Φώτης Κόντογλου, Κατὰ Ἑνωτικῶν


Μεγάλο, πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ δὲν τοῦ δώσανε σχεδὸν καθόλου προσοχὴ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε. Γιατί, στὰ ἀληθινά, δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλος ἀντίμαχος τῆς φυλῆς μας, κι ἐπίμονος ἀντίμαχος, πού, σώνει καὶ καλά, θέλει νὰ σβήσει τὴν Ὀρθοδοξία.

Οἱ δεσποτάδες ποὺ εἶπα πὼς τοὺς ἔπιασε, ἄξαφνα κι ἀναπάντεχα, ὁ ἔρωτας μὲ τοὺς Λατίνους, λένε πὼς τὸ κάνουνε ἀπὸ 'ἀγάπη'. Μὰ αὐτὸ εἶναι χονδροειδέστατη δικαιολογία καὶ καλὰ θὰ κάνουνε νὰ παρατήσουνε αὐτὰ τὰ ροσόλια τῆς 'ἀγάπης', ποὺ τὴν κάνανε ρεζίλι. Ὁ διάβολος, ἅμα θελήσει νὰ κάνει τὸ πιὸ πονηρὸ παιγνίδι του, μιλᾶ, ὁ ἀλιτήριος γιὰ ἀγάπη. Ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός, τὸ λέγει κι αὐτὸς κάλπικα, γιὰ νὰ ξεγελάσει.

Τώρα, στὰ καλὰ καθούμενα, τοὺς ρασοφόρους μας στὴν Πόλη, τοὺς ἔπιασε παροξυσμὸς τῆς ἀγάπης γιὰ τοὺς Ἰταλιάνους, ποὺ στέκουνται, ὅπως πάντα, κρύοι καὶ περήφανοι καὶ δὲν γυρίζουνε νὰ τοὺς δοῦνε αὐτοὺς τοὺς 'ἐν Χριστῷ ἀδελφούς', ποὺ ὅσα τοὺς κάνανε ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν Σταυροφόρων ἴσαμε τώρα, δὲν τοὺς τἄκανε μήτε Τοῦρκος, μήτε Τάταρος, μήτε Μωχαμετάνος. Ἴσως καὶ οἱ δικοί μας νὰ κάνουν ἀπὸ παρεξηγημένη καλωσύνη.

Ὅπως εἶπα, οἱ περισσότεροι...

δικοί μας δὲν δώσανε καμμιὰ σημασία σ᾿ αὐτὲς τὶς φιλοπαπικὲς κινήσεις, ποὺ εἶναι θάνατος γιὰ τὸ γένος μας καὶ ποὺ τὶς κινήσανε οἱ καταχθόνιες δυνάμεις ποὺ πολεμᾶνε τὸν Χριστὸ καὶ ποὺ μὲ τὰ λεπτά τους ἀγοράζουνε ὅλους, δὲν δώσανε λοιπὸν καμμιὰ σημασία, γιατὶ τὰ θεωροῦνε τιποτένια πράγματα, ἂν δὲν εἶναι κι οἱ ἴδιοι ἀγορασμένοι, ἄξια μοναχὰ γιὰ κάποιους στενοκέφαλους παλιοημερολογίτες καὶ φανατικοὺς ἀποπετρωμένους χριστιανούς. Τώρα τὰ μυαλὰ γινήκανε φαρδειά, καὶ καταγίνονται μὲ ἄλλα κοσμοϊστορικὰ προβλήματα! "Θὰ καθόμαστε νὰ κυττάζουμε τώρα παπάδες κι Ὀρθοδοξίες"; Μὰ αὐτοὺς δὲν τοὺς μέλει κι ἂν ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τὸν κόσμο κάθε ἑλληνικὸ πράγμα. Καὶ θὰ ἐξαφανισθεῖ ὄχι τόσο εὔκολα μὲ τὸν ἀμερικανισμὸ ποὺ πάθαμε, ὅσο ἂν γίνουμε στὴ θρησκεία παπικοί. Γιατί γι᾿ αὐτοῦ πᾶμε. Παπικὴ Ἑλλάδα θὰ πεῖ ἐξαφάνιση τῆς Ἑλλάδας. Νά γιατί εἶπα πῶς εἶναι πολὺ σπουδαῖο ζήτημα αὐτὲς οἱ ἐρωτοτροπίες ποὺ ἀρχίσανε κάποιοι κληρικοὶ δικοί μας μὲ τοὺς παπικούς, κι ἡ αἰτία εἶναι τὸ ὅτι δὲν νοιώσανε τί εἶναι Ὀρθοδοξία ὁλότελα, μ᾿ ὅλο ποὺ εἶναι δεσποτάδες.
Παρακάτω παραθέτουμε και το ποίημα που διάβασε στον Πατριάρχη ο Μητροπολίτης Καστορίας:

Βαρθολομαίῳ τῷ σεπτῷ Πατριάρχῃ
Ἀρχιερεῖ πρώτῳ ἐν τοῖς Ἐπισκόποις
Ρώμης τῆς Νέας Προέδρῳ καί Ποιμένι
Θεοῦ κήρυκι πάσης τῆς οἰκουμένης
Ὀτρηρῷ ἀνδρί Πόλεως Κωνσταντίνου
Λάμποντι αὐγαῖς Χριστοῦ ποιμαντορίας
Ὁλοθύμως εὔχεται Καστορίας ἡ πόλις
Μακρόν τόν βίον ἐν ὑγιείᾳ κατ’ ἄμφω
Ἀπείραστον κακῶν ἐκ βελῶν βελίαρ
Ἰδίως γέμοντα ἀγαθῶν τῶν θείων
Ὁρμήν ἔχοντα πρός ἀγαθοποιΐαν
Σύν πᾶσι τούτοις καί ἰσχύν τοῦ Κυρίου.*

Εἴησαν πολλά τά ἔτη Σας Παναγιώτατε!  

(...Ώστε όλοι μαζί να μην αφήσουμε ίχνος Ορθοδοξίας επί της γης...)


Κωνσταντίνου η πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε άγει εορτήν λαμπροφόρον δεχομένη τον Πρόεδρον, Ρωμαίων Εκκλησίας της σεπτής… 

Ναυς, η πάντιμος Ορθοδοξίας αγλαΐζεται νυν δεχομένη, εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον…. 

Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου... 

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου!!!Aπόστολος Παύλος :  

ει τις υμάς ευαγγελίζεται παρ΄ ο παρελάβετε, ανάθεμα έστω.

και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών. 


Τα πάντα εσοφίσθησαν, τα πάντα έδρασαν, όπως αναδείξωσι τους Πάπας ηγεμόνας της Έκκλησίας και τυράνους της Οικουμένης.
(Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως).

  Ό μισαλόδοξος καί δεδηλωμένος μισέλλην σημερινός Πάπας, ώς διάδοχος αίμοσταγών προκατόχων του καί έν όψει τών ίδικών του συγχρόνων έγκλημάτων, έάν συνεχίση, άμετανόητος, νά όμιλή ύποκριτικώς περί άγάπης καί είρήνης, θά καταστή τό πλέον γελοίον καί έπαίσχυντον πρόσωπον τής άνθρωπότητος. 
 (Ίερεύς  Ίωάννης Κ. Διώτης) 

Το Βατικανόν εργάζεται δια την ερήμωσιν των παναρχαίων εστιών του Ελληνισμού πέραν των Εθνικών συνόρων της Ελλάδος! 
Όποιος δεν αντιλαμβάνεται την ανθελληνικήν τακτικήν του Βατικανού, ή πάσχει από αθεράπευτον ηλιθιότητα, ή είναι άβουλος "λούστρος"  της παπικής παντόφλας!
 
(+Θεολόγος Διονύσιος Μπατιστάτος) 

Θλίβεται κανείς και σπαράσσει μέχρι βαθέων, αναλογιζόμενος και μόνο την πατριαρχική ρήση, που θεωρεί τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν εναντίον του Πάπα ως θύματα του Διαβόλου και αξίους της συγχωρήσεως και του ελέους του Θεού .
Αν όμως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και πλείστοι άλλοι πολέμιοι των αιρέσεων του Παπισμού, είναι όργανα και θύματα του Διαβόλου, πρέπει να τους διαγράψουμε από τις δέλτους των Αγίων, να καταργήσουμε τις εορτές και τις ακολουθίες, και αντί να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και την βοήθειά τους, να τους κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια, για να τους συγχωρήσει ο Θεός.
(Πρωτοπρ. Θ. Ζήσης)Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


1. Ἄν ἡ ἀποτείχισις ἀπό τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο δεν ἦταν ὑποχρεωτική θά ἔπρεπε νά τό γνωρίζουν αὐτό οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό τά πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ὄχι τόν ἔνατο αἰῶνα πού ἐγράφη ὁ ἐν λόγῳ Κανών. Βλέπουμε δηλαδή στήν διαχρονική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἅγιοι Πατέρες νά προτρέπουν διαρκῶς μέ λόγια καί ἔργα τήν ἀπομάκρυνσι ἀπό τούς αἱρετικούς μόλις διεπίστωναν ὅτι διακατέχονται ἀπό αἱρετικά φρονήματα. Τόν ἔνατο λοιπόν αἰῶνα, σύμφωνα πάντοτε μέ τήν δυνητική ἑρμηνεία, διδάσκονται οἱ Ὀρθόδοξοι κάτι τελείως διαφορετικό. Διδάσκονται ὅτι δύνανται, χωρίς νά ἁμαρτάνουν, οὔτε νά μολύνωνται ἀπό τήν αἵρεσι, νά παραμένουν ἑνωμένοι ἐκκλησιαστικά μέ τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο, νά τόν μνημονεύουν κλπ. μέχρι τήν καταδίκη του ἀπό τήν Σύνοδο. Αὐτό πρακτικά σημαίνει ἤ ὅτι μέχρι τότε οἱ Ὀρθόδοξοι ὅταν ἀποτειχίζοντο ἔσφαλαν ἤ ὅτι ἐκαινοτόμησαν οἱ Πατέρες τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καί ἄλλαξαν μία βασική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Θά ἔπρεπε ἐπίσης καί οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀναλόγως νά ὡμιλοῦσαν διά τούς αἱρετικούς καί νά καθησύχαζον τρόπον τινά τούς Ὀρθοδόξους, ὥστε νά μην διακόπτουν πρό συνοδικῆς κρίσεως τήν ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μέ αὐτούς. Πουθενά ὅμως δέν ὑπάρχουν τέτοιες προτροπές και διδασκαλίες τῶν ἁγίων. Ἀπεναντίας καί διά τῶν λόγων καί διά τῶν ἔργων των οἱ ἅγιοι ἀποδεικνύουν τό ἐντελῶς ἀντίθετο, δηλαδή τήν ἐκκλησιαστική ἀποτείχισι ἀπό τόν δημοσίως καί ἐπ’ Ἐκκλησίας κηρύττοντα αἵρεσι. Ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός στό τέλος τῆς Βυζαντινῆς περιόδου ἐπιγραμματικά ἀναφέρει περί τούτου, συνοψίζων τήν Ὀρθόδοξο Παράδοσι εἰς τό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως καί μάλιστα στήν πιό δύσκολη πρακτικά ἀπό ὅλες τίς περιόδους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας: «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι και τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Πατρολογία Orientalis, τόμ. ΧV, σελ. 304).
Εἶναι χαρακτηριστικό τό ὅτι ὁ ἅγιος ἀναφέρεται σε ἑτερόφρονες, δηλαδή σέ ὅσους ἔχουν διαφορετικό ἀπό τό ὀρθόδοξο φρόνημα καί ὄχι σέ καταδικασμένους ἀπό Σύνοδο, διότι τότε ὁ λόγος του θά ἦτο περιττός. Ὁ ἅγιος λοιπόν δέν γνωρίζει στό τέλος τῆς Βυζαντινῆς περιόδου δυνητική ἀποτείχισι καί μάλιστα ὡς διδασκαλία κάποιας Συνόδου ἤ ἑνός ἁγίου, ἀλλά ὑποχρεωτική ἐκκλησιαστική ἀπομάκρυνσι καί διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.Συνεχίζεται.

Οικονομικοί μετανάστες σε δράση

http://paratiritis.gr


Δεκαπέντε (15) κλοπές και δύο (2) απόπειρες κλοπής είχε πραγματοποιήσει στην περιοχή της Βοιωτίας, από τον Μάιο ως τώρα, 30χρονος «κακόμοιρος οικονομικός μετανάστης», πριν συλληφθεί από αστυνομικούς χθες το βράδυ. Η δε συνολική αξία της λείας του (σε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές κ.τ.λ.) ανέρχεται στα 30.000 ευρώ.
Βεβαίως, το περίεργο και αφύσικο στην υπόθεση δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχει συλληφθεί κι άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για το ίδιο αδίκημα, και παρ’ όλα αυτά εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος και να ρημάζει τον κόσμο! Κάποια στιγμή είχε φυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αλλά γρήγορα αποφυλακίστηκε με… περιοριστικούς όρους, στα πλαίσια της… αποσυμφόρησης των φυλακών.
Το ότι παρέμεινε στη χώρα μετά την αποφυλάκισή του, σημαίνει ότι ήταν αυτό που λέμε «νόμιμος μετανάστης», με άδεια παραμονής. Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει αβίαστα είναι το εξής: σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι αλλοδαποί που υποπίπτουν σε ποινικά αδικήματα τέτοιου είδους, αμέσως μετά την έκτιση της ποινής τους απελαύνονται από τη χώρα ως «ανεπιθύμητοι» και «επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια». Εδώ γιατί δεν εφαρμόζεται παρόμοιος νόμος;

Raw Video: Shirtless Acrobats Dance for Pope, Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου...

http://agiooros.org Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου...

4'Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΤΡΑ 2-4-06'

Το "ψε" που ακούγεται συνεχώς από την ομιλία του κ. Σωτηρόπουλου, σημαίνει :

Παγκόσμιο Συμβούλιο "Εκκλησιών"Γέροντας Παμβώ


Όταν τον ρωτούσαν για θέματα των Αγίων Γραφών, τις οποίες είχε μάθει με πολύ κόπο, διότι προσήλθε χωρίς να ξέρει γράμματα στην άσκηση, δεν απαντούσε ούτε σε μια απλή ερώτηση χωρίς προσευχή, και χωρίς να έχει πληροφορία από το Θεό. Πολλές φορές έκανε μήνες ολόκληρους να απαντήσει. Και β. Δεν έφαγε ποτέ του άρτο, χωρίς να εργασθεί προσωπικά για να τον κερδίσει, πλέκοντας ψαθιά. Σε μεγάλη ηλικία το πρόσωπό του έλαμπε σαν το πρόσωπο του Μωϋσέως την αρχαία εποχή,(μετά την εμφάνιση του Θεού σ’ αυτόν), ώστε οι μοναχοί να μη μπορούν να το ατενίζουν.

Γέροντας Παμβώ:
 …«Και θα σου πω το εξής παιδί μου (λέγει προς τον μαθητή του), ότι θα έρθουν μέρες που οι Χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν, και θα τροποποιούν τα βιβλία των ιερών Ευαγγελιστών, και των Αγίων Αποστόλων, και των θείων Προφητών και των Αγίων Πατέρων.Θα υποτονίζουν τις άγιες Γραφές, και θα συνθέτουν τροπάρια, ύμνους και γραπτά τεχνιέντως. Ο νους τους θα διαχυθεί από αυτά και θα απομακρυνθεί από το Ουράνιο Πρότυπό του. Γι’ αυτούς τους λόγους οι άγιοι πατέρες είχαν προγενέστερα παροτρύνει τους μοναχούς της ερήμου, να καταγράψουν τους βίους των Πατέρων όχι σε περγαμηνές, αλλά σε χαρτί, διότι η ερχομένη γενιά θα τους αλλάξει για να συμπίπτουν με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Ώστε, όπως βλέπεις, το κακό που θα έρθει θα είναι τρομερό».

Τότε ο μαθητής είπε:
 «Ώστε γέροντα οι παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστιανών πρόκειται να αλλάξουν; Μήπως δεν θα υπάρχουν αρκετοί ιερείς στην εκκλησία, όταν θα έλθουν αυτοί οι δυστυχείς καιροί»; 

Ο γέροντας τότε είπε:
«Σ’ αυτούς τους καιρούς η αγάπη στο Θεό σε πολλές ψυχές θα ψυγεί, και μεγάλη θλίψη
θα πέσει στον κόσμο. Το ένα έθνος θα αποστρέφεται το άλλο. Λαοί θα μετακινούνται από τα
μέρη τους. Οι κυβερνήτες θα είναι μπερδεμένοι. Ο κλήρος θα βαδίσει προς την αναρχία, και οι
μοναχοί θα κλίνουν περισσότερο προς την αμέλεια. Οι ηγέτες της Εκκλησίας θα θεωρούν
ανώφελο ότι προέτρεπε σε ψυχική σωτηρία, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τις ψυχές των ποιμνίων τους, και θα αποβάλλουν κάθε τέτοιο ενδιαφέρον. Όλοι θα δείχνουν προθυμία και
δραστηριότητα για όλα τα θέματα που θα αφορούν το τραπέζι του φαγητού τους και τις ορέξεις
τους. Θα είναι νωθροί στις προσευχές τους, και επιπόλαιοι στις κρίσεις τους. Όσο για τους βίους
και τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, δεν θα έχουν κανένα ενδιαφέρον να τους μιμηθούν,
ούτε ακόμη και να τους ακούσουν. Αλλά μάλλον θα μεμψιμοιρούν και θα λέγουν: «Αν είχαμε
ζήσει στους δικούς τους καιρούς, τότε θα’ χαμε συμπεριφερθεί σαν κι’ αυτούς». Και οι επίσκοποι θα υποχωρούν στους ισχυρούς του κόσμου, δίνοντας απαντήσεις σε διάφορα θέματα, μόνο αφού πάρουν δώρα από παντού, και αφού συμβουλευθούν την κοσμική λογική των μορφωμένων. Τα δίκαια του πτωχού δεν θα υπερασπίζονται, θα καταπιέζουν τις χήρες και θα
ταλαιπωρούν τα ορφανά. Η διαφθορά θα διαπερνά αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι
δεν θα πιστεύουν στο Θεό, θα μισούν ο ένας τον άλλο, και θα κατατρώγωνται μεταξύ τους σαν
τα θηρία. Ο ένας θα κλέβει τον άλλο, θα μεθούν, και θα βαδίζουν σαν τυφλοί».
 
Ο μαθητής ξανά ρώτησε: «Τι μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση»; Και ο γέροντας Παμβώ απάντησε:«Παιδί μου, σ’ αυτούς τους καιρούς όποιος σώσει την ψυχή του, και προτρέψει και άλλους να σωθούν, θα ονομασθεί Μέγας στο βασίλειο του Ουρανού».

+ π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


i) Προφήται και Πατέρες
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ Γρηγόριος Νύσσης πληροφορεί τους αναγνώστας του, ότι αιρέσεις εμφανίζονται εις εκείνας τας Εκκλησίας, όπου δεν υπάρχουν προφήται. Ο λόγος είναι, ότι οι ηγέται των προσπαθούν να κοινωνήσουν με τον Θεόν μέσω του λογικού στοχασμού και της περί Θεού (αφηρημένης) φαντασίας, αντί μέσω του φωτισμού και δοξασμού. Το να συγχέη κανείς τας περί Θεού σκέψεις του με τον Θεόν είναι εξ επόψεως θρησκείας, ειδωλολατρία και εξ επόψεως επιστημονικής μεθόδου αγραμματωσύνη.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΠερί αποστόλων και προφητών ομιλεί ο Παύλος όταν γράφη, "ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπ' ουδενός ανακρίνεται." (1 Κορ. 3:15). Διότι ούτοι έφθασαν εις την εν τω Χριστώ θεοπτίαν γενόμενοι αυτόπται μάρτυρες, ότι οι άρχοντες του αιώνος τούτου είχον σταυρώσει "τόν Κύριον της δόξης" (1 Κορ. 2:8). Αυτόν τον Κύριον της δόξης, Μεγάλης Βουλής Άγγελον, τον Ώντα, Θεόν Αβραάμ και Θεόν Ισαάκ και Θεόν Ιακώβ, τον Παντοκάτορα, την Σοφίαν του Θεού, την ακολουθούσαν Πέτραν (1 Κορ. 10:4), είδον οι προφήτες πάντες της Παλαιάς Διαθήκης. Εκ των οποίων ο Βαπτιστής Ιωάννης εν θεοπτία γενόμενος, είδεν εν σαρκί τον Κύριον της δόξης. Ασφαλώς και οι εις Αυτόν τυπικώς πιστεύοντες Ιουδαίοι, "ει έγνωσαν, ουκ αν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν."
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΠάντως εις τους θεουμένους προσαρμόζει ο Παύλος το "ά οφθαλμός ουκ είδεν και ούς ήκουσεν και επί καρδίαν ουκ ανέβη, όσα ητοίασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν. ημίν απεκάλυψεν ο Θεός δια του πνευματός αυτού" (1 Κορ. 2:9-10) ότι "τόν Κύριον της δόξης εσταύσωσαν" (1 Κορ. 8:8). Αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες θεούμενοι και οι φωτισθέντες μαθηταί των είναι οι μόνοι αυθεντίαι εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτοί διατυπώνουν τους όρους της πίστεως που οδηγούν εις την θεραπείαν του "έσω ανθρώπου" και χρησιμεύουν ως σήματα κινδύνου να αποφύγουν οι πιστοί τους κομπογιανίτες που υπόσχονται πολλά και δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν εις την προετοιμασίαν δια την εμπειρίαν της εν Χριστώ δόξης του Θεού που πάντες θα ιδούν, είτε ως παράδεισον είτε ως κόλασιν.

Συνεχίζεται.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.

                                                                                                                                           Μεταμορφούμενος δια των εν χάριτι ασκήσεων ο άνθρωπος καθίσταται βαθμιαίως ολοέν και αγιώτερος και φωτεινότερος. Το να ζη κανείς ευαγγελικώς τούτο σημαίνει: να ακτινοβολή το φως του Λόγου του Θεού, το θείον άκτιστον Φως, να μεταβληθή εις φως, να γίνη φως, διότι η ζωή και το φως είναι ομοούσια εν τω Θεώ και τω Θεανθρώπω (πρβλ. Ιωάν. 1,4), και δια τούτο και εις όλους τους αληθινούς χριστιανούς. Αυτή η λάμψις του κεχαριτωμένου Φωτός παρίσταται εις τας ιεράς εικόνας των αγίων με ένα φωτοστέφανον. Το χαρακτηριστικόν γνώρισμα της προσωπικότητος του αγίου είναι το ότι ακτινοβολεί το φως της αιωνίου Αληθείας, και δικαιοσύνης, και αγιότητος, και ωραιότητος. «Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν» (Ιωάν. 1,5).                                                                                                                          Το βασίλειον του θανάτου επεκτείνεται όσον και ο άνθρωπος, όσον ο άνθρωπος αυξάνει την επιρροήν γύρω του τόσον απλώνει και τον θάνατον, αυτό είναι η τραγική μοίρα του εις τον κόσμον. Θα έχετε προσέξει πως εις το σύμπαν τίποτε δεν είναι θνητόν, παρά μόνον ο άνθρωπος και όσα ζουν γύρω του. Ο ουμανισμός! Ένα αφελές παιδικό παιχνίδι μέσα εις τον πολύβοον μύλον του θανάτου. Ο άνθρωπος με την αμαρτίαν και τον θάνατον μετέβαλε αυτόν τον κόσμον εις μίαν φοβεράν τερατωδίαν. Και θα έχαναν το μυαλό τους και οι ελάχιστα ευαίσθητοι άνθρωποι μέσα εις τας φρικαλεότητας της γης, εάν δεν τους εδίδετο το θείον έλλογον φως, το φωτίζον κάθε άνθρωπον εις την πορείαν του μέσα εις το ζοφερόν σκότος της αμαρτίας και του θανάτου (πρβλ. Ιωάνν. 1,9. Β΄ Κορ. 4,6).   Συνεχίζεται.  

Aπό την Οθωμανική δουλεία στην μουσουλμανική των λαθρομεταναστών!!!


http://www.kathimerini.gr

Βοιωτία: Καταδίωξη σπείρας που έκλεβε καλώδια από τη ΔΕΗ
Μάχες διαρκείας, με ανταλλαγή πυροβολισμών και άγρια καταδίωξη, που διήρκεσαν αρκετές ώρες τα ξημερώματα στην Βοιωτία, κατέληξαν στην αποκάλυψη οργανωμένης σπείρας αλλοδαπών, η οποία έκλεβε χάλκινα καλώδια από μετασχηματιστές της ΔΕΗ, τα μέλη της οποίας δεν δίστασαν να πυροβολήσουν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εναντίον των αστυνομικών.
Τελικά, μετά από εκτεταμένες έρευνες και περιπετειώδεις επιχειρήσεις, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να συλλάβουν έναν 26χρονο Πακιστανό, ενώ αναζητούνται άλλοι επτά συνεργοί του, (έξι Πακιστανοί ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ένας 36χρονος Ουκρανός).
Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 03:00΄τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί της Β΄Ο.Π.Κ.Ε. Βοιωτίας εντόπισαν στην περιοχή Σκούρτα Δερβενοχωρίων ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο επιχείρησαν να ελέγξουν. Ο οδηγός του οχήματος όμως, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη στη διάρκεια της οποίας ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και ακινητοποιήθηκε.
Οι επιβαίνοντες βγήκαν από το όχημα και ένας από αυτούς πυροβόλησε (με πιστόλι ή περίστροφο) κατά των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και το πυκνό δάσος κατάφεραν να διαφύγουν.
Αμέσως σήμανε συναγερμός και στην περιοχή έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό των δραστών και στήθηκαν αστυνομικά μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.
Μετά από εκτεταμένες έρευνες οι αστυνομικοί λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν στην ίδια περιοχή ένα δεύτερο Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο επιχείρησε να διαφύγει και μετά από καταδίωξη εγκαταλείφθηκε σε αγροτική περιοχή της Δάφνης Δερβενοχωρίων, ενώ οι επιβαίνοντες διέφυγαν πεζή.
Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη σε δύσβατη και δασώδη περιοχή, ένας από τους επιβαίνοντες στο όχημα, που όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για τον 26χρονο υπήκοο Πακιστάν.
Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέχισαν τις έρευνες και μετά από λίγη ώρα κατάφεραν να εντοπίσουν στην ίδια περιοχή και τρίτο Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μέλη της ίδιας σπείρας. Οι δράστες ανέπτυξαν και πάλι ταχύτητα και παράλληλα πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά.
Από την καταδίωξη που ακολούθησε οι δράστες έχασαν πάλι τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας και αφού το εγκατέλειψαν στην περιοχή Kλειδί, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Στο όχημα, βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο των αποσκευών μεγάλη ποσότητα καλωδίων χαλκού, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και 15 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ πλησίον του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε μία καραμπίνα, για την οποία όπως προέκυψε είχε δηλωθεί κλοπή την
17-12-2011 στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.
Από την προανάκριση που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 26χρονος είναι μέλος οκταμελούς εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε συσταθεί προ τριμήνου περίπου και δραστηριοποιούταν στην περιοχή της Βοιωτίας στην κλοπή καλωδίων χαλκού από μετασχηματιστές της Δ.Ε.Η., τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.
Σύμφωνα με εκτίμηση αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ε.Η., η ποσότητα των καλωδίων χαλκού που βρέθηκε στο όχημα των δραστών, προέρχεται από κλοπή τριών μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. και η αξία τους υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν τα τρία αυτοκίνητα αυτοκίνητα και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων μελών της σπείρας, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
Ο 26χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών.
Πηγή: ΑΜΠΕ