Ο χρυσοχόος

Εθεσαν σε ένα Xιώτη χρυσοχόο να επενδύσει με χρυσό ένα μέρος της ιερής εικόνας (της Παναγίας της Νιαμονίτισσας ) , για να την προφυλάξουν από τη φθορά. Ο εκκλησιάρχης την τοποθέτησε στον κυρίως ναό , και ο τεχνίτης άρχισε την εργασία του με ευλάβεια. 

Ξαφνικά ακούει μια γλυκειά φωνή να του λέει ψιθυριστά: 
- Ελαφρά χτύπα, ελαφρά. Να ʼ χης την ευχή μου, γιατί η εικόνα είναι παλαιά!
 
Σηκώνει τα μάτια ο χρυσοχόος και βλέπει μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με ολόχρυση φορεσιά. Δεν πρόλαβε να τη ρωτήσει ποια ήταν , γιατί μπήκε αμέσως στο ιερό βήμα από τη νότια πύλη. Τρέχει να την προφθάσει, αλλά Εκείνη είχε εξαφανιστεί. Μπαίνει στο ιερό , και τότε αναγνωρίζει στη μορφή της πλατυτέρας τη γυναίκα, που πριν λίγο του είχε φανερωθεί.

H επί Γης στρατευομένη Εκκλησία δεν ζη την ζωήν των Αγίων Αποστόλων!

Ενώ η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αποστόλους (γιατί αυτό επιβάλλει το πνευματικόν χρέος), ωστόσο η επί Γης στρατευομένη Εκκλησία δεν ζη την ζωήν των Αγίων Αποστόλων! Ορθότατα παρατηρεί ο Άγιος Ιουστίνος(Πόποβιτς) ότι «η ζωή των πιστών εις την Εκκλησίαν δεν είναι άλλο παρά η κατά την χάριν του Αγίου Πνεύματος Θεανθρωποποίησις αυτών ήτοι εν-χρίστωσις και χριστοποίησις αυτών». Ας είμεθα ειλικρινείς, παρατηρούνται τα γνωρίσματα αυτά εις την ζωήν των λαϊκών, των Κληρικών, των Επισκόπων; Και το ακόμη τραγικώτερον, που εξάγεται από τα άγια γραπτά του Αγίου Ιουστίνου: «… και η αποστολικότης διαφυλάττεται δια της προσευχής και όλης ευσεβείας, όπως ακριβώς την ωμολογούσαν, εκήρυττον, επροστάτευον και διεφύλαττον οι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι». Δυνάμεθα να ομιλώμεν σήμερον περί ευσεβείας, όπως «την ωμολογούσαν, εκήρυττον, επροστάτευον και διεφύλαττον οι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι»; Κινδυνεύει να εξαφανισθή η ευσέβεια των Αποστόλων και των Πατέρων μέσα εις τα θολά ρεύματα του Οικουμενισμού, των Αιρεσιολογιών, των Μωαμεθανισμών με την «ευλογίαν» (φρίξον Ήλιε!) Επισκόπων, Αρχιεπισκόπων, Πατριαρχών! Αλλά μήπως η ευσέβεια διατηρείται εις την ζωήν των Μεγαλοσχήμων Αξιωματούχων της Εκκλησίας; «… Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου»! Ειλικρινά θα πρέπει να εντρεπώμεθα, και λαϊκοί και Κληρικοί (προ παντός οι εν υπεροχή όντες), όταν, απαγγέλλοντες το Ιερόν Σύμβολον της Πίστεώς μας, λέγωμεν: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», διότι ο Διάβολος, ημών ρεγχόντων τον ύπνον της αδιαφορίας, κοντεύει να εξαφανίση και την Αγιότητα και την Καθολικότητα και την Αποστολικότητα της Εκκλησίας!

ΠΩΣ Ο ΑΜΚΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ -- Συμφώνως μὲ ὁμιλίαν τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου Ἀρχιμ. κ. Μεθοδίου

Μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Προέδρου καί τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Παιανίας (παλαιόν ἡμερολόγιον), ἐπραγματοποιήθη τήν Κυριακήν 29 Νοεμβρίου, εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ ξενοδοχείου «CARAVEL» ἐκδήλωσις μέ κεντρικόν ὁμιλητήν τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, τόν Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Προβληματισμοί καί ἀπόψεις γιά τόν ΑΜΚΑ». Ἡ ἐκδήλωσις ἐστέφθη ἀπό ἐπιτυχίαν, ἀφοῦ ἡ αἴθουσα ἦτο κατάμεστος. Εἰς αὐτήν δέν ἐθίγη μόνον τό θέμα τοῦ ΑΜΚΑ ἀλλά καί αἱ συνεχιζόμεναι διώξεις ἐναντίον τῆς Ἀδελφότητος ὡς καί ἡ στάσις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔναντι τῆς Ἀδελφότητος. Εἰς ὅτι ἀφορᾶ εἰς τόν ΑΜΚΑ, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συνέδεσε τόν ΑΜΚΑ μέ τήν Παγκοσμιοποίησιν, τήν Παγκόσμιαν διακυβέρνησιν καί τόν Κυβερνήτην αὐτῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι καταχωρισμένος εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν ὡς Ἀντίχριστος. Ἀκολούθως ἀνέλυσεν ὅτι ὁ ΑΜΚΑ εἶναι προάγγελος τοῦ 666 καί δι᾽ αὐτοῦ (τοῦ ΑΜΚΑ) θά ἐλέγχωνται τά πάντα εἰς τήν ζωήν μας. Ἀναφέρει ὅμως καί ἄλλα συγκλονιστικά, τά ὁποῖα συνδυάζει μέ τήν Ἀποκάλυψιν, μέ τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Σύρον, τόν Ἅγιον Ἀρέθαν Καισαρείας κ.λπ.. Παραθέτομεν τά σχετικά ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ὁμιλίας του, τήν ὁποίαν πρέπει νά ἐντάξωμεν εἰς ἕν παγκοσμιοποιημένον σύστημα διακυβερνήσεως. Αὐτά ἔχουν ὡς ἀκολούθως: