«Ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι»

Πολλά ελέχθησαν δια την πονηρίαν και το μίσος της Παπωσύνης κατά της Ορθοδόξου Χριστιανωσύνης και ιδία κατά της Ελλαδικής, βάσει ιστορικών αδιαψεύστων γεγονότων. Εκείνο που προκαλεί οργήν και αγανάκτησιν είναι το ότι υπάρχουν Έλληνες Γενίτσαροι, κατά τεκμήριον Ορθόδοξοι οι οποίοι συνδεόμενοι φιλικώς με πρόσωπα του φοβερού θρησκευτικοπολιτικο—οικονομικού Οργανισμού της Παπωσύνης δεν αρκούνται εις τας κοσμικάς των αβρότητας και «χαϊδολογήματα» του πρωτοκόλλου της διεθνούς υποκρισίας, αλλά και προσπαθούν με μια σατανική τέχνη να πείσουν τους συνομιλητάς των Ορθοδόξους ότι δεν μας χωρίζει τίποτε με τους αιρετικούς της Δύσεως και ότι τα λεγόμενα «δόγματα» είναι αποφάσεις φανατικών, που για πολιτικούς λόγους ήγειραν αυτό το φράγμα μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεων! Αλλ΄ επ΄ αυτού τον λόγον έχει η Ιστορία και μάλιστα αι αποφάνσεις των εν Πνεύματι Αγίω συνελθουσών επτά Οικουμενικών Συνόδων, και ξεχωρίζεται η ήρα από τον σίτον, ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους πλάνης ως προς τα πιστευτέα και πρακτέα. Η Ιστορία γενικώτερον εμφανίζει την Παπωσύνη αιρετική με θύμα την Ορθοδοξίαν η οποία αμυνομένη, εφήρμοσε την χριστιανικήν αρετήν της ανεξικακίας χωρίς πνεύμα μισαλλοδοξίας, όπως θέλουν οι γενίτσαροι να μας κατηγορήσουν. Και το θλιβερόν τούτο γεγονός της επιβουλής εναντίον της Ορθοδοξίας έχει τονισθή, είπομεν, από την αδέκαστον Ιστορίαν και τονίζεται, ώστε να μη μπερδεύωνται οι Ορθόδοξοι από τα χαμαιλεόντεια τερτίπια των εχθρών της Ορθοδοξίας και μάλιστα των παπικών, που δρουν δια μέσου της Ουνίας με πεισμοσύνην και μεθοδικότητα σατανά, που ούτε ο προτεσταντικός αναρχισμός δεν συνέλαβε τέτοιο σχέδιον στρατηγικής και τακτικής προς άλωσιν της Ορθοδοξίας και διαφθοράς των συνειδήσεων. Μπορεί οι Προτεστάνται να εξεμεταλλεύθησαν τας δοκιμασίας της Πατρίδος μας με το μέσον μιας διαβλητής φιλανθρωπίας, όμως δεν εχρησιμοποίησαν την ατιμίαν του «καμουφλαρίσματος», όπως οι Παπικοί με την Ουνίαν, η οποία είναι μία τρομερά παγίς προς σύλληψιν της αθώας ορθοδόξου περιστεράς, που αγνοεί ότι η Ουνία είναι μία απάτη δια λογαριασμόν της Παπωσύνης. Οι Παπικοί διαπράττουν την ατιμίαν αυτήν της απάτης, δια να εξοντώσουν ανάνδρως τους αντιπάλους των, όπως ένας στρατός, φορώντας την στρατιωτικήν στολήν του αντιπάλου του εν ώρα μάχης προκαλεί σύγχυσιν και τους σφάζει εκ του ασφαλούς αλλ΄ ατίμως και ανάνδρως, είπομεν. Είναι ή δεν είναι έτσι; Ο σκοπός της υπάρξεως της Ουνίας είναι φονικός. Η μεταμφίεσις ανέντιμος. Το φοβερόν ρεύμα του συγκρητισμού, που επάγωσε και τας καρδίας των Ορθοδόξων ευνοεί την προπαγάνδαν των Παπικών εις βάρος μας. Από πού να προφυλαχθή ο Ελληνικός λαός; Από την «δελφικήν ιδέαν» του νεοειδωλολατρισμού; Από το τέρας του Μασωνισμού; Από την χολέρα του Χιλιασμού; Από τον σατανικόν Πνευματισμόν; Από τους «γιόγκι» της αρρωστημένης Ανατολής; Από την νόσον του Οικουμενισμού που εν συνδυασμώ με την μωρίαν ή προδοσίαν Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, και Μοναχών τείνει να γίνη πίστις πολλών με χαλαρωμένην την ορθόδοξον συνείδησιν; Από τους υλοφρονούντας Κληρικούς μας; Από τους εν χλιδή και προκλητικότητι ζώντας ωρισμένους Ιεράρχας μας; Προ μιας τοιαύτης καταστάσεως τελείως απαραδέκτου δια την Πίστιν, οι ολίγοι Κληρικοί και λαϊκοί, ως Σώμα συμπαγές τεταγμένον να φυλάττη την Ιεράν Παρακαταθήκην αλώβητον και απαραχάρακτον, να αναλάβη και να ενεργοποιήση τας ευθύνας του και με την μάχαιραν της Αληθείας να δράση. Να καθαιρεθούν οι προδόται. Να σχηματισθή μέτωπον πολέμου με επικεφαλής τιμίους και εκλεκτούς αντιοικουμενιστάς Ιεράρχας με ανδρείον φρόνημα. Να πυρακτωθή ο ευσεβής Κλήρος και Λαός με την Πίστιν των Πατέρων μας και να δοθή η μάχη κατά των εχθρών της Ορθοδοξίας, μάχη προς συντριβήν των αντιθέων δυνάμεων του σκότους, που μας εκύκλωσαν φονικώς. Επιβάλλεται η επιστράτευσις προς περίσωσιν των θρησκευτικών, ηθικών και πνευματικών μας αξιών, με τας οποίας η Φυλή μας ακτινοβόλησε και εθριάμβευσε εν μέσω τόσον δοκιμασιών και αντιξοοτήτων. Ώρα ημάς εξ ύπνου εγερθήναι! (Ρωμ. ιγ: 11).

Η συχνότης της Θείας Κοινωνίας.

http://krufo-sxoleio.blogspot.ca/2014/10/blog-post_65.html#comment-formπ. Θεόδωρος Ζήσης - Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού B'

POLYELEOS: PSALM 135 (Tone V) - Monks of Simono Petra Monastery


Ανακοίνωση πατρός Νικολάου Μανώλη, Το Νέο πρόγραμμα εξομολόγησης: Οκτώβριος - Νοέμβριος 2014

ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΤΗΣ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ.jpg
Ἀνακοίνωση  πατρός Νικολάου Μανώλη, Τό Νέο πρόγραμμα ἐξομολόγησης: Ὀκτώβριος - Νοέμβριος 2014
 πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, θά ἐξομολογήσει κατά τόν Ὀκτώβριο καί τόν Νοέμβριο 2014, στό γραφεῖο τῶν κατηχητικῶν (ἀπέναντι ἀπό τό Ναό, Ίέρωνος 8), σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

  • Δευτέρα 13/10, ἀπό τίς 6.00 μμ.,
  • Δευτέρα 20/10, ἀπό τίς 6.00 μμ.,
  • Παρασκευή 24/10, ἀπό τίς 9.00 πμ.,
  • Δευτέρα 3/11, ἀπό τίς 6.00 μμ.,
  • Παρασκευή 7/11, ἀπό τίς 9.00 πμ.,
  • Παρασκευή 14/11, ἀπό τίς 9.00 πμ.,
  • Δευτέρα 24/11, ἀπό τίς 6,00 μμ.
ν θέλετε νά ἐπικοινωνήσετε μαζί του, μπορεῖτε στό κινητό 6936981200 καί στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση adipapikos@gmail.com

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Θωμά αποστόλου, Μακαρίου νεομάρτυρος, Ερωτιήδος.

Ἦταν μεταξὺ τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου καὶ  ἀνῆκε σὲ οἰκογένεια ἁλιέων.
Ὁ Θωμᾶς, λοιπόν, μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν πρώτη ἐμφάνισή Του στοὺς μαθητές, δυσπιστοῦσε σ’ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔλεγαν αὐτοί. Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἐπανεμφανίστηκε στοὺς μαθητὲς μέσα στὸ ὑπερῷον, ὅταν μεταξὺ τους βρισκόταν καὶ ὁ Θωμᾶς. Τότε ὁ Κύριος προέτρεψε τὸν Θωμᾶ νὰ ψηλαφήσει τὶς πληγὲς ἀπὸ τὰ καρφιὰ ποὺ Τὸν σταύρωσαν, καὶ νὰ μὴ γίνεται ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.
Ἐκθαμβωμένος ὁ Θωμᾶς, προσκύνησε καὶ ἀνεβόησε: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Ἡ δὲ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου ἦταν τέτοια, ποὺ θὰ διδάσκει ὅλους ὅσους θέλουν νὰ δυσπιστοῦν στὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶπε, λοιπόν, ὁ Κύριος: «ὅτι ἐώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ὁ Κύριος στὸν Θωμᾶ, πίστεψες ἐπειδὴ μὲ εἶδες. Μακαριότεροι καὶ περισσότερο καλότυχοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἂν καὶ δὲν μὲ εἶδαν, πίστεψαν.
Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Θωμᾶς μετὰ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πῆγε καὶ κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς Πέρσες, Μήδους καὶ Ἰνδούς. Στὴν χώρα δὲ τῶν τελευταίων, μαρτύρησε μὲ θάνατο διὰ λογχισμού. Ἔτσι, τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς ὄχι μόνο νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιό Του, ἀλλὰ καὶ νὰ δώσει τὴ ζωή του γι’ Αὐτόν.

Αυτοκτονούμε!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2013

15.960.000 ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Aντικρίζουμε έντονα την αθλιότητα της οικουμενιστικής αιρέσεως και φραγκοπαποδουλικής υποταγής.


Εμείς οι απλοί πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, ζούμε την δραματική αντινομία μέσα εις την Εκκλησία μας. Zούμε αφ΄ ενός την καθαρότητα, την αγιότητα, την πνευματική ανάταση, τη λυτρωτική φορά προς τα άνω που μας χαρίζει η Μητέρα Εκκλησία με τους λειτουργικούς θησαυρούς Της και τους αξίους εκπροσώπους Της, οι οποίοι ευρίσκονται εις την θέση των με το Ορθόδοξο και Πατερικό ήθος εις «τύπον Χριστού», και αφ΄ ετέρου αντικρίζουμε έντονα και την αθλιότητα της οικουμενιστικής αιρέσεως και φραγκοπαποδουλικής υποταγής. Όλα αυτά, γνωστά από τις παλαιές εποχές της εκκλησιαστικής ιστορίας, έχουν αποκτήσει εις τις ημέρες μας επικίνδυνον έκταση. Εκείνο όμως που προκαλεί εις τας ψυχάς των πιστών πνιγμό και αίσθημα βαθέως και πυκνού σκότους αδιεξόδου είναι η έλλειψη αντιδράσεως εκ μέρους του υγιούς τμήματος της Εκκλησίας μας. Καιρός πλέον να εκδηλωθεί η αντίδραση διότι το μέγεθος της συντελουμένης προδοσίας της Πίστεώς μας πολλές φορές είναι σε τέτοιο σημείο, που φαίνεται απίστευτη, έστω κι΄ αν αποκαλύπτεται μόλις ένα μέρος της!

Mεταφέρω τὰ λόγια ἑνὸς ἁγιορείτου Γέροντος :

http://orthodoxihomologia.blogspot.ca/


 ... Ὁποῖοι καιροί.  Ἁγιορεῖτε μοναχοὶ καταδιώκουν τοὺς συναδέλφους των, ποὺ τόλμησαν καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς ψευδοποιμένας τοῦ Φαναρίου. Δυστυχεῖς ὀρθόδοξοι τοῦ καιροῦ μας, ἂν ὁ μοναχισμὸς σᾶς πρόδωσε, ἀπὸ ποῖον καὶ πότε θὰ ἀντιληφθῆτε τὴν τραγωδία σας; Οἱ πιστοὶ ἔχουν χορτάσει ἀπὸ λόγια, πεινοῦν γιὰ πράξεις. Μὴ ἐλπίζετε ν᾽  ἀνανήψῃ τὸ Φανάρι. Ὅποιος θέλει νὰ σώσῃ τὴν ψυχή του, ἂς διακόψη ἀμέσως κάθε ἐπαφὴ μὲ τοὺς μνημονευτὰς τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου καὶ ὅλους ποὺ τὸν κοινωνοῦν, διὰ ν᾽ ἀναπνεύσῃ ἀέρα Ὀρθοδοξίας. Αὐτὸ εἶναι ἡ θέσις τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τὰ δὲ ἄλλα ὑπενθυμίζουν αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ζυμώσῃ καὶ συνεχῶς κοσκινίζει...

Πάντρευαν «λαθραίους» με (Ρομά) νύφες που έπαιρναν προίκα 200 €

Στάθης Βασιλόπουλος

Σοβαρές καταγγελίες για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών μέσω «λευκών» πολιτικών γάμων στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας με θύματα Ελληνίδες Αθίγγανες νεαρής ηλικίας κάνει στην «κυριακάτικη δημοκρατία» ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Γιάννης Αννίσας (φωτό). Σύμφωνα με στοιχεία που υποστηρίζει ότι έχει συλλέξει από το έτος 2012, τις νεαρές κοπέλες (τουλάχιστον 15, όπως καταγγέλλει ο κ. Αννίσας) φέρεται ότι προσέγγισε μια γυναίκα δικηγόρος, δίνοντας στα υποψήφια θύματα την... υπόσχεση ότι οι γάμοι θα είναι εικονικοί, δεν θα «φαίνονται» πουθενά και δεν θα επηρεάσουν τη ζωή τους. Ως αντάλλαγμα για τον πολιτικό γάμο, που θα επέτρεπε στους παράνομους αλλοδαπούς να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, καθεμία από τις κοπέλες συμφώνησε να λάβει το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ!

Ἔχοντες τήν ποιμαντικήν εὐθύνη δι΄ εὐχῶν τοῦ ἁγίου δεσπότου ἠμῶν Δωροθέου

http://kyprianoscy.blogspot.ca/


Ο μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος επανήλθε εκ νέου, προκειμένου να δώσει οριστική λύση (σημ. στα δικαστήρια θα λάμψει η αλήθεια) στη διένεξη με τον αρχιμανδρίτη π. Ευθύμιο Χαραλαμπίδη. Ο τελευταίος διέκοψε την μνημόνευση του μ. Σύρου, Τήνου, κλπ., επικαλεσθείς, ως ώφειλε, λόγους Ορθοδόξου πίστεως και φρονήματος. Την αντεπίθεση του μ. Δωροθέου μπορείτε να την διαβάσετε στο δεσμό που ακολουθεί, όπως και το σχόλιο - εδώ με κάποιες, ποιμαντικής φύσεως, διορθώσεις.

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/10/blog-post_82.html

- Ο Σύρου Δωρόθεος
Ἔχοντες τήν ποιμαντικήν εὐθύνην μιᾶς κοινωνίας, εἰς τήν ὁποίαν, ( ... ) τό φαινόμενον τῶν μικτῶν Γάμων εἶναι ἰδιαιτέρως συχνόν, καλούμεθα ἐν πλήρει συναισθήσει τῆς ἡμετέρας εὐθύνης νά συμβάλλωμεν εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ συμβίωσιν καί πρόοδόν της.
- κχ
Αν η Ποιμαντική της Εκκλησίας ασκείται βάσει του φαινομένου των μικτών γάμων, και "το φαινόμενο αυτό είναι ιδιατέρως συχνό" (
sic
), τούτο σημαίνει ότι έχει αποτύχει πλήρως στο έργο της. Και η αποτυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη, όταν προβάλλεται το συναίσθημα της ευθύνης και η εν αγάπη και αλήθεια συμβίωση των μελών της κοινωνίας.

Βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, η αφοριστικά λεγόμενη "ποιμαντική" δεν αφορά στην Εκκλησία, αλλά στους ποιμένες αυτής. Οι οποίοι, φαίνεται, δεν βλέπουν τα ερείπια των γάμων, την απαξίωση του θεσμού, ούτε και το γεγονός της πλήρους κοινωνικής αποσάθρωσης. Ζούμε πλέον όλοι τον Δυτικό πολιτισμό της ελευθερίας και τον απελευθερωμένο από αναχρονιστικούς θεσμούς νέο κόσμο. Τον κόσμο της νέας εποχής και των νέων ημερολογιακών χρόνων (...), οι ρυθμοί του οποίου συντονίζονται βάσει των μικτών γάμων ή των μικτών βαπτίσεων. Σύντομα θα έχουμε την μικτή ιεροσύνη, και γιατί όχι,την μικτή εξομολόγηση και οπωσδήποτε, την μικτή θεία ευχαριστία από τους "ἔχοντες τήν ποιμαντικήν εὐθύνην νά συμβάλλωμεν εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ συμβίωσιν καί πρόοδον".

Μετά ταύτα, δεν μένει είς ημάς τίποτα άλλο να πούμε εκτός από το "δι΄ εὐχῶν τοῦ ἁγίου δεσπότου ἠμῶν Δωροθέου".