Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Εἶναι ἀλήθεια, ὅπως ὁμολογοῦν οἱ παλαιοί ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας δέν ἐπίεσε τήν ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους πρός ἐπαναφορά τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός του, εἴτε διότι δέν τόν ἐνδιέφερε, εἴτε διότι δέν ἦτο διατεθειμένος νά ἀλλάξη πορεία πλεύσεως. Ἡ ἱερά Κοινότης, λοιπόν, τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ζῶντος ἀκόμη τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἐπῆρε κατά τήν τακτική συνεδρία τῆς 17-10-70, μία ἱστορική διά τούς καιρούς μας ἀπόφασι, κατά τήν ὁποία σεβόμενη τήν ἐλευθερία καί τό αὐτοδιοίκητον τῶν μονῶν, ἄφηνε τελεία ἐλευθερία ἐπιλογῆς εἰς τό θέμα τῆς μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου. Ἡ ἴδια ἀπόφασις ἐπανελήφθη στήν διπλή σύναξι τῆς 13-11-71 εἰς τήν ὁποία μνημονεύεται αὐτή ἡ πρώτη ἀπόφασις ὡς ἑξῆς: «Διαμνημόνευσις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἡ ἔκτακτος Δ. Ι. Σύναξις ἀναφέρεται εἰς τήν ἀκόλουθον ἀπόφασιν αὐτῆς, ὑπό τήν ἔννοιαν ὅτι ἑκάστη Ἱερά Μονή ἔχει τήν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν ὅπως ἐνεργῇ ἐν προκειμένῳ κατά τήν ἑαυτῆς κρίσιν καί συνείδησιν. “Συνεδρία ΞΘ΄. Τακτική 17-11-70 ἡμέρα Δευτέρα. Συνελθούσης τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐν ἀπαρτίᾳ... μεθ’ ὅ ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Κοινότης, ἀναγινώσκει τά γράμματα τῶν Ἱερῶν Μονῶν τά ἀπαντητικά εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμ. 139/5-9-70 ἐγκύκλια αὐτῆς, ὧν τά στοιχεῖα ἔχουσιν ὡς ἀκολούθως... Μετ’ ἐμπεριστατωμένην συζήτησιν διαπιστοῦται ὅτι τό περιεχόμενον τῶν γραμμάτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν, συμφωνεῖ μέ τάς ἐκτεθεῖσας γνώμας τῶν Πανοσιολ. Πληρεξουσίων αὐτῶν καί τήν δυνάμει αὐτῶν ληφθεῖσαν ἀπόφασιν κατά τήν ΜΓ΄./ 23-9-69 Συνεδρίας τῆς Ε.Δ.Ι. Συνάξεως, ἥτις καί καταχωρεῖται ὡς ἀκολούθως ὡς καί ἀπόφασις σημερινή τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Κοινότητος. Κατά τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, ὑπό πάντων τῶν Πανοσιολ. Πληρεξουσίων Ἀντιπροσώπων διαπιστοῦται ἡ ἐμμονή τῶν πλείστων ἹερῶνΜονῶν, εἰς τήν περί μνημοσύνου τοῦ Σεπτοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς τοῦ οἰκείου ἡμῶν ἐπισκόπου ὑποχρέωσιν κατά τήν Νομοκανονικήν τάξιν. Καί παρά πάντων ἐκφράζεται ἡ εὐχή ὅπως εἰς ὁλόκληρον τόν Ἁγιώνυμον ἡμῶν Ὄρος ἐπανέλθη συντόμως, θείᾳ συνάρσει, ἡ Κανονική Τάξις, αἰρομένων τῶν ὡς μή ὤφειλε δημιουργηθέντων αἰτίων τῆς παρούσης πνευματικῆς ἀντιθέσεως καί παρά πάντων τῶν Μοναστῶν Αὐτοῦ ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ ὑμνεῖται τό Πανάγιον Ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ἔχομεν διά τῆς Ἐκκλησίας, βεβαίαν τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἅπαντες, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Ἐφόρου καί Προστάτιδος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου καί τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν».

Archbishop’s Aide Guilty of Endangerment in Abuse Case

PHILADELPHIA — Msgr. William J. Lynn, a former archbishop’s aide, was found guilty Friday of endangering children, becoming the first senior official of the Roman Catholic Church in the United States to be convicted of covering up child sexual abuses by priests under his supervision.
June 23, 2012    

Μη πλανάσαι, απερίσκεπτε άνθρωπε


Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος κάνει και μία καίρια μεθοδική παρατήρηση στο θέμα της ελπίδος και μας συμβουλεύει: 

«Μη πλανάσαι, απερίσκεπτε άνθρωπε, διότι πρέπει να γνωρίζεις τα εξής: πρέπει να προηγηθεί ο κόπος και ο ιδρώς για τον Θεό, που προέρχεται από την καλλιέργειαν των αρετών και μετά να ακολουθήσει η γνησία και αληθινή προς τον Θεό ελπίδα». 

Με άλλα λόγια θέλει κόπο η ελπίδα και πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αδιάκοπο αγώνισμα της μετανοίας. Η χαρά της ελπίδας είναι ένα ωραιότατο λουλούδι που ποτίζεται όμως μόνον με τα δάκρυα της καρδιάς τα δάκρυα της μετανοίας!

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού

θα ονομάζεται το ενοποιημένο υπουργείο Παιδείας με το Πολιτισμού , και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:

1. Ιδρύεται Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται:
α) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε, πλην της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, και των φορέων που εποπτεύονταν από τις ανωτέρω δύο Γενικές Γραμματείες, πλην των φορέων που εποπτεύονταν
από τις ανωτέρω δύο Γενικές Γραμματείες,
β) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν, πλην:
αα) των υπηρεσιών του κατά τις διατάξεις της παρ, 1 του άρθρου 6 του παρόντος τομέα Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν και 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Η αιωνίως ζώσα προσωπικότης του Θεανθρώπου Χριστού είναι ακριβώς η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πάντοτε προσωπικότης, και δη θεανθρωπίνη προσωπικότης, θεανθρώπινον πνεύμα και σώμα. Ο ορισμός της Εκκλησίας, η ζωή  της Εκκλησίας, ο σκοπός της, το πνεύμα της, το πρόγραμμά της, αι μέθοδοί της, όλα αυτά έχουν δοθή μέσα εις το θαυμαστόν Πρόσωπον του Θεανθρώπου Χριστού. Όθεν η αποστολή της Εκκλησίας είναι να ενώση οργανικώς και προσωπικώς όλους τους πιστούς της με το Πρόσωπον του Χριστού, να κάμη την αυτοαίσθησίν των χριστοαίσθησιν και την αυτογνωσίαν (αυτοσυνειδησίαν) των  χριστογνωσίαν (χριστοσυνειδησίαν), η ζωή των να γίνη ζωή εν Χριστώ και δια του Χριστού, η ψυχή των να γίνη ψυχή εν Χριστώ και δια του Χριστού, η προσωπικότης των να γίνη προσωπικότης εν Χριστώ και δια του Χριστού, να ζουν εντός των όχι οι ίδιοι, αλλά να ζη ο Χριστός εν αυτοίς (Γαλ. 2,20). Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να εξασφαλίση εις τα μέλη της την αθανασίαν και την αιωνιότητα, κάμνουσα αυτά κοινωνούς Θείας φύσεως (Β΄ Πέτρου 1,4). Η αποστολή της Εκκλησίας είναι ακόμη να δημιουργήση εις έκαστον μέλος της την πεποίθησιν ότι την κανονικήν κατάστασιν της ανθρωπίνης προσωπικότητος αποτελούν η αθανασία και η αιωνιότης και όχι η χρονικότης και θνητότης, και ότι ο άνθρωπος είναι ένας οδοιπόρος, ο οποίος δια της θνητότητος και χρονικότητος πορεύεται προς την αθανασίαν και την αιωνιότητα. 

Όλο το βιβλίο σε συνέχειες.

Ἀλβανοί ἐθνικισταί ἐπετέθησαν εἰς ὀρθόδοξον μοναχόν εἰς τό Κόσσοβον!


Πληροφορούμεθα  τι μάδα νεαρν λβανν πιτέθηκαν κατ το μοναχο
Διονυσίου, δελφο τς Σερβικς ερς Μονς γίων Κοσμ κα Δαμιανο τς
παρχίας ρεχοβτς το Κοσσυφοπεδίου στς 15 Μαΐου 2012. ρθόδοξος
μοναχς δέχθηκε χτυπήματα σ λο του τ σμα κα ν συνεχεί το πιτέθηκαν
γρια μ πέτρες. Δριμύτατη νακοίνωση ξέδωσε τ Πατριαρχεο Μόσχας,
πιρρίπτοντας εθύνες κατ τς λεγομένης στυνομίας το Κοσσόβου, ποία
διαφορε  πιδεικτικ γι τν προστασία τν ρθοδόξων Σέρβων κα
διαίτερα κατ τν . Ναν κα τν . Μονν. Τ θράσος τν ξτρεμιστν
καθίσταται διαίτερα κδηλο π τ γεγονς τι πίθεση γινε τρες ρες μετ
τν πίσκεψη στ ερ καθίδρυμα το διοικητ τς γερμανικς μερίδας το KFOR.
Πρν τν νανδρη κα θρασύτατη πίθεση κατ τς ερς Μονς, νεαρο μοίραζαν
φυλλάδια λβανικν τρομοκρατικν ργανώσεων κατ τν ρθοδόξων Σέρβων,
μ τ ποα τος καλον ν γκαταλείψουν τ Κόσσοβο! Ο δελφοί μας
ρθόδοξοι το Κοσσόβου ζον π καθεστς φόβου κα τρόμου κα βρίσκονται σ
πόγνωση. Ο σκοτεινς δυνάμεις τς «πολιτισμένης» Δύσεως, φο διέλυσαν τν
ρθόδοξη Σερβία, «νεξαρτητοποίησαν» τν περιοχ το Κοσσόβου, στν οσία παραδίδοντάς την στος λβανος ξτρεμιστές, τώρα νέχονται τν διωγμ τν
γηγενν ρθοδόξων κατοίκων! Δικαιώνονται λοιπν πλήρως σοι ποστήριζαν κα ποστηρίζουν πς τ δραματικ γεγονότα το πολέμου στ Σερβία εναι μέρος το
σχεδίου γι τν διωγμ τς ρθοδοξίας!

"Oρθόδοξος  Τύπος"

Διέκοψε την κοινωνία με το Πατριαρχείο Σερβίας για ΟικουμενισμόΗ Ιεράς Μονής Αναλήψεως –Ζίτσας στο Ovčarsko-kablarskoj klisuri, διέκοψε την κοινωνία με το Πατριαρχείο Σερβίας για Οικουμενισμό. 

Καλώς αποταχθήκατε τον σατανά και επιστρέψατε αδελφές στην Εκκλησία Ιησού.
Δοξα τώ Θεώ πάντων ένεκα 

παρ
Κυρίου γένετο ατη, κα στι θαυμαστ ν φθαλμος μν 
Απίστευτος Οικουμενιστικός οίστρος!


Τον  περασμένο μνα εχαμε μία πίστευτη οκουμενιστικ ξαρση. Στς 28 πριλίου
μ 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στος γίους Τόπους πίσκεψη το ρχηγο Ρωμαιοκαθολικο μοναχικο τάγματος τν Φραγκισκανν. Τν πεύθυνο το
τάγματος ποδέχθηκαν λα τ χριστιανικ δόγματα τς πόλεως τν εροσολύμων.
Στς φωτογραφίες πο δημοσιεύτηκαν εδαμε ρθοδόξους κληρικος το Πατριαρχείου
εροσολύμων ν το παραστέκονται μ καμάρι, ν το ποδίδουν τιμς κα τ χειρότερο
ν συμπροσεύχονται μαζί του! Στς 8 κα 9 Μαΐου γινε οκουμενιστική συνάντηση στν λβετία μεταξ Ρωμαιοκαθολικν κα ρθοδόξων. Στ κοιν νακοινωθν τονίζεται
πς κύριος σκοπς τς συνάντησης ταν ν «ναγνωρίσουν τι ποτελον δελφς κκλησίες ν κα χουν κάποιες διαφορς στν κατανόηση τς διακονίας το
πισκόπου Ρώμης»! Στς 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στ Γερμανία κδήλωση γι τν
μέρα το οκουμενισμο. λαβαν μέρος λες ο «κκλησίες» τς Γερμανίας, ν τν ρθόδοξη κκλησία κπροσώπησε Μητροπολίτης Γερμανίας Αγουστνος. Στς
φωτογραφίες εδαμε ν μιλε π το βήματος μία «παπαδίνα» κα τ χειρότερο να καρδινάλιο ν χρίζει προφανς μ παπικ «γιασμ» τν κ. Αγουστνο! Στς 11 Μαΐου
οκουμενιστς Πατριάρχης Σερβίας κ. Ερηναος συναντήθηκε στ Πατριαρχεο τς
Σερβίας μ τν Παπικ Νούντσιο, ρλάντοAntonini.
Γι τ θέμα τς συνάντησης δν γινε καμμία νακοίνωση κα π τς δύο πλευρές!
Θεωρομε τι χι μόνο πρέπει ν νησυχομε, λλ ν «σημάνουμε συναγερμό»!
Κινδυνεύει ρθόδοξη Πίστη μας ν λλοιωθε πικίνδυνα κα ν βυθισθε στν
φιαλτικ χοάνη τς πλάνης το οκουμενισμο! ρχίζουμε ν πιστεύουμε πς ο μεγαλόσχημοι ταγο τς ρθοδοξίας μας τελικ πραγματοποίησαν τν νωση μ τος
αρετικος Δυτικος κα τώρα μς τν πλασάρουν σιγ-σιγά, διαφορετικ  δν
ξηγεται ατς οκουμενιστικς ργασμός!

"Ορθόδοξος  Τύπος"

Του Φώτη Κόντογλου : Το πνεύμα του κόσμου και το πνεύμα του Χριστού.
Αυτό που γίνεται σήμερα ανάμεσα στον Πάπα και στον Πατριάρχη για να σμίξουνε ο Παπισμός με την Ορθοδοξία ή καλύτερα για να υποταχθή η Ορθοδοξία στον Πάπα, γίνεται με το πνεύμα του κόσμου κι΄ όχι με το πνεύμα του Χριστού. Και ποιος λοιπόν είναι ο κόσμος κατά το Ευαγγέλιο, και το πνεύμα του κόσμου;  Είναι ο κόσμος της αμαρτίας που τον λέγει η Γραφή και «παρόντα αιώνα». Κόσμος είναι το σαρκικό και υλικό φρόνημα που ό,τι κάνει το κάνει στόνομα του ανθρώπου και για τον σαρκικόν άνθρωπο, μη λογαριάζοντας καθόλου τον πνευματικό. 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more