Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ (ἤ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ) -- Τοῦ Πρωτοπρεσβ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

1. Οἱ ἔννοιες Ἅγιος καὶ Ἁγιότητα στὴν ἐποχὴ μας διέρχονται κρίση: ἢ ἀποκρούονται, ἢ χλευάζονται, ἢ παραποιοῦνται. Καὶ μάλιστα ὄχι μόνο σὲ κοινωνικὲς ὁμάδες, ποὺ ἔχουν προσωρινὰ ἢ μόνιμα διακόψει κάθε σχέση καὶ σύνδεσμο μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ μεταξύ τῶν λεγομένων χριστιανῶν καὶ μάλιστα τῶν «Ὀρθοδόξων». Ἰδανικὸ στὸν κόσμο μας εἶναι οἱ οἰκονομικὲς ἀξίες, ἡ εὐζωΐα, ἡ ὑλικὴ εὐημερία. Ποιός, ἀκόμη καὶ χριστιανός, ἔχει βάλει σκοπὸ τῆς ζωῆς του νὰ γίνει ἅγιος; Ποιός, ἐνδιαφερόμενος καὶ μοχθῶν γιὰ τὴν σταδιοδρομία τοῦ παιδιοῦ του, δίνει προτεραιότητα στὴν ἁγιότητά του; Καὶ ὅμως σὲ προηγούμενους καιροὺς αὐτὸς ἦταν ὁ κύριος σκοπὸς τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ. «Χριστὸς καὶ ψυχὴ σᾶς χρειάζονται», δηλαδὴ ἡ σωτηρία, ἔλεγε ὁ Πατροκοσμᾶς ἀναδιατυπώνοντας τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἦταν τὸ ἱεραποστολικὸ πρότυπό του:

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω (6ον)


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ --- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


telemaxos doumanis

Τη ΣΤ΄ (6η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΠΑΥΛΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού και Ιερομάρτυρος.

Παύλος ο μέγας Ομολογητής και Μάρτυς κατήγετο από την Θεσσαλονίκην, εχρημάτισε δε νοτάριος, ήτοι γραμματεύς Αλεξάνδρου του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, και Διάκονος της Αγίας αυτής Εκκλησίας εν έτει τνα΄ (351). Τούτον λοιπόν εχειροτόνησαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως μετά τον θάνατον του Αλεξάνδρου. Κωνστάντιος δε ο βασιλεύς, καθό Αρειανός, όταν επανήλθεν εκ της Αντιοχείας έξωσεν αυτόν από τον Πατριαρχικόν θρόνον, και αντί τούτου ανεκήρυξε Πατριάρχην τον Νικομηδείας Ευσέβιον, τον Αρειανόν.

Ἀρχιμ. Βαρθ. Αρχοντώνη, Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ

«Οἱ φρο­νοῦν­τες ὅτι οἱ κανόνες τῆς  Ἐκκλησίας κατά τε τὴν οὐσίαν καὶ τὴν μορφὴν αὐτῶν εἶ­ναι ἀ­μετάβλητοι καὶ ἀναλλοίωτοι εἰς τοὺς αἰῶνας, ἄγονται συνήθως εἰς τὴν τοιαύτην ἀν­τίληψιν ὁρμώμενοι ἐκ λελανθασμένης βάσεως [...] Ἐκ τῶν κανόνων παραμένει ἀναλ­λοίωτος ἡ ἰδέα, ὁ πυρήν, τὸ πνεῦμα· αἱ ἐξωτερικαὶ ἱστορικαὶ μορφαὶ αὐτῶν ὑπόκειν­ται εἰς μεταβολὴν καὶ διαρρύθμισιν  συμφώνως πρὸς τὰς νεωτέρας ἀνάγκας τῆς ἐκ­κλησιαστικῆς ζωῆς». «Δέν δύνανται νά ἐφαρμοσθοῦν σήμερον καί πρέπει νά τροποποιηθοῦν αἱ διατάξεις αἱ κανονίζουσαι τάς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τούς ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους. Δέν δύναται ἡ Ἐκκλησία νά ἔχῃ διατάξεις ἀπαγορευούσας τήν εἴσοδον εἰς τοούς ναούς τῶν ἑτεροδόξων καί τήν μετ᾽ αὐτῶν συμ­προσευχήν, καθ᾽ ἥν στιγμήν αὕτη διά τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς προσεύχεται ἀπό κοι­νοῦ μετ᾽ αὐτῶν διά τήν τελικήν ἕνωσιν ἐν τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ἐλπίδι. Περισσο­τέρα ἀγάπη πρέπει νά “ἀρδεύσει” πολλάς κανονικάς διατάξεις πρός “ζωογονίαν”. Ἐπιβάλλεται τροποποίησις ὁρισμένων διατάξεων ἐπί τό φιλανθρωπότερον καί ρεαλι­στικώτερον. Ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται καί δέν πρέπει νά ζῇ ἐκτός τόπου καί χρόνου».

Ἀνάλεκτα Βλατάδων 6, ἐκδ. Πατρι­αρχικὸν Ἵδρυμα Πα­τερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 27.31·70. 
---------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό φοβερόν «Δέν δύνανται νά ἐφαρμοσθοῦν σήμερον καί πρέπει νά τροποποιηθοῦν αἱ διατάξεις ...» εἶναι στήν σελ. 73 τῆς διατριβῆς. Αὐτό πού λέγει εἶναι ὅτι, ἐφόσον αὐτός ΠΟΔΟΠΑΤΕΙ τούς Ἱερούς Κανόνας, αὐτοί πρέπει ν' ἀλλάξουν, ὄχι νά συμμορφωθῇ αὐτός πρός τούς Ἱερούς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι εἶναι «ἀπαύγασμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», κατά τόν 1ον Κανόνα τῆς Ζ' Οἰκ. Συνόδου! Ὁ Βαρθολομαῖος μέ τά Κολυμπάρια του «διορθώνει» τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τίς Οἰκ. Συνόδους!!! Ὤ τῆς φοβερᾶς Βλασφημίας κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!!! Ὡς ὁ κακοῦργος νά ζητῇ ν' ἀλλάξῃ ἡ νομοθεσία καί νά εἶναι ἀπαλλακτική γιά τά κουκουργήματα πού αὐτός διαπράττει, ἔτσι καί ὁ Βαρθολομαῖος θέλει ν' ἀλλάξῃ τό Εὐαγγέλιον, ὄχι αὐτός!!! Διότι οἱ Ἱεροί Κανόνες στηρίζονται ἐπί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἤ, ἐπί τό ἀκριβέστερον, ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γεγοπνός πού ἀποδεικνύτεται ἀπό τίς πάμπολλες ἀναφορές πού γίνονται μετά ἕκαστον Κανόνα τοῦ Πηδαλίου στήν Ἁγίαν Γραφήν. Μέ τήν στήριξιν τῶν μνημονευτῶν Ἁγιορειτῶν καί τῶν ψευδεπισκόπων, πού τά γνωρίζουν ὅλ' αὐτά, ἀλλά, παρά ταῦτα συμπλέουν μαζί του, συνεχίζει τό ἀνόσιον ἔργον τῆς ἀνατροπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Βαρθολομαῖος!!! Κι ἔρχονται θρασύτατα οἱ κοινωνοῦντες μέ αὐτόν τόν φανερόν ἀνατροπέα τῆς Πίστεως νά μέ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΟΥΝ κι ἀπό πάνω ὅτι ἐγώ δῆθεν «διαστρεβλώνω» τήν Ἀλήθειαν, ἐπειδή ἀναιρῶ τήν αἵρεσιν τοῦ ἀχρικαιρισμοῦ, δικαιώνω τήν ἀποτείχισιν τοῦ 1924 κ.λπ. Σοβαρευθεῖτε, ἐπιτέλους, ὦ ἐργάται τῆς ἀνομίας!

Παπικοί, Ορθόδοξοι και Προτεστάνται, εις «οικουμενικήν λειτουργίαν» εις την Σύρον!...

…«Μόλις πρόσφατα πληροφορηθήκαμε για μια «οικουμενική λειτουργία», η οποία έγινε στη Σύρο με συμμετοχή ορθοδόξων, παπικών και προτεσταντών….                   
Οι περιγραφές είναι εξόχως απογοητευτικές: Συνέψαλαν η χορωδία των παπικών με τη χορωδία του ορθοδόξου ναού αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως, μνημονεύθηκαν από κοινού ο τότε Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ -- ως δήθεν κανονικός επίσκοπος Ρώμης – και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και απηγγέλθη από όλους τους παρευρισκομένους το Σύμβολο της Πίστεως. Το οδυνηρότερο: Ο παπικός επίσκοπος εμβάπτιζε την όστια με οίνο και τη μετέδιδε στους ορθοδόξους! …

Περί τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεβ. Πειραιῶς εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ Μεσσηνίας

Αἴσθησιν προεκάλεσεν ἡ συμμετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Τό γεγονός θά περνοῦσε ἀπαρατήρητον, ἐάν δέν εἶχον δημοσιευθῆ φωτογραφίαι τοῦ Πειραιῶς εἰς τό διαδίκτυον, τό ὁποῖον παρακολουθοῦν, κυρίως, νέοι καί νέαι. Ὁ «Ο.Τ.» ἔγινε δέκτης «διαμαρτυριῶν» καί ἀποριῶν, διότι ὁ Πειραιῶς ὡς Ἐπίσκοπος ὑπερασπίζεται τήν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεώς μας, ἐνῶ ὁ Μεσσηνίας ὁμιλεῖ περί διηρημένης Ἐκκλησίας (Ὀρθοδόξων–Παπικῶν). Ὡρισμένοι διερωτήθησαν μήπως ὁ Πειραιῶς «ὑψώνει» Ὀρθόδοξον καί ἀντιμασωνικόν φρόνημα, διά νά κερδίση πιστούς καί Ἱεράρχας μέ σκοπόν να ἐκλεγῆ μελλοντικῶς Ἀρχιεπίσκοπος καί ἐν συνεχείᾳ νά λησμονήση τά πάντα ὡς ἔπραξεν ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρός Χριστόδουλος μετά τήν ἐκλογήν του. Ὁ «Ο.Τ.» εἶναι ἀναρμόδιος να ἀπαντήση διά τόν Σεβ. Πειραιῶς ἤ εἰς τούς προβληματισμούς τῶν πιστῶν. Ὁ «Ο.Τ.» συνεχίζει νά προβάλη τάς ἀντιπαπικάς, ἀντιαιρετικάς θέσεις τοῦ Πειραιῶς καί θά συνεχίση νά τό πράττη ὅσον οὗτος θά ἔχη τό αὐτό γενναῖον φρόνημα καί θα ὑπηρετῆ τό ἀναλλοίωτον τῆς Πίστεώς μας. Πιστεύομεν ὅτι εἰς τούς προβληματισμούς τῶν πιστῶν, διά τήν συμμετοχήν εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ Μεσσηνίας μόνον ὁ Σεβ. Πειραιῶς δύναται νά ἀπαντήση.

π.Νικόλαος Μανώλης, Αποτείχιση σε ακραίες συνθήκες εντός και εκτός Ελλάδας


σ.σ. ο διαχειριστής της "ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ" δεν συμφωνεί με μερικές θέσεις της παρούσης ομιλίας του πατέρα Νικολάου.
------------------------


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἄκουσα μέχρι τό 4:07 λεπτόν. Δυστυχῶς, δέν εἶναι ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξος ὁ λόγος τοῦ π. Νικολάου. Σπεύδει νά χαρακτηρίσῃ τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. «σχισματικούς», διότι, μετά ἀπό 11 ὁλόκληρα χρόνια (1924-1935) ἀναμονῆς εἰρηνεύσεως τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό ἡμερολογιακόν σχίσμα πού ἔκαναν οἱ Μασσῶνοι, ἀπέκτησαν δικούς τους ἐπισκόπους. Προφανῶς, ὁ π. Νικόλαος θά ἤθελε νά παραμείνουν ἀνεπίσκοποι, ἔτσι ὥστε νά μήν χειροτονοῦνται νέοι ἱερεῖς καί νά σβήσῃ ὁ ἱερός ἀγών τῶν «Π/Ητῶν», προκειμένου ἡ ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» νά προχωροῦσε πιό γρήγορα, πρός μεγίστην χαράν τῶν Σατανιστῶν. Κι ἐνῷ ἐν ἔτει 2019 τά ἴδια τά ΓΕΓΟΝΟΤΑ δικαιώνουν πλήρως τόν ἀγῶνα τῶν «Π/Ητῶν», μέχρις ὅτου λοξοδρομήσουν καί αὐτοί (κατά τήν δεκαετίαν τοῦ 1970), ἐν τούτοις ὁ π. Νικόλαος τούς καταδικάζει! Ὅταν ξεκινᾶ ἀπό μίαν τοιαύτην διεστραμμένην θέσιν, εἶναι ἑπόμενον νά σφάλλῃ καί σέ πολλά ἄλλα. Ἐπίσης, ἐξ ὅσων γνωρίζω, οἱ πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης δέν ἔχουν κάνει στήν πραγματικότητα ἀποτείχισιν, δηλαδή διακοπήν κοινωνίας μέ τούς Οἱκουμενιστάς, ἀλλά μόνον διακοπήν μνημοσύνου τοῦ Ἀνθίμου. Προχθές ὁ π. Νικόλαος ἀπεκάλεσε τόν π. Ἄγγελον Ἀγγελακόπουλον «συλλειτουργέ»! Ἀλλά τότε διά ποίαν «ἀποτείχισιν» πανηγυρίζει; Αδικα ὁ θόρυβος καί ἡ θριαμβολογία, καθότι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐδίδαξαν καί ἔπραξαν διακοπήν κοινωνίας. Διότι, ὅπως στά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, ἔτσι καί σ' αὐτούς, τό δηλητήριον τῆς αἱρέσεως τούς μολύνει.
-------------------
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...


2.01 - Πάνο
καθόλου δεν πείθεις ότι εσύ ομιλείς με αγάπη, μάλλον το αντίθετο.
Ο κ. Χατζηνικολάου ομιλεί με επιχειρήματα και πάνω εκεί είναι οι χαρακτηρισμοί Πίστεως που κάνει, ενώ εσύ εξαπολύεις προσωπικούς χαρακτηρισμούς κι επίθεση.
Επίσης, όλοι γνωρίζουνε ότι καταφέρεται συνεχώς εναντίον των σημερινών "ΓΟΧ", αλλά εσύ λες :
"Παντού σε βλέπω να βγάζεις χολή για ὄλους εκτός των ΓΟΧ"

Τον π. Νικόλαο πραγματικά τον σέβομαι, καθώς ταλαιπωριέται για την Πίστη του, αλλά προς το παρόν κάνει αρκετά λάθη.
Ειδικά στο παρόν βίντεο το παρατραβάει, εξισώνοντας τους Ορθοδόξους του πατρώου με ανίερους κι καθαιρεμένους Ουκρανούς, ονομάζοντάς μας αχειροτόνητους.
Και μετά σε πείραξε εσένα η απάντηση του κ. Χατζηνικολάου κι επιτίθεσαι πολύ άσχημα, αλλά επικαλείσαι ταυτόχρονα την αγάπη !!!
Αν πραγματικός αγώνας είναι η κοινωνία του Γέροντά του Αγάθωνα (τον οποίο έχετε περί πολλού) με Βαρθολομαίο, τότε όλη η Αγιοπατερική διδασκαλια είναι σε πλάνη
Αν πραγματικός αγώνας είναι ένα χρόνο μετά το Κολυμπάρι, πάνω στον θρήνο και τα αποκαϊδια, να δημοσιεύει ο π. Νικόλαος και το katanixi άρθρο εορτασμού γενεθλίων π. Αγάθωνα στην Ηγουμενία, τότε ομοίως με ανωτέρω.
Συνηθίσατε την πολυδεκαετή κοινωνία με αιρετικούς κι από κει προκύπτουνε κι όλα τα υπόλοιπα…...Δεν χάλασε κι ο κόσμος εν ολίγοις. Και για να δικαιολογηθεί η πρότερη αντιΠατερική απραξία και τα σημερινά πράγματι, σχεδόν αδιέξοδα (όπως στρώνεις κοιμάσαι, ειδικά όταν θεωρείς κι ανίερους τους ΓΟΧ) εφευρίσκετε "Οικονομίες", που και πάλι δεν έχουνε καμία βάση στην Αγιοπατερική διδασκαλια.

Ως προς το ημερολόγιο, απαντήστε πρώτα εδώ και μετά να εκτοξεύετε φαρφάρες, πόσο μάλλον να κάνετε και προσωπικές επιθέσεις