Δυτικοί ''Σταυροφόροι'' εναντίον της Ορθόδοξης Ρωσίας -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Στόχος ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

1. Τὸ παράδειγμα τῆς Ὀρθόδοξης Σερβίας. Κοσσυφοπέδιο καὶ Οὐκρανία.

Ὅσοι, χωρὶς ἱστορικὴ γνώση, παρακολουθοῦν αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὴν σύγκρουση μεταξὺ τῶν δυτικῶν συμμάχων τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ρωσίας στὰ σύνορα τῆς Οὐκρανίας, ὅπου ἐπιδιώκουν οἱ νέοι Σταυροφόροι νὰ ἀποσπάσουν τὴν Οὐκρανία ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ καὶ γεωπολιτική της σύνδεση μὲ τὴν Ρωσία καὶ νὰ τὴν ἐντάξουν στὴν δυτικὴ συμμαχία, στὴν λατινοφραγκική, παπικὴ καὶ προτεσταντικὴ Δύση, δὲν μποροῦν νὰ κατανοήσουν τὴν δικαιολογημένη ἰσχυρὴ ἀντίδραση τῆς Ρωσίας καὶ πιθανὸν νὰ δικαιώνουν ὄχι τὴν ἀμυνόμενη Ρωσία ἀλλὰ τοὺς ἐπιτιθέμενους νέους Σταυροφόρους τῆς Δύσης.

Οἱ τελευταῖοι ἐπαναλαμβάνουν ὅ,τι ἔπραξαν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Σερβία στὸν ἐναντίον της πολυχρόνιο πόλεμο μετὰ τὴν διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας. Ἀφοῦ μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ πάπα καὶ τοὺς τοπικοὺς πολέμους ἱδρύθησαν τὰ ἀνεξάρτητα «καθολικά» κράτη τῆς Κροατίας καὶ τῆς Σλοβενίας μὲ ἐδαφικὲς ρυθμίσεις εἰς βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Σερβίας, ἐπενέβη τὸ ἴδιο τὸ ΝΑΤΟ τὸ 1999 (Μάρτιος-Ἰούνιος) καὶ μὲ ἀτέλειωτους φονικοὺς βομβαρδισμοὺς ἐναντίον τῆς Σερβίας, ποὺ ἄντεξε ἐπὶ μῆνες, διέλυσαν τὴν στρατιωτική της δύναμη καὶ τὴν ἀνάγκασαν νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν ἱστορική της κοιτίδα, τὸ Κοσσυφοπέδιο, ποὺ τὸ παρέδωσαν στοὺς Μουσουλμάνους Κοσοβάρους Ἀλβανούς, γεμίζοντας τὰ Βαλκάνια μὲ ἀνεξάρτητα νέα λατινοφραγκικὰ προτεκτοράτα, ἀμερικανοευρωπαϊκά, παπικὰ καὶ μουσουλμανικά, ποὺ περικύκλωσαν τὴν Ὀρθόδοξη Σερβία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμφιταλαντευόμενη μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης Ἑλλάδα.

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εὐχαριστῶ θερμῶς δι' αὐτήν τήν ἀνάρτησιν. Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, καί πρίν ἀπό αὐτόν κάποιοι ἄλλοι Ἑλληνόψυχοι καί Ὀρθόδοξοι ἀναλυταί (π. Σ. Ζήσης, Ν. Δαπέργολας, Χ. Μηνάογλου κ.ἄ.), ἀποδεικνύει ΓΙΑΤΙ ἡ ἐπίθεσις τῶν Ρώσσων στήν Οὐκρανίαν ὄχι μόνον ἦτο ἐπιβεβλημένη, ἀλλ' ἄργησε κιόλας! Ἄς κλείσουμε τ' αὐτιά μας στίς ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΕΣ κραυγές ὑπέρ τοῦ ... Διεθνοῦς Δικαίου, τό ὁποῖον αὐτοί ΠΟΔΟΠΑΤΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ (πρβλ. τίς εἰσβολές τῶν ΗΠΑ εἰς Σερβίαν, Ἰράκ, Λιβύην, Συρίαν Ἀφγανιστάν καί ἀλλοῦ, τήν ἄκρως Φασιστικήν πολιτικήν των στό θέμα τοῦ Κορονοϊοῦ κ.λπ.), καθώς καί στίς ψευδο-αναλύσεις τῶν φιλοδυτικῶν, τοὐτέστιν τῶν φίλων (ἴσως ἀπό ἄγνοιαν) τῶν Νεοταξιτῶν (=Σατανιστῶν).

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ


Τόσον η Θεοτόκος ήτον καταπεπυκνωμένη κύκλω κατά την ψυχήν και τω σώμα από τας αρετάς και τας θείας και υπερφυσικάς χάριτας, ώστε δεν ευρήκεν ουδέ την παραμικράν είσοδον ο Διάβολος, δια να εμβάση εις το πανάγιον αυτής υποκείμενον καμμίαν προσβολήν πονηρού λογισμού.

Τη ΚΖ΄ (27η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δεκαπολίτου.

Προκόπιος ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους του Ισαύρου Λέοντος Γ΄ του Εικονομάχου, του εν έτει ψιζ΄ -  ψμα΄ (717 – 741) βασιλεύσαντος. Και πρώτον μεν, γενόμενος Μοναχός, διήλθε πάσαν άσκησιν με ακρίβειαν, και εκαθάρισε πλήρως τον εαυτόν του από παντός πάθους και πάσης κηλίδος, ύστερον δε ήλεγξεν ανδρείως τους αιρετικούς εκείνους, οι οποίοι ηθέτουν την σάρκωσιν του Θεού Λόγου, ως μη προσκυνούντες την του Χριστού ένσωμον Εικόνα. Όθεν όχι μόνον εβεβαίωσε την αλήθειαν της Ορθοδοξίας, δια λόγων, αλλά και δια πολλών κακοπαθειών και θλίψεων. Εκ τούτων λοιπόν εφάνη μέγας Ομολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως και αληθείας, πολλά δε θαύματα ποιήσας, και πολλούς δια της ενθέου διδασκαλίας αυτού ωφελήσας, προς Κύριον εξεδήμησε.

Τελικά τι γίνεται, θα τρελαθούμε;

Ο Άγιος Βλαδίμηρος ο τσάρος και η Αγία Όλγα, η ισαπόστολος καθώς και ολόκληρος ο λαός που εκχριστιανίστηκαν και βαπτίστηκαν μαζί τους στον Δνείπερο ποταμό, στο Κίεβο, το σωτήριο έτος 988, δεν ήσαν τελικά Ρώσοι, αλλά ήσαν Ουκρανοί; Δηλαδή, λανθασμένα κάνουμε λόγο στην Εκκλησιαστική μας Ιστορία για εκχριστιανισμό και βάπτιση των Ρώσων;

Μετά το 1948 ομολογούμε εντός των ναών στο "Πιστεύω" ότι υπάρχει  ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ αλλά οι Προκαθήμενοι των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών ομολογούν ότι όλες οι «εκκλησίες» του Π.Σ.Ε αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού!

Αν ο  Θεός αποκάλυψε στον «Άγιο» Ιωσήφ των Ησυχαστή, όπως είπε, να φύγει από τους Παλαιοημερολογίτες και να μνημονεύει τον Λατινόφρονα Μασόνο Αθηναγόρα, τότε πως εξηγείται το γεγονός ότι η Κυρία Θεοτόκος ειδοποίησε τους 26 Οσιομάρτυρες της Ι.Μ. Ζωγράφου ότι οι Λατινόφρονες είναι εχθροί Της και εχθροί του Υιού Της ;

Ο Άγιος Φλαβιανός αγωνιζόμενος υπέρ της Ορθοδοξίας μας, δολοφονήθηκε από τον Μονοφυσίτη Διόσκορο και τον Αρχιμανδρίτη του Βαρσουμάν. Με την Συμφωνία του Σαμπεζύ-Ελβετίας 1990-91 αμφότεροι οι δολοφόνοι είναι Άγιοι της Ορθοδοξίας!

Τώρα με την Συμφωνία του Μπαλαμάντ Λιβάνου 1993 οι αιρετικοί Παπικοί, χωρίς να αποκηρύξουν τις αιρέσεις τους, είναι Εκκλησία του Χριστού με έγκυρα Μυστήρια Ιερωσύνη και Αποστολική Διαδοχή!

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν» (Γεν. ιθ' 17).

--------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Όχι από το 1948 αλλά, από το 1924, τότε που εφαρμόστηκε η Παναιρετική Εγκύκλιος των υποταγμένων στον Πάπα Φαναριωτών οι οποίοι άλλαξαν το Ημερολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ΄κείνο του Πάπα.

Όσο έχουν Αποστολική Διαδοχή και Πίστη οι Νεοημερολογίτες, άλλο τόσο έχουν και οι Παπικοί.

26 Φεβρουαρίου 2022 - 4:26 μ.μ.

 Διαγραφή
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Αυτή είναι η δουλειά των σατανικών αιρετικών να τρελάνουν τον κόσμο, τον κόσμο που προσπαθεί με την δική του λογική να βρει την αλήθεια, δι' αυτό υπάρχουν αποτειχίσεις χωρίς ουσία ουσιαστικά διότι εάν φύγεις από την αίρεση αλλά δεν γίνεις μέλος της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ είναι άσκοπη η ενέργειά σου, δι' αυτο τα όργανα του οικουμενισμού φιλοσοφούν ψευδοθεολογούντες για το πότε η ελληνική εκκλησία έγινε αιρετική, οι περισσότεροι έχουν το κολυμπάρι -διότι έτσι τους συμφέρει στην περίπτωση της ιεροσύνης τους και της αποστολικής διαδοχής, άλλοι το 1948, άλλοι το 1937 με τα ήξεις αφίξεις και το δυνάμη και ενεργεία του ταλαίπωρου Φλωρίνης και εν συντομία όπως βολεύει τον καθένα. Γράφουν γράφουν κατεβατά φιλοσοφούντες πρός ικανοποίηση του εωσφορικού εγωϊσμού και δημιουργία του χάους των απόψεων που υπάρχουν, ενώ η γραμμή η παράδοση και η εντολή της Εκκλησίας ειναι μια, «Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).

«Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.

-------

Ο/Η ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...

1.Μέχρι πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε Ουκρανία αλλά Μικρή Ρωσία. Αργότερα με τους μπολσεβίκους η Μικρή Ρωσία έγινε Ουκρανία αλλά και πάλι Ουκρανία σημαίνει η Άκρη της Ρωσίας
Δηλαδή σαν να ''εισβάλουν'' οι ΗΠΑ στην Καλιφόρνια

2.Ανώνυμε 4.28
Πες μας και το αποτέλεσμα της εξίσωσης... Ποιος είναι η Εκκλησία;;

------------------

Ο χρήστης Άγνωστο σχολίασε την ανάρτηση 

ΙΔΟΥ Η Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ. 18, 20 "ο γρ εσι δο τρες συνηγμνοι ες τ μν νομα, κε εμι ν μσ ατν"). Όποιος ζούσε και γνώριζε την αιρετική Οικουμενιστική Πατριαρχική Εγκύκλιο από το 1902, δεν γράφω λάθος, το 1902 λοιπόν δεν θα έπρεπε να αποτειχιστεί για λόγους πίστεως ώστε να είναι εντός της μόνης Αληθινής Μίας Αγίας Εκκλησίας του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού; Η διόρθωση του κοσμικού ημερολογίου του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα δεν αποτελεί αίρεση εφόσον τηρείται ο Πασχάλιος Κανόνας στην Ελλάδα και τον οποίο δεν τηρεί ο αντίχριστος «αλάθητος» αιρετικός, κοσμικός μονάρχης του βατικανού, Πάπας της Ρώμης... Γιατί μόνο τον Πασχάλιο Κανόνα όρισε η Αγία Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε πάντα το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των εβραίων χρονικά. Γιατί ποτέ δεν όρισε ούτε θα ήταν δυνατόν να ορίσει καμιά Οικουμενική ή Τοπική Σύνοδος το κοσμικό ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα ως αμετάβλητο δόγμα της Εκκλησίας. Καταδικασμένη είναι η μη τήρηση του Πασχαλίου Κανόνα στο ημερολόγιο που χρησιμοποιεί ο αντίχριστος «αλάθητος» Πάπας της Ρώμης που πρόσθεσε μια ακόμα αίρεση στις τόσες αιρέσεις του στην παρασυναγωγή του που δεν διαφέρει σε τίποτα με τις επίσης άνομες αμέτρητες παράλληλες τοπικές ψευτοσυνόδους που ιδρύθηκαν  με αφορμή την διόρθωση του ημερολογίου στην Ελλάδα χωρίς την αναγκαία έγκριση μιας αληθινής Οικουμενικής Συνόδου, που θα έπρεπε να καταδικάσει την παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού.

---------------------------

 Ο/Η ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...

Πρώτον το ημερολόγιο του Καίσαρα δεν ήταν του Καίσαρα αλλά του Έλληνα μαθηματικού Σωσηγένη.

Κατά δεύτερον τότε να πετάξεις το ευαγγέλιο και τα πατερικά αρχαία κείμενα γιατί η γραφή ήταν των ειδωλολατρών Ελλήνων ( ομοίως την ιατρική του Ιπποκράτη τα μαθηματικά του Πυθαγόρα κλπ κλπ δλδ όλη την παγκόσμια γνώση)

Κατά Τρίτον με αυτά που γράφεις αποδεικνύεις πόσο σκοτισμένος είσαι διότι το ιουλιανό χρησιμοποιήθηκε απο την Εκκλησία παγκοσμίως ως λειτουργικό μέσο ( βλ. σλαβικά πατριαρχεία άγιοι τόποι, άγιον όρος κλπ) για τον κοινό εορτασμό των χριστιανών και όχι από τους γοχ το 1924. Αν υπήρχε θέμα διόρθωσης θα το είχαν διορθώσει οι Φώτιοι και οι Παλαμάδες και θα άφηναν την αυτή εντολή στους επόμενους.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Με ποιο ημερολόγιο κατεβαίνει η Νεφέλη στο Θαβώρ, και βγαίνει το Άγιο Φως
Γιατί δεν πάτε 13 μέρες νωρίτερα...να δούμε τι θα γίνει;;; Ιδού η ρόδος...


Δεν απάντησες σε αυτό που σε ρώτησα αλλά κρύβεσαι με αερολογίες

Η κάθε παρέα ( δυο τρείς ) είναι και εκκλησία ασχέτως τι πιστεύουν;;;
Υπάρχει εκκλησία χωρίς μυστήρια;;;
Έσβησε η ιερωσύνη;;;
Από πότε;;;

ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΤΕ Ή ΣΕΚΤΑ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ

ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;;
ΑΝΤΕ ΒΡΕ ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ...ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙ ΦΟΒΑΣΑΙ;;;

ΥΣ
ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ...

-----------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...2.Ανωνυμε 4.28
Πες μας και το αποτέλεσμα της εξίσωσης...Ποιος είναι η εκκλησία;;

Η Εκκλησία είναι εκεί που δεν θέλεις να την δεις, διότι εάν ήθελες, καθότι είσαι και Κληρικός, θα την είχες βρει προ πολλού. Εγώ ό,τι και να σου πω δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ διότι:  Μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται.

1821 – 2021. Το τέλος μιας γιορτής που δεν άρχισε ποτέ. -- γράφει ο συγγραφέας Πάνος Τσεπενέκας

Τελείωσε η χρονιά του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η πολιτική ηγεσία του τόπου «ξεφορτώθηκε» μια ενοχλητική υποχρέωση με κάποιες τυπικές και διεκπεραιωτικές εκδηλώσεις.

Θα περίμενε κάποιος πως ένα τέτοιο ιστορικό ορόσημο θα αποτελούσε αφορμή για στοχασμό και πνευματική ζύμωση μέσα στην κοινωνία, πάνω στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον του Ελληνισμού. Θα πυροδοτούσε μια ζωντανή συζήτηση μέσα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και θα ενέπνεε τους νέους μας για νέες λαμπρές ιστορικές σελίδες. Μια ευκαιρία για επικαιροποίηση των εθνικών στόχων και των οραμάτων.

--------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐκ καρδίας συγχαίρω τόν ἀδελφόν Παναγιώτην γιά τό ἐξαιρετικόν αὐτό κείμενον, τό ὁποῖον ἐκθύμως προσυπογράφω. Δυστυχῶς, αὐτή πού περιγράφει τό κείμενον εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.

Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού ως εξής :

«Τα πρώτα μέτρα των εχθρών της πίστεως απ΄ αρχής εστάθησαν να έμβωσιν εις αυτά τα άγια των αγίων, εις αυτό το θυσιαστήριον, να λάβωσι, δηλαδή, λαθραίως και αναισθήτως το πηδάλιον, και την διεύθυνσιν της καθ΄ ημάς Εκκλησίας, φρικωδέστατον και ανέκδοτον μέχρι τούδε φαινόμενον, εις όλα τα χρονικά της Ορθοδοξίας, και ως εκ τούτου να εξαλείψωσι κατά μικρόν και ανεπαισθήτως όλην την ορθόδοξον Ιεραρχίαν, όλον το Ιερατικόν και μοναδικόν τάγμα, να μορφώσωσι κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης όλην την ελληνικήν και σλαβικήν και λοιπήν απανταχού ορθόδοξον νεολαίαν, και κατά το πνεύμα αυτής της πλάνης, να μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλήρον, να διαλύσωσι κάθε δεσμόν αγάπης και αρμονίας εις όλους τους Ορθοδόξους, να ανατρέψωσι κάθε τάξιν είτε εκκλησιαστικής, είτε πολιτικής, είτε ηθικής και συγγενικής πειθαρχίας, να ανοίξωσιν όλον τον χείμαρον της διαφθοράς, όλον το πνεύμα της αποστασίας και αναρχίας υπό το πρόσχημα της Ελευθερίας· όλα τα εμφύλια και οικιακά σχίσματα…».

Ευστάθιος Μοσχοβίτης: ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΓΙΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

 


Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα… να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες…». (Διαχρονικό) https://www.brighteon.com/a8a1d003-b384-4682-91c1-d589672c6ea7 , https://ugetube.com/watch/o9WzFBKlogbRRZo , https://rumble.com/vvwijq-53585126.html (ΒΙΝΤΕΟ).  (Εν Χριστώ αδέλφια μου Δημήτριε Χατζηνικολάου και Κωνσταντίνε Αργυρακόπουλε ελπίζω να μην σας απογοητεύσει η προσπάθεια σε ένα απλό και μικρό βίντεο να μεταδώσω μερικές μεγάλες αλήθειες).

-----------------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Εὐστάθιε, σ' εὐχαριστῶ πολύ γιά τά καλά σου λόγια. Ἐπίτρεψέ μου, ὅμως, νά πῶ, χωρίς νά ταπεινολογῶ, ὅτι δέν τ' ἀξίζω.

---------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω εάν τα αξίζετε (αλλά πιστέψτε με τα αξίζετε), αλλά θα συμφωνήσω με τον κύριον Μοσχοβίτην Ευστάθιον...

26 Φεβρουαρίου 2022 - 2:31 μ.μ.

 Διαγραφή
Ανώνυμος Ο/Η Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Ερίτιμε εν Χριστώ αδελφέ μου Δημήτριε Χατζηνικολάου, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ, γιατί όποιος αντιστέκεται με ταπεινό ορθόδοξο φρόνημα στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας αντίχριστης γενοκτονικής δικτατορίας του τρομοκορωναϊού, με τα ψυχοκτόνα τους σατανοκορωνοεμβόλια, διαβολικό χάραγμα, αυτοκτονική ρώσικη ρουλέτα θανάτου, https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/40000-deaths-following-covid-shots-in-european-database-as-life-insurance-death-claims-skyrocket , θαρρώ ότι είναι Μάρτυρας και Ομολογητής καθώς μάλλον βαδίζουμε στους εσχάτους καιρούς...

Επίτρεψέ μου να τολμήσω να πω (όσο σκληρά και αν έκρινα κάποιες απόψεις για το λεγόμενο ημερολογιακό ζήτημα) ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ) ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ... ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΙΜΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΣ ΘΑΡΡΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ...

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ