Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos -- Dogma & Mystery

It is essential to make a distinction between dogma and mystery. The mystery of the Holy Trinity is experienced, to the extent that this is possible, by the glorified human being and is different from the dogma, which is the rational formulation concerning the mystery of the Holy Trinity or the revelation. This distinction is fundamental to Orthodox theology.
 ”God is always a mystery. The mystery of the Holy Trinity must be separated from the dogma of the Holy Trinity. The dogma is not the same as the mystery.”

π. Γεώργιος Μεταλληνός : είμαστε Ουνίτες!


ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ

Ξενιτευμένος ορθόδοξος χριστιανός, με άγχος στην ψυχήν, επανήλθε στην πατρώαν γην της Ελλάδος, ύστερα από δεκαετή παραμονήν εις την Δύσιν, όπου εσπούδαζε φιλοσοφίαν. Του συνέστησαν κάποιον μοναχόν—Γέροντα ασκητήν του Αγίου Όρους δια να εύρη λύσιν εις τα προβλήματά του, που δεν του την έδιδε η φιλοσοφία. Με τον φιλόσοφον αυτόν συνηντήθην εις το ασκητήριον του Γέροντος αυτού μετά τας αγίας εορτάς της θεοφανείας εν ανθρώποις. Ο ασκητής ήτο παλαιός φίλος, τιμώμενος δια την αγιότητα του βίου του και την ένθεον σοφίαν του. Καταγράφω και παραδίδω τον διάλογον πιστώς, όπως τον απετύπωσα σε σημειώσεις και όπως διεξήχθη μέσα στην βαθείαν σιωπήν της ερήμου του Άθω, σε δύο διαστήματα, την νύκτα και την αυγήν, με το φως της κανδήλας μόνον. 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη ΚΒ΄ (22α) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΥΣΕΒΙΟΥ Επισκόπου Σαμοσάτων.

Ευσέβιος ο Μάρτυς ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίου, υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εν έτει τλη΄ (338), εχρημάτισε δε ζηλωτής διάπυρος της Ορθοδόξου πίστεως και με πολλήν ανδρείαν ψυχής και καταφρόνησιν των παρόντων κατεγίνετο δια την πρόοδον της ευσεβείας και Ορθοδοξίας, καίτοι ο βασιλεύς Κωνστάντιος ήτο εναντίος, ως άλλος ουδείς, Αρειανιστής ων. Όθεν όταν ηπείλησεν ο βασιλεύς ότι θέλει κόψει την δεξιάν χείρα του Αγίου, εάν δεν δώση το υπό του Μελετίου γενόμενον ψήφισμα, τότε ο Άγιος ήπλωσε και τας δύο χείρας του, θέλων να δείξη ότι μετά χαράς δέχεται και των δύο την εκκοπήν, παρά να παραδώση το ζητούμενον ψήφισμα, ομού δε με εκείνο να προδώση και την ευσέβειαν.

Aνυπακοή στους πλανεμένους Επισκόπους

Υπάρχουν χριστιανοί, καλοπροαίρετοι κατά τα άλλα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στους επισκόπους και θεωρούν αμαρτία κάθε διαφωνία και αντίδραση σ΄ αυτούς. Μια εσφαλμένη αντίληψη, η οποία έχει αιχμαλωτίσει πολλούς στις μέρες μας, όπου επικρατεί ποικίλη σύγχυση. Χρειάζεται, ωστόσο, στο θέμα αυτό να έχουμε όλοι ξεκαθαρισμένη άποψη. «Η υπακοή στους επισκόπους δεν είναι αδιάκριτη και απροϋπόθετη. Δεν πρέπει να υπακούουμε αδιάκριτα σε ό,τι λέγουν και ό,τι αποφασίζουν οι επίσκοποι. Αν αυτό ίσχυε, θα είχε καταλυθή η Ορθόδοξος  πίστις, δεν θα είχαμε αγωνιστάς και ομολογητάς Αγίους. Πόσοι επίσκοποι και πατριάρχες υιοθέτησαν και δίδαξαν αιρέσεις και πόσες σύνοδοι στην ιστορία της Εκκλησίας δεν συνήλθαν, για να υποστηρίξουν πλάνες και παρεκκλίσεις από την υγιαίνουσα διδασκαλία; Έπρεπε το πλήρωμα της Εκκλησίας να κάνει υπακοή και να ακολουθήσει την πλάνη; Δεν θα υπήρχαν τότε τα υγιή δόγματα, όλα θα τα κατέλυον οι αιρετικοί».

«Εν συνειδήσει»  π. Θεόδωρος Ζήσης σελ. 75. (Ορθ.Τύπος αρ. 1675).

Ο αείμνηστος Ιωάννης Κορναράκης προς τον κ. Βαρθολομαίον: Σας εγοήτευσε η υποβολή του όφεως!

…Επιλέξατε να επαναλάβετε το ιστορικό λάθος του παρελθόντος, της καταφυγής στη σκέπη και προστασία του Ρωμαίου Ποντίφικα! Και το έγκλημα έγινε! Καταφύγατε στη σαρκωμένη αίρεση! Ζητήσατε τη βοήθεια του Πάπα! «Πέσατε στην αγκαλιά του Πάπα»! Συλλειτουργήσατε, συμπροσευχηθήκατε, ανταλλάξατε λειτουργικό ασπασμό αγάπης και υποσχεθήκατε αμοιβαία δέσμευση, για «πλήρη και τελική ένωση»! Ενεργήσατε ως κάτοχος κύρους Οικουμενικής Συνόδου, ως μονοκράτωρ Πάπας του ορθοδόξου χώρου! Η τραγική αυτή επιλογή σας, να προσφύγετε στην προστασία του Ρωμαίου Ποντίφικα έχει εντούτοις το νοηματικό βάρος, αλλά και τις συνέπειες του αμαρτητικού παραπτώματος της αδαμικής παραβάσεως. Επαναλάβατε, με την τραγική σας επιλογή, το αξιολογικό έγκλημα της αρχεγόνου αυτής πράξεως. Μεταξύ του θελήματος του Θεού και του δικού σας, του καταπτοημένου από το αδιέξοδό σας, θελήματος, προτιμήσατε την αθέτηση του πρώτου! Μεταξύ της αμωμήτου Ορθοδοξίας, της κιβωτού της αποκεκαλυμμένης αληθείας και της παπικής αιρετικής κακοδοξίας, προτιμήσατε την τελευταία! Επιλέξατε την εμπλοκή σας στην αίρεση, ως σωτήρια λύση της στηρίξεως του εγκοσμίου οικουμενικού σας κύρους! Σας εγοήτευσε η υποβολή του όφεως! Στρέψατε την πλάτη σας στην αγιοπνευματική πατερική παράδοση της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και αδιαφορήσατε για τις ανυπολόγιστες ευθύνες σας, τις οποίες έχουν ήδη καταγράψει οι αθετηθέντες, από την επιλογή σας, Ιεροί Κανόνες, στη χρεωστική, εις βάρος σας, μερίδα του βιβλίου του ουρανού!
-----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ ἐξουσία καί ἡ παγκόσμιος προβολή ὑπό τῶν Σιωνιστῶν ἔχουν μεθύσει τόν κ. Ἀρχοντώνην, διό καί δέν ὀρρωδεῖ πρό οὐδενός! Τόν Ἑωσφορισμόν του αὐτόν ἐνισχύουν οἱ «ἁγιορεῖται» καί γενικῶς ὅλοι οἱ Οὐνῖται πού κοινωνοῦν μαζί του, ἐν γνώσει των ὅτι αὐτός ὑλοποιεῖ τό Σιωνιστικόν (=Σατανικόν) σχέδιον τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τό ὁποῖον κινεῖται εἰς τρία ἐπίπεδα: (1) Πολιτικόν, τό ὁποῖον προωθεῖ τήν μίαν κυβέρνησιν παγκοσμίως, (2) Οἰκονομικόν, τό ὁποῖον προωθεῖ τήν οἰκονομικήν ἕνωσιν ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ Πλανήτου, ἕν νόμισμα κ.λπ., καί (3) τό θρησκευτικόν, τό ὁποῖον προωθεῖ τήν θρησκευτικήν ἕνωσιν ὅλων τῶν λαῶν τοῦ Πλανήτου, ἤτοι τήν λατρείαν ἑνός κοινῶς ἀποδεκτοῦ «θεοῦ», δηλαδή του Σατανᾶ. Διά τήν τελευταίαν αὐτήν πτυχήν τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐργάζεται ἀόκνως ὁ κ. Ἀρχοντώνης μαζί μέ ἄλλους γνωστούς Οἰκουμενιστάς. Οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μαζί του εἶναι συνένοχοι διά τήν διεκπεραίωσιν τοῦ σατανικοῦ αὐτοῦ σχεδίου.

Η Παναγία με την εικόνα της «Βαρνάκοβα» έδειξε ότι δεν θέλει τον διχασμό των Ορθοδόξων, ούτε στο θέμα της Συνόδου της Κρήτης, ούτε στο θέμα της νέας Ουκρανικής (υπό τον Επιφάνιο) Εκκλησίας.


Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε


Σπάνιο ιστορικά φαινόμενο πυρκαγιάς σε Ιερά Μονή εν καιρώ ειρήνης, δύο συνεχόμενες φορές σε τρία χρόνια, με τελικό αποτέλεσμα την πρώτη φορά στην πυρκαγιά του 2017 να καεί ολοσχερώς ολόκληρο το χιλιόχρονο αρχείο της Μονής, και την δεύτερη να καεί η ίδια η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Και τις δύο φορές οι πυρκαγιές επήλθαν, η πρώτη επτά μήνες μετά την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, και η δεύτερη επτά μήνες μετά την ανακήρυξη του "κακοκέφαλου" της νέας Ουκρανικής Εκκλησίας, και την αποδοχή του και από την ελλαδική ηγεσία της Εκκλησίας, φτάνοντας στο σημείο των αιρετικών συλλείτουργων, όπως θα διαβάσετε στο τέλος του κειμένου, και που όπως φαίνεται πληρώνεται ήδη βαρύτατα.

Ας ευχηθούμε η ολοσχερής καταστροφή της θαυματουργής εικόνας να μην είναι προάγγελος μεγαλύτερων συμφορών για την Ελλάδα, την Κύπρο, την ελλαδική και κυπριακή Εκκλησία.
Ειδικά για την ελλαδική-κυπριακή Εκκλησία μεγαλύτερη συμφορά από το κλείσιμο των Ιερών Ναών, (χωρίς την συγκατάθεση του ποιμνίου στο οποίο ανήκουν κτητορικά, νομικά (ως δωρεές) και ηθικά οι Ναοί), την απαγόρευση της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας, την αδυναμία μεταλήψεως, την εικονομαχία των εικόνων, την απαγόρευση των λιτανειών, και όλα αυτά με την σύμφωνη γνώμη του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους της ιεραρχίας που διοικεί (όχι συνοδικώς βεβαίως, υπακούοντας σε ένα άτυπο "γραφείο τύπου") την Εκκλησία, δεν θέλουμε ούτε καν να φανταστούμε τι θα μπορούσε να σημαίνει!


Σπυρίδων Αρναούτογλου