Η άποψις του Πάπα δια την κατ΄ ανατολάς Ορθόδοξον Εκκλησίαν -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε σε εφημερίδα της Β. Ελλάδος, μεταξύ άλλων, σχετικώς με την επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι η επίσκεψη αυτή «εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας», ενώ, «αναφερόμενος στον διάλογο των δύο Εκκλησιών, τάχθηκε υπέρ της ένωσής τους και πρόσθεσε πως από την μέχρι τώρα διδασκαλία του Πάπα ως θεολόγου, εκφράζεται η κοινή συνείδηση της ¨αδιαιρέτου αρχαίας Εκκλησίας¨». («Ο.Τ.» 27.10.06). Η άποψη αυτή του Παναγιωτάτου κ. Βαρθολομαίου, αν πράγματι έτσι διατυπώθηκε, στην εν λόγω συνέντευξη, φαίνεται να μη δικαιώνεται εκ των πραγμάτων, εφόσον άλλωστε, ουσιαστικώς, δεν είναι δυνατόν, η διδασκαλία του Πάπα, να είναι διαφορετική από την κατεστημένη διδασκαλία της παπικής ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας! Η δε διδασκαλία της παπικής Εκκλησίας αφίσταται ως γνωστόν, παρασάγγας από τη συνείδηση της «αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας»!   

Οικουμενισμός : Το βδέλυγμα της ερημώσεως


 

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Σεβασμιώτατε,

Εἰς τὰς προσφάτους ἐπιθέσεις σας κατὰ τῶν ʼΟρθοδόξων τοῦ πατρίου ἑορτολογίου (ʼΟ.π.ἑ.), παρελείψατε νὰ ὁμιλήσητε διὰ τὴν οὐσίαν τοῦ ὅλου ζητήματος, ποὺ εἶναι ἡ σύγχρονος αἵρεσις (διάβαζε πανθρησκεία) τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ῾ Ωμιλήσατε πληθωρικῶς διὰ δευτερεύοντα ζητήματα, καὶ κυρίως διὰ τὰ λάθη τῶν ʼΟ.π.ἑ., ἀλλὰ ἀπεσιωπήσατε τὸ κυριώτερον: Ὁ λόγος ὑπάρξεως τῶν ʼΟ.π.ἑ. εἶναι ἡ λόγοις καὶ ἔργοις κηρυσσομένη αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ τὴν ὁποίαν σεῖς συνεργάζεσθε! ʼΕν ἄλλαις λέξεσιν, «ἀφήσατε τὰ μῆλα καὶ ἐπιάσατε τὰ φύλλα»! Ἀπὸ προηγούμενα ὁμολογιακά σας κείμενα κατὰ τοῦ Παπισμοῦ ἐχάρημεν καὶ ἀνεμένομεν νὰ προχωρήσητε καὶ εἰς τὸν δημόσιον ἔλεγχον τοῦ πατριάρχου, καθὼς καὶ εἰς τὴν διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τῶν καινοτόμων ἀρχιερέων. Διότι, ὅπως καὶ σεῖς ὁ ἴδιος γράφετε (βλ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 12-6-2009, σελ. 5), ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν αἱρετικὰ φρονούντων ἀρχιερέων ἀποτελεῖ οὐσιῶδες γνώρισμα τῆς στάσεως, ποὺ ἐτήρησαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἰς ἀναλόγους περιστάσεις. Ἀντὶ αὐτοῦ, ὅμως, σεῖς ἐστράφητε κατὰ τῶν ʼΟ.π.ἑ., οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τὴν αἵρεσιν κατὰ τὰ πρότυπα τῶν Ἁγίων Πατέρων!

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ κ. Σεραφείμ εἶναι ὁ νέος Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος!

Τη ΚΖ΄ (27η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΝΕΣΤΟΡΟΣ.

Νέστωρ ο Άγιος Μάρτυς ήτο από την μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην, έζη δε κατά τας ημέρας των δυσσεβών βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού κατά το αυτό έτος κατά το οποίον εμαρτύρησεν ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος. Ήτο δε τότε ο μακάριος ούτος Νέστωρ πολύ νέος, άγων την ηλικίαν εκείνην, κατά την οποίαν αρχίζουσι να φύωνται αι τρίχες του πώγωνος, γλυκύς εις την θεωρίαν, ωραίος εις το κάλλος και γνώριμος του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Βλέπων δε ο μακάριος Νέστωρ ότι ο βασιλεύς Μαξιμιανός έχαιρε και ηγάπα βάρβαρόν τινα, Λυαίον ονομαζόμενον, και ότι εκαυχάτο μεγάλως εις την ανδρείαν του βαρβάρου εκείνου και εις τας νίκας, τας οποίας έκαμνε με όσους επάλαιεν, όστις και πολλούς Χριστιανούς εθανάτωσεν, εμίσησε την τοιαύτην υπερηφάνειαν του Λυαίου.

Παραλυτική καχεξία -- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο σύγχρονος «μπαμπούλας» της Νέας τάξης πραγμάτων είναι το αφήγημα της ακροδεξιάς φενάκης, ο οποίος επιστρατεύεται συλλήβδην, δια να συσπειρώσει τους αδαείς πολίτες, οι οποίου ασχολούνται με την πολιτική, με όρους φανατισμού και οπαδισμού.

Οι αρχιτέκτονες της διάλυσης των εθνών, της νοθείας της συμπαγείας αυτών, έλκουν τα υποζύγια τους, τα οποία είναι ο φιλελευθερισμός και ο Κομμουνισμός, ή άλλως η πεπτωκυία αριστερά, όπου προλειαίνουν, εν κρυπτώ και παραβύστω, την εγκαθίδρυση της ολοκληρωτικής παγκοσμιοποιήσεως.

Τρόπος υπάρξεως του Θεού καί σχέσις εκκλησιολογίας καί τριαδολογίας -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Στήν φωτογραφία, εικονιστική αποτύπωσις τού filioque, τής analogia entis τών Παπικών - σχέσις τών όντων, κατά τούς Νεορθοδόξους

 - Χαρίλαος Στουραΐτης

1. «Ίδωμεν δε όμως και πρός τούτοις και αυτήν την εξ΄ αρχής παράδοσιν και διδασκαλίαν και πίστιν της καθολικής Εκκλησίας, ήν ο μεν Κύριος έδωκεν, οι δε απόστολοι εκήρυξαν, και οι πατέρες εφύλαξαν. Εν ταύτη γαρ η Εκκλησία τεθεμελίωται ».[PG 26.593C-596A»
2. Και πάλιν : « Διατί τον πατέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού ούχ ιστορούμεν και ΖΩΓΡΑΦΟΥΜΕΝ ; επειδή ούκ οίδαμεν τις έστιν και Θεού φύσιν αδύνατον ιστορήσαι και ζωγραφήσαι, ΚΑΙ ΕΙ ΕΘΕΑΣΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΓΝΩΡΙΖΑΜΕΝ ,ΚΑΘΩΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ, κακείνον αν είχομεν ιστορήσαι και ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ». Πρακτικά Συνόδων. Τόμος Γ΄,σελ.211.

«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου».

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας η πιο σατανική και επικίνδυνη. Απειλεί όχι μονάχα την Αγία Ορθοδοξία, αλλά και την Αθάνατη Ελλάδα. Γι΄ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορήσωμε. Καθήκον όλων μας είναι να αρνηθούμε την ειδωλολατρία, που εισάγει ο Οικουμενισμός. Να περιφρουρήσωμε την Ορθοδοξία. Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός. Αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας, καθώς και η εγκύκλιος του 1848 των αγίων Πατριαρχών της Ανατολής υπογραμμίζει: «Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου». 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ;

ΠΟΛΛΑΚΙΣ ἔχομεν ζητήσει νά διακοπῆ ὁ θεολογικός διάλογος διά τήν Ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἔχομεν ἐπισημάνει ὅτι εἶναι ἀδιανόητον νά συνεχίζεται ὁ διάλογος μετά τῶν Οἰκουμενιστῶν, τῶν Παπικῶν, τῶν Προτεσταντῶν, προωθημέναι «μορφαί» τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Ἀγγλικανισμός καί ἡ «Ἐκκλησία» τοῦ Λουθήρου. Καί τοῦτο, διότι εἶναι αἱρετικοί, δίδουν «ἱερωσύνην» εἰς γυναῖκας, ὁμοφυλοφίλους κ.λπ. Δυστυχῶς ἡ ἡγεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν ἀκούει καί συνεχίζει τόν διάλογον, φιλοξενοῦσα, πολλάκις, ἐκπροσώπους τῶν προαναφερομένων «Ἐκκλησιῶν», τούς ὁποίους ὑποδέχεται ὡς ἐκπροσώπους «τιμίας καί ἰσοτίμου» Ἐκκλησίας, προκαλοῦσα τάς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καταδικάζει μετά βδελυγμίας τήν ὁμοφυλοφιλίαν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Λουθήρου ἑτοιμάζεται νά νομιμοποιήση τούς γάμους ὁμοφυλοφίλων, ἰσχυριζομένη ὅτι αἱ ἱεραί Γραφαί δέν ἀπαγορεύουν τούς γάμους ὁμοφυλοφίλων. Σχετική εἶναι καί ἡ ἀκόλουθος εἴδησις, τήν ὁποίαν ἐδημοσίευσε τήν 3ην Ἰουλίου ἡ ἐφημερίς «ΤΟ ΒΗΜΑ»:

ΘΑΝΑΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τὴν Παρασκευήν, 22 Μαΐου 2009, ἔζησα ἐφιαλτικὲς στιγμὲς κάτω ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἀφηνιασμένα στίφη Ἀσιατῶν, τινα ἔχοντα μετατρέψει σὲ κουκοῦλες τὶς ἀραβικές τους μαντῆλες, κατέκλυσαν τὴν πρὸς τὸ Σύνταγμα περιοχήν, κρατοῦντες ρόπαλα, πέτρες, σπαθιὰ κ.λπ., κραδαίνοντες κοράνια καὶ κραυγάζοντες «Ἀλλὰχ Ἀκμπάρ». Τὸ θέαμα ἦτο συγκλονιστικόν. Σκέφτηκα τί περιμένει καὶ ἡμᾶς, ἀλλὰ ἰδίως τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μας. Περιέργως τὰ Μ.Μ.Ε., ἄγνωστον τινος ἐντολὲς ἐκτελοῦντα, ὑπεβάθμισαν τὸ γεγονός. Ἡ ὅλη εἰκόνα προειδοποιεῖ ὅτι ἔρχονται δεινά. Ἡ ἀσυδοσία τῶν ἀνελέγκτως κατακλυζόντων τὴν Ἑλλάδα λαθρομεταναστῶν, ὅμως, ὁδηγεῖ ἀφεύκτως εἰς κατάλυσιν τῆς Ἑλλάδος.

Απόδειπνο απαγοήτευσις -- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Οι σεσημασμένοι κήρυκες του μηδενισμού και της  οριστικής αποκοπής μας από την ζώσα Ορθόδοξη παράδοσή μας, ήδη τελούντες σε διατεταγμένη υπηρεσία, έχουν εμφιλοχωρήσει, καταλαμβάνοντες καίριες θέσεις, εις τα Πανεπιστήμια, εισέτι και εις την Θεολογία, αλλά και αλλαχού, παράγοντας κατ’  ουσία αντιορθόδοξο και ανθελληνικό μένος.

Η εκφιλοσοποίηση και σχετικοποίηση δήθεν της Ορθοδοξίας, η προαγωγή μίας άνωθεν νέας τάξης πραγμάτων, εις την Θεολογική επιστήμη,  δίκην προοδευτισμού, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, σχετικώς  με το ποιος αλήθεια διοικεί αυτόν τον τόπο, και ποια είναι η κατεύθυνση η οποία δίδει.

Ο Πανσεξουαλισμός αφηνίασε.

Πολλά θηρία λυσσομανούν, δια να κατασπαράξουν τους Ορθοδόξους Έλληνας. Να εξαφανίσουν τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν. Το πιο επικίνδυνον από αυτά, ο Πανσεξουαλισμός. Αποκτηνώνει τον άνθρωπον. Δολοφονεί την ψυχήν και θεοποιεί την σάρκα. Καταβιβάζει το κέντρον της σκέψεως του ανθρώπου από τον Θεοδρόμον νουν εις το υπογάστριον. Ανέκαθεν βεβαίως υπήρχεν ο «νόμος της σαρκός», που αντεστρατεύετο εις τον «νόμον της διανοίας». Σήμερα, όμως, προσέλαβε τας διαστάσεις συστηματικής κινήσεως. Σήμερα διαθέτει άφθονα και πλούσια μέσα: α) Τον ημερήσιον και περιοδικόν Τύπον. Αι φωτογραφίαι, που δημοσιεύονται, τροφοδοτούν τας κατωτέρας ορμάς· αφυπνίζουν την γενετήσιον βουλιμίαν· κατασπιλώνουν τον παρθενικόν θάλαμον της ψυχής με εικόνας και παραστάσεις αισχρότητος. β) Τας διαφημίσεις. Αι παραστάσεις ημιγύμνων γυναικών, με πορνικήν διάθεσιν, καταστρέφουν την εντροπήν, χαλαρώνουν την ηθικήν αυστηρότητα και αιχμαλωτίζουν με τα δεσμά του φιληδόνου θεάματος την διάνοιαν.

Αγίου Ιωσήφ πατριάρχη Κωνστανινουπόλεως προς τον Λατινόφρονα αυτοκράτορα Μιχαήλ Απολογία

 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=15995