Εκκλησία και κόσμος -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η αγάπη του Θεού αγιάζει τον κόσμον
Είναι κάποιες αλήθειες παλιές, αλλά όχι ξεπερασμένες. Άφθορες από το πέρασμα του χρόνου, αδιάσειστες από τους σεισμούς και αδιάφθορες από τους συρμούς των καιρών μένουν φωτεινά μετέωρα. Φέγγουν στα σκοτάδια αυτού του κόσμου και κοντρολάρουν την πορεία μας μέσα σ΄ αυτόν. Διευκρινίζω ότι χρησιμοποιώ τη λέξη «κόσμος» με την ειδική έννοια, που της δίνει ο λόγος του Θεού· «ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α΄ Ιω. 5: 19). Ο κόσμος παραδομένος στον πονηρό, που τον ανακηρύσσει άρχοντα και κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, αντιτίθεται συνειδητά στο θέλημα του Θεού. Είναι εντούτοις, θαυμαστό ότι αυτός ο πονηρός κόσμος συνιστά το άμεσο αντικείμενο της αγάπης του Θεού.

Τη Η΄ (8η) Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας ΠΕΛΑΓΙΑΣ της Παρθένου.

Πελαγία η Αγία παρθένος ήτο από την Αντιόχειαν της Συρίας, καταγομένη από ένδοξον γένος. Μαθών δε ο άρχων της Αντιοχείας ότι ήτο Χριστιανή, έστειλε στρατιώτας δια να την συλλάβωσιν· ελθόντες δε εκείνοι περιεκύκλωσαν τον οίκον της και ητοιμάζοντο να την αρπάσωσι. Μαθούσα δε τούτο η Αγία εζήτησεν από τους στρατιώτας να αναμείνωσιν ολίγον· αυτοί δε επείσθησαν. Όθεν η μακαρία σταθείσα κατ’ ανατολάς εις τον τόπον, όπου προσηύχετο, ύψωσε χείρας και όμματα προς τον ουρανόν, προσευχομένη πολλήν ώραν προς τον Θεόν, και δεομένη να μη παραδοθή εις τους στρατιώτας, αλλά αγνή και παρθένος να απέλθη εις Αυτόν. Έπειτα κρημνίσασα μόνη εαυτήν παρέδωκε την αγίαν ψυχήν της εις χείρας Θεού.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) διαψεύδει τα παραπλανητικά στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας για το αν είναι θετικοί οι Θεολόγοι στο νέο μάθημα των Θρησκευτικών.

1. Η ΠΕΘ διαψεύδει τα παραπλανητικά στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας  σύμφωνα με τα οποία οι Θεολόγοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε σημαντικό ποσοστό ικανοποιημένοι από τα νέα Προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Οι ισχυρισμοί απορρίπτονται ως μη έγκυροι, διότι η συλλογή των δεδομένων που υποστηρίζει ο κ. Υπουργός έγινε μέσω ενός μη επιστημονικά έγκυρου και αξιόπιστου ερωτηματολογίου διότι:
α) Δεν τηρήθηκε η ανωνυμία των ερωτούμενων και επομένως οι απαντήσεις δεν περιείχαν το στοιχείο της ελευθερίας της έκφρασης που σημαίνει ότι οι απαντήσεις του κάθε εκπαιδευτικού μπορούσαν να ελεγχθούν άμεσα, με όποιες πιθανές συνέπειες. 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Τη Η΄ (8η) Οκτωβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΠΕΛΑΓΙΑΣ της από εταιρίδων.                                                                                                                                   

Πελαγία η Οσία Μήτηρ ημών έζη πρότερον εις την Αντιόχειαν, κατά τους χρόνους του βασιλέως των Ρωμαίων Νουμεριανού, ήτο δε περιφανής και πλουσία, πολλά ωραία κατά το σώμα και υπέρκαλος, κατά την ψυχήν όμως ήτο ερρυπωμένη και βέβηλος, όλως βεβυθισμένη εις τον βόρβορον της σαρκός και άλλην φροντίδα δεν είχεν, ειμή μόνον να στολίζη την σάρκα και να αυξάνη την φυσικήν ωραιότητα με διάφορα χρώματα και στολίδια πολύτιμα, δια να ελκύη τους εραστάς και να τους βυθίζη εις την απώλειαν. Πολλοί εδαπανούσαν τον πλούτον των και εκινδύνευον ζωήν και ψυχήν δι’ αγάπην της.

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.
«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

ΠΩΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Ἀπό τόν Α´ Ἠθικόν Λόγον τοῦ Ἁγ. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου:

«Ἀφοῦ ὅμως ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐσαρκώθηκε μιά φορά ἀπό την Παρθένον και γεννήθηκε σωματικῶς ἀπό Αὐτήν ἀνεκφράστως καί ὑπέρ λόγον, δέν μπορεῖ Αὐτός νά σαρκωθῆ ἤ νά γεννηθῆ σωματικῶς καί πάλι ἀπό τόν καθένα μας, τί κάνει; Ἀπό ἐκείνη τήν ἄχραντη σάρκα Του, τήν ὁποία προσέλαβε ἀπό τίς ἁγνές λαγόνες τῆς πανάχραντης καί Θεοτόκου Μαρίας, διά τῆς ὁποίας γεννήθηκε σωματικῶς, ἀπό αὐτήν τήν σάρκα μᾶς μεταδίδει γιά βρώση. Καί τρώγοντάς την, ἔχουμε μέσα μας ὅλον τόν ἐνσαρκωμένον Θεό καί Κύριό μας Ἰησοῦν τόν Χριστόν, αὐτόν τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί υἱόν τῆς παρθένου και πανάμωμης Μαρίας, τόν καθισμένον δεξιά τοῦ Θεοῦ και Πατρός, ὁ καθένας ἀπό μᾶς τούς πιστούς τρώγοντας αὐτήν τήν σάρκα Του, τόν ἔχομε μέσα μας, κατά τό λεγόμενον ἀπό τόν ἴδιον: “Ἐκεῖνος, πού τρώγει τήν σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα μου μένει μέσα μου κι ἐγώ μέσα σ᾽ αὐτόν” (Ἰωαν. ΣΤ´ 56). Μέγας εἶσαι Κύριε καί θαυμαστά τά ἔργα σου»

«Γιουσουφάκι» τοῦ Ἐρντογάν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας

Παγώνει τό ΠΔ γιά τούς Μουφτῆδες μέ τροπολογία μετά τό τέτ-α-τέτ τῆς Νέας Ὑόρκης!

ΜΠΟΡΕΙ ψηφισμένος νόμος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ὡς πρός τά εἰδικώτερα θέματα πού τόν διέπουν μέ νεώτερη …νυκτερινή τροπολογία καί ὄχι μέ τό ἀπαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα πού ἐκδίδεται κατά ρητή ἐξουσιοδότηση τοῦ νομοθέτου ἀπό τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς; Ἐάν μιά κυβέρνησις, ἕνας πρωθυπουργός καί ἕνας ὑπουργός θέλουν νά γίνουν «γιουσουφάκια» τοῦ Σουλτάνου Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀξιώνει νά παγώσει ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά τούς Μουφτῆδες τῆς Θράκης, ἡ ἀπάντησις εἶναι πώς «ναί, μπορεῖ»!
Νόμος τίθεται σέ ἰσχύ μέ τροπολογία γιά νά μήν ἐκδοθεῖ Προεδρικό Διάταγμα! Καί δυστυχῶς γιά τήν πολιτεία μας πρόκειται γιά τροπολογία πού κατετέθη, ἐνσωματώθηκε καί ψηφίσθηκε σέ ἄσχετο νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, νύκτωρ προχθές, μέ πρωτοβουλία τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Τί ἀκριβῶς συνέβη; Ἀμέσως μετά τήν δημοσιοποίηση τοῦ νέου Προεδρικοῦ Διατάγματος γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Σαρίας στήν Θράκη ἀπό τούς νόμιμους Μουφτῆδες πού διορίζει τό ἑλληνικό κράτος ἐκεῖ (σέ ἐφαρμογή νόμου τοῦ 1991 πού ψηφίσθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη), οἱ μουσουλμάνοι ἐξτρεμιστές τῆς μειονότητος στήν περιοχή συνεπικουρούμενοι ἀπό τίς «εὐέλικτες» νομαρχιακές ἐπιτροπές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν περιοχή «χάλασαν» τόν κόσμο.

ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής γράφει στόν «Πνευματικόν Νόμον» του ὅτι: «Μή νομίζης ὅτι κάθε θλίψη ἔρχεται στούς ἀνθρώπους ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού εὐαρεστοῦν τόν Θεόν, καί ὅμως ἔχουν θλίψεις. Γιατί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή “θά διωχθοῦν οἱ ἄνομοι καί οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀσεβῶν θά ἐξολοθρευθοῦν” (Ψαλμ. ΛΣΤ´ 28)». ᾽Επίσης γράφει τό Εὐαγγέλιον: « Ὅλοι ὅσοι θέλουν νά ζοῦν μέ εὐσέβεια στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θά ὑποστοῦν διωγμούς» (Β´ Τιμ. Γ´ 12). Γι᾽ αὐτό ἄς μή παραπονιόμαστε γιά τίς θλίψεις, πού μᾶς ἔρχονται.

Τη Ζ΄ (7η) Οκτωβρίου, οι Όσιοι ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ Πατέρες, οι εν τη νήσω Κρήτη ασκήσαντες, εν ειρήνη τελειούνται, ων επισημότερος εστιν ο θείος ΙΩΑΝΝΗΣ ο κατ’ εξοχήν Ερημίτης καλούμενος.

Ιωάννης ο Όσιος Πατήρ ημών ο επιλεγόμενος Ερημίτης και οι συν αυτώ έτεροι ενενήκοντα οκτώ Όσιοι Πατέρες, οι σήμερον ομού εορταζόμενοι, της μεγαλονήσου Κρήτης το καύχημα, και προστάται αυτής και υπερασπισταί και φύλακες ανύστακτοι, Συνασκηταί όντες, ηξιώθησαν και οι ενενήκοντα εννέα να τελειωθώσιν ομού κατά την σήμερον εν δόξη κατά τρόπον καινοφανή και θαυμάσιον και να λάβουν άπαντες ομού και ίσους τους στεφάνους της ασκήσεως· αλλ’ ακούσατε απ’ αρχής την υπόθεσιν, ίνα πολλήν την αγαλλίασιν λάβητε. Οι Όσιοι ούτοι Πατέρες ετελειώθησαν μεν θαυμασίως εν τη νήσω Κρήτη, ως είπομεν, κατήγοντο όμως εκ διαφόρων και μακρινών τόπων. Και ο μεν πρώτος αυτών, ο θαυμάσιος Ιωάννης, ο επιλεγόμενος Ερημίτης, ήτο γέννημα και θρέμμα της Αιγύπτου από της οποίας ήσαν και έτεροι τριάκοντα πέντε Όσιοι Πατέρες εκ των ενενήκοντα εννέα.

ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ; -- Του αειμνήστου Γεωργίου Ζερβού

Η ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  Ἑλληνόφωνος Ὀρθοδοξία προβληματίζεται ἐντόνως ἀπὸ τὴν στάσιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας της. Ἡ ἡγεσία τῆς Ὀρθοδοξίας τόσον εἰς ἐπίπεδον κορυφῆς ὅσον καὶ εἰς τοπικὸν δίδει τὴν εἰκόνα ὅτι εὑρίσκεται εἰς διατεταγμένην ὑπηρεσίαν. Αἱ ἀποφάσεις τῆς ἡγεσίας τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας κτυποῦν εὐθέως τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ λαοῦ μὲ θέσεις καὶ συμπεριφορᾶς. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀποτελεῖ ἀστείρευτος πηγὴ καταφρονήσεως τῶν ἱερῶν κανόνων. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συμπροσεύχεται μετὰ τῶν Παπικῶν  ἀλλὰ καὶ ἄλλων πλανεμένων χριστιανῶν. Συμπροσεύχεται ὅμως καὶ μὲ ἀλλοδόξους, διότι ἔχει τὴν ἄποψιν ὅτι ὅλοι εἴμεθα παιδιὰ τοῦ ἰδίου Θεοῦ καὶ ὀφείλομεν νὰ τὸν δοξάζωμεν ἀνεξαρτήτως τοῦ γεγονότος ὅτι ἡμεῖς πιστεύομεν εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, ἄλλοι εἰς τὸν Μωάμεθ, τὸν Βούδα κ.λπ.. Ἡ ἄποψις αὐτὴ καταδικάζεται ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἀπορρίπτεται ὑπὸ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης προωθῆ τοὺς διαλόγους μετὰ τῶς Παπικῶν καὶ τὴν Ἕνωσιν μαζί των, ὅταν οἱ Παπικοὶ παραμένουν ἀμετακίνητοι εἰς τὰς θέσεις των.

Τη Ζ΄ (7η) Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ.

Πολυχρόνιος ο Άγιος Ιερομάρτυς κατήγετο από την επαρχίαν την λεγομένην Γαμφανίτου, ο δε πατήρ αυτού ωνομάζετο Βαρδάνιος, γεωργός ων κατά την τέχνην. Παιδιόθεν ο Άγιος ούτος παρεδόθη από τον πατέρα του δια να μανθάνη τα ιερά γράμματα. Τόσην δε μεγάλην σύνεσιν, φρόνησιν και εγκράτειαν είχεν ο αοίδιμος, έτι παιδίον ων, ώστε ηξιώθη να λάβη και Χάριν παρά Θεού· διότι και ύδωρ ανέβλυσε δια της προσευχής του, επειδή το υπάρχον πρότερον ύδωρ, εκ του οποίου υδρεύοντο αυτός και όλοι οι συμπατριώται του, ήτο μακράν της πόλεως και προυξένει εις αυτούς πολύν κόπον· όθεν δια τούτο προσηυχήθη προς τον Θεόν, και ω του θαύματος! Ανέβλυσε παραδόξως πηγή ύδατος παρά τον οίκον του πατρός του.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΣ

Οι προσπάθειες κύκλων να δημιουργήσουν κλίμα κατά Ποντίων, Μικρασιατών και Θρακιωτών προσφύγων


Από τον Σάββα Καλεντερίδη

Οταν ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ προσερχόταν στην κάλπη που βρισκόταν σε ένα σχολείο για το δημοψήφισμα της 30ής Σεπτεμβρίου, είδαμε όλοι με έκπληξη ότι στον τοίχο της αίθουσας ήταν αναρτημένος χάρτης με την «Ενωμένη Μακεδονία». Τι σημαίνει αυτό; Oτι τα παιδιά στη γειτονική χώρα γαλουχούνται με το εθνικό τους «όραμα», που είναι να κερδίσουν τη «μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα, και με όχημα το κράτος τους, που ονομάζεται «Βόρεια Μακεδονία», να επιδιώξουν τις επόμενες δεκαετίες να προσαρτήσουν τη «Νότια Μακεδονία» ή τη «Μακεδονία του Αιγαίου», όπως την ονομάζουν οι ίδιοι, και τη «Μακεδονία του Πιρίν», δημιουργώντας έτσι την «Ενωμένη Μακεδονία».
Οσους επαναπαύονται λέγοντας ότι εμείς είμαστε μεγάλο και στρατιωτικά ισχυρό κράτος και άρα δεν μπορεί να μας απειλήσει ένα μικρό κράτος όπως τα Σκόπια τούς καλώ να αναλογιστούν τις δυνάμεις που κρύβονται πίσω από τους Σκοπιανούς όλες αυτές τις δεκαετίες, τους καλώ να αναλογιστούν τον λόγο για τον οποίο δεκάδες αξιωματούχοι της Δύσης, του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε., των ΗΠΑ, της Γερμανίας και πόσοι άλλοι έκαναν παρέλαση από τα Σκόπια τις παραμονές του δημοψηφίσματος για να στηρίξουν το «ναι» και τον Ζάεφ.

Τη Ζ΄ (7η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ Πρεσβυτέρου και ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ Διακόνου.

Ιουλιανός ο Πρεσβύτερος και Καισάριος ο Διάκονος ήθλησαν όταν ο Κλαύδιος Καίσαρ εβασίλευεν εις την Ρώμην εν έτει σξη΄ (268). Ούτος τόσον ωμός και απάνθρωπος ήτο, ώστε εθανάτωσε και την ιδίαν μητέρα, διότι ήτο Χριστιανή, έκτοτε δε ουδεμία ευσπλαγχνία και έλεος δεν εγένετο πλέον εις τους Χριστιανούς. Κατά την εποχήν εκείνην ελθών και ο μακάριος ούτος Καισάριος από την Αφρικήν εις την πόλιν την ονομαζομένην Ταρρακίναν, και βλέπων τας μυσαράς θυσίας των Ελλήνων, έπτυσεν επάνω εις αυτάς και τας κατεπάτησεν. Όθεν συλληφθείς, ερρίφθη εις φυλακήν. Αφ’ ου δε διήλθεν εις αυτήν τρεις ημέρας νήστις, παρεδόθη εις τον ανθύπατον.

Μακεδονικό: Παρέμβαση του π. Ιερόθεου Αργύρη Ιεροκήρυκος της Ι.Μ. Πειραιώς

Μακεδονικό: Του Αρχιμ. π. Ιεροθέου Αργύρη, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πειραιώς «Και άλλα πρόβατα έχω α ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης· κακείνα δει με αγαγείν, και της φωνής μου ακούσουσιν, και γενήσονται μία ποίμνη, εις Ποιμήν» (Ιωάνν. ι  16). Αίτιον δημιουργίας του Σκοπιανού ζητήματος.
Εδώ και δεκαετίες ιδρύθη το λεγόμενο «Κράτος των Σκοπίων». Αυτό ήτο δημιούργημα του κομμουνιστού Γιόσιπ Μπροζ Τίτου, με το ψευδεπίγραφο όνομα «Μακεδονία», ώστε να αποτελέση το όχημα εξόδου της Γιουγκοσλαβίας προς το Αιγαίο και την Θεσσαλονίκη.
Ο «Πνευματικός Νόμος»
Οι θεοφώτιστοι Πατέρες πάντοτε τονίζουν την διαχρονική ισχύ και εφαρμογή του «Πνευματικού Νόμου». Σύμφωνα με αυτό τον αδήριτο νόμο, οι παραβάσεις και παρεκτροπές της ηθικής τιμωρούνται πάντοτε σε πραγματικό, άλλα άγνωστο στη διάρκειά του χρόνο. Έτσι, ο «Πνευματικός Νόμος» κάνει πάντοτε κύκλους με χρονική διάρκεια που ρυθμίζει μόνον ο ίδιος ο Θεός, ο διοικών τον κόσμον.