O κόσμος στον δρόμο του. Δεν γίνεται πια μεταστροφή -- Φώτης Κόντογλου

Λοιπόν, ας το πάρουμε απόφαση. Το κακό δεν περιορίζεται πια με τίποτα, με κανένα τρόπο, με καμμιά δύναμη. Όσοι μιλού­νε και γράφουνε για να φέρουνε στον ίσιο δρόμο τους πολλούς που ξεστρατίσανε, ας ξέρουμε πως δέρνουνε τον αγέρα, είναι «αέρα δέροντες», που έλεγε και ο απόστολος Παύλος. Και άγιος να είναι αυτός, που συμβουλεύει, πάλι δεν θάβρει αυτιά για ν' ακούσουνε τη φωνή του, όχι άνθρωποι σαν εμάς, που έχουμε οι ίδιοι ανάγκη από δασκάλεμα.


Ναι, ο κόσμος δεν αλλάζει πορεία. Ας μην περιμένουμε πια τίποτα καλύτερο, θα πηγαίνουμε ολοένα στα χειρότερα. Ανήφο­ρος πια δεν υπάρχει. Μοναχά κατήφορος. Όσοι έχουνε μέσα τους τον φόβο του Θεού, αυτοί οι λίγοι θ' απομείνουνε, «το μικρόν ποίμνιον» που είπε ο Χριστός. Κι αν γράφουμε, γι' αυτούς γράφουμε και για τους ίδιους τους εαυτούς μας που κιντυνεύουμε να αρπα­χτούμε από τα δίχτυα πούναι μπλεγμένοι εκείνοι που θέλουμε να δασκαλέψουνε. Για να καθόμαστε ανύσταχτοι.
"Όσοι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της ανθρωπότητας, βλέπουνε με άλλα μάτια τον κόσμο, απ’ ό,τι τον βλέπομε εμείς. Εμείς είμαστε οι γκρινιάρηδες, οι Ιερεμίες, οι Κασσάντρες, και γι' αυ­τό ο κόσμος μας οχτρεύεται. Κι έχει δίκιο. Ο καθένας νοιώθει διαφορετικά τη ζωή, τη χαρά, το καλό και το κακό. Για τους αν­θρώπους που λέμε πως δεν πάνε καλά, ο σημερινός κόσμος είναι ο πιο θαυμάσιος, η σημερινή ζωή είναι η πιο καλύτερη κι η πιο βλογημένη από όλες που πέρασε ο άνθρωπος. Η σημερινή νεολαία εί­ναι μεθυσμένη από εκείνο που λέμε εμείς «ανηθικότητα», και που αυτή το λέγει «ελευθερία». Τί κάθεσαι λοιπόν εσύ και τσαμπουρνίζεις με την ηθική σου; Γι' αυτούς είναι το πιο μεγάλο χάρισμα η ανηθικότητα, και μπορούνε να σκοτώσουνε εκείνον που χτυπά την «ελευθερία» τους. Αιώνες αγωνιζότανε ο άνθρωπος, χωρίς να μπορέσει να την αποχτήσει. Και τώρα που την έκανε χτήμα του, να την αφήσει για την παλαιοντολογική ηθική μας;

Χριστούγεννα άνευ Χριστού! ---- Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Θρησκευτικός αποχρωματισμός, ο αντικληρικαλισμός και η εν γένει απουσία του μυστηριακού βίου και της πνευματικής προπαρασκευής ενόψει της ελεύσεως του Θεανθρώπου, διαρκούντος ιδίως του Δεκεμβρίου, αποτελεί απορία εις την κοινωνία δια την εν τέλει αποστολή της επισήμου Εκκλησίας, η οποία έχει καταστεί προαγωγός της Πολιτειακής πολιτικής περί της εγκαθίδρυσης της παγκοσμιοποιήσεως.

Ο στολισμός με δένδρα, με λαμπιόνια, ή εισέτι και με καραβάκια, συνιστά  μία μορφή πρόσκαιρης θέρμης ή κίβδηλης επιδερμικής μεταβολής εις την καθημερινή οπτική μας, η οποία καθίσταται προδήλως και αρρήκτως συνδεδεμένη με την επίπλαστο και ψευδή πολιτισμό του καταναλωτισμού.

Λόγος εις την γέννηση του Κυρίου --- Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

Γιὰ νὰ προσεγγίσουμε τὴν σάρκωση τοῦ Λόγου καὶ τὴν ἀπόῤῥητη γέννησή του ἀπὸ τὴν ἀειπάρθενο Μαρία καὶ νὰ κατανοήσουμε καλὰ τὸ μυστήριο τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους μας τὸ κρυμμένο πρὸ τῶν αἰώνων (Ἐφες. 3: 9), θὰ μᾶς βοηθήσει ἡ ἑξῆς γνωστὴ εἰκόνα:

Κατὰ τὴν δημιουργία τῆς προμήτορος Εὔας ὁ Θεὸς πῆρε τὴν ἔμψυχη πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τὴν ὁλοκλήρωσε σὲ γυναῖκα, γι᾿ αὐτὸ δὲν ἐμφύσησε σ᾿ αὐτὴν πνοὴ ζωῆς καθὼς καὶ στὸν Ἀδάμ, ἀλλὰ τὸ μέρος ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὴν σάρκα του τὸ τελειοποίησε σὲ ὁλόκληρο σῶμα γυναικός, τὴν δὲ ἀπαρχὴ τοῦ πνεύματος ποὺ ἔλαβε μαζὶ μὲ τὴν ἔμψυχη σάρκα τὴν τελειοποίησε σὲ ψυχὴ ζωντανὴ δημιουργώντας μὲ τὰ δυὸ μαζὶ ἕναν ἄλλον ἄνθρωπο. Κατὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ὁ πλαστουργὸς καὶ κτίστης Θεὸς πῆρε ἀπὸ τὴν Ἁγία Μαρία ἔμψυχη σάρκα σὰν ζύμη καὶ μικρὴ ἀπαρχὴ ἀπὸ τὸ φύραμα τῆς φύσεώς μας -δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα μαζὶ- καὶ τὴν ἕνωσε μὲ τὴν δική του ἀκατάληπτη καὶ ἀπρόσιτη Θεότητα. Ἢ μᾶλλον ἕνωσε πραγματικὰ ὅλη τὴν ὑπόσταση τῆς Θεότητός του μὲ τὴν δική μας φύση, τὴν ἔσμιξε ἄμικτα μ᾿ αὐτὴ καὶ τὴν ἔκανε ἅγιο ναό του. Ἔτσι ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀδὰμ ἔγινε ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως τέλειος ἄνθρωπος.

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Χριστός γεννᾶται..., Μεγάλυνον ψυχή μου..., Μυστήριον ξένον...


 

Τη ΚΑ΄ (21η) Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ.

Ιουλιανή η ένδοξος Μάρτυς του Κυρίου ήτο από την Νικομήδειαν και έζη κατά τους χρόνους του δυσσεβούς βασιλέως Μαξιμιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 286- 305. Ήτο δε αύτη από γένος επιφανές και έκλαμπρον, ωραία την όψιν και τον τρόπον επαινετή και φιλάρετος, επάνω δε εις τας άλλας της αρετάς είχε και την ευσέβειαν, η οποία είναι το θαυμασιώτερον, διότι ο πατήρ αυτής και οι λοιποί συγγενείς της ήσαν Έλληνες ειδωλολάτραι, η δε μήτηρ της ούτε τα είδωλα εσέβετο, ούτε τον Χριστόν, αλλά ίστατο αμφίβολος. Επί πλέον ο πατήρ της Ιουλιανής εμίσει πολύ τους Χριστιανούς και τους εμάχετο σφόδρα. Αλλά η πάνσεμνος Ιουλιανή, ως γνωστική όπου ήτο εκ φύσεως, βλέπουσα την γην, τον ουρανόν, τον αέρα, την θάλασσαν και τα λοιπά του Κτίστου ποιήματα, εζήτει τον τούτων Δημιουργόν, έχουσα τον Παύλον διδάσκαλον και δια μέσου των κτισμάτων ηννόησε τον Ποιητήν η αοίδιμος· και έλεγε καθ΄ εαυτήν τοιαύτα ως πάνσοφος· «Εάν είναι εις μόνον Θεός αληθέστατος, αυτόν πρέπει να προσκυνώ και να σέβωμαι, τα δε είδωλα ως απολείας αίτια να βδελύσσωμαι».

Άγ. Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Αλλοίμονον, ανήκουστος προδοσία!

Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθή τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί Της θεολόγοι, ακόμη και ιεράρχαι να επιζητούν την “οργανικήν” μετοχήν και συμπερίληψιν εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, το οποίον κατ΄ αυτόν τον τρόπον γίνεται εις νέος εκκλησιαστικός “oργανισμός”, μία “νέα Εκκλησία” υπεράνω των εκκλησιών, της οποίας αι Ορθόδοξοι και μη ορθόδοξοι εκκλησίαι αποτελούν μόνον “μέλη”, “οργανικώς”μεταξύ των συνδεδεμένα; Αλλοίμονον, ανήκουστος προδοσία! 

 Άγ. Ιουστίνος (Πόποβιτς) (Γνωμάτευσις 13/11/1974).

ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΟΛΑ ! ΟΙ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ


 --------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Φοβερά πράγματα συμβαίνουν σήμερα στήν «Ἑλλάδα»! (Τά εἰσαγωγικά ὑπονοοῦν ὅτι ἡ σημερινή Ἑλλάς οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τήν ἱστορικήν Ἑλλάδα τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων.) Οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ «πολιτικοί» καί ρασοφόροι, ὅλοι τους γελοῖα ὄργανα τοῦ Σατανᾶ, τούς ὁποίους δυστυχῶς ἀνέχονται καί στηρίζουν οἱ πολλοί, λόγῳ βαριᾶς πλάνης, ἔχουν ἐπιβάλει μίαν τυραννίαν καί ἐξοντώνουν σιγά-σιγά τούς πολίτας, μέ πρόσχημα τόν κοροναϊόν! Ὅπως ὀρθότατα τονίζουν οἱ ὁμιληταί σ' αὐτό τό βίντεο, ἡ τυραννία ἔχει ἐπιβληθῆ ὄχι χάριν τῆς δημοσίας ὑγείας, ὅπως ψευδῶς διατείνονται οἱ ὡς ἄνω ΠΡΟΔΟΤΑΙ, ἀλλά χάριν τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκινήσεως» τῶν παγκοσμιοποιητῶν, ἡ ὁποία ἐγκαθιδρύεται σταδιακῶς μέ τήν κατάργησιν τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καί τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν τῶν λαῶν. Οἱ παγκοσμιοποιηταί χρησιμοποιοῦν τά θλιβερά ὑποκείμενα τοῦ τύπου Μητσοτάκη, Τσίπρα, Βαρθολομαίου, Ἱερωνύμου κ.ἄ. διά τήν ὑλοποίησιν τῶν ΒΡΩΜΕΡΩΝ σχεδίων των, ἡ δέ κοινωνία καθεύδει, μέ τήν νεολαίαν νά διαδηλώνῃ κάθε 17ην Νοεμβρίου «ποτέ πιά χούντα», ἐνῷ ἀπό τόν Μαϊον τοῦ 2010 εἴμεθα ὑπό Χούνταν καί κατοχήν, εἰς τήν ὁποίαν μᾶς παρέδωσαν ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΣ οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ «πολιτικοί» καί οἱ παρατρεχάμενοι ψευδεπίσκοποι.

Αυτοί που ενδιαφέρονται, ατομικά ή κοινωνικά, γιά τήν υγεία -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Όταν οι ληστές ή δολοφόνοι ( : φόνος μετά δόλου) παίρνουν στά χέρια τους τήν παγκόσμια διακυβέρνηση, τότε, είναι επόμενο, οι αθώοι νά συλλαμβάνονται ώς (πιθανοί) ληστές ή ένοχοι διαπράξεως φόνων διά δόλου, δηλαδή ώς ληστές καί δολοφόνοι.

Έτσι, τά "κρούσματα", καί όχι οι φορείς κορονοϊού, ελέγχονται σάν ύποπτοι διαπράξεως (πιθανών) φόνων καί κρατούνται προσωρινά (καραντίνα) γιά 14 ημέρες. Μετά, τούς υποχρεώνουν νά κάνουν τό (επαναλαμβανόμενο) covid εμβόλιο γιά νά αποκτήσουν τό " ελευθέρας" μέ τό πράσινο διαβατήριο ή διαπιστευτήριο κοινωνικής συμμόρφωσης.

New Zealand links 26-year-old man's death to Pfizer COVID-19 vaccine

SYDNEY (Reuters) -New Zealand authorities on Monday said they had linked a 26-year-old man's death to Pfizer Inc's COVID-19 vaccine after the person suffered myocarditis, a rare inflammation of the heart muscle, after taking his first dose.

The death is New Zealand's second linked to a known but rare side effect from the vaccine after health authorities in August reported a woman had died after taking her doses.

Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος; -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

Κουρασµένος ὁ σηµερινὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τὶς διάφορες γιορτές, ποὺ κατάντησαν τυπικὴ ἐκπλήρωση κοινωνικῶν συµβατικοτήτων, ἀντιµετωπίζει καὶ τὰ Χριστούγεννα χωρὶς ἐσωτερικὴ προσέγγισή τους. Οἱ περισσότεροι ἀκόµη καὶ οἱ κατὰ τὰ ἄλλα θρησκευτικοὶ βλέπουµε τὰ Χριστούγεννα σὰν µιὰ µεγάλη οἰκογενειακὴ ἑορτή, ποὺ προσφέρει τὴν εὐκαιρία νὰ ξαναµαζευθεῖ ἡ σκορπισµένη οἰκογένεια γύρω ἀπὸ τὸν Χριστὸ τῆς φάτνης στὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο, ποὺ βγῆκε καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὸ ντουλάπι, γιὰ νὰ στολίσει γιὰ µερικὲς µέρες κάποια γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ µας. Σήµερα ὅµως, καλεῖται ὁ καθένας µας νὰ θέσει στὸν ἑαυτὸ του τὸ ἐρώτηµα: τί σηµαίνουν τὰ Χριστούγεννα γιὰ µένα; Εἶναι ἡ ἐξατοµίκευση τοῦ γενικότερου ἐρωτήµατος: «Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος», ποὺ ἀπασχόλησε τὰ µεγαλύτερα πνεύµατα τῆς ἱστορίας. «...Ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωµεν» ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Αἰώνιου Θεοῦ ἀπὸ ἕνα ἄνθρωπο, µιὰ Μάνα, τὴν Παναγία, καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ Θεανθρώπου µέσα στὴν ἱστορία. Αὐτό, ποὺ δὲν µπόρεσαν οὔτε µὲ τὴν φαντασία τους νὰ πλησιάσουν οἱ σοφοί τοῦ κόσµου, ἔγινε σὲ µιὰ δεδοµένη στιγµὴ πραγµατικότητα.

Reading from the Synaxarion:

Ignatius the God-Bearer, Bishop of Antioch

Saint Ignatius was a disciple of Saint John the Theologian, and a successor of the Apostles, and he became the second Bishop of Antioch, after Evodus. He wrote many epistles to the faithful, strengthening them in their confession, and preserving for us the teachings of the holy Apostles. Brought to Rome under Trajan, he was surrendered to lions to be eaten, and so finished the course of martyrdom about the year 107. The remnants of his bones were carefully gathered by the faithful and brought to Antioch. He is called God-bearer, as one who bare God within himself and was aflame in heart with love for Him. Therefore, in his Epistle to the Romans (ch. 4), imploring their love not to attempt to deliver him from his longed-for martyrdom, he said, "I am the wheat of God, and am ground by the teeth of the wild beasts, that I may be found to be the pure bread of God."