Ανακομιδὴ τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου.

Σήμερα  27 ανουαρίου κκλησία μας τιμ τν νακομιδ
το Λειψάνου το γίου Χρυσοστόμου. Μετ τν κοίμησι
το γ. Χρυσοστόμου, στ Κόμανα το Πόντου, τ τος
434 νέβηκε στ θρόνο τς Κωνσταντινουπόλεως μαθητς
του γ. Πρόκλος, ποος πεισε τν ατοκράτορα
Θεοδόσιο τόν Μικρό, πού τότε βασίλευε ν πιτρέψη τν
νακομιδ τν ερν λειψάνων του. γ. Χρυσόστομος
μως, θέλοντας ν διδάξη κα μετ τν κοίμησί του τν μετάνοια,
δν πέτρεπε τν μετακομιδή. Τ ερ λείψανο παρέμενε
σήκωτο κα γιατ ο πεσταλμένοι το Θεοδοσίου
πέστρεψαν στν βασιλεύουσα πρακτοι. Τότε ατοκράτορας
μεταμελημένος γραψε μία παρακλητική πιστολ πρς τν
γιο Χρυσόστομο, νά πιτρέψη τν μετακομιδ τν λειψάνων
του. Ατ τοποθετήθηκε πάνω στ στθος το γίου κα
μέσως τ κίνητο λείψανο μετακινήθηκε κα μεταφέρθηκε μ
εχέρεια στν Κωνσταντινούπολι. ταν πομπ φθασε στ
Χαλκηδόνα, που βρίσκονταν βασιλις μ τ Σύγκλητο κα
τν Πατριάρχη, λάρνακα τοποθετήθηκε στ ατοκρατορικ
πλοο. Ξαφνικ, μως, ξέσπασε μεγάλη τρικυμία, πο
διεσκόρπισε λα τ πλοα κτς π κενο πο μετέφερε τ
Λείψανο το γίου, τ ποο λθε κα προσάραξε κοντ στν
γρ τς χήρας Καλλιτρόπης, τν ποο ατοκράτειρα
Εδοξία δικα εχε οκειοποιηθε, ταν ζοσε
γ. Χρυσόστομος κα ταν ατία ν ξορισθ. φο γρς
ποδόθηκε στν χήρα, μέσως κόπασε θαλασσοταραχ κα
φθασε τ πλοο στ προορισμό του. Κατόπιν φεραν τ .
Λείψανο στν . Να το γ. Θωμ, που μετ π δέηση το
ατοκράτορα σταμάτησαν ο δονήσεις, πο γι εκοσιπέντε
χρόνια συγκλόνιζαν τν τάφο τς μητέρας του, ατοκράτειρας
Εδοξίας. πειτα φεραν τ ερ Λείψανο στν . Να τς
γ. Ερήνης, που τ βαλαν στ ερ Σύνθρονο κα λας
ναφωνοσε «πόλαβε τν θρόνο σου, γιε». Τέλος δήγησαν
τ ερ Λείψανο στν . Να τν γ. ποστόλων, που τ
τοποθέτησαν πάνω στν ερ καθέδρα κα π κε γ.
Χρυσόστομος ναφώνησε πρς τν λα «Ερήνη πσι».
Κατόπιν τ ναπέθεσαν κάτω π τν γία Τράπεζα που
κα θαυματουργοσε

Ο φονέας Μονοφυσίτης Διόσκορος και ο φονευθής από αυτόν Φλαβιανός αμφότεροι Άγιοι της Εκκλησίας!!!


Οι Προδότες Οικουμενιστές Πατριάρχες, Αρχιερόσκοποι.

Και συνυπεύθυνοι οι Μητροπολίτες και οι Αγιορείτες Ηγούμενοι.

Ιδού το προδοτικό κείμενο του Πατριαρχείου Αντιοχείας :
γία Σύνοδος τς ντιοχείας πεφάσισε τά ξς: 1. Τόν πλήρη καί μοιβαο σεβασμόν τν δύο κκλησιν ς πρός τό τελετουργικόν των, τήν πνευματικότητα, τήν κληρονομίαν καί τούς γίους πατέρας καί τήν πλήρη προστασίαν τν λειτουργικν πράξεων καί τς ντιοχείας καί τς Συρίας. 2. Τήν νσωμάτωσιν τν πατέρων καί τν δύο κκλησιν καί τς παραδόσεως τν γενικς ες τά χριστιανικά πιμορφωτικά προγράμματα καί τήν θεολογίαν καθηγητν καί μαθητν. 3. Τήν ποφυγήν το νά δέχωνται μέλη μις κκλησίας ες τήν λλην, ποιοι καί ν εναι ο λγοι. 4. Τήν διοργάνωσιν συνάξεων τν δύο Συνόδων ποτεδήποτε πάρξει νάγκη. 5. Νά παραμείνει κάθε κκλησία ς σημεον ναφορς διά τά μέλη της ες θέματα φορντα γάμον, διαζύγιον, υοθεσίαν κλπ. 6. άν δύο πίσκοποι δύο διαφορετικν κκλησιν συναντηθον διά πνευματικήν τελετήν, θά προσταται κενος πού θά χει τό μεγαλύτερον ποίμνιον. λλά ν εναι ες τό μυστήριον το γάμου, θά προσταται πίσκοπος τς κκλησίας το νυμφίου. 7. τι χει ναφερθ προηγουμένως δέν σχύει κατά τόν συνεορτασμόν πισκόπων ες τήν Θείαν Λειτουργίαν. 8. τι χει λεχθ ες τό π’ ριθμ.6 ρθρον, σχύει διά τούς κληρικούς καί τν δύο κκλησιν. 9. άν νας ερεύς μις κ τν δύο κκλησιν τύχη νά εναι ες κάποιαν περιοχήν, θά τελέση τά θεα μυστήρια διά τά μέλη καί τν δύο κκλησιν, συμπεριλαμβανομένης καί τς Θείας Λειτουργίας καί το μυστηρίου το γάμου. διος ερεύς θά κρατήση νεξάρτητον ρχεον καί διά τάς δύο κκλησίας καί θά μεταφέρη τήν καταγραφήν τν μελών τς δελφς κκλησίας ες τήν πνευματικήν της ξουσίαν. 10. άν δύο ερες καί τν δύο κκλησιν τύχη νά ερίσκωνται ες κάποιαν κοινότητα, θά ναλλάσσονται, καί ες περίπτωσιν συνεορτασμο θά προσταται κενος μέ τό μεγαλύτερον ποίμνιον. 11. άν πίσκοπος πό μίαν κκλησίαν καί νας ερεύς πό τήν δελφήν κκλησίαν τύχη νά συνεορτάζουν, θά προσταται, πως εναι φυσικόν, πίσκοπος, κόμη καί ν ερίσκεται ες τήν κοινότητα το ερέως, φ’ σον θά πάρχουν λαϊκοί καί πό τάς δύο κκλησίας. 12. Χειροτονίαι ες τούς βαθμούς τής ερωσύνης γίνονται πό τήν πνευματικήν ρχήν τν ποψηφίων ες κάθε κκλησίαν, κατά προτίμησιν, μέ τήν παρουσίαν δελφν πό τήν λλην δελφήν κκλησίαν. 13. νάδοχοι καί μάρτυρες γάμου πιτρέπεται νά πιλέγωνται πό τά μέλη καί τν δύο κκλησιν χωρίς διάκρισιν. 14. Ες λας τάς κοινάς ορτάς θά προσταται ρχαιότερος τ τάξει ερεύς. 15. λοι ο ργανισμοί τν δύο κκλησιν θά συνεργάζωνται ες λα τά θέματα, μορφωτικά, παιδείαν καί κοινωνικά διά τήν νάπτυξιν το δελφικο πνεύματος. Σς ποσχόμεθα, μέ ατήν τήν εκαιρίαν, τι θά συνεχίσωμεν νά νισχύωμεν τήν σχέσιν μας μέ τήν δελφήν κκλησίαν καί λας τάς λλας κκλησίας μέ σκοπόν νά γίνωμεν λοι μία κοινότητα κάτω πό να Ποιμένα

(Γιά τό κείμενο τς γκυκλίου το πεπτωκότος πατριαρχείου τς ντιόχειας βλ. περιοδικόν ˝ρθόδοξη Μαρτυρία˝, τεχος 79ον και τήν σειρά τν ρθρων στόν ˝ρθόδοξο Τύπο˝, ναφορικά μέ τήν προδοτική συμφωνία το Σαμπεζύ στά φύλλα 1160 καί 1329).