ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ

Εικόνα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 - 160 μ.Χ.).
Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί. Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα.

Ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας στην Κυρία Θεοτόκο μας.


Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αν αφήσουμε ανενόχλητους τους διαφθορείς της Δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας οικουμενιστάς, να ουνιτίζουν τα τέκνα της Ορθοδoξίας, «δι’ α Χριστός απέθανε»;

Η μεγάλη δυστυχία της εποχής μας δεν είναι ότι υπάρχουν οι τερμίτες οικουμενιστές, που καταστρέφουν την Εκκλησία, αλλά οι  «καλοί» χριστιανοί , που σιωπούν για το κακό που γίνεται στην Εκκλησία του Χριστού μας!


Μέγα πρόβλημα είναι η εξάπλωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, της οποίας θιασώτες είναι πολλοί επίσκοποι, όπως π.χ. ο Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Καναδά κ. Σωτήριος κ.α. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν εναντίον της μεγάλης αυτής προδοσίας της Ορθοδοξίας, η σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Φωτίου και Ανικήτου μαρτύρων. 
Τη ΙΓ΄ (13η) του αυτού μηνός η ανακομιδή και μετάθεσις του λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΞΙΜΟΥ του Ομολογητού.

Ὁ Φώτιος ἦταν ἀνεψιὸς τοῦ Ἀνικήτου. Κατάγονταν καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴ Νικομήδεια. Ὅταν ὁ Διοκλητιανὸς θέλησε νὰ κινήσει διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, μίλησε μπροστὰ στὴν Σύγκλητο μὲ τοὺς πιὸ ὑβριστικοὺς λόγους ἐναντίον τους. Ἐκεῖ ἦταν παρὼν καὶ ὁ Ἀνίκητος, ποὺ ὅταν ἄκουσε αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ βασιλιά, ὄχι μόνο δὲν φοβήθηκε, ἀλλὰ σηκώθηκε μὲ θάρρος, δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανὸς καὶ εἶπε στὸ Διοκλητιανό: «Πλανᾶσαι, βασιλιά, ἂν νομίζεις ὅτι μὲ τὰ μέτρα κατὰ τῶν Χριστιανῶν θὰ πετύχεις τοὺς ἀσεβεῖς σκοπούς σου. Μάθε ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν σήμερα τὴν ὑγιέστερη μερίδα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ θὰ ἦταν ἀνόητοι καὶ ἀναίσθητοι ἂν πίστευαν στὰ εἴδωλα. Γι’ αὐτὸ, ὅποια μέτρα καὶ ἂν πάρεις ἐναντίον τους, στὸ τέλος ζημιωμένος θὰ εἶσαι ἐσύ, ἐνῷ αὐτοὶ ἔνδοξοι μάρτυρες».

Ὁ Διοκλητιανός, προσβεβλημένος ἀπὸ τὴν παρατήρηση τοῦ Ἀνίκητου, διέταξε καὶ τὸν ἔριξαν τροφὴ σὲ ἕνα τρομερὸ λιοντάρι. Ἀλλὰ τὸ λιοντάρι σταμάτησε τὴν ἄγρια ὁρμή του καὶ ἡμέρεψε σὰν πρόβατο. Τότε ἔγινε μεγάλος σεισμὸς καὶ συνετρίβησαν πολλὰ εἰδωλολατρικὰ ἀγάλματα.
Κατόπιν τὸν ἔβαλαν σὲ τροχὸ μὲ ἀναμμένη φωτιὰ ἀπὸ κάτω. Ἀλλὰ ὦ τοῦ θαύματος, ὁ τροχὸς σταμάτησε καὶ ἡ φωτιὰ ἔσβησε. Τότε ἔτρεξε καὶ τὸν ἀγκάλιασε ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Φώτιος. Μόλις εἶδαν αὐτὸ οἱ εἰδωλολάτρες, ἔδεσαν καὶ τοὺς δυὸ μέσα στὸ λεγόμενο λουτρὸ τοῦ Ἀντωνίου. Καὶ ἀφοῦ ὑπερθέρμαναν τὸ νερό, παρέδωσαν καὶ οἱ δυὸ ἔνδοξα τὸ πνεῦμα τους.

Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι από τον «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» με τίτλο : ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ.

Καιρός είναι νομίζομεν να συνταχθούν αι δυνάμεις της αγίας μας Ορθοδοξίας επί το μαχητικώτερον και ουσιωδέστερον. Και αντί να κατατριβώμεθα περί μικρά, εις καινοσπουδίας, και εις σκληράς διώξεις των πιστών του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι – κατά κανόνα – και συντηρητικοί το φρόνημα είναι και ευσεβείς και εθνικόφρονες, να κηρύξωμεν ανυποχώρητον ιδεολογικόν πόλεμον, εναντίον όλων των παντοειδών αιρετικών, που ασύδοτοι απεργάζονται την υπονόμευσιν της αγίας μας πίστεως και την φθοράν και την αποσύνθεσιν των πατροπαραδότων Ορθοδόξων βιωμάτων μας. Διότι εν τη ουσία και τη πραγματικότητι και ο Χιλιασμός και ο Μασωνισμός και ο Οικουμενισμός και ο Ουμανισμός παραμένουν τελείως ελεύθεροι εις το φθοροποιόν της ιστορικής σαρκός και θανασίμως υπονομευτικόν της ψυχικής του Έθνους αλκής έργου των.


«Ο.Τ.» αρ. φ. 141

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ Διάλογος με τον Θεοδόσιο, τον επίσκοπο Καισαρείας Βιθυνίας, κατά την πρώτη του εξορία στο φρούριο της Βιζύης της Θράκης.


Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

       Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, μέγας θεολόγος και Πατήρ της Εκκλησίας, ωμολόγησε την Ορθόδο­ξο Πίστι σε μία εποχή που παρουσιάζει πολλές ο­μοιότητες με την ιδική μας. Η πολιτική των τότε αυ­τοκρατόρων απέβλεπε σε πολιτικοκοινωνικές ενοποιήσεις σαν τις σημερινές. Ως πρόσφορο μέσον για την πραγματοποίησί τους θεωρήθηκε η υποστήριξις της αιρέσεως του Μονοθελητισμού. Είχαν χρησιμοποιη­θή και εκκλησιαστικοί άνδρες, οι οποίοι υποστήριζαν την αίρεσι χάριν των κοσμικών αυτών σκοπιμοτήτων. Είχαν πιστεύσει ότι ασκούν τάχα κάποια εκκλησια­στική οικονομία. Δυστυχώς, όλοι σχεδόν οι πατριαρ­χικοί θρόνοι είχαν πέσει στην αίρεσι του Μονοθελη­τισμού. Η Ορθόδοξος Πίστις ζούσε μόνο στην συνεί­δησι του πιστού λαού και εκφραζόταν με το στόμα των ελαχίστων Ομολογητών, οι οποίοι την εστερέω­σαν με το μαρτύριό τους.
       Την εποχή αυτή ο άγιος Μάξιμος είχε διαδραμα­τίσει πρωτεύοντα ρόλο για την συγκρότησι της ορθο­δόξου τοπικής Συνόδου της Ρώμης (649), η οποία κα­τεδίκασε τον Μονοθελητισμό. Για τον λόγο αυτό ευρίσκεται εξόριστος στην Βιζύη της Θράκης. Έχει διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με τους πα­τριαρχικούς θρόνους της Ανατολής, επειδή έχουν εκ­πέσει στην αίρεσι. Η αναφορά του είναι στην ορθο­δοξούσα τότε Ρώμη και στον Ομολογητή άγιο Πάπα Μαρτίνο.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ


Το ξύλο της ζωής είναι ή αγάπη του Θεού, από την οποία εξέπεσε ό Αδάμ και δεν μπόρεσε πια να χαρεί, παρά δούλευε και έχυνε τον ίδρωτα του στη γη των αγκαθιών. Όσοι στερήθηκαν την αγάπη του Θεού, δηλ. τον παράδεισο, τρώνε με την εργασία τους, μέσα στ' αγκάθια, το ψωμί του ίδρωτα και αν ακόμη βαδίζουν στον ίσιο δρόμο των αρετών. Είναι το ψωμί πού επέτρεψε ό Θεός στον πρωτόπλαστο να φάει μετά την έκπτωση του. Μέχρι να βρούμε λοιπόν την αγάπη, η εργασία μας είναι στη γη των αγκαθιών και μέσα σ' αυτά σπέρνουμε και θερίζουμε, κι ας είναι ό σπόρος μας σπόρος δικαιοσύνης. Συνέχεια, λοιπόν, μας κεντάνε τα αγκάθια και, όσο και να δικαιωθούμε, ζούμε μέσα σ' αυτά με τον ίδρωτα του προσώπου μας.

Δεν άφησαν τίποτα όρθιο οι "Ορθόδοξοι" Ουνίτες Οικουμενιστές!

 Τη ΙΓ΄ (13η) του αυτού μηνός η ανακομιδή και μετάθεσις του λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΞΙΜΟΥ του Ομολογητού.

Της Εκκλησίας υπέρμαχε θεηγόρε, Ορθοδοξίας ασφάλεια και λαμπρότης, λύρα της ευσεβείας και όργανον, και Μοναστών το θείον, και ιερόν αγλάϊσμα, μη παύση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.


ΜΑΞΙΜΟΣ: Σύμφωνα με την αγία Γραφή και τους α­γίους Πατέρας τίποτα τέτοιο δεν παρελάβαμε να λέμε. Αλλά, όπως ακριβώς παρελάβαμε να πιστεύωμε για το Χριστό δύο φύσεις, αυτές από τις οποίες απαρτίζε­ται, έτσι μας επετράπη να πιστεύωμε και να ομολογούμε και τις φυσικές Του θελήσεις και ενέργειες που υπάρχουν καταλλήλως σ' αυτόν, αφού αυτός ο ίδιος είναι εκ φύσεως Θεός μαζί και άνθρωπος.

Σαμπεζύ 1990-91 :  Οι αιρετικοί Μονοφυσίτες είναι ...Ορθόδοξοι!!! Ο φονιάς του Αγίου Φλαβιανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Διόσκορος είναι "΄Αγιος" !!! Την δε εικόνα του προσκυνούν οι "Ορθοδοξοι"του "Πατριαρχείου" Αντιοχείας και άλλων τοπικών "Ορθοδόξων" Εκκλησιών....

Ιδού και άλλος άξιος Ορθόδοξος Κληρικός : ..... ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς παύω τὸ μνημόσυνον τοῦ ὀνόματός σας, ἄχρι καιροῦ, ἐφαρμόζοντας τὸν ΙΕ΄ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ τὸν ΛΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καθὼς καὶ ὅλη τὴν ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία προτρέπει τὴν ἄμεσο ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ποιμένας.

......Ἔντιμον εἶναι καὶ πρέπον νὰ πληροφορήσωμεν ὑμᾶς, διὰ τοὺς προαναφερθέντας λόγους, ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς παύω τὸ μνημόσυνον τοῦ ὀνόματός σας, ἄχρι καιροῦ, ἐφαρμόζοντας τὸν ΙΕ΄ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ τὸν ΛΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καθὼς καὶ ὅλη τὴν ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία προτρέπει τὴν ἄμεσο ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ποιμένας. Θεωρῶ ὅτι μὲ τὴν ὅλη στάση σαςἀκολουθεῖτε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία συμπλέει ἄριστα μὲ ὅλα τὰ συστήματα τῆς Ν. Ἐποχῆς καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἀμνηστεύει δὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἐξισώνει μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.


Ἀπαιτεῖται λοιπὸν μεγάλη προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση ἀπὸ ὅλους μας. Κλῆρο καὶ λαό. Εἰς τὰ θέματα τῆς Πίστεως, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται ὁποιαδήποτε ὑποχώρησις ἢ συμβιβασμός. Νὰ μὴν παρεκκλίνουμε ἔστω καὶ κατὰ τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τῆς χρυσῆς τῶν Πατέρων γραμμῆς, ὁμοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστεως».......† Ἀρχιμανδρίτης Εὐθύμιος Χαραλαμπίδης  

Ο ἀείμνηστος ἱερομόναχος π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος. (Ὁμιλία 20 στὸν Ἰεζεκιήλ). Λέγει:«ντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, τι δ φτάνουμε ν χουμε κληρικος πο ν εναι μασνοι. Ατς ( κληρικός) οσιαστικ χει χάσει τν πίστη του. τσι, πως τ βλέπουμε τώρα, στν ποχ το εζεκιήλ, πο κλρος εχε προσχωρήσει στν εδωλολατρία, κα τ εδαμε ατ πολύ-πολ καθαρά.

Σς ατιολόγησα, γιατί ρχίζει σφαγ π τος κληρικούς, πο πρεπε ν φυλάξουν τ λαό καί, μως, ατο δηγον τ λα μ κακό τους παράδειγμα ες τν εδωλολατρία.

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΟΥ. ΓΝΟΦΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ

http://krufo-sxoleio.blogspot.ca/2014/08/blog-post_46.html

 ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου


 Εἶναι γεγονός, ὅτι κατά τούς πνευματοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο ἐμφανῶς δυσπρόσιτη καί δυσκατανόητη, καθώς ἀνέρχεται τά πνευματικά στάδια τῆς θεογνωσίας. 

Πῶς μπορεῖ, ἀλήθεια, ὁ φθαρτός καί χοϊκός ἄνθρωπος, ὁ κτιστός καί πεπερασμένος, νά ἐκφρασθεῖ ἀρκούντως γιά τόν Ἄκτιστο καί Ἄπειρο Θεό; Προσφυῶς ἔχει γραφεῖ ὅτι «τό θεῖο εἶναι ἀκατονόμαστο. Τά κατηγορούμενα πού ἀποδίδονται στόν Θεό, ὅπως, ἀσώματος, ἀγέννητος, ἄναρχος, ἄφθαρτος, δηλώνουν τί δέν εἶναι ὁ Θεός καί ὄχι τί εἶναι».
1

Τά ὅσα παρακάτω θά διατυπωθοῦν, ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερη προσοχή, διότι εἶναι πράγματα ὑψηλά καί προσεγγίζονται «ταῖς ὑψηλαῖς φρεσί», μέ νοῦ «ὑψηλό» καί διαυγῆ, μέ διάθεση πνευματική, μέ καρδιά φλεγόμενη ἀπό τό ἄυλον πῦρ.
Γιατί ὁ Θεός δέν εἶναι γνώση κοσμική, ἀλλά ἐμπειρία πνευματική, γνώση ἄλλου εἶδους, μυστική. Δέν κατακτᾶται διανοητικά, ἀλλά φανερώνεται ἐσωτερικά καί μέ ἁγιοπνευματικό φωτισμό. Δέν ἀποτελεῖ προϊόν τῆς λογικῆς, ἀλλά συνιστᾶ ἀποκάλυψη καθαρῆς καρδιᾶς καί κρατεῖται ἔνδοθεν μυστικά.

Εάν δεν μας έκαναν Ουνίτες, τότε τι είναι αυτό που διαβάζω;

11 Αυγ 2014

Κέρκυρα - Στιγμιότυπα από την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα (11/08/2014)

O κ. Βίλλεμπραντς εις Κρήτην συμπροσεύχεται.
Την 4ην απογευματινήν της 20ης Μαϊου ο κ. Βίλλεμπρανς αφίχθη εις Κρήτην. Τούτον υπεδέχθη εις τον αερολιμένα αυτοπροσώπως ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ηγούμενοι των Ιερών Μονών κ..ά.                                                       
 Άμα τη αφίξει της Παπικής αντιπροσωπείας εις Ηράκλειον και ενώ όλοι οι κώδωνες των Εκκλησιών ηχούν χαρμοσύνως, ο καρδινάλιος μετέβη εν πομπή εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Μηνά, όπου τον υπεδέχθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης κ. Φιλόθεος, ασπασθείς το Ιερόν Ευαγγέλιον το οποίον έφερεν ο Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής κ. Κύριλλος. Ακολούθως μετέβη εις το Αρχιεπισκοπικόν Μέγαρον. Την 6ην μ.μ. παρηκολούθησε τον εσπερινόν εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Τίτου, όπου συμπροσευχήθη. Κατά τον εσπερινόν τον προσεφώνησεν ο εφημέριος του Ναού π. Ηλίας Βολονάκης, ο οποίος και του εδώρησεν εικόνα του Αγίου Τίτου. Ακολούθως ο καρδινάλιος ωμίλησε προς το εκκλησίασμα. Ωμίλησεν επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Τέλος ο κ. Βίλλεμπρανς ηυλόγησεν το εκκλησίασμα. Τας επομένας ημέρας ο κ. Βιλλεμπρανς επεσκέφθη τα Χανιά, το Ρέθυμνον, το Αρκάδι κ. ά. Μέρη της Κρήτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος και η Ιερά Σύνοδος απένειμαν εις τον καρδινάλιον χρυσούν εγκόλπιον (το διάσημον του Ορθοδόξου Ιεράρχου). Κατά την αποχαιρετιστήριον στιγμήν ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος είπε προς τον καρδινάλιον: «Διαπιστώθη ότι οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν αισθανόμεθα πλέον ως διηρημένοι, μεμονωμένοι και αγνοούμενοι, αλλά ως αδελφοί».  Και προσέθεσεν: «Είμεθα βαθύτατα ευγνώμονες προς τους σεπτούς Προκαθημένους ημών, τον Πάπαν Παύλον ΣΤ΄  και τον Πατριάρχην Αθηναγόραν τον Α΄, διότι προετοίμασαν δι΄ ιστορικών πράξεων την ατμόσφαιραν αυτήν της εν Χριστώ αδελφότητος». Απαντών ο καρδινάλιος είπεν: Η Εκκλησία της Κρήτης, μας διδάσκει την μεγάλην εμπειρίαν της εν Χριστώ αδελφότητος. Ο κλήρος και ο λαός της, πρωτοπόρος εις τους αγώνας δια την ελευτερίαν, δίδει το παράδειγμα της εν Χριστώ ελευθερίας, ως την εδίδαξεν ο Απόστολος Παύλος και ο συνεργάτης του Τίτος». Εκ Κρήτης ο κ. Βίλλεμπρανς επέστρεψε το εσπέρας της 22ης Μαϊου, την πρωϊαν δε της επομένης ανεχώρησεν δια το Βατικανόν.


«Ορθόδοξος Τύπος» αριθ. φ. 141.

ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ! ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΩΡΟΘΕΟ

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/08/blog-post_9.html
ν νδρ
 κα ν τ ερ Μον
 γίου Νικολάου
 ούλιος 2014

 Σεβασμιώτατε, 
Μετ λύπης πληροφορήθην κα εδον στ ντοκουμέντο-video τν συμμετοχή σας στν χειροτονία το αρετικο παπικο Πέτρου Στεφάνου τν 2αν ουλίου το 2014 ες τν Σύρον, ν τ ποί κφωνήσατε παίσχυντον κα ντορθόδοξον λόγον.
 Μεταξ λλων ναφέρατε τι συμμετείχατε ς κπρόσωπος τς ρθοδόξου κκλησίας τς Σύρου. Ελικρινς δν γνωρίζομε ποος σς δωσε ατ τ δικαίωμα ν μς κπροσωπετε σ χειροτονίες αρετικν κα μάλιστα τν μεγαλύτερων κα χειρότερων ν τος αἰῶνας, τν προξενησάντων δ τ μεγαλύτερο κακ ες τν ρθοδοξίαν.
λη προσφώνησίς σας το ς ν πευθύνετο ες ρθόδοξο κα χι ες αρετικ πίσκοπο, δι’ ατ τν συνεχάρητε, τν νομάσατε δελφό σας, συνοδοιπόρο, το προσφέρατε ρχιερατικ μίτρα κι ναφωνήσατε πρς τιμήν του τ «ξιος»!

Π. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή Θ' Ματθαίου (Ο Κύριος περιπατεί επί της θαλάσσης) (mp3-2014)