ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κ ΔΙΟΝΥΣΙΟ.. !!


IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ: ...Ο Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος δέν ἔχει καμμία ἐμπλοκή στόν Οἰκουμενισμό ἤ τίς ἐξωτερικές σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τήν τελευταία περίπου δεκαπενταετία!

σ.σ.   α) Είναι αυτή έντιμη πληροφόρηση;  
          β) Γιατί το ιστολόγιο "ΑΚΤΙΝΕΣ" κατέβασε το κείμενο;
(Ο τίτλος του άρθρου: Περί δύο προσφάτων πλαστών "υπερ-μνημονίων". Για τα memoranda περί αγιορειτικού Αβάτου και Παγκοσμίου Θρησκείας.
http://www.impantokratoros.gr/disinformation.el.aspx  ).

Το αποτέλεσμα της σύντομης έρευνας:


Τό αὐτό ἒτος μετέσχεν (o Mητρ. Βόστρων κ. Τιμόθεος) ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τάς ἐπί τῇ 2000 χιλιετίᾳ ἐκδηλώσεις τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς τό Βατικανόν, ὃπου ἒσχεν προγραμματισμένην συνάντησιν μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Ἰωάννου-Παύλου Β΄, τόν ὁποῖον ἐξ’ ὀνόματος τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, προσεκάλεσε τόν Ποντίφικα νά ἐπισκεφθῇ τά Ἱεροσόλυμα, διωργάνωσε δέ τήν μετά ἓν ἒτος συνάντησιν αὐτοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου Διοδώρου εἰς τήν αἲθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν ἂλλων Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐξεπροσώπησεν ὡσαύτως (ο Μητρ. Βόστρων κ. Τιμόθεος) τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς πλεῖστα ὃσα γεγονότα καί ἱστορικάς ἐπετείους τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἑτεροδόξων.

 Ἐξεπροσώπησε τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄ου, (2006), εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας Αἰθιοπίας (2007).

Μετέσχεν εἰς διάφορα Συνέδρια (ο Μητρ. Βόστρων κ. Τιμόθεος) ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου, καί εἰς τό Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς ἀπό τοῦ 1986 ἕως τό 2001.

Οταν ο Πάπας πήγε στην Κύπρο, αντί να πάει να λειτουργήσει στο μετόχι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που είναι έξαρχος ή σε κάποιο άλλο ορθόδοξο ναό, πήγε στη “λειτουργία” του Πάπα Βενέδικτου στο στάδιο.

  • The International Christian Committee - Jerusalem is the only Ecumenical Service arm of the Churches in Jerusalem and the West Bank
  • Ο Μητρ. Βόστρων κ. Τιμόθεος τό 1984 διωρίσθη Μέλος τῆς Διεθνοῦς Χριστιανικῆς Ἐπιτροπῆς, International Christian Committee (I.C.C.), ἡ ὁποία ἑδρεύει ἐν Ἱεροσολύμοις, 
  • (σ.σ. Η   Ι.C.C.  είναι τμήμα του Π.Σ.Ε. μέσης Ανατολής).
Σιμωνόπετρα • Άγιον Όρος • Αγνή Παρθένε - Simonopetra • Mount Athos • Agni Parthene


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Αγαλλέσθω τα δρυμού ξύλα σύμπαντα, αγιασθείσης της φύσεως αυτών, υφ΄ ου περ εξ αρχής, εφυτεύθη Χριστού, τανυθέντος εν ξύλω· δι΄ ου νυν υψουμένου, προσκυνούμεν αυτόν, σε μεγαλύνομεν.


Ερμηνεία.


Από τον Ιερόν ψαλτήρα του Δαβίδ εδανείσθη ο Ιερός Κοσμάς το παρόν Τροπάριον· ψάλλει γαρ εκείνος ούτως εν τω εννενηκοστώ πέμπτω ψαλμώ, Στίχω δωδεκάτω: «Αγαλλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού». Όθεν ο θείος Μελωδός προστακτικώς προσφέρων τον λόγον κατά σχήμα προσωποποιϊας, λέγει εις τα άλογα ξύλα, ως εάν ήτον λογικά· ας χαίρουν όλα τα ξύλα: ήτοι δένδρα του δρυμώνος και λόγγου. Δρυμός δε κυρίως ονομάζεται ο τόπος εκείνος, ο φυτευμένος ων από τας δρυς, όπου κατασκευάζουν τα βαλάνια, τας οποίας δρυς πολλοί συνειθίζουν να ονομάζουν δένδρα. Δια τι δε αυτά να χαίρουν; Επειδή, λέγει, δια μέσου του ξύλου του Σταυρού ηγιάσθη όλη η φύσις των ξύλων. Από ποίον;

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου της μονής των Δαλμάτων, Αττάλου του θαυματουργού, Μιχαήλ νεομάρτυρος (1771).

Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων, ὁ Νέος, ἐγεννήθηκε τὸ 775 μ.Χ., στὴν Καππαδοκία, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετους, τὸν Πέτρο, προμηθευτὴ τοῦ ἄρτου τῶν ἀνακτόρων, καὶ τὴν Θεοδοσία, παρὰ τῶν ὁποίων ἔτυχεν ἐπιμελοῦς καὶ θεσεβοῦς μορφώσεως. Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν, ὑπὸ θείου ζήλου κινούμενος, ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια, μεταβὰς δὲ στὴ μονὴ τοῦ Ξηροκαμπίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκάρη μοναχός.

Ας μη πλανώμεθα. Με τον Παπισμόν συνεκράθησαν στοιχεία δαιμονικά.

 Πρέπει να μη διατελώμεν εν γνώσει της καθαρότητος της Ορθοδοξίας, δια να νομίζωμεν ότι υπάρχει περίπτωσις ενώσεως ή συνεργασίας. Το λέγομεν με αληθή οδύνην αυτό. Αλλά δεν δυνάμεθα να αποσιωπήσωμεν την πραγματικότητα. Δεν είμεθα υπερβολικοί. Αν αυτός ο Παπισμός, ο εις τόσους βοθύνους εμπεσών, ο τόσον διαστρέψας την θείαν διδασκαλίαν της Εκκλησίας και υπό τόσων ατίμων ηθικών παθών διαστραφείς, μόλις καταδέχεται να αναγνωρίση εις την άσπιλον δογματικώς και ηθικώς—κατά την διδασκαλίαν—Ορθοδοξίαν μας ύπαρξιν ιχνών αληθείας, διατί να μη ενίδωμεν ημείς εις τούτον δαιμονικάς ενεργείας, εν είδος δαιμονοληψίας ή επηρείας υπό πνευμάτων ακαθάρτων;                                                                                              

«Ημείς, λέγουν, είμεθα η Εκκλησία. Σεις είσθε, απεσχισμένοι έχοντες όμως και μικράς τινας αληθείας! Έλθετε υπό την σκέπην του Πάπα!»

Και αυτά δεν τα είπαν μόνον κατά κόρον επί δέκα αιώνες, αλλά τα συνεχίζουν μέχρι σήμερον. Και δεν αποτελούν τετριμμένα προπαγανδιστικά συνθήματα μισσιοναρίων, που κατετάραξαν την Ανατολήν, αλλά επισημοτάτας διατυπώσεις της τελευταίας Βατικανής Συνόδου. Τόσον το σκότος, τόση η εωσφορική, υφ’ ης κατέχονται, έπαρσις! Πως είναι δυνατόν να κάμη κανείς διάλογον με τους προσκεκολλημένους εις τοιαύτα δαιμονικά φρονήματα; Και τι ελπίζομεν να φέρουν αι προσεγγίσεις ειμή φθοράν των Ορθοδόξων και, εν περιπτώσει βεβαίας αποτυχίας κατά την «καλλιέργειαν της αγάπης», ανάξεσιν των πληγών των εις το καθ’ ημών θρησκευτικόν μίσος; Διότι οι Λατίνοι μισούν και η ιστορία των εγράφη με αίμα αθώων...                                               
Ο Παπισμός αποτελεί ιδιόμορφον κλάσμα «κόσμου», υπό την στιλπνήν επιφάνειαν του οποίου αναδεύουν τα πλέον ψεκτά πάθη, άτινα οδηγούν εις εγκληματικάς πράξεις… «αγιαζομένας» από τον σκοπόν, όστις συνίσταται εις την δόξαν του Πάπα! Πρόκειται περί ψυχικής νόσου ανθρωπίνως, δυστυχώς, ανιάτου. Έτσι εξηγείται το φαινόμενον, ότι ενώ επί δέκα ολοκλήρους αιώνας εβύθισεν εις το πένθος και το αίμα τους λαούς και τα έθνη, εξακολουθεί να φρονή ότι ούτω «λατρείαν προσφέρει τω Θεώ». 

Αββάς Φιλήμονας : Πρόσεχε τις σκέψεις σου

Πρόσεχε με ακρίβεια και φύλαγε την καρδιά σου να μη δέχεται πονηρούς λογισμούς ή οποιουσδήποτε μάταιους και ανωφελείς. Πάντοτε όμως, και όταν κοιμάσαι και όταν τρως ή πίνης ή συνομιλής, η καρδιά σου κρυφά να μελετά, άλλοτε τους ψαλμούς με νοερόν τρόπον, άλλοτε να προσεύχεσαι με τα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Και πάλιν όταν ψάλλης με την γλώσσα σου, πρόσεχε μη λέγη άλλο το στόμα σου και αλλού να γυρίζη ο νους σου.

ΕΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ -- του Πρωτ. Διονυσίου Τάτση


«Σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις» ( Ἐφ. 3,18): Ἡ σημασία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων

 Η ΕΠΟΜΕΝΗ Κυριακή, τελευταία Κυριακὴ τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ κατὰ συνέπεια τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου τῶν κινητῶν ἑορτῶν, εἶναι ἀφιερωµένη στοὺς Ἁγίους Πάντες. Αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Ὅρισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, νὰ ἐπισφραγίζεται ἡ χαρµόσυνη περίοδος τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς, µὲ τὴν ἑορτὴ ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας, ὡς τὸ ἀποτέλεσµα τοῦ ἐπὶ γῆς σωστικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου µας. Ὁ Χριστός µας ἦρθε στὸν κόσµο, γενόµενος ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. ∆ιὰ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ Του ἔργου, διὰ τοῦ ἑκουσίου θανάτου Του, διὰ τῆς λαµπροφόρου Ἀναστάσεως, διὰ τῆς Ἀναλήψεώς Του καὶ διὰ τῆς πέµψεως «ἐν τῷ ὀνόµατί» Του (Ἰωάν. 14, 26), τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, νικήθηκε ὁ διάβολος, καταργήθηκε ὁ θάνατος καὶ ἐλευθερώθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁµαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς. Οἱ  Ἅγιοι Πάντες εἶναι τὸ µεγάλο τεκµήριο, ὅτι τὸ θεῖο σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσµου πέτυχε καὶ θριάµβευσε. Ἡ ἁγιότητά τους ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ξανάγινε «ζῷον θεούµενον», θεὸς κατὰ χάριν, συµβασιλέας Του στοὺς ἀτέρµονες αἰῶνες. Γι’ αὐτὸ καὶ θαυµατουργοῦν, λαµβάνοντας ἀπὸ τὸ Θεό, κατὰ χάριν, θεϊκὲς δυνατότητες. Ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἔχουµε τὴν ὕψιστη εὐλογία νὰ βιώνουµε τὴν ζωντανὴ παρουσία τῶν Ἁγίων στὴν Ἐκκλησία µας καὶ στὴ ζωή µας. Καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς τιµᾶµε κάθε µέρα στὶς µνῆµες τους καὶ ὅλους µαζὶ στὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων!  Ἂς εἶναι οἱ παντοτινοὶ ἱκέτες µας στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἀκοίµητοι ἀρωγοὶ στὴν πολυτάραχη ζωή µας!

"Ο.Τ."

Φρίττει κανείς, όταν σκέπτεται το σκότος υπό του οποίου κατέχονται, όσοι ομιλούν χαίροντες δια προσεγγίσεις και διαλόγους με τον Παπισμόν

Είναι δε άπορον: πως Ορθόδοξοι Χριστιανοί κληρικοί και Μοναχοί μάλιστα γνωρίζοντες την διδασκαλίαν της Εκκλησίας μας, την απαιτουμένην ακρίβειαν περί το δόγμα και την ηθικήν και την λατρείαν δεν εξεγείρονται κατά των ενωτικών βουλών των συγχρόνων ενωτικών; 
Φρίττει κανείς, όταν σκέπτεται το σκότος υπό του οποίου κατέχονται, όσοι ομιλούν χαίροντες δια προσεγγίσεις και διαλόγους με τον Παπισμόν, ύστερα από την τόσον σαφή διδασκαλίαν των αγίων Πατέρων μας, ύστερα από τας αποβλήτους παλαιοτέρας ενωτικάς κινήσεις, ύστερα από την αποκάλυψιν της ειδεχθούς ψυχοσυνθέσεως του Παπισμού.
Όταν αναλογίζεται τας φρικτάς αράς της Εκκλησίας και τα αναθέματα δια πάσαν καινοτομίαν, όταν αναμιμνήσκεται των ωμών φρικαλεοτήτων που διέπραξαν οι Παπικοί εις βάρος των Ορθοδόξων παλαιόθεν και μέχρις εσχάτων, τας υπουλότητας, τους Ιησουϊτισμούς, την επηρμένην Παπικήν οφρύν, τας ατίμους διεισδύσεις εις τον έντιμον χώρον της Ορθοδοξίας και όσα κακουργούσα διάνοια δύναται να συλλάβη εις βάρος ακάκων και πιστών εις την Εκκλησίαν των…   

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Έξω του ναού το εθνοθρησκευτικό έμβλημα του δικέφαλου αετού ίσταται όρθιο, εντός του ναού καταπατείται...


Με την ευκαιρία, να και οι κοπελλιές με τα στενά τζιν, οι αυριανές μητέρες που θα κατηχήσουν τα τέκνα τους στις ελληνορθόδοξες παραδόσεις....

P1340951

P1340919

π.Θεόδωρος Ζήσης, Άγ. Αθανάσιος ο Νέος -Συμπλήρωμα στο κήρυγμα