Λόγος εις τα Εισόδια της Υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

Πάλιν εορτή, και πάλιν πανήγυρις. Εορτή όχι ως την προχθεσινήν, αλλά εορτή μεγάλη και θαυμαστή και της σωτηρίας των ανθρώπων πρόξενος· διότι και αι εορταί και πανηγύρεις των άλλων Αγίων ωφέλιμοι είναι και άγιαι, αλλά η εορτή της Υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της οποίας την εν τω Ναώ Είσοδον εορτάζομεν σήμερον, είναι τιμιωτέρα και θαυμασιωτέρα. Καθόσον οι άλλοι μεν Άγιοι είναι και ονομάζονται δούλοι Χριστού, η δε Υπεραγία Θεοτόκος είναι Μήτηρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και Δέσποινα και Βασίλισσα του κόσμου όλου· επειδή δε αυτή από την πολλήν της καθαρότητα και παρθενίαν κατηξιώθη και έγινε Μήτηρ του Βασιλέως Χριστού, δια τούτο Βασίλισσα και Παρθένος και με ό,τι άλλο καλόν όνομα υπάρχει πρέπει να ονομάζεται.

Εισόδια της Θεοτόκου -- ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΣΤΙΦΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.. -- Orthodox Hymns


....έφθασεν η αμόλυντος αύτη σκηνή, η πανάχραντος Μαριάμ, η όντως Αγία και παγκαλλής περιστερά, δια να προετοιμασθή υπό του Πνεύματος του Αγίου ως άλλη λελαμπρυσμένη φωλεά· ιδού ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος, ιδού το απαύγασμα του Αγίου Πνεύματος, ιδού ο παράδεισος της ζωής, ιδού η παρθένος και νύμφη, η άσπιλος και Παρθένος Μαρία, η οποία εισάγεται παραδόξως εν τω οίκω Κυρίου....

Τη ΚΑ΄ (21η) Νοεμβρίου, η εν τω Ναώ Είσοδος της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

Η Είσοδος της Κυρίας Θεοτόκου εις τον νομικόν ναόν επροξένησεν εις τους Ορθοδόξους Χριστιανούς εορτήν θαυμαστήν και παγκόσμιον, επειδή εγένετο αύτη με παράδοξον τρόπον και ήτο προοίμιον του μεγίστου και φρικτού Μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, το οποίον δια της Θεοτόκου έμελλε να γίνη εις τον κόσμον. Έλαβε δε την αφορμήν η εορτή των Εισοδίων από την εξής υπόθεσιν: Η παναοίδιμος Άννα, επειδή όλην σχεδόν την ζωήν της διήλθε στείρα, χωρίς να γεννήση παιδίον, παρεκάλει τον Δεσπότην της φύσεως μετά του συζύγου της Ιωακείμ να χαρίση εις αυτούς τέκνον, και αν επιτύχωσι του ποθουμένου, ευθύς να αφιερώσωσιν αυτό εις τον Θεόν.

Ο παπα-Χαράλαμπος Διονυσιάτης

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1950 (νέο ημερολόγιο), έφθασε ο Χαράλαμπος στο Άγιον Όρος και την επομένη ήρθε να επισκεφθή τον Γερο-Αρσένιο, που ήταν θείος και νονός του. Όπως είδαμε στην αρχή, η οικογένεια του Χαράλαμπου καταγόταν από τον ευλογημένο Πόντο. Με τις Τουρκικές πιέσεις όμως του 1880, ολόκληρη η οικογένειά του, μαζί με χιλιάδες άλλους Ποντίους, πέρασαν απέναντι στην νότιο Ρωσία. Έτσι, ο Χαράλαμπος γεννήθηκε στην Ορθόδοξη Ρωσία το 1910, και βαπτίσθηκε από τον θείο του, τον μετέπειτα μοναχό Αρσένιο. Αλλά εξ αιτίας της κομμουνιστικής επαναστάσεως η οικογένειά του μετώκησε. Ενώ λοιπόν ήταν ήδη δώδεκα ετών, το 1922, η οικογένειά του έφθασε στο Αρκαδικό της Δράμας. Ο Χαράλαμπος γράφτηκε στο Δημοτικό σχολείο και ήταν πολύ καλός μαθητής. Έκανε και δύο χρόνια στο Γυμνάσιο με εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά τα χρόνια ήταν δύσκολα και χρειάσθηκε να σταματήση τις σπουδές του, για να βοηθήση τον πατέρα του. Λέγεται όμως, ότι και ο πατήρ Αρσένιος είχε γράψει στον Λεωνίδα να βγάλη τον Χαράλαμπο από το σχολείο, διότι από το Άγιον Όρος είχε «δει» πως κάτι παρέες στο σχολείο πολύ θα τον ζημίωναν πνευματικά. Στις αρχές της νεότητάς του ο Χαράλαμπος ήταν πολύ κοινωνικός νέος, άφθαστος σε χορούς  και αθλήματα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Loukas M. Xalaris   (Marinos Ritsoudis )
«Κι αν αλλάξουν όλοι να παραμείνετε στην παράδοση»
«Τα σπίτια σας να γίνουν Εκκλησίες»...


Βρισκόμαστε στη Θηβα το 1924 στην περιοχή του Πυρίου. Όλα κυλούν ήρεμα και καλά. Οι νοικοκυρές στολίζουν τα σπίτια τους με τα έργα των χεριών τους, οι πατεράδες αγωνίζονται για το καθημερινό αναλώνοντας τις περισσότερες ώρες τους στα χωράφια ενώ τα παιδιά ανέμελα τρέχουν από δω και από κει για να χορτάσουν το παιχνίδι τους. Ξαφνικά όμως μέσα σε αυτή την ηρεμία δύο άντρες ανεβασμένοι στα άλογά τους, γνωστοί στους περισσότερους των Θηβών, ο Κίμων ο Στεφανιώτης και ο Λουκάς ο Καλατζής, γυρίζουν αλαφιασμένοι και τρομαγμένοι φωνάζοντας, πάνω από τα άλογα που βρισκόντουσαν. «Μας ΦPAΓKEΨAN! Μας ΦPAΓKEΨAN!» Τι είχε συμβεί; Δυστυχώς είχαν πληροφορηθει πως η Ελλαδική Εκκλησία άλλαξε το ημερολόγιο χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος, χωρίς να ρωτηθούν οι Αρχιερείς της Ελλάδος, εκτός από τους πέντε που το άλλαξαν.

-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


20 Νοεμβρίου 2019 - 4:00 μ.μ.
«Άλλαξαν το Πασχάλιο στην Φιλανδία και σύ κοινωνείς με τους καινοτόμους...»

Εὐστοχωτάτη ἡ παρατήρησίς σου, ἀδελφέ Κωνσταντῖνε, ἡ ὁποία θά πρέπῃ νά προβληματίσῃ ὅσους κοινωνοῦν, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, μέ τούς «ὀρθοδόξους» τῆς Φινλανδίας. Ἰδού τί λέγει ὁ Α' Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ τοπικῆς Συνόδου: «Πάντας τούς τολμῶντας παραλύειν τόν ὅρον τῆς ἁγίας καί μεγάλης Συνόδου, τῆς ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσης, ἐπί παρουσίᾳ τῆς εὐσεβείας τοῦ Θεοφιλεστάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, περί τῆς ἁγίας ἑορτῆς τοῦ σωτηριώδους Πάσχα, ἀκοινωνήτους καί ἀποβλήτους εἶναι τῆς Ἐκκλησίας . . .» (βλ. «Πηδάλιον», Ἐκδ. «Ἀστήρ», σελ. 406). Κατά δέ τόν Β' Κανόνα τῆς ἰδίας Συνόδου, «μή ἐξεῖναι δέ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις» (βλ. «Πηδάλιον», ἔ.ἀ., σελ. 407). Σημειωθήτω ὅτι οἱ Κανόνες αὐτοί ἔχουν τήν ἰσχύν Κανόνων Οἰκ. Συνόδου, ἐπειδή ἀναγνωρίζονται ἀπό τόν Β' Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου. Ἐξ ἄλλου, ὁ ὡς ἄνω Α' Κανών ἀναπαράγει τόν ὅρον τῆς Α' Οἰκ. Συνόδου. Κατά τόν Μέγαν Φώτιον, οἱ Κανόνες καί τά Δόγματα τῶν Οἰκ. Συνόδων πρέπει νά φυλάσσωνται ὅπως καί οἱ θεῖες Γραφές (βλ. «Πηδάλιον», ἔ.ἀ., σελ. κ' καί 323).
----------------------------------------
Ανώνυμος είπε...

Λίγη κοσμιότητα δεν κάνει κακό!

Ο κ. Κώστας δεν θα κάνει την παρέμβαση του για τις βρισιές και δεν θα συμβουλέψει για κοσμιότητα;
Αλλά ξεχάσαμε ο κ. Κώστας μεροληπτεί υπερ των παλαιοημερολογιτών και μιλάει μόνο όταν λένε παλαιοημερολογίτη, τον παλαιοημερολογίτη...
------
Aνώνυμε ο "κ." Κώστας σου απαντάει: Εδώ έχεις δίκαιο, λίγη κοσμιότητα δεν κάνει κακό! Αλλά αδελφέ μου εγώ δεν είμαι άνθρωπος; Δεν είμαι ένα σκουλίκι; Δεν έχω αδυναμίες; Συμπαθώ τους αγωνιστές του Πάτριου και τους αγωνιστές του νέου, τους Ορθοδόξους αγωνιστές! Είμαι λάθος; Τότε συγχώρεσέ με και προσευχήσου για μένα!

Ποιος Πάπας ήτο αλάθητος;…

Στα τέλη του 8ου αι. η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος (787μ.Χ. ) ανακηρύσσει την αναστήλωση των εικόνων και τις αποφάσεις της συνυπογράφει και ο πάπας Ανδριανός. Λόγω πολιτικών συμφερόντων της Δύσεως όμως το 826 μ. Χ. ο πάπας Ευγένιος συναινεί στη σύγκληση Συνόδου στο Παρίσι από φράγκους επισκόπους οι οποίοι ακυρώνουν τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου και τάσσονται υπέρ των εικονομάχων. Καθώς ήδη ο Παπισμός είχε προβάλει το αλάθητο των παπών εύλογα ο άγιος Νεκτάριος αναρωτιέται: «Τις των δύο παπών (ο Ανδριανός, που επεκύρωσε τις αποφάσεις της Ζ΄ Συνόδου ή ο Ευγένιος, που τις απέρριψε) ήτο αλάθητος;» 
(σελ. 203).


Ευτυχώς που ο χαρτοπόλεμος των αντιοικουμενιστών θα σταματήσει και αυτές τις «πρωτοπορίες»….

Το 2001 για πρώτη φορά στα χρονικά και επί αρχιεπισκοπής του κ. Χριστοδούλου επισκέφθηκε ο Πάπας την Ελλάδα.                                        
Το 2005 για πρώτη φορά στα χρονικά και επί αρχιεπισκοπής του κ. Χριστοδούλου φιλοξενήθηκαν οι εργασίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (Π.Σ.Ε. =σατανοεκκλησιών) στην Ελλάδα.
Το 2006 τρίτωσε με την επίσκεψη του κ. Χριστοδούλου στην έδρα του Π.Σ.Ε. στην Γενεύη, η πρώτη στην ιστορία Έλληνα «Αρχιεπισκόπου». Σε αυτήν αποδόθηκαν ιδιαίτερες τιμές στον Έλληνα Προκαθήμενο ενώ του έψαλλαν (αιρετικοί προφανώς) δοξολογία κατά το Ορθόδοξο τυπικό σε τρεις γλώσσες. Στη συνέχεια τον κ. Χριστόδουλο προσφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Ε. Δρ. Σάμουελ Κόμπια, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Τα προηγούμενα χρόνια, η Εκκλησία της Ελλάδος ασκούσε κριτική απέναντι στο Π.Σ.Ε. και κάποιες φορές πολύ αυστηρές… σήμερα όμως ανακαλύπτουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι η Εκκλησία της Ελλάδος γίνεται ένας πολύτιμος συνεργάτης, κάποιες μάλιστα φορές και πρωτοπόρος….

Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός: Ανοιχτή επιστολή προς Ορθοδόξους

….Αποδεχόμενοι εμείς οι Χριστιανοί πάντοτε την Ιερά Διδασκαλία των Θεολόγων και Απλανών Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας οι οποίοι μας τονίζουν δια του Ομολογητού της Ορθοδοξίας Οσίου Θεοδώρου Στουδίτη ότι, 
“Δεν έχει δοθεί από την Εκκλησία στους Επισκόπους, όπως ομοίως σε όλους τους Κληρικούς, Μοναχούς, και λαϊκούς καμία εξουσία ώστε να δύνανται να παραβαίνουν τους Ιερούς Κανόνες και να αθετούν Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, παρά μόνο επιβάλλεται σε αυτούς να ευθυγραμμίζονται με όλη την διδασκαλία της και να ακολουθούν τους προγενέστερους των, Αγίους Οικουμενικούς Πατέρες”.
    Μας τονίζουν επίσης οι Άγιοι Θεόπνευστοι Πατέρες μας ότι,
“Δεν έχει δοθεί ομοίως από την Εκκλησία εξουσία στους Επισκόπους, ούτε βέβαια σε όλους τους Κληρικούς, Μοναχούς, και λαϊκούς να κάνουν υπακοή, να ακολουθούν και να μνημονεύουν στις Θείες Λειτουργίες ως «Ορθοτομούντα τον λόγον της Αληθείας», ψευδόμενοι ενώπιον του Θεού, τούς Ασεβείς, Αιρετικούς, Οικουμενιστές, Επισκόπους, Ηγουμένους και Πνευματικούς που επιδεικτικά ποδοπατούν τους Ιερούς και Αποστολικούς Κανόνες, καταφρονούν Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, απαξιώνοντας με λόγο,με έργο και με γράμμα τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας”.

Oi Πατέρες προειδοποιούν. ακούει κανείς;

Λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἂν ὁ προεστώς σου εἶναι σφαλερὸς εἰς τὴν πολιτείαν καὶ τὰ ἔργα του, μὴ περιεργάζεσαι. Ἂν ὅμως εἶναι σφαλερὸς κατὰ τὴν πίστιν, φεῦγε παραίτησέ  τον,  ὄχι μόνο ἂν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανόν.

 O Μέγας Βασίλειος: Τὸ νὰ ἐφησυχάζει κανεὶς, ὅταν τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτο εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τὸ δὲ νὰ ἐλέγχει εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής.

 O Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Ὥστε ὅτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐγὼ τὶς εἰμί;  Ἱερεύς;  ἀλλ’  οὐδαμοῦ. Ἄρχων; Καὶ οὐδ’ οὕτως. Στρατιώτης; Καὶ ποῦ; Γεωργός; Καὶ οὐ δ’ αὐτὸ τοῦτο. Πένης; Μόνον τὴν ἐφήμερον τροφὴν ποριζόμενος,  οὐδείς  μοι  λόγος  καὶ φροντὶς περὶ τοῦ προκειμένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι, καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφροντις.


Ὁ ὀρθόδοξος λόγος διώκεται! Τὸ Youtube κατήργησε τὸ κανάλι μὲ τὶς ἐκπομπὲς τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη!


Μετὰ τὴν πρὸ λίγων μηνῶν φίμωση ἑνὸς ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ὀρθόδοξα διαδικτυακὰ κανάλια στὸ Youtube σήμερα διαπιστώνουμε τὴν κατάργηση τοῦ καναλιοῦ ὅπου ἦταν ἀνηρτημένες πολλὲς ἐκπομπὲς τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη.
Γιὰ ὅσους τυχὸν δὲν γνωρίζουν στὶς ἐκπομπὲς ἀναλύονταν θέματα θεολογικά, ἱστορικά, ἐθνικὰ καὶ συχνὰ ἄκρως ἐπίκαιρα καὶ ἐπίμαχα ὅπως ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ λαθρομετανάστευση, ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ πολλὰ συναφῆ!

Μουσουλμάνος ένας στους δύο νέους μέχρι 30 ετών μέσα στην τρέχουσα δεκαετία -- Γράφει ο Θεόδωρος Κατσανέβας

Η ραγδαία δημογραφική μας κατάρρευση,η υπογεννητικότητα των Ελληνίδων, η μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων νέων Ελλήνων στο εξωτερικό και η μαζική είσοδος υπεργεννητικών Μουσουλμάνων, μετατρέπει την Ελλάδα όχι σε πολυπολιτισμική κοινωνία όπως οραματίζεται ο πρωθυπουργός αλλά απλά σε Μουσουλμανική κοινωνία.

Αυτό αποδεικνύεται από αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο Ελληνισμός επιβίωσε γιατί οι Ελληνίδες γεννούσαν πάνω από 5-6 παιδιά κατά μέσο όρο. Σχετικά ικανοποιητική γεννητικότητα άνω των 2,5 παιδιών ανά γυναίκα, υπήρχε και μέχρι το 1960, ενώ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι γεννήσεις ήταν λίγο περισσότεροι από τους θανάτους.

Καντάφι : «Θα σας νικήσουμε με τις μήτρες των γυναικών μας»
---------------------------
Ο Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...@ 20 Νοεμβρίου 2019 - 8:34 π.μ.

Συμφωνῶ ἀπολύτως, Πάτερ Γρηγόριε. Ὅλοι αὐτοί πού, ἀντί ν' ἀποτειχισθοῦν ἀπό τούς «ἐπισκόπους» πού ἀγωνίζονται νά καταστρέψουν τήν Ὀρθοδοξίαν, κτίζουν ἰσλαμικά τεμένη, κάμνουν συσσίτια στούς λαθρομετανάστας καί δίνουν τά ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας γιά νά τούς στεγάσουν, μᾶς κουνοῦν καί τό δάκτυλον ἀπό πάνω πού ἀπετειχίσθημεν εἶναι, ἐκτός ἀπό αἱρετικοί, καί συνυπεύθυνοι στήν ΒΡΩΜΕΡΑΝ αὐτήν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ!

----------------------
Ο/Η SCRIPTA MANENT είπε...Ο 15ος ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΗΣ Α και Β ΣΥΝΟΔΟΥ

Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι' αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ' ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.

-------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ γνωστός ἑρμηνευτής τῶν Ἱερῶν Κανόνων Βαλσαμών, ἑρμηνεύων τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου, λέγει ὅτι ὅταν ὁ ἐπίσκοπος κηρύττῃ τήν αἵρεσίν του κρυφίως, τότε δέν ὑπάρχει ἡ ὑποχρέωσις τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό αὐτόν (βλ. Γ.Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, Τόμος Β΄, σελ. 695). Ἀπό τήν ἐξ ἀντιθέτου αὐτήν ἑρμηνείαν τοῦ Βαλσαμῶνος, προκύπτει ὅτι τώρα ἡ ἀποτείχισις εἶναι ὑποχρεωτική, ἐφόσον ἡ αἵρεσις κηρύττεται φανερά, ἀκόμη καί Συνοδικῶς!
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


@ 20 Νοεμβρίου 2019 - 1:39 μ.μ.

«Μόνο που το έχεις ξαναπει αυτό το επιχειρήμα κ. Χατζηνικολάου και σου έχει απαντηθεί.
Ο Βαλσαμών δεν είναι ούτε άγιος, ούτε Πατέρας της Εκκλησίας!»

Πρῶτον, δέν τό ἔγραψα γιά σένα, ἀλλά γιά τούς καλοπροαιρέτους ἀναγνῶστας. Μέ πράκτορας τῶν Οἰκουμενιστῶν δέν κάμνω διάλογον.

Δεύτερον, μ' αὐτήν τήν γελοιότητα πού ἔγραψες δείχνεις ὅτι θά ἦτο ἁμαρτία νά κάμῃ κάποιος διάλογον μαζί σου, διότι ἀφενός θά σπαταλοῦσε τόν πολύτιμον χρόνον του καί ἀφετέρου θά ἐγίνετο αἰτία ν' «ἀκυρώνῃ» (γιά τούς ἀδαεῖς καί τούς κακοπροαιρέτους) ὁ Σατανᾶς τίς θεῖες διδασκαλίες τῶν Πατέρων.


Ἀγρυπνία Εἰσοδίων Θεοτόκου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ θεομητορικῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (21η Νοεμβρίου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                        IΕΡΑ  ΜΟΝΗ   ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ    ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Με τον Σταυρό του Χριστού Έλληνες Ενωθείτε


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε πρός τήν ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν κάτωθι ἐπιστολήν περί τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε ΝἈριθμ. Πρωτ. 837                                                                 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 15 Νοεμβρίου 2019

Πρός Τήν

Ἱεράν Σύνοδον

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΑΘΗΝΑΙ

 Μακαριώτατε,

                           Σεβασμιώτατοι,
Εὔδρομον τό στάδιον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων!
Ὡς διάδικος στήν μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί μέ τήν δικαίωση τεσσάρων ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ  660/2018, 926/2018, 1749/2019 καί 1750/2019 χρεωστῶ νά διευκρινίσω τήν νομική πραγματικότητα.
--------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Θά πρέπῃ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι νά ποῦμε ἕνα μεγάλο Εὐχαριστῶ στόν κ. Σεραφείμ γιά τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τοῦ Ὀρθοδόξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, κατά τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους, κατά τῆς Μασσωνίας κ.λπ. Ἡ παροῦσα ἀνάρτησις εἶναι ἕν ἐμπεριστατωμένον κείμενον-καταπέλτης κατά τῶν Θεοσοφιστῶν (=Σατανιστῶν) πού προσπαθοῦν λυσσωδῶς νά ἐπιβάλουν τήν διδασκαλίαν τῶς Πανθρησκείας στά παιδιά μας, μέ τήν ἀρωγήν βεβαίως τῆς «Ἱεραρχίας» καί τῶν «κυβερνήσεων» παντός χρώματος, καθότι ὅλοι αὐτοί τά ἴδια ἀφεντικά ὑπηρετοῦν, τοὐτέστιν τούς Σιωνιστάς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡρκισμένοι ἐχθροί τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως φανερώνουν τά ἔργα των, ἀλλά καί τά κείμενά των: «Ἐλάβομεν ἤδη μέριμναν νά καταστρέψωμεν τήν ἐπιρροήν τῆς χριστιανικῆς ἱερατικῆς τάξεως», «εἶναι ἀναγκαῖον νά καταστρέψωμεν τήν πίστιν, νά ἀποσπάσωμεν ἀπό τόν νοῦν τῶν χριστιανῶν αὐτήν ταύτην τήν ἀρχήν τῆς Θεότητος καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά νά ὑποκαταστήσωμεν εἰς ταῦτα τούς ὑλικούς ὑπολογισμούς καί τάς ὑλικάς ἀνάγκας» (βλ. ΙΖ' και Δ' Κεφάλαια τῶν «Πρωτοκόλλων τῶν Σοφῶν τῆς Σιών»).
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 20 Νοεμβρίου 2019 - 10:04 π.μ.

Ὅσοι κοινωνοῦν ἐν γνώσει μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὑπό ἀνάθεμα, ὅσα καλά καί νά κάνουν! Ἰδού τί βοᾶ σύσσωμος ἡ Ἐκκλησία τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας: «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161). Σήμερον, τό «ἔργον» τῶν εἰκονομάχουν ἐπιτελοῦν οἱ Οἰκουμενισταί.