῾Ο Οἰκουμενισμός, τὸ πικρὸ φαρμάκι τῆς ᾿Ορθοδοξίας -- Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου ᾿Ανδρέου Θεοδώρου

(ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ συνεδρίου ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν καὶ Παπικῶν ποὺ ἔγινε στὸ Balamand τοῦ Λιβάνου, ἀπὸ 17-24 ᾿Ιουνίου 1993.)

Αἰχμὴ καὶ στόχος τοῦ ἄρθρου εἶναι ἡ οἰκουμενικὴ κίνηση, ὅπως οἱ τάσεις καὶ ἡ ἐξελικτικὴ πορεία της ἀποτυπώνονται στὸ ἀνωτέρω θλιβερὸ συνέδριο. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν (εὐτυχῶς —καὶ αὐτὸ πρὸς τιμήν των— ἀρκετὲς ᾿Ορθόδοξες ᾿Εκκλησίες ἀρνήθηκαν νὰ συμμετάσχουν), διαβρωμένοι ἀπὸ τὶς οἰκουμενιστικὲς ἐξελίξεις τῆς κινήσεως αὐτῆς, διὰ τῆς ὑπογραφῆς των σὲ κείμενο ἀπὸ ὀρθόδοξης πλευρᾶς κατάπτυστο, ἐπέτυχαν δύο τινά· ἀφ᾿ ἑνὸς ἀποπειράθηκαν νὰ διασαλεύσουν τὴν πεποίθηση τῶν ᾿Ορθοδόξων, ὅτι ἡ ᾿Ορθόδοξος Καθολικὴ ᾿Εκκλησία εἶναι ἡ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ᾿Εκκλησία τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καὶ συνεπῶς ὅ,τι βρίσκεται ἔξω ἀπὸ αὐτὴν εἶναι κακόδοξο καὶ αἱρετικό, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ὁ Παπισμός, ὁ φοβερὸς αὐτὸς κολοσσὸς τοῦ ψεύδους καὶ τῆς πλάνης, νὰ παρασταθεῖ λίγο-πολὺ ὡς κανονικὸς φορέας τῆς καθολικότητος τῆς ᾿Εκκλησίας, ἰσάξιος καὶ ἰσότιμος πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ὑπάρχουν σοβαρὰ κωλύματα στὴ διεκκλησιαστικὴ κοινωνία ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν! Τὸ πρᾶγμα φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσιολογικὴ κατάληξη τοῦ ἐξελικτικοῦ καὶ μοντέρνου οἰκουμενισμοῦ.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Εμπειρικαί αποδείξεις της Αναστάσεως -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το πιο μεγάλο και πιο σπουδαίο γεγονός, που σημάδεψε την παγκόσμια ιστορία. Το φως της καταυγάζει όλη την οικουμένη και η προσφορά της δεν ικανοποιεί μόνο τις προσδοκίες του πιστού, αλλά στοχεύει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Διότι ο κάθε άνθρωπος, είτε πιστεύει είτε όχι, δεν παύει να πιέζεται από το βραχνά του θανάτου, που περιορίζει τη ζωή και φαρμακώνει το είναι του, δεν παύει να διψά και να πεινά, για μια ζωή ατέλειωτη και όμορφη, απρόσβλητη από τον πόνο, γεμάτη χαρά και ελπίδα. Η ανάσταση του Χριστού δεν είναι μυστήριο, ώστε να το προσεγγίσουμε με την πίστη. Είναι ιστορικό γεγονός. Γι΄ αυτό προσκαλεί και προκαλεί να το ψηλαφήσουμε και να το ερευνήσουμε μέσα από τις πάμπολλες μαρτυρίες και αποδείξεις που το βεβαιώνουν πειστικά και αδιάσειστα. Δεν απευθύνεται στο συναίσθημα και στην ευλάβεια μόνο· πρωτίστως ικανοποιεί και πείθει τη λογική, της δίδει τα εχέγγυα για να αναχθεί από το λογικό στο υπέρλογο, να γίνει πίστη. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η ανάσταση του Χριστού δεν στηρίζεται στην πίστη των χριστιανών, αλλά η πίστη των χριστιανών θεμελιώνεται στο γεγονός της αναστάσεως του Χριστού.

Απολυτίκιο Αγίου Γεωργίου


Τη ΚΓ΄ (23η) Απριλίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Τροπαιοφόρου.

Γεώργιος ο ένδοξος και θαυμαστός και μέγας Μάρτυς του Χριστού ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπδ΄ - τε΄ (284-305), κατήγετο δε εκ της Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας. Γονείς του υπήρξαν περιφανείς και λαμπροί άρχοντες, διέλαμψε δε και ο ίδιος εις τα αξιώματα, πρότερον μεν έχων το αξίωμα του Τριβούνου, ύστερον δε, όταν έμελλε να μαρτυρήση, το του κόμητος (ήτοι επάρχου ή ηγεμόνος ή και στρατηλάτου). Όταν δε ο ασεβής Διοκλητιανός εκίνησε διωγμόν κατά των Χριστιανών και επρόσταξεν, όσοι μεν Χριστιανοί αρνούνται τον Χριστόν, να αξιούνται βασιλικών τιμών, όσοι δε δεν πείθονται να τον αρνηθώσιν, αυτοί να θανατώνωνται, τότε ο μέγας Γεώργιος, παρουσιασθείς προ του Διοκλητιανού, διεκήρυξεν εαυτόν Χριστιανόν και ήλεγξε την των ειδώλων πλάνην και ασθένειαν, μυκτηρίζων τους εις αυτά πιστεύοντας.

Όταν οι Νόμοι τής Επιστήμης υποσκελίζουν τούς Νόμους τού Θεού -- Toυ ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.» (Ιν. ς΄)
 Θά πρέπει κανείς νά υπενθυμίσει στόν κ. Τσιόδρα καί τούς περί αυτόν πολιτικούς, ότι εμβόλιο έχουμε. Άλλο καί άλλα, εκτός από τά γνωστά, δέν χρειαζόμαστε. Τό εμβόλιο λέγεται Θεία Μετάληψη σώματος καί αίματος Χριστού. Είτε δέ αξίως είτε αναξίως μεταλαμβάνουμε, αυτό πού έχουμε χρέος νά κάνουμε καί νά πούμε στόν κόσμο είναι τούτο :«26 ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.».

Eνός κακού δοθέντος (με τη συμμετοχή μας στο Π.Σ.Ε.), μύρια έπονται:

Με το κείμενο του Porto Alegre Βραζιλίας, εκτός των άλλων, αναγνωρίσαμε εκκλησιαστική υπόσταση στις 340 προτεσταντικές «εκκλησίες» του Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου ¨Εκκλησιών¨) και αποδεχτήκαμε ότι η πληθώρα των κακοδοξιών και των πλανών τους, είναι «διαφορετικοί τρόποι διατύπωσης της ΄Ιδιας Πίστης και ποικιλία Χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος»! Η δημοσίευση αυτής της επαίσχυντης συμφωνίας τότε συγκλόνισε τον πιστό λαό ανά την Ελλάδα. Τώρα με το 6ο  άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή!!!
--------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Νομίζω ὅτι οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταί ἐφανέρωσαν τήν αἵρεσίν των μέ τήν Δήλωσιν τοῦ Τορόντο, τό 1950, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Αἱ Ἐκκλησίαι – μέλη ἀναγνωρίζουν ὅτι τὸ ἀποτελεῖν μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι περιεκτικώτερον (more inclusive) ἢ τὸ ἀποτελεῖν μέλος τῆς ἰδίας αὐτῶν Ἐκκλησίας. Ἐντεῦθεν καὶ ζητοῦν νὰ εἰσέλθουν εἰς ζῶσαν ἐπαφὴν μετὰ τῶν ἐκτὸς τῶν ἰδίων τάξεων, αἵτινες ὁμολογοῦν τὴν Κυριότητα τοῦ Χριστοῦ»!

Ἀπό τότε, λοιπόν, παρεδέχθησαν μέ τόν πλέον ἐπίσημον τρόπον ὅτι εἶναι ἡνωμένοι εἰς μίαν εὐρυτέραν «ἐκκλησίαν» μέ τούς αἱρετικούς!

"Πατριάρχης" Αλεξανδρείας Θεόδωρος το 2019 τον Ιανουάριο:

«Ἐδῶ στό Κάϊρο καί στήν Ἐκκλησία λατρεύεται ὁ Θεός καί στά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ἀπό τό κοράνι ὁ Θεός» 
-----------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Δηλαδή, λένε αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τό «Χριστός Ἀνέστη» καί στά «ἱερά τζαμιά», κ. Χορευτάκη; Ἄν ὄχι, τότε ψεύδεσαι οἰκτρῶς! Μετανόησε, διότι κολάζεσαι! Τό αὐτό ἰσχύει δι' ὅλους τούς Οἰκουμενιστάς, οἱ ὁποῖοι λέγουν διάφορα διεστραμμένα, ἐκπληροῦντες τήν Προφητείαν τοῦ Ἀπ. Παύλου: «ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδὸμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν» (Πρ. 20:29-30.

Η αιρετική πατρικία

Τότε                                                                                   
Κάποια πατρικία, που λεγόταν Κοσμιανή ( 6ος αι. ) ήρθε μια νύχτα να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Καθώς πλησίαζε, της παρουσιάσθηκε η Κυρία Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες και της είπε : 
-Δεν επιτρέπεται να μπεις εδώ, γιατί δεν είσαι δική μας. 
Το είπε αυτό, γιατί η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Μονοφυσίτη Σεβήρου. Εκείνη όμως επέμενε και παρακαλούσε να της επιτρέψει την είσοδο. Τότε η Θεοτόκος αποκρίθηκε:
 
- Είναι αδύνατο να μπεις εδώ μέσα, αν προηγουμένως δεν έρθεις σε μυστηριακή κοινωνία με εμάς.
 
Κατάλαβε τότε η πατρικία ότι η είσοδός της εμποδίζεται επειδή είναι αιρετική, και ότι αν δεν προσέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πρόκειται να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο.
 
Έτσι κι έκανε. Πρώτα-πρώτα εγκατέλειψε την αίρεση του Σεβήρου, κι ύστερα μετανοημένη κάλεσε τον διάκονο και μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια. Τότε προχώρησε ανεμπόδιστα και προσκύνησε το ζωοποιό μνήμα του Σωτήρος Χριστού.
και τώρα:
Συμφωνία Σαμπεζύ Ελβετίας 1990-91 για τους αιρετικούς Μονοφυσίτες:

Η Μικτή Επιτροπή προτείνει άρσιν των α­ναθεμάτων «υπό των Προκαθημένων όλων των Εκκλη­σιών των δύο μερών διά της υπογραφής ειδικής εκ­κλησιαστικής πράξεως, εν τη οποία θα διακηρύσσεται υφ' εκατέρας πλευράς ότι η ετέρα είναι κατά πάντα ορ­θόδοξος», και ότι «η άρσις των αναθεμάτων πρέπει να συνεπάγεται ότι α) αποκαθίσταται αμέσως η πλήρης κοινωνία των δύο πλευρών, β) ουδεμία κατ' αλλήλων καταδίκη του παρελθόντος, συνοδική ή προσωπική, είναι πλέον ενεργός...»

π. Θεόδωρος Ζήσης: οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀποτελοῦν ἐμπόδιο στὰ σχέδια τῶν Νεοεποχιτῶν καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν

Δυστυχῶς ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει ἀμβλύνει τὸ ὀρθόδοξο αἰσθητήριο πολλῶν «ὀρθοδόξων» ποιμένων καὶ θεολόγων μὲ συνέπεια νὰ ἀμφισβητεῖται καὶ νὰ ἀπορρίπτεται ὡς «ναρκισσισμὸς» ἡ μοναδικότητα καὶ ἀποκλειστικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ θεωρεῖται καὶ αὐτὴ ἁπλῶς ἕνα κομμάτι τοῦ διηρημένου χριστιανικοῦ κόσμου, τῆς διηρημένης Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἀπαράδεκτη πλάνη τοῦ μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου καὶ πολλῶν ἄλλων μεγαλοσχήμων κηρύκων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ζώντων καὶ τεθνεώντων. Εἶναι ἀπίστευτη καὶ ἰσομεγέθης ἡ πλάνη τοῦ μητροπολίτου Δημητριάδος Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος ἐπρότεινε νὰ ἐγκαταλείψουμε τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ κινηθοῦμε σὲ μία «μεταπατερικὴ ἐποχή». Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀποτελοῦν ἐμπόδιο στὰ σχέδια τῶν Νεοεποχιτῶν καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ πρέπει νὰ τοὺς ξεπεράσουμε νὰ ξεπεράσουμε «τὰ ὅρια, ἃ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν».

Στην Κίνα η πρώτη ψηφιακή δικτατορία. Σύντομα και κοντά μας;

H Oυχάν, απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία του νέου κορωνοϊού, βγήκε την περασμένη εβδομάδα από την καραντίνα, αλλά για να προχωρήσει σ’ αυτό το βήμα οι κινεζικές Αρχές επιστράτευσαν προηγουμένως μια εφαρμογή παρακολούθησης, βάσει της οποίας αποφασίζεται ποιοι πολίτες μπορούν να εισέλθουν και να βγουν από την περιοχή.
Η Κίνα έχει αρχίσει να παρακολουθεί πολλούς από τους πολίτες της με ένα λογισμικό που αναλύει τα προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου να τους κατατάξει σε χρωματικές κατηγορίες -κόκκινη, κίτρινη ή πράσινη – ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους και το επίπεδο κινδύνου διασποράς του νέου κορωνοϊού, που αντιπροσωπεύουν, την ώρα που τα κρούσματα έχουν μειωθεί σε διψήφια νούμερα στη χώρα.

Υπάλληλοι με προστατευτικές στολές ελέγχουν τους κωδικούς QR πελατών στην είσοδο εμπορικού κέντρου στην Ουχάν / Φωτογραφίες: Fei Maohua/Xinhua via AP

Seek Christ unceasingly

All spiritual life begins with faith and continually seeks to be united with Christ.  Instead of having our attention directed to earthly things and matters, “have one’s mind wholly set on Christ,” says Saint Symeon. 
“Think of the unutterably glory of the Godhead, which is beyond thought and understanding. Think of God’s unutterable power, His immeasurable mercy, His inconceivable riches, which He generously and bountifully gives to men. “
To seek union with God we must be able to change our life so it can become totally Christ centered. He says, 
“Flee from the deceit of life and it’s supposed happiness and run to Christ alone, who is the Savior of souls. ...who is everywhere present...let us hold Him fast and fall at His feet.” 
Just like the women who went to the tomb and fount it empty and then encountered the Risen Christ and “held Him by the feet and worshiped Him” (Mt 28:9).

Η ρίζα του κακού -- Του πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη

Η ρίζα του μεγάλου εκκλησιαστικού κακού είναι ο  Παπισμός, ο οποίος παρήγαγε τον Προτεσταντισμόν. Γέννημα δε του Παπισμού είναι και η παναίρεσις του Οικουμενισμού. Ο Οικουμενισμός είναι άκρως επικίνδυνος. Αμβλύνει το Ορθόδοξον φρόνημα και δημιουργεί κλίμα ανοχής όλων των αιρέσεων. Ο Παπισμός ενόθευσε και εδυσφήμησε τον Χριστιανισμόν με την «Jεράν Εξέτασιν» και τα­ς άλλας καταχρήσεις και αιρετικά­ς θέσεις του. Ο δε Προτεσταντισμός, κατ’ ουσίαν, ηρνήθη τον πραγματικόν Χριστιανισμόν. Ο Προτεσταντισμός συνέβαλε κατά­ πολύ εις την εξάπλωσιν του ορθολογισμού και της αθεΐας.