O νέος Μητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος μετά την συνάντηση που είχε στο Βατικανό με τον Πάπα δήλωσε τα κάτωθι σύμφωνα με το vaticanews.

“Η συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο πήγε πολύ καλά. Ήταν μια πολύ εγκάρδια συνάντηση, ενός γιου με τον αγαπημένο του πατέρα, μιας συνάντησης επισκόπου με τον προκαθήμενο και τον πατριάρχη του. Ο Άγιος Πατέρας έχει μια μεγάλη καρδιά, μια γνήσια καρδιά, τον ευχαρίστησα για το ενθαρρυντικό μήνυμα που μου έστειλε για την ενθάρρυνσή μου, ζήτησα την παπική ευλογία του για την υπηρεσία μου, πάλι, στην Ιταλία και αυτή τη φορά ως επίσκοπος, και τον διαβεβαίωσα ότι για τις προσευχές ώστε να του δώσει ο Θεός πολλά χρόνια σωματικής και πνευματικής υγείας, για το καλό της καθολικής Εκκλησίας και επίσης για το καλό κάθε ανθρώπου καλής θέλησης, για τον οποίο ο Άγιος Πατέρας έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία.

----------------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 16 Ιουλίου 2022 - 11:20 π.μ.
Ἀγαπητέ μου Γεώργιε, σ' εὐχαριστῶ γιά τόν τίτλον τοῦ «ἐλλογιμωτάτου» πού μοῦ ἀποδίδεις, ἀλλά δέν δύναμαι νά τόν ἀποδεχθῶ, καθότι οἱ θεολογικές μου γνώσεις εἶναι πολύ περιωρισμένες. Στόν κ. Τυριντζῆ ἀπήντησα σ' αὐτό τό θέμα πρίν ἀπό πολύν καιρόν, ἀλλά προφανῶς δέν τόν ἔπεισα, ὁπότε δέν θά τό ξαναπροσπαθήσω. Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ κ. Τυριντζῆς ἔχει δύο μόνον θέματα, τά ὁποῖα τά θέτει ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν, μή πειθόμενος ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού λαμβάνει, ὁσονδήποτε τεκμηριωμένες καί ἄν εἶναι αὐτές. Τό ἕν θέμα εἶναι αὐτό, δηλαδή ἡ ταύτισις (!!!) τοῦ Κυρίου μέ τό πῦρ τῆς Κολάσεως!!! Τό ἄλλο εἶναι ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα κατά τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν ἐαρινήν πανσέληνον, ἀκόμη καί ἄν αὐτό θά σήμαινε παραβίασιν τοῦ Ζ' Ἀποστολικοῦ Κανόνος, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ ὁ ἑορτασμός νά γίνεται μετά τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων. Λοιπόν, ἐφόσον δέν πείθεται ὅτι αὐτή ἡ ἀπαίτησίς του εἶναι ΠΡΟΦΑΝΩΣ ἐσφαλμένη, πῶς θά πεισθῇ διά τό ἄλλο θέμα;

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΑΝΤΙΟΧΟΥ, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος.

Αντίοχος ο Μάρτυς κατήγετο εκ της εν Καππαδοκία πόλεως Σεβαστείας, την ιατρικήν δε μετερχόμενος περιήρχετο τας πόλεις και ιάτρευσε τους ασθενούντας. Περιερχόμενος λοιπόν την χώραν της Γαλατίας και Καππαδοκίας και ιατρεύων πάσαν ασθένειαν, συνελήφθη υπό του ηγεμόνος Ανδριανού, εκρεμάσθη δε υπ’ αυτού επί ξύλου και εξεσχίσθη εις τα πλευρά, δοθείς είτα εις το πυρ. Επειδή όμως αι βάσανοι αύται δεν έβλαψαν αυτόν, τούτου ένεκα εφυλακίσθη, και την επιούσαν ερρίφθη εντός λέβητος πλήρους ζέοντος ελαίου, ο οποίος εκαίετο επτά ημέρας. Εξελθών δε ο Άγιος και εκείθεν δια της θείας χάριτος αβλαβής, εδόθη ίνα καταβροχθισθή υπό των θηρίων, αλλά και αυτά τον αφήκαν αβλαβή· είτα συντρίψας δια της προσευχής του όλα τα είδωλα και εις κόνιν αυτά μεταβαλών, απεκεφαλίσθη δια την αιτίαν ταύτην ο αοίδιμος και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον. Ιδών δε Κυριακός ο δήμιος, ο αποκεφαλίσας τον Άγιον, παράδοξον θαύμα, ήτοι να τρέξη εκ του λαιμού του αίμα και γάλα, ωμολόγησε παρρησία εαυτόν Χριστιανόν και εφώνησεν· «Ανάθεμα τω Αδριανώ και τοις ειδώλοις αυτού». Διο αποκεφαλισθείς και αυτός ανήλθεν εις ουρανούς, ίνα μετά του Αγίου Αντιόχου συναγάλληται.

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης γράφει:

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!   

Μήπως ενωθήκαμε με τον Πάπα; ---- oμιλεί ένας αξιοθρήνητος κληρικός...


 -------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Αὐτά πού λέγει ὁ κύριος αὐτός εἶναι ἀντι-ευαγγελικά καί ἀντιπατερικά. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν, ἔργοις καί λόγοις, τά ἀκριβῶς ἀντίθετα: «Εἶναι ἐντολή Κυρίου νά μή σιωποῦμε ὅταν κινδυνεύῃ ἡ πίστις. Συνεπῶς, ὅταν πρόκηται γιά τήν πίστιν, δέν πρέπει νά εἰπῇ κανείς: ποιός εἶμαι ἐγώ; Ἱερεύς, ἄρχων, στρατιώτης, γεωργός, πτωχός; Δέν μοῦ πέφτει ἐμένα λόγος καί φροντίς. Τί λέγεις, οἱ πέτρες θά φωνάξουν, καί σύ θά μείνῃς σιωπηλός καί ἄπραγος;» (Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης).

Ἐπίσης, γιά τό ἀποστολικόν «πείθεσθε τοῖς ήγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε…» (Έβρ. 13:17) ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐρωτᾶ: «Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός ᾖ, καὶ μὴ πειθώμεθα; Πονηρός, πῶς λέγεις; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἄν ἄνθρωπος ἦ, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών˙ εἰ δὲ βίου ἕνεκεν, μὴ περιεργάζου».

Συνεπῶς, σ' αὐτό τό βίντεο ὁ π. Νίκων διδάσκει νέον «εὐαγγέλιον», λέγοντας δαιμονικές σαχλαμάρες, ὅπως νά μή γινώμεθα ὅλοι θεολόγοι, οἱ ἐπίσκοποι ξέρουν καλύτερα, ἄς κάνουμε ὑπακοήν εἰς αὐτούς, καί ἄλλα τέτοια «ὡραῖα»! Ἐνῷ, κατά τόν Ἅγιον Θεόδωρον Στουδίτην, «ἔργον μοναχοῦ εἶναι νά μήν ἀνέχεται νά καινοτομῇται τό Εὐαγγέλιον». Ἄρα ὁ π. Νίκων εἶναι ἐξαιρετικόν δεκανίκι τῶν Οἰκουμενιστῶν, πού ἀποκοιμίζῃ τόν κόσμον, ἔτσι ὥστε ν' ἁλωνίζουν ἀνενόχλητοι οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί)!