Το Πατριαρχείο της Αντιοχείας θέλει πανορθόδοξη Σύναξη για λύση του Ουκρανικού προβλήματος

Statement of the Holy Synod of Antioch - October 2018

Statement of the Holy Synod of Antioch
Concerning the Current Developments in the Orthodox World
The Holy Synod of Antioch met in the Our Lady of Balamand Patriarchal Monastery, Lebanon, (October 3-6, 2018) and made the following statement:

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ - ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018


Τη Ζ΄ (7η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΣΕΡΓΙΟΥ και ΒΑΚΧΟΥ.    

Σέργιος και Βάκχος οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους του δυσσεβούς βασιλέως Μαξιμιανού εν έτει296, στρατιώται ωραίοι την όψιν, νεώτατοι την ηλικίαν, επιφανείς το γένος, λαμπροί την αξίαν και ευγενέστατοι, Ρωμαίοι αμφότεροι, οίτινες ως ανδρείοι είχον μεγάλην τιμήν εις τα βασίλεια, ο δε Μαξιμιανός τους ετίμησε με αξιώματα κάμνων τον Σέργιον πριμικήριον της σχολής των Κιντιλίων και τον Βάκχον σεκουνδικήριον της αυτής σχολής, νομίζων ότι προσεκύνουν ούτοι τα είδωλα, αλλ’ αυτοί ήσαν Χριστιανοί εκ νεότητος, αναμένοντες καιρόν επιτήδειον δια να ομολογήσουν και παρρησία την αλήθειαν.

Κάποιοι αδελφοί επισκέφθηκαν τον αββά Φίλικα,

έχοντας μαζί τους ανθρώπους κοσμικούς, και τον παρακάλεσαν να τους πει ένα λόγο, αλλά ο Γέροντας σιωπούσε.
Καθώς όμως τον παρακαλούσαν πολλή ώρα, τους είπε: “Θέλετε ν΄ ακούσετε κάποιο λόγο; ”
Του λένε: “Ναι, αββά”, και ο Γέροντας τους είπε: “Τώρα πια δεν υπάρχει λόγος.
Άλλοτε, όταν ρωτούσαν τους Γέροντες οι αδελφοί και έκαμναν όσα τους έλεγαν, ο Θεός τους φώτιζε πώς να μιλήσουν.
Τώρα όμως, επειδή ρωτούν βέβαια, αλλά δεν τηρούν αυτά που ακούν, ο Θεός πήρε από τους Γέροντες τη χάρη κι έτσι δεν βρίσκουν τι να πουν, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτός που θα τα εφαρμόσει”.
Όταν τα άκουσαν αυτά οι αδελφοί στέναξαν και είπαν: “Αββά, προσευχήσου για μας”.

Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ -- Τοῦ κ. Δημ. Νατσιοῦ, Δασκάλου

Κρίση. Μικρὴ λέξη, δισύλλαβη, ἡ ὁποία κρύβει στὸ κέλυφός της τρομακτικὴ καὶ τρομερὴ δύναμη. Οἱ περισσότεροι ἐννοοῦμε ὑλικὴ κατάρρευση καὶ οἰκονομικὴ χρεωκοπία. Ὅμως μιᾶς ὑλικῆς κατάρρευσης προηγεῖται μιὰ πνευματικὴ ἧττα. Ἡ κρίση εἶναι πνευματική, ἡττηθήκαμε κυρίως στὸ θέμα τῆς Παιδείας, ποὺ κατάντησε στείρα καὶ ἄγονη Ἐκπαίδευση. «Ἐκπαίδευση εἶναι νὰ μαθαίνεις τὰ πράγματα. Παιδεία εἶναι νὰ τὰ ἐρωτεύεσαι. Ἡ πρώτη ὁδηγεῖ στὸ θάνατο τοῦ πνεύματος. Ἡ δεύτερη ὁδηγεῖ στὴ ζωὴ τοῦ πνεύματος», γράφει ὁ Χρ. Μαλεβίτσης. Ἡ Παιδεία εἶναι ζωή, φῶς καὶ «Φῶς Χριστοῦ ποὺ φαίνει πᾶσι». Ὅμως: «Ἀπὸ πολλὰ τώρα χρόνια γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια, διαρκῶς αὐξανόμενη, νὰ πολεμηθεῖ ἡ πίστη. Νὰ βγεῖ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὁ Χριστός. Νὰ διαστρεβλωθεῖ ἡ ἱστορία μας. Νὰ εὐτελισθεῖ ἡ σημασία τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα, ποὺ τόσο ζεῖ ὁ λαός μας. Νὰ παύσει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ ἐπηρεάζει τὴ ζωὴ τοῦ Γένους μας, δηλαδὴ νὰ παύσει ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους μας νὰ ζωογονεῖ τὸ εἶναι μας.

Τη ΣΤ΄ (6η) Οκτωβρίου, ο Άγιος νέος Οσιομάρτυς ΜΑΚΑΡΙΟΣ,

ο εκ Κίου μεν της Βιθυνίας καταγόμενος, εν Προύση δε μαρτυρήσας κατά το έτος 1590, λιθοβοληθείς πρότερον, ύστερον ξίφει τελειούται.                                                                

Μακάριος ο νέος Οσιομάρτυς του Χριστού ήτο από μίαν πόλιν των Βιθυνών καλουμένην Κίον, είχε δε ονομασθή κατά το θείον Βάπτισμα Μανουήλ. Ο πατήρ του ωνομάζετο Πέτρος και η μήτηρ του Ανθούσα, οι οποίοι έδωσαν τον Άγιον εις ένα ράπτην ευσεβή να μανθάνη την ραπτικήν τέχνην, όχι δε μόνον την τέχνην εμάνθανε παρ’ αυτού, αλλά εδιδάσκετο και την ευσέβειαν. Ότε δε ήτο ο Άγιος δεκαοκτώ ετών, ηρνήθη ο πατήρ του αυτοθελήτως (φεύ!) την του Χριστού πίστιν, και επίστευσεν εις την των Αγαρηνών, και δια να έχη περισσοτέραν τιμήν επήγε και εκάθησεν εις την Προύσαν, διότι εκεί ευρίσκοντο πολλοί Αγαρηνοί, ο δε Μανουήλ παρέμεινε με τον διδάσκαλόν του πιστός εις την ευσέβειαν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ στήν πλειονότητά τους δέν γνωρίζουν πολλά γιά τήν πνευματική ζωή. Περιορίζουν τά ἐνδιαφέροντά τους μόνο στήν τυπική ἐκτέλεση ὁρισμένων καθηκόντων και στήν τήρηση μερικῶν ἐντολῶν. Πέρα ἀπό αὐτά τίποτα ἄλλο. Ἀγνοοῦν τό μεγάλο πλοῦτο τῆς κατά Θεόν μυστικῆς ζωῆς. Και ὅσοι ἔτυχε νά ἀκούσουν κάτι σχετικό, δέν ἔδωσαν πολλή σημασία, γιατί ἦταν ἀπασχολημένοι μέ τίς βιοτικές μέριμνες. Βέβαια, ὑπάρχουν καί μερικοί, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν καθῆκον τους νά προχωρήσουν καί πιό πέρα καί νά βιώσουν τή μοναδική γλυκύτητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Χρειάζεται ὅμως μία προϋπόθεση: Ὁ προσωπικός ἀγώνας κατά τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας. Ἡ πρόοδος στήν πνευματική ζωή ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἀγώνα, πού κάνει ὁ καθένας. Ὅσο περισσότερο ἀγωνίζεται κανείς γιά την ἀκριβή τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν τόσο ἀνέρχεται τίς βαθμίδες τῆς νοητῆς κλίμακας τῶν ἀρετῶν καί γεύεται τούς καρπούς τῆς κατά Θεόν ζωῆς.

Τη ΣΤ΄ (6η) Οκτωβρίου, ο Όσιος Πατήρ ημών ΚΕΝΔΕΑΣ ο εν τη νήσω Κύπρω ασκήσας εν ειρήνη τελειούται.

Κενδέας ο Όσιος πατήρ ημών καταλιπών την πατρίδα αυτού Αλαμανίαν, εις ηλικίαν δέκα οκτώ ετών ήλθεν εις Ιεροσόλυμα ένθα ησπάσατο τον μοναχικόν βίον. Επιθυμών δε την ησυχίαν, ήλθεν εις την έρημον του Ιορδάνου, όπου και παρέμεινε τρεφόμενος από τα ακρόδρυα, αγωνιζόμενος κατά μόνας και μένων άγνωστος εις τους πολλούς. Η ενάρετος αυτού πολιτεία εγνωρίσθη από θαύμα, το οποίον επετέλεσε θεραπεύσας τον υιόν μεγάλου άρχοντος. Ο άρχων αυτός ωδήγησε τον υιόν του εις περιβόητον τινα Ασκητήν Ανανίαν παρακαλών αυτόν να τον θεραπεύση. Ο Ανανίας ταπεινούμενος απέστειλε τον άρχοντα εις τον Κενδέαν· ο Κενδέας αρχικώς ηρνείτο, έπειτα πεισθείς επεκαλέσθη την ευχήν του Ανανίου και ούτως ο παις εθεραπεύθη.

Σχόλιο του αδελφού μας Αλεξάνδρου :


 Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ο πονηρος λογισμός είναι αυτός ακριβώς που οδήγησε τους ανθρώπους να πάρουν ένα σύμβολο του Θεού όπως το ουράνιο τόξο και αφού το πειραξουν ελαφρώς να το κάνουν σύμβολο της βρωμιας τους. Το ουράνιο τόξο αποτελείται κατά βάση απο 7 βασικά χρώματα αν και στην πραγματικότητα περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα χρωμάτων που συνθέτουν το ορατό φως. Το πειραγμενο ουράνιο τόξο των πονηρων ανθρώπων ωστόσο ως σύμβολο και ως σημαία που το έχουν κάνει αποτελείται από 6 χρώματα. Πολλές φορές δε ακόμα και σε κινούμενα σχέδια δείχνουν το 6χρωμο αυτό τόξο να εκπορευεται απο την καρδιά. Δείτε το 6χρωμο πειραγμενο ουράνιο τόξο στην παπική δικερατη καρδιά ως σύμβολο αγάπης και ενότητας των LGBTQ..
https://www.123rf.com/photo_81894425_stock-vector-lgbt-rainbow-pride-flag-in-a-shape-of-heart-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-stylish-design-elem.html Αλέξανδρος

6 Οκτωβρίου 2018 - 6:26 π.μ.
 Διαγραφή

Ισχύει μια συμφωνία που απορρίπτουν και οι δύο λαοί; -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Οι πολίτες των Σκοπίων κατέφεραν ένα ηχηρότατο βαρύ ράπισμα με την αποχή τους της περασμένης Κυριακής στους περίδοξους «προστάτες» τους. Λυτοί και δεμένοι, ζωντανοί και «κατεψυγμένοι» δυτικοί ηγέτες αποδύθηκαν σε μια πρωτοφανή προπαγανδιστική εκστρατεία υπέρ της εθνικά απαράδεκτης για μας συμφωνίας των Πρεσπών.

            Έπεσαν καταπάνω τους δυνάμεις και υπερδυνάμεις και δεν υπέκυψαν ούτε στο δέλεαρ, ούτε στις πιέσεις. Δεν μας διαφεύγει πάντως ότι οι απέχοντες είναι κατ’ τα άλλα ανθελληνικότεροι των μετασχόντων.

            Οι γελοιογράφοι – ασφαλώς όχι όλοι – είναι συχνά σοφότεροι από τους «σοφούς συζητητάς του αιώνος τούτου». Δείγμα ο Κώστας Μητρόπουλος (ΝΕΑ 28/9/18). Βάζει τον Ερντογάν απέναντι στο δικό μας, όπου ο τούρκος του λέει : «Δώσατε μια χαρά τη Βόρεια Μακεδονία! Με το Ανατολικό Αιγαίο, τι ζόρι τραβάτε Αλέξη;». Ο κ. Τσίπρας αποκρίνεται: «Ξεμείναμε Ταγίπ από Λίμνες! Οι Πρέσπες πλέον δεν πλησιάζονται». Οπότε παρεμβαίνει ξαφνικά ο «θριαμβευτής» των Πρεσπών εξοχώτατος ΥπΕξ: «Ψάχνουμε βέβαια»! «Ψάχνονται», δεν ψάχνουν  οι δράστες. Ο λαός όμως δεν τους «ψάχνει» πια. Τους ξέρει πολύ καλά…….

Αυτό απο τον αδελφό μας Ιουστίνο:

Σημείον αντιλεγόμενον ο Κλεομένης! Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ  ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΌΤΗΤΑ.  'Ωρα για κουϊζ γνώσεων . 

Η υπεραγία Θεοτόκος ποιόν Άγιο διέταξε να "καθαρίση" τον Ιουλιανό τον παραβάτη;


 Ποιός Άγιος "καθάρισε" τους Γερμανούς του Ρόμελ στο Έλ Αλαμέϊν;

Σε ποιόν Άγιο προσευχήθηκε ο  Ιωάννης Μακρυγιάννης   να του δώση πιστόλες, τουφέκι και γιαταγάνι για να "καθαρίση" τους Τούρκους; 

Ποιόν είχαν οδηγό στη Πίνδο οι στρατιώτες μας όταν  "καθάρισαν" τους Ιταλούς;

 Ποιός Άγιος "καθάρισε" στον συμμοριτοπόλεμο όταν η διλοχία κυνηγών καταδρομέων που ανήκε είχε κυκλωθεί απο τους συμμορίτες;

Ποιός αγιασμένος γέροντας είχε υπηρετήσει στους ευζώνους;

Ποιός επίσης αγιασμένος γέροντας είχε υπηρετήσει στο ιππικό στο Ά     παγκόσμιο πόλεμο;

Ο ευρών κερδίζει μικρή φωτογραφία του Μπε-μπε)Ββ΄) για μπρελόκ!