Ο ταλαίπωρος και ανάξιος, ο έως χθες Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020


ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ!


ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΜΑΣ,
δηλ. στο BLOG mkka.blogspot.com!

 Αδελφοί μου, Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
-------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό περιεχόμενον τοῦ διαλόγου Μητσοτάκη-Χαρδαλιᾶ στό facebook οὐδόλως μ' ἐκπλήσσει, καθότι τά ἔργα τοῦ πρώτου προδίδουν τό μένος του ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί τόν καθιστοῦν «ἰσάξιον» Προδότην τῶν προκατόχων του, ἄν ὄχι μεγαλύτερον. Αὐτό πού μ' ἐκπλήσσει εἶναι τό γιατί νά δημοσιεύσουν στό facebook ἕνα τέτοιον διάλογον. Ἔχει κάποιος νά προτείνῃ πιθανούς λόγους;
------------------------
Ο/Η ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Εξετάσεις έδωσαν στους από πάνω
πως λέμε εμείς ομολογία πίστεως;;

ΟΙ ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη Α΄ (1η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΙΕΡΕΜΙΟΥ.

Ιερεμίας, ο θαυμάσιος του Κυρίου Προφήτης, ήτο ηγιασμένος εκ κοιλίας μητρός του, διότι ούτω λέγει περί αυτού ο Θεός· «Προ του με πλάσαι σε εν κοιλία, επίσταμαί σε και προ του σε εξελθείν εκ μήτρας, ηγίακά σε, Προφήτην εις έθνη τέθεικά σε» (Ιερεμ. α: 5)· κατήγετο δε εκ της Αναθώθ και ήκμασε χκ΄ (620) έτη προ Χριστού.

Eάν ο διάβολος μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός, πόσω μάλλον ημείς πρέπει να μετασχηματίζωμεν τον εαυτόν μας…

...Έμεινε λοιπόν ο μακάριος Αυξίβιος εις τον τόπον εκείνον ικανόν χρόνον, χωρίς να φανερώση εις κανένα ότι ήτο Χριστιανός, αλλ’ υπεκρίνετο ότι ηκολούθει την θρησκείαν των Ελλήνων συλλογιζόμενος καθ’ εαυτόν, ότι εάν ο διάβολος μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός, δια να σύρη εις τον εαυτόν του εκείνους, οι οποίοι πείθονται εις αυτόν και δια μέσου των καλών και ευαρέστων λόγων να τους φέρη από το φως εις το σκότος, καθώς κάνουν και οι υπηρέται και ακόλουθοι αυτού, πόσω μάλλον ημείς πρέπει να μετασχηματίζωμεν τον εαυτόν μας ως τους ομοιοπαθείς ανθρώπους, δια να τους αφαρπάσωμεν από την εξουσίαν του σκότους και του διαβόλου και να τους μεταφέρωμεν εις το θαυμαστόν φως της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού!

Την απάντηση τη δίδει μόνο η χριστιανική πίστη.

Αν υπάρχει κάτι στη ζωή μας που δεν τιθασσεύεται, αυτό είναι η αέναη κίνηση του χρόνου. Το σήμερα γίνεται χθες εν ριπή οφθαλμού, και το αύριο σήμερα και χθες. Κι εμείς παρασυρόμεθα προς το τέρμα της πορείας μας, εκόντες άκοντες, παρακολουθούντες τα γεγονότα που περνούν από μπροστά μας, χωρίς αναστρέψιμη ελπίδα. Αυτή είναι η μοίρα των θνητών. Κι αλλοίμονο σ' εκείνους που δεν έχουν ακόμη βρη την απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Την απάντηση τη δίδει μόνο η χριστιανική πίστη.

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου:

Γίνονται λιοντάρια εναντίον των πολιτικών εξουσιαστών, και κότες για τους προδότες προϊσταμένους των...

Μητρ. Πειραώς Σεραφείμ: . Ὅλες μαζί οἱ αἱρέσεις καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελοῦν τή νέα οἰκουμενιστική Ἐκκλησία.

Ἡ σατανοκίνητη καί δυσώδης παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ υἱοθετεῖ καί νομιμοποιεῖ ὅλες τίς αἱρέ­σεις ὡς «ἐκκλησίες» καί προσβάλλει τήν μοναδικότητα, τήν ἀποκλειστικότητα καί τό δόγμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀνα­πτύσσεται, πλέον, διδάσκεται καί ἐπιβάλλεται ἀπό Οἰκουμενιστές νέο δόγμα περί Ἐκκλησίας, νέα ἐκκλησιολογία, σύμφωνα μέ τήν ὁποῖα καμμία αἵρεση, οὔτε καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δέν δικαιοῦνται νά διεκδικήσουν ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό τους τόν χαρακτήρα τῆς καθολικῆς καί ἀληθινῆς Ἐκκλησίας. Κάθε αἵρεση, ἀκόμη καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι ἕνα κομμάτι, ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς νέας «ἐκκλησίας» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ὄχι ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία. Ὅλες μαζί οἱ αἱρέσεις καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελοῦν τή νέα οἰκουμενιστική Ἐκκλησία.
-----------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Τρικυμία στο κρανίο τούτα τα χρόνια τής αποστασίας καί τού θηρίου.
Οι νεοημερολογίτες παραδίδουν το ποίμνιο στο σατανοκίνητο οικουμενισμό, και οι ΓΟΧ ΘΝΠ το παραδίδουν με υπεύθυνες δηλώσεις στον κρατικό νομικό αιρετικό θρησκευτισμό.
Πώς να μην έρθει η επικράτηση τού Αντιχρίστου όταν οι ταγοί από μόνοι τους, τούς παραδίδουν.

---------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ αὐτά πού γράφετε, κ. Σεραφείμ, διό καί σᾶς προτρέπω νά καταγγείλετε αὐτούς τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστάς εἰς τόν Πατριάρχην Κων-πόλεως, μέ τόν ὁποῖον συνδέεσθε στενῶς, ἐφόσον σᾶς ἐχειροτόνησεν εἰς ἐπίσκοπον, τόν ἐγκωμιάζετε εἰς τάς τηλεοπτικάς συνεντεύξεις σας ὡς σπουδαίαν προσωπικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ στείλατε τό πορτραῖτον του κ.λπ. Συνεπῶς, θά ἐγκύψῃ εἰς τήν σοβαρωτάτην αὐτήν καταγγελίαν σας, θά συγκαλέσῃ μίαν «μείζονα καί ὑπερτελῆ σύνοδον», ὅπως αὐτή πού ἀφώρισε τόν μακαριστόν Θεολόγον Ν. Σωτηρόπουλον, ἡ ὁποία βεβαίως θ' ἀφορίσῃ καί τούς δαιμονοπλήκτους Οἰκουμενιστάς, πού καταγγέλλετε! Ἀπορῶ γιατί δέν τό ἔχετε ἤδη κάνει! Θά εἴχατε ἤδη ἐπιτύχει τόν ἀφορισμόν αὐτῶν τῶν ἐπικινδύνων αἱρετικῶν, καθότι μόνον ἕνας ὁμόφρων μέ αὐτούς Πατριάρχης θά τούς ἐπέτρεπε νά συνεχίσουν τό φθοροποιόν ἔργον των, ἀλλά ποτέ μία σπουδαία προσωπικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τὴν ὥρα τῶν φρικτῶν μυστηρίων θὰ παίζουμε θέατρο;

... Ἂν ὁ ἁπλὸς χαιρετισμὸς τῶν αἱρετικῶν μᾶς κάνει κοινωνοὺς τῆς αἱρέσεως, πόσο περισσότερο ἰσχύει αὐτὸ γιὰ τὴν φωνητικὰ ἰσχυρὴ μνημόνευση τού Πάπα, ὅταν τελοῦνται τὰ θεῖα καὶ φρικτὰ μυστήρια; Καὶ ἂν ὁ Χριστός, ὁ ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης κείμενος, εἶναι ἡ αὐτοαλήθεια, πῶς θὰ δεχθεῖ τὸ μεγάλο ψεῦδος, τὸ νὰ συμπαραθέτουμε τὸν πάπα ὡς ὀρθόδοξο πατριάρχη μὲ τοὺς λοιποὺς ὀρθοδόξους πατριάρχες; Τὴν ὥρα τῶν φρικτῶν μυστηρίων θὰ παίζουμε θέατρο καὶ θὰ παρουσιάζουμε τὸ ἀνύπαρκτο ὡς ὑπαρκτό, τὴν αἵρεση ὡς Ὀρθοδοξία; Πῶς θὰ τὰ ἀνεχθεῖ αὐτὰ ἡ ὀρθόδοξη ψυχὴ καὶ δὲν θὰ διακόψει τὴν κοινωνία πρὸς αὐτοὺς ποὺ μνημονεύουν καὶ δὲν θὰ τοὺς θεωρήσει ὡς καπήλους καὶ ἐκμεταλλευτὲς τῶν θείων;
-----------------------------
Ανώνυμος είπε...
Το ανησυχητικό, περίεργο και θα θυμίζει θέατρο της Επιδαύρου όταν θα πηγαίνει κανείς στην εκκλησία με μάσκα! Μάσκα ο ιερέας, μάσκα ο ψάλτης, μάσκα και οι πιστοί! Δε ξέρω συγχωρείτε με αλλά αυτά είναι σημεία καιρών πονηρών και εσχατιές σε πολλά επίπεδα

Παράφραση Πλάτωνος (Μενέξενος) -- Του ιατρού κ. Κυπριανού ΧριστοδουλίδηΑπό ιστοσελίδα φέησμπουκ κ. Ιωάννη Παπαρρήγα 

Τί γράφει "περί επιστήμης" ο Μ. Βασίλειος (δείτε φωτογραφία) καί παράφραση γράφοντος εις τό τού Πλάτωνος - διάλογος μεταξύ Σωκράτη καί Μενεξένου : «Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» 

«Επιστήμη καί πάσα άλλη γνώσις χωριζομένη Θεολογίας-θεογνωσίας, πανουργία καί ου σοφία φαίνεται.».