ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ -- ΑΘΩΝΙΚΑ ΑΝΘΗ


Ξενιτευμένος ορθόδοξος χριστιανός, με άγχος στην ψυχήν, επανήλθε στην πατρώαν γην της Ελλάδος, ύστερα από δεκαετή παραμονήν εις την Δύσιν, όπου εσπούδαζε φιλοσοφίαν. Του συνέστησαν κάποιον μοναχόν—Γέροντα ασκητήν του Αγίου Όρους δια να εύρη λύσιν εις τα προβλήματά του, που δεν του την έδιδε η φιλοσοφία. Με τον φιλόσοφον αυτόν συνηντήθην εις το ασκητήριον του Γέροντος αυτού μετά τας αγίας εορτάς της θεοφανείας εν ανθρώποις. Ο ασκητής ήτο παλαιός φίλος, τιμώμενος δια την αγιότητα του βίου του και την ένθεον σοφίαν του. Καταγράφω και παραδίδω τον διάλογον πιστώς, όπως τον απετύπωσα σε σημειώσεις και όπως διεξήχθη μέσα στην βαθείαν σιωπήν της ερήμου του Άθω, σε δύο διαστήματα, την νύκτα και την αυγήν, με το φως της κανδήλας  μόνον.                                                                                                                                               
–Γέροντα, είμαι γεμάτος ερωτήματα, αμφιβολίας, απελπισίαν δι’ όλα. Συνεχώς σκέπτομαι. Η σκέψις μου κανένα πρόβλημα δεν μου λύει. Τα προβλήματά μου είναι προσωπικά, αλλά με απασχολούν και γενικώτερα, άλλα μεταφυσικού περιεχομένου και άλλα εγκοσμίου. Σεις ημπορείτε να με βοηθήσετε;   

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑ 2 -4 -06


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.


Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Τη Θ΄ (9η) του μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.                                                                                                                                    

Νικηφόρος ο φερωνύμως διπλήν την νίκην κατά των παθών και της ασεβείας αποκομίσας, ο φωτοβόλος αστήρ του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας, ήτο από την Αντιόχειαν της Συρίας, κατά τους χρόνους Ουαλεριανού και Γαλλιηνού των βασιλέων εν έτει σνγ΄-σξη΄ (253-268), ιδιώτης κατά την αξίαν και νέος την ηλικίαν, όταν ηξιώθη του δια Χριστόν Μαρτυρίου· ακούσατε όμως απ’ αρχής την διήγησιν περί αυτού καθώς ταύτην μετέφρασεν ο Ιερός Αγάπιος ο Κρής, ίνα πολλήν την ωφέλειαν λάβητε. Από πολλά ρητά της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης ημπορεί να βεβαιωθή ο καθείς πόσον ωφελείται όστις αγαπά τον πλησίον κατά Θεόν, καθώς αυτός ο ελεήμων και πολυεύσπλαγχνος πολλάκις μας παρήγγειλεν. Όστις δε φυλάξη αυτήν την εντολήν ανελλιπώς, ας έχη θάρρος, ότι έτυχε της σωτηρίας του.

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το καταπλητικό της συγκεντρώσεως:
________Ας λησμονήσουμε τα παραπάνω, τα οποία είναι απλώς λεπτομέρειες και κουτσομπολιά. Το προέχον σημείο της χθεσινής Πανελλήνιας κινητοποιήσεως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΗΤΟΥ! Επαναλαμβάνω, για να το ακούσουν οι αρμόδιοι: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΛΑΟΣΥΝΑΞΕΩΣ δεν συνδέεται με τον αριθμό του πλήθους των συγκεντρωθέντων, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΗΤΟΥ! Εν προκειμένω με τον κ. Μίκη Θεοδωράκη! Δηλ. το καταπληκτικό της χθεσινής συγκεντρώσεως είναι ότι ΟΜΙΛΗΤΗΣ ήταν ένας δεδηλωμένος μεν και πασίγνωστος οπαδός της αριστερής κουλτούρας και ιδεολογίας, ο οποίος ΚΑΤΕΠΛΗΞΕ ΤΑ ΠΛΗΘΗ, αφού με την ομιλία του έρριψε μια παληοπατσαβούρα στα πρόσωπα όλων των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ, που συγκροτούν το κόμμα «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»!!!! Με όσα είπε εκεί ο κ. Θεοδωράκης, έρριψε  στον Καιάδα της ανυποληψίας όλους τους άθεους και απάτριδες Ηγέτες της αριστεράς, όλους μαζί! Η χθεσινή ημέρα μόνο γι αυτό θα παραμείνει γραμμένη με χρυσά γράμματα στις δέλτους της ιστορίας!

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Τη αυτή ημέρα Η΄ (8η) του μηνός Φεβρουαρίου, αι Άγιαι Μάρτυρες ΜΑΡΘΑ και ΜΑΡΙΑ αι αδελφαί, συν τω Οσίω ΛΥΚΑΡΙΩΝΙ, ξίφει τελειούνται.


Μάρθα, Μαρία και Λυκαρίων οι Άγιοι του Χριστού Μάρτυρες έζων κατ’ ιδίαν φυλάττοντες παρθενίαν· ήσαν δε η Μάρθα και η Μαρία αδελφαί, μετ’ αυτών δε έμενε και ο Λυκαρίων, όστις ήτο παις κατά την ηλικίαν, Μοναχός κατά την τάξιν. Επειδή δε έτυχε να διέλθη ο ηγεμών εκ της οικίας εις την οποίαν κατώκουν, έκυψαν από το παράθυρον η Μάρθα και η Μαρία και είπον ότι είναι Χριστιαναί. Ο δε ηγεμών λυπούμενος ελεεινολόγει τον θάνατον, τον οποίον έμελλον να λάβωσιν εις αυτήν ταύτην την νεότητά των, αλλ’ αι Άγιαι απεκρίθησαν, ότι ο δια τον Χριστόν θάνατος δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή, η οποία δεν έχει τέλος. Τούτο το ίδιον ωμολόγησε και ο Μάρτυς Λυκαρίων. Όθεν, κατά προσταγήν του ηγεμόνος και οι τρεις εκαρφώθησαν εις τρεις σταυρούς. Τελευταίον δε απεκεφαλίσθησαν με ξίφος από τους δημίους και ούτω παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού και έλαβον τους στεφάνους του Μαρτυρίου.

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 4.2.18ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΗΓΕ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ
ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ.
ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠ΄ ΤΟ ΛΑΟ
(VIDEO, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)     7.2.18

Αἰσθανόμαστε πολὺ μεγάλη χαρὰ, διότι μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις συμβάλαμε καὶ μεῖς κατὰ ἐλάχιστο στὴν μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ συλλαλητηρίου.

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : Η θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.

Τη αυτή ημέρα Η΄ (8η) του μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΖΑΧΑΡΙΟΥ.


Ζαχαρίας ο Άγιος Προφήτης ήτο από το γένος του Ισραήλ εκ φυλής Λευϊ και εγεννήθη εις την Γαλαάδ· το όνομά του ερμηνεύεται μνήμη Θεού. Ούτος επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήμ μετά την εν Βαβυλώνι αιχμαλωσίαν των Εβραίων, γέρων ήδη κατά την ηλικίαν. Εκεί εις την Βαβυλώνα ευρισκόμενος είπε πολλάς προφητείας εις τον λαόν του Θεού και πολλά τέρατα και σημεία έδωκεν εις απόδειξιν της αληθείας των προφητειών του.

π. Νικόλαος Μανώλης, Έχω προετοιμασθεί για καθαίρεση. Εσείς για αφορισμό;