ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ...


ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟ 1940!


Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Κάστρο Κορώνης

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Κάστρο Κορώνης's photo.Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Κάστρο Κορώνης's photo.


Φωτογραφίες από την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μοναχής Ελισάβετ Μάραντου. Λιγοστοί συγγενείς και γνώριμοι έδωσαν το παρόν και μαζί με την αδελφότητα αποχαιρέτησαν την αγαπητή σε όλους "Παρθενία". Την εξόδιο τέλεσαν οι αυτάδελφοι σεβ. μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Μεσσηνίας κ.κ. Ιάκωβος και ιερομόναχος π. Αθανάσιος Κιτσαντάς. Κατά το τυπικό των μοναχών ετάφη δίχως κάσα, τυλιγμένη με τα ράσα της και ένα σεντόνι. Προσέξτε το σώμα που λυγίζει κατά την τοποθέτηση του στον τάφο. Δεν παρατηρείται νεκρική ακαμψία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς! Ο δέσποτας στο λόγο του μίλησε για τις αρετές της και εξήρε τους αγώνες της, μιάς και ανήκε στη πρώτη αδελφότητα της μονής και είχε περάσει διωγμούς για το ημερολογιακό ζήτημα τη περίοδο 1951-61. Είχε ραπιστεί από αστυνομικούς, είχε αποσχηματιστεί και της είχαν κόψει τα παρθενικά της μαλλιά, όπως και στις υπόλοιπες αδελφές. Αυτά υπέστησαν οι ζηλωτές της Ορθοδοξίας.

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                           
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                              
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                            
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                        
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.Από το άρθρο: ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ  (Ο.Τ.  1823 σελ. 5)

ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - KANON OF THEOTOKOS


«ΙΔΟΥ ΓΑΡ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥΣΙ ΜΕ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ» Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ αὐτὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐξεπληρώθη κατὰ γράμμα διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Αἱ γενεαὶ τῶν Ὀρθοδόξων ὕμνησαν καὶ ἐμεγάλυναν τὴν Θεοτόκον ὅσον ἦτο δυνατὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Πόσαι ἑορταὶ καὶ πανηγύρεις, ὕμνοι καὶ λόγοι διὰ τὴν Θεοτόκον, τὴν Παναγίαν μας; Βεβαίως δὲν ὑπάρχει γλῶσσα ἀνθρώπου, μήτε ὑπερκόσμιος ἀγγελικὸς νοῦς, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ποὺ νὰ μπορῆ ἐπάξια νὰ Τὴν ὑμνήση.
Τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν ὕμνησαν μὲ εὐγνωμοσύνη οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μὲ πόθον καὶ φόβον. Αὐτὴν ποὺ εὐεργέτησεν ὅλην τὴν πλάσιν. Τὴν ἐμακάρισαν τὴν Παναγίαν μας, αἱ γενεαὶ τῶν Ὀρθοδόξων, διότι Ἐκεῖνον, ποὺ δὲν χωροῦσε ὅλη κτίσις, Τὸν ἐχώρεσε τὸ ἰδικόν Της σῶμα. Τὴν Παναγίαν Πατὴρ προώρισε, οἱ Προφῆται φωτισμένοι ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον Τὴν προανήγγειλαν, ἁγιαστικὴ δύναμις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Τὴν ἐκαθάρισε καὶ ἁγίασε. Καὶ ἐγεννήθη ἐκ τῶν πανάγνων, παναχράντων καὶ παναμώμων αἱμάτων τῆς ἁγίας Παρθένου Χριστός, τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Χριστός ἀνέλαβε τὸν Ἀδάμ, ὅπως ἦταν πρὶν ἀπὸ τὴν πτῶσιν, ἐλεύθερον ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, τὸν ἔκανε σάρκα Του, γιὰ νὰ μᾶς χαρίση τὴν σωτηρίαν καὶ τὴν θέωσιν. Ἐργαστήριον ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπείρων ἀγαθῶν ἀνεδείχθη ἀειπάρθενος Θεοτόκος. Παναγία δι᾽ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἐξαίσιον καὶ ἀκριβὸν δῶρον τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα δῶρα Του. Καὶ ἡ περίοδος αὐτὴ τῆς νηστείας τοῦ 15 Αὐγούστου εἴθε νὰ αὐξήσῃ μέσα μας τὴν ἐλπίδα καὶ ἀφοσίωσιν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μέσα εἰς τὰς περιστάσεις καὶ τὰς θλίψεις, τὰς τρικυμίας τοῦ βίου, Παναγία μας ἂς εἶναι πιὸ γερὴ καὶ ἀρραγὴς ἄγκυρα.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο υπερτιμημένος ή υποτιμημένος άγνωστος εαυτός μας

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Μύρωνος, Ιουλιανής, Παύλου μαρτύρων.

Ὁ Ἅγιος Μύρων μαρτύρησε ὅταν αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ Δέκιος, τὸ 250 μ.Χ. Καταγόμενος ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια, θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει ἄνετα, μὲ ὅλα τὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσε. Ὅμως ἡ μεγάλη του ἀγάπη πρὸς τὸ Χριστό, ἔκανε τὸ Μύρωνα νὰ χειροτονηθεῖ ἱερέας. Ἀφιερώθηκε, λοιπόν, ὁλοκληρωτικὰ στὸ ποιμαντικό του καθῆκον καὶ δίδασκε, νουθετοῦσε καὶ βοηθοῦσε τὸ κάθε ἕνα μέλος τοῦ ποιμνίου του. Μεριμνοῦσε καθημερινὰ γιὰ τοὺς φτωχούς, τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά.
Κάποτε, ὁ ἔπαρχος Ἀχαΐας Ἀντίπατρος πῆγε στὸν τόπο ὅπου λειτουργοῦσε ὁ Μύρων καὶ συνέλαβε πολλοὺς χριστιανούς. Γιὰ νὰ ἐκβιάσει λοιπὸν τὸν Μύρωνα νὰ ἀλλαξοπιστήσει, ἔφερε μπροστὰ του τὸ ποίμνιό του καὶ τοῦ εἶπε ὅτι, ἂν αὐτὸς ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό, θὰ τοὺς ἀφήσει ὅλους ἐλεύθερους. Ὁ Μύρων μειδίασε καὶ ἀπάντησε: «Ἂν ἦταν γιὰ τὴ σωτηρία τῶν πνευματικῶν μου παιδιῶν, πρόθυμα θὰ ἔδινα τὴν ζωή μου. Τώρα ὅμως δὲν πρόκειται γι’ αὐτό. Ἃς δώσουν λοιπὸν οἱ ἴδιοι ἀπάντηση».
Τότε ὅλοι μαζὶ φώναξαν: «Ὄχι. Μιὰ ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι ἀσύγκριτα πολυτιμότερη ἀπὸ μύρια σώματα καὶ ἀπὸ τὸν κόσμο ὅλο. Ποιὸς λοιπὸν ἀπό μᾶς θέλει νὰ δεχθεῖ, ὥστε νὰ χάσει τὴν ψυχὴ του ὁ πνευματικός μας πατέρας, γιὰ νὰ ζήσουν λίγο περισσότερο στὸν πρόσκαιρο αὐτὸ κόσμο οἱ δικές μας σάρκες;». Ὁ ἔπαρχος, ἐξοργισμένος ἀπὸ τὴν ἀπάντηση, ἀφοῦ βασάνισε μὲ φρικτὸ τρόπο τὸ Μύρωνα, τελικὰ τὸν ἀποκεφάλισε.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ερμηνεία στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος - Αγίου Νικοδήμου

Του αγωνιστού θεολόγου Νικολάου Πανταζή:

…Και δεν είναι μία αλλά ΠΟΛΛΕΣ οι αιρέσεις που γυμνή τη κεφαλή κηρύσσει ο Αιρεσιάρχης πατριάρχης Βαρθολομαίος και πάσα η πομπή αυτού!
Είναι καιρός πλέον να αποτινάξουμε τα δεσμά της δειλίας και να θυσιάσουμε με οποιοδήποτε ΚΟΣΤΟΣ οτιδήποτε μας κρατά δούλους σε αυτήν την Αντίθεη, Αντίχριστη, Αντιευαγγελική, Αντορθόδοξη, Αντιπατερική και κατά πάντα ένοχη κοινωνία.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΧΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – Αποκάλυψη παλαιοτέρας μου ψευδωνυμίας
Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, του Νικολάου Πανταζή, θεο...":

"Πατερική Παράδοση": Πριν λίγο λάβαμε με
e-mail
την πληροφορία από τον κ. Πανταζή ότι το άρθρο είναι δικό του. Το είχε δημοσιεύσει παλαιότερα με ψευδώνυμο.
Δες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΧΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – Αποκάλυψη παλαιοτέρας μου ψευδωνυμίας


http://www.wallingoff.com/what-is/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9/


***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, του Νικολάου Πανταζή, θεο...": 


Ούτε εγώ το γνώριζα αυτό. Είδα την καταγγελία του "Αντιαιρετικού Εγκόλπιου". Δεν ήξερα ότι ο Νίκος Πανταζής έγραφε και σαν "Μοναχός Νικόδημος". 
Ζητώ συγγνώμη για την βιαστική αναμετάδοση του σχολίου του "Αντιαιρετικού Εγκόλπιου".

Του Πανταζή φαίνεται ότι είναι το άρθρο.
***
Το 2011 με είχε συμβουλεύσει ο τότε εξομολόγος μου να γράφω άρθρα ψευδωνύμως. Αν και δεν αισθανόμουν ησυχία στη συνείδησή μου, το έπραξα.
Η δοκιμή αυτή απέδειξε αποτελεσματικά και περίτρανα πως οι πλείστοι άνθρωποι είναι δυστυχώς εμπαθείς, προσωπολήπτες και προκατειλημμένοι! Όταν γνωρίζουν πως ένα άρθρο είναι του “Πανταζή” δυσανασχετούν και κομπιάζουν για διαφόρους λόγους ο καθένας.
Όταν όμως το άρθρο είναι κάποιου ιερέα ή μοναχού, τότε τον εξυψώνουν μέχρι τα άστρα! Περιττό να σας πω, πως ο “Μοναχός Νικόδημος” έλαβε τις καλύτερες και πιο άριστες εντυπώσεις, τις βαθύτερες ευχαριστίες και τους υψηλοτάτους επαίνους…. Δεν με νοιάζουν εμένα αυτά. Δεν γράφω για ν’ αποκομίζω τ’ ανθρώπινα τα μπράβο. Γράφω για την αγάπη του Χριστού, τον έρωτα της Ορθοδοξίας μας και για το Μέγα Έλεος.
Αφού Αποτειχίστηκα το 2012,

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Νικόδημος για την Κοίμηση της Θεοτόκου (Α)