς τον μέγαν Παύλον αναπαριστώσι πληρέστερον και ουσιωδέστερον την πολυσχιδή και πολύμοχθον αποστολικήν διδασκαλίαν του. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα εκπληκτικόν θαύμα εν τη ιστορία του κόσμου. Ένα θαύμα, προ του οποίου, η μεν αρνητική κριτική παραμένει άφωνος και εκστατική, η δε ευσεβής χριστιανική σκέψις μετουσιούται, επί είκοσιν ήδη αιώνας εις στροφάς λατρείας, εις αισθήματα αγάπης, εις αίνους και ωδάς πνευματικάς.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ