«Ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως πεφανέρωται σήμερον»


Ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τὸ 843, ἀπὸ τὴν εὐσεβῆ βυζαντινὴ αὐτοκράτειρα καὶ ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας, Θεοδώρα καὶ τοῦ τερματισμοῦ τῆς εἰκονομαχίας, ἡ ὁποία συντάραξε τὴν Ἐκκλησία γιὰ ἕνα καὶ πλέον αἰῶνα. Κοσμικοὶ ἄρχοντες, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ, θέλησαν νὰ ἐπιβάλλουν τὴν κατάργηση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἀπὸ τὴ θεία λατρεία. Ἀλλὰ ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνειδησία ἀντιστάθηκε μὲ σθένος, ἀναδεικνύοντας πλῆθος ὁμολογητῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (787) ἀποφάνθηκε πὼς ὁ εἰκονισμὸς δὲν εἶναι εἰδωλολατρία, ὅπως ἰσχυρίζονταν οἱ εἰκονομάχοι, ἀλλὰ ἡ τιμὴ πρὸς τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες, ὑπερβαίνει τὴν ὕλη καὶ διαβαίνει στὸ τιμώμενο πρόσωπο.

Ύμνοι Τριωδίου Μ Σαρακοστής Greek Orthodox Great Lent Hymns


Τη Η΄ (8η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ Επισκόπου Νικομηδείας.

Θεοφύλακτος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών κατήγετο εκ της Ανατολής, ακμάζων κατά τα έτη της βασιλείας των Ισαύρων, Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύμου (741 – 775) και των διαδόχων αυτού· πορευθείς δε εις Κωνσταντινούπολιν (περί το έτος 780), εσχετίσθη μετά του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ταρασίου (784 – 806), όταν ακόμη εκείνος ήτο πρωτασηκρήτης, δηλαδή πρώτος μεταξύ των υπηρετούντων εις τας βασιλικάς σάκρας, όπως ωνόμαζον οι Βυζαντινοί τα βασιλικά γραφεία και οι οποίοι ωνομάζοντο ασηκρήται και υπ’ αυτού καλώς εξεπαιδεύθη εις τα θεία.

Η Ελλάς, κράτος πολυεθνικόν!

Καθ΄ ην στιγμήν η Ελλάς υποχωρεί και ταπεινούται εις κάθε τομέα, εφ΄ όλης της γραμμής των εθνικών θεμάτων, και ενώ εκδηλούται γενική διάλυσις και παρακμή της Χώρας, έχομεν τώρα το συμπλήρωμα: Δια νομοσχεδίου νομιμοποιούνται οι μετανάστες εις την Χώραν μας! Συνεπώς ανατρέπεται η δημογραφική τάξις και νοθεύεται η πληθυσμιακή αναλογία εις την χώραν μας. Η Ελλάς αποδεχομένη την τοιαύτην εξέλιξιν και νομιμοποιούσα  την πανσπερμίαν των ξένων, μετατρέπεται εις χώραν μεταναστών,  λαθρομεταναστών και γενικώς αλλοδαπών! Δεν είχομεν αμφιβολίαν δια την πορείαν αυτήν του ολέθρου. Από 24 ετών επετράπη εις τους Αλβανούς να κατακλύσουν ανεξελέγκτως την Χώραν. Άκρα αβρότης επεδεικνύετο προς αυτούς, και όταν ακόμη επεδίδοντο εις πρωτοφανείς κακουργίας κατά των Ελλήνων. Εις την απορίαν, διατί ενεργούν κατ΄ αυτόν τον τρόπον αι αρχαί, εδόθη κατά τα τελευταία έτη απάντησις, όταν απεκαλύφθη ότι αι Ελληνικαί Κυβερνήσεις εχρηματοδοτούντο αφειδώς από την Αμερικήν και την Ευρώπην δια την υποδοχήν και εγκατάστασιν των λαθρομεταναστών, όπερ εκρατήθη μυστικόν. Ήδη το έγκλημα συμπληρούται δια του νέου νομοσχεδίου. Η Πατρίς μας μετατρέπεται εις πολυεθνικόν Κράτος, με όλας τας εντεύθεν τραγικάς συνεπείας. Όταν θα κληθώμεν να αντιμετωπίσωμεν τας συνεπείας αυτάς, μάλλον θα είναι αργά. Ίσως θα είναι αργά και όταν οι μειοψηφούντες Έλληνες θα ζητήσουν από τους συνεργούς να δώσουν λόγον των πράξεών των…

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Η ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τό Φανάριον καί ἡ ἀντίστοιχος τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου τῶν Νεοημερολογιτῶν εἰς τό Βατικανόν μέ τάς συμπροσευχάς καί τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀντηλλάγησαν, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ οἰκουμενιστική πορεία τῶν ἡγετῶν τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ ἐπιταχύνεται. Οἱ ῞Αγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι ὁ μόνος τρόπος ἀντιδράσεως πρέπει νά εἶναι ἡ διακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ ὀνόματός των καί ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία μετ᾿ αὐτῶν. Μόνον μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐνδέχεται να συνετισθοῦν καί νά ἀλλάξουν πορείαν. Ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης ῾Ηλιόπουλος εἰς πρόσφατον ὁμιλίαν του ἀνέφερε σχετικά παραδείγματα ἀπό τήν ἱστορίαν τῆς ᾿Εκκλησίας. Ὅταν οἱ ῞Αγιοι Πατέρες συναντοῦσαν κληρικό πού δέν ὀρθοτομοῦσε τόν λόγο τῆς ἀληθείας, ἦταν δηλαδή αἱρετικός, δέν συμπροσεύχονταν καί δέν συλλειτουργοῦσαν μαζί του, ἔπαυαν δέ νά ἀναφέρουν το ὄνομά του στίς ἱερές ἀκολουθίες (διακοπή μνημοσύνου) ἄν ἦταν ποιμένας τους. Στή συνέχεια θά ἀναφέρω ἀπό τήν ἱστορία τῆς ᾿Εκκλησίας μερικά περιστατικά διακοπῆς μνημοσύνου, Πατριαρχῶν Κων/πόλεως κυρίως, ἀπό κορυφαίους πατέρες τῆς ἐκκλησίας, πού ἔκαναν μάλιστα πρό Συνοδικῆς ἀποφάσεως, μερικές δέ φορές μετά ἀπό αἱρετικές ψευδοσυνόδους. Μέ ἀπόφαση τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ Συνόδου 379, ἐστάλη στήν Κων/πολη, πρός ἐνίσχυση τῶν ἐκεῖ Ορθοδόξων, ὁ ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζινός. ῞Οταν ἔφτασε στή Βασιλεύουσα ὁ ῞Αγιος Γρηγόριος δεν μνημόνευε τόν Πατριάρχη Δημόφιλο, καθότι ἀρειανός. ῞Οταν μετά δύο χρόνια συνῆλθε ἡ Β´ Οἰκουμενική Σύνοδος (381), ὄχι μόνο δέν ἐτιμώρησε τόν ῞Αγιο Γρηγόριο, ἀλλά καί τόν ἐξέλεξε πρόεδρο τῆς Συνόδου.   

ΙΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ MONH AΓIAΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ AΓIOY KAI ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ -- ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟ ΣΙΝΑ

Εν Θ.Ο.Σινά 6 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


H Iερὰ Μονὴ Σινά (Aγίας Αiκατερίνης), μετὰ τhν πρόσφατη εμφάνιση των κρουσμάτων του κορονοϊού COVID-19 σε Ἐλληνες προσκυνητὲς των Αγίων Τόπων, δέχθηκε πολλὰ ερωτήματα ανησυχίας σχετικὰ με την υγεία των Πατέρων της Σιναϊτικής Αδελφότητος και την κατάσταση στην περιοχὴ της Ι. Μονής.
Όπως γνωρίζουμε η ομάδα των Ελλήνων προσκυνητών εκ της νοτιοδυτικής Ελλάδος, που εσχάτως εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού, επισκέφθηκε το Σινά στην Αίγυπτο και συνέχισε το προσκύνημα στην Αγία Γη, δηλαδὴ στο Ισραὴλ και στα Παλαιστινιακὰ εδάφη. Βάσει λοιπὸν των υφισταμένων στοιχείων, η μόλυνση,  προφανώς, δεν προήλθε απὸ την Ι. Μονή, την Σιναϊτικὴ έρημο ή την Αίγυπτο.

Ο χαρτοπόλεμος των "Ορθοδόξων" του Καναδά συνεχίζεται....

Σήμερα ημέρα τής Ορθοδοξίας ευρισκόμεθα στον ιερό τούτο ναό να εορτάσουμε όλοι μαζί την νίκη τής Ορθοδοξίας εναντίον τών αιρέσεων.
Όλοι μαζί:  «Τι καλόν το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό» Ψαλμοί 133:1
Όλοι μαζί: Να ενθυμηθούμε το αίμα που έχυσαν οι Άγιοι της Πίστεώς μας προκειμένου να διατηρηθεί  ανόθευτα αιωνίως   « η άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστις» Ιούδα: 3.
Όλοι μαζί: Να υμνήσουμε τους Αγίους της Ορθοδοξίας που έδωσαν την ζωή τους να μην μετατεθούν τα όρια της Πίστεώς μας, «μη μέταιρε όρια αιώνια, α έθεντο οι πατέρες σου» Παρ. ΚΒ: 28.
Όλοι μαζί: Κλήρος και Λαός να διακηρύξουμε ότι κρατούμε την Ορθοδοξία μας «καθώς παρέδοσαν ημίν οι απ’ αρχής αυτόπται και υπηρέται γενόμενοι του λόγου» Λουκά: Α: 2.

Αλλά Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, σεβαστοί Μοναχοί και Μοναχές,
ποια Ορθοδοξία εορτάζουμε σήμερα; Την Ορθοδοξία της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Συμβόλου της Πίστεώς μας ή την Ορθοδοξία που έχετε προδώσει και εισαγάγατε εις το Καναδικό Συμβούλιο «Εκκλησιών» ως ισότιμο μέλος (θεωρία των κλάδων) ;
Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία των Επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων ή την  Ορθοδοξία που προδώσατε με τη συμφωνία του Μπαλαμάντ ( 17 -24 Ιουνίου 1993)  όπου στους αιρετικούς Παπικούς αναγνωρίσατε  έγκυρα  μυστήρια και ιερωσύνη!
Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία της  Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου ή την  Ορθοδοξία που προδώσατε με την συμφωνία του Σαμπεζύ-Γενεύης ( Συμφωνητικό Νοεμβρίου 1990), όπου μετά από 15 αιώνες “ανακαλύψατε”  ότι ουδεμία διαφορά υπάρχει μεταξύ Ορθοδοξίας και της αιρέσεως του Μονοφυσιτισμού; Είμαστε όλοι το ίδιο!!!
Eορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: Τον Πάπα να καταράσθε, ή την «Ορθοδοξία» όλων των Ταγών των τοπικών «Ορθοδόξων» Εκκλησιών των ομονοούντων και κοινωνούντων με τον λατινόφρονα εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της, κ. Βαρθολομαίου;  «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου…..»

Κατόπιν όλων αυτών, εμείς, ο πιστός λαός του Κυρίου, καταγγέλλουμε την λανθασμένη πορεία των Κληρικών, Μοναχών, και Λαϊκών, που δεν έχουν αφήσει τίποτε όρθιο από την Αγίαν Πίστη μας, και διακηρύττουμε την αφοσίωσή μας εις την Ορθόδοξη  πίστη μας, εις την Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Δηλώνουμε δε με ιεράν συγκίνησιν, ότι την αγιωτάτην του Χριστού Εκκλησίαν μας, θα κρατήσουμε αμετακίνητον, και την Ορθόδοξον Πίστιν απαραχάρακτον, όπως μας την παρέδωσε ο Κύριος οι Απόστολοι, και οι Άγιοί μας. Θα μείνουμε μέχρι θανάτου σταθεροί εις την Εκκλησίαν του Χριστού μας, της οποίας  « πύλαι Άδου ου κατισχύσουσι» Ματθ. ΙΣΤ:18. Δεν θα αφήσωμε την Ορθοδοξίαν μας, να την βεβηλώση ο επάρατος παπο-Οικουμενισμός σας.

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: η σιωπή για την Πίστη, είναι το τρίτο είδος της Αθεΐας

Εκ της Ελληνοκαναδικής Αδελφότητας «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ»
ΜΟΝΤΡΕΑΛ  ΚΑΝΑΔΑ

Γ. Καραμπελιάς : Μεταναστευτικό, ζήτημα πλέον Εθνικής μας επιβίωσης και συνοχής .