Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - Αθωνικά άνθη

«Καλόν το άλας· εάν δε και το άλας μωρανθή, εν τίνι αρτυθήσεται;…» Ο Κύριος.

Αναμφιβόλως διερχόμεθα μίαν από τας κρισιμωτέρας, ίσως, περιόδους της θρησκευτικής Εκκλησιαστικής και Εθνικής ζωής της Ελληνικής ημών Πατρίδος. Σπανίως η Εκκλησία της Ελλάδος εκλήθη ν’ αντιμετωπίση τοιαύτα και τοσαύτα προβλήματα, οία ανέκυψαν επί των ημερών μας, και γεννηθήσονται εν τη προοπτική του χρόνου, κατά τας αποκαλυπτικάς, ας διερχόμεθα, φάσεις της παγκοσμίου και ειδικώς της Ελληνικής Ιστορίας. Εις ανάγκας, ου τας τυχούσας, περιεπλάκημεν ως Έθνος και Εκκλησία. Έσωθεν ταραχαί, έριδες, αιρέσεις, μάχαι. Έξωθεν κίνδυνοι, απειλαί, ταπεινώσεις. Πανταχόθεν ακαταστασίαι και «συνοχή εθνών εν απορία», εκ του φόβου των επερχομένων δεινών.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ (Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΗΣ) - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΖΑΕΦ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΤΑΙΕΙ

Προτού καν η Ελλάδα κυρώσει το deal των Πρεσπών, υπάρχουν κινήσεις σε Φλώρινα και Πέλλα για δημιουργία φροντιστηρίων που θα διδάσκουν «μακεδονικά»

Από τον Σάββα Καλεντερίδη

Τελικά, αυτή η χώρα δεν έχει σωτηρία! Εδώ και μήνες, και προτού υπογραφεί η κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγαμε και γράφαμε ότι θα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα να αναγνωρίσει την ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας και εθνικής ταυτότητας, και ότι κάτι τέτοιο, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ενότητά μας, ακόμα και την ίδια την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας.
Κι αυτό, γιατί με την αναγνώριση «μακεδονικής» γλώσσας και εθνικής ταυτότητας για τους κατοίκους των Σκοπίων δεν μπορεί η Ελλάδα να αρνηθεί στους Ελληνες πολίτες, που μιλούν ένα αντίστοιχο γλωσσικό ιδίωμα, ότι αυτό είναι «μακεδονική» γλώσσα, ούτε να τους αρνηθεί ότι είναι «εθνικά Μακεδόνες», όπως δεκαετίες τώρα παλεύουν να αναγνωριστούν, χωρίς επιτυχία.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (8ον) μέρος


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018


Τη Η΄ (8Η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΤΑΠΙΟΥ

Πατάπιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εις τας Θήβας της Αιγύπτου, από γονείς ευσεβείς, και βαπτισθείς ανετράφη και επαιδεύθη επιμελώς τα ιερά γράμματα· και όσον ηύξανεν εις την σωματικήν ηλικίαν και εμάνθανε την φιλοσοφίαν, τοσούτω μάλλον προέκοπτεν εις την αρετήν και εγίνετο εις την ψυχήν φιλοσοφώτερος, γνωρίζων των προσκαίρων πραγμάτων το άστατον. Όθεν πανσόφως απαρνησάμενος πατρίδα, πλούτον και συγγενείς και πάσαν σαρκός ηδυπάθειαν και κοσμικήν ματαιότητα, κατώκησεν εις την έρημον· και τόσον προέκοψεν εις την ησυχίαν, ώστε έλαμψεν εις τας αρετάς ως φωστήρ διαυγέστατος.

«Κίτρινα γιλέκα» -- Η αντίδραση των Γάλλων στις «εντολές» της Ευρώπης

Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Η Γαλλία συγκλονίζεται από την κινητοποίηση των «κίτρινων γιλέκων», η οποία ξεκίνησε ως αντίδραση στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και συνεχίζεται ως γενικότερη αντίδραση στην πολιτική Μακρόν. Στον χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει οι μαθητές λυκείου και οι αγρότες.

Μπροστά στα πρωτοφανή επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο του Παρισιού αλλά και σε άλλες πόλεις, επεισόδια που είχε να δει το Παρίσι από τον Μάη του ’68, με τις ζημιές να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, ο Μακρόν υποχώρησε και δήλωσε ότι «παγώνει» για έξι μήνες την αύξηση στα καύσιμα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό πια για τους Γάλλους. Η κυβέρνηση Μακρόν παραπαίει έναν χρόνο μετά την εκλογή της και φαίνεται εντελώς αδύναμη να βγει από το αδιέξοδο, το οποίο η ίδια δημιούργησε με τις πολιτικές της.

Μέτοχοι τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οι Χριστιανοί ἔχουν ὡς φωτεινά παραδείγµατα τούς ἁγίους καί εἰδικότερα τούς µάρτυρες, οἱ ὁποῖοι χάριν τῆς πίστεως ἔδωσαν τό αἷµα τους. Ἔχουν τριγύρω τους µεγάλο καί πυκνό σύννεφο ἁγίων καί µαρτύρων. Αὐτούς ἀκολουθοῦν. Στά ἴχνη τους βαδίζουν. Μιµοῦνται τήν ὑποµονή τους στίς θλίψεις καί τή σταθερότητά τους κατά τή φοβερή ὥρα τοῦ µαρτυρίου. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀναφερόµενος στά χαρακτηριστικά τῶν ἁγίων, τονίζει: «Ἡ µεγαλοπρέπεια εἶναι ἀρετή λαµπρή καί µεγάλη. Ἐκεῖνος πού ἐκτελεῖ µέ τόν πρέποντα τρόπο τίς µεγάλες καί εὐγενεῖς πράξεις ὀνοµάζεται µεγαλοπρεπής. Ὅταν λοιπόν ἡ ψυχή δέν ὑποδουλώνεται στό σαρκικό φρόνηµα, ἀποκτήσει δέ µεγαλεῖο καί ἀξίωµα πού τῆς ἁρµόζει, µέ τό νά συναισθάνεται τά προσόντα πού τῆς δόθηκαν ἀπό τό Θεό, τότε µέσα σ᾿ αὐτή ἀντηχεῖ ἡ φωνή τοῦ Κυρίου.

Τη Ζ΄ (7η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΥΛΟΥ Μοναχού του Υποτακτικού.

Παύλος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών δεν ήτο ούτε ένδοξος και πλούσιος εις τα του κόσμου, αλλ΄ ούτε και πτωχός· οι δε γονείς αυτού έζων με αυτάρκειαν των της παρούσης ζωής αγαθών, όθεν και εξεπαίδευσαν αυτόν εις τα ιερά γράμματα. Όταν δε ούτος έφθασεν εις ηλικίαν, έκρινεν ότι είναι συμφέρον εις αυτόν να αφήση τον κόσμον και να υπάγη εις τι Μοναστήριον της πατρίδος του.

«Τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης» -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ τήν κορύφωση τῆς ἐσωτερικῆς, μυστικῆς καί μυστηριακῆς χαρᾶς τῆς ψυχῆς. Γι᾽ αὐτό, μετά τήν Κοινωνία τῶν ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, ζωοποιῶν καί φρικτῶν Μυστηρίων, ἡ εὐχαριστήρια εὐχή (ἀνωνύμου), λέγει πρός τόν Κύριο: «Σύ γάρ εἶ τό ὄντως ἐφετόν καί ἡ ἀνέκφραστος εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων σε, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν». Ἐσύ, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, γιά ὅσους σέ ἀγαποῦν καί σέ ἀπολαμβάνουν μέ τοῦτο τό μέγα καί ζωηφόρο Μυστήριο, εἶσαι καί παραμένεις, ἡ πιό μεγάλη χαρά καί εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση, καί «τό ὄντως ἐφετόν». Εἶσαι, δηλαδή, ἡ πιό σφοδρή καί γλυκειά τῆς ψυχῆς ἐπιθυμία καί ἀναζήτηση. Αὐτό ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνεται καί στήν ἱερή ὑμνολογία. Σ᾽ ἕνα ἀπ᾽ τά τροπάρια, ὁ Κύριος χαρακτηρίζεται, ὡς «τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης».

Τη Ζ΄ (7η) του Δεκεμβρίου, οι Άγιοι ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Αφρική, ξίφει τελειούνται.

Τριακόσιοι όντες τον αριθμόν οι Άγιοι ούτοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Ζήνωνος εν έτει υοδ΄ (474). Άρχων δε και εξουσιαστής της Αφρικής (του πανισχύρου δηλαδή τότε κράτους των Βανδάλων ή Βανδήλων) ήτο ο αρειανός Ονώριχος, ο γενόμενος διάδοχος του πατρός αυτού Γιζερίχου. Τούτον λοιπόν τον Ονώριχον έπεισαν οι δύο Αρειανοί Επίσκοποι, Κύριλλος και Βαλλινάρδης (εν άλλοις Βυλιμάνδης), να εγείρη διωγμόν μέγαν κατά των Ορθοδόξων· ήτο δε ο διωγμός αυτός τόσον φοβερός, ώστε υπερέβη και αυτούς τους επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού γενομένους.

Περί τῆς τῶν ὀστέων τῶν «Φιλοκαλικῶν Πατέρων» εὐωδίας

Φιλοκαλικές Σελίδες - «Ὀσμή ἀγροῦ πλήρους» (Γεν. κζ΄, 27)
Περί τῆς τῶν ὀστέων τῶν «Φιλοκαλικῶν Πατέρων» εὐωδίας.
Ὁ ἄνθρωπος, «ὁ κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ καί ὁμοίωσιν» γενόμενος, (Γεν. α΄, 26), «ὁ μικρόκοσμος μέσα στόν μεγαλόκοσμο», σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἡ περίληψη σύνολης τῆς δημιουργίας Του.
«Ὁ Θεός δημιούργησε κατ’ ἀρχάς τόν νοητό κόσμο, τά νοερά πνεύματα, ἤτοι τούς ἀγγέλους, στήν συνέχεια δημιούργησε τόν αἰσθητό κόσμο, ὅλη τήν ὑλική κτίση καί, τέλος, τόν ἄνθρωπο, ὡς ἀποκορύφωμα, πού ἀποτελεῖται ἀπό νοερό καί αἰσθητό στοιχεῖο». «Εἶναι ἡ περίληψη ὅλης τῆς δημιουργίας, γιατί ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα καί ἔχει καί τό νοερό, πού συγγενεύει μέ τούς ἀγγέλους, καί τό αἰσθητό πού συνδέεται μέ τήν κτίση». (Μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ἐμπειρική Δογματική, τ. Β΄)

Τη Ζ΄ (7η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ.

Αθηνόδωρος ο Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει 290 καταγόμενος από την Συρίαν της Μεσοποταμίας, εγένετο δε εκ νεαράς ηλικίας Μοναχός. Ούτος διαβληθείς ως Χριστιανός εις τον άρχοντα Ελεύσιον και τον Χριστόν ομολογήσας, τεντώνεται ανά μέσον δύο στύλων και κατακαίεται με ανημμένας λαμπάδας εις όλα τα μέλη του σώματός του.

Ἰδού ἡ παγίδα τῶν Πρεσπῶν γιά τήν «Μακεδονική» γλῶσσα

Τήν ἀναγνωρίσαμε διμερῶς καί μέ εἰσαγωγικά καί χωρίς… εἰσαγωγικά!

ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ μίλησε προκλητικά γιά τήν δυνατότητα διδασκαλίας τῆς «Μακεδονικῆς γλώσσας» στήν Ἑλλάδα γιά ἐσωκομματικούς λόγους. Προκειμένου νά ὑπερκεράσει τίς ἀντιδράσεις ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι χθές ἡ χώρα του ἄλλαξε τό ὄνομά της ἀπό «Μακεδονία» σέ «Βόρειος Μακεδονία».
Ἀκόμη καί ἄν αὐτό ἴσχυε –θά ἀποδείξουμε ὅτι δέν ἰσχύει– πρόβλημά του. Δέν εἶναι δικό μας θέμα νά ἐπιτρέπουμε στούς Σκοπιανούς νά παραβιάζουν ὠμά τήν Συμφωνία, γιά νά ἱκανοποιοῦν τό ἐκλογικό σῶμα τους.

Η επέτειος των βανδάλων

Τα έσπασαν πάλι για τον Γρηγορόπουλο


Σκηνικό πολέμου στήθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, στη 10η επέτειο από τον φόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Οι κουκουλοφόροι σάρωσαν τα πάντα, επιτιθέμενοι διαρκώς κατά των αστυνομικών, ενώ από τα εκτεταμένα επεισόδια προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές. Πέτρες και βόμβες μολότοφ έπεφταν βροχή κατά των αστυνομικών, οι οποίοι απαντούσαν με δακρυγόνα. Η ατμόσφαιρα στους γύρω δρόμους των Εξαρχείων ήταν αποπνικτική και παντού υπήρχαν εστίες φωτιάς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν 30 προσαγωγές. Αργά το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες για έναν τραυματία στην πλατεία Εξαρχείων. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο τραυματίας ήταν νεαρός και είχε τραύμα στο πόδι. Ακόμα και τις στιγμές που οι αναρχικοί σταματούσαν τις επιθέσεις, το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Αργά το βράδυ ο κλεφτοπόλεμος είχε περιοριστεί στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, με τους κουκουλοφόρους να πραγματοποιούν καταδρομικές επιθέσεις από τις οδούς Τρικούπη, Σούτσου και Τσαμαδού. 

Ὁ χρόνος, ὁ φθονερὸς γέρων -- του Φώτη Κόντογλου

Ὁ καιρὸς εἶναι ἕνα πρᾶγμα ἄπιαστο καὶ κατὰ βάθος ἀκατανόητο. Τὸ μυαλό μας κ᾿ ἡ καρδιά μας τὸν νοιώθουνε ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ γίνονται στὸν κόσμο. Μὰ κάποιες ἀλλαγὲς μπορεῖ νὰ γίνουνε πολὺ γρήγορα, ἀπὸ μιὰ μέρα σὲ ἄλλη, ὅπως ἡ παραμόρφωση τοῦ ἄνθρωπου ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια, ἢ ἕνας ξαφνικὸς θάνατος ποὺ μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ κάνει τὸν ἄνθρωπο ἕνα ἀγνώριστο κουφάρι. Τὸν καιρὸ τὸν νοιώθουμε πιὸ δυνατὰ ἀπὸ τὸ πάλιωμα κι ἀπὸ τὸ γῆρας, ποὺ ἀλλάζουνε τὰ νεαρὰ καὶ τὰ ζωντανὰ πλάσματα, κι αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ τὴν καταλαβαίνουμε σκληρά. Τὸν νοιώθουμε κι ἀπὸ τὴν καινούργιεψη τοῦ κόσμου, μὰ πιὸ δυνατὰ τὸν νοιώθουμε ἀπὸ τὴ φθορά· καὶ τὸν νοιώθουμε ἀπ᾿ αὐτὴ πιὸ δυνατά, γιατὶ πονᾶμε, κι ὁ πόνος εἶναι πιὸ βαθὺς ἀπὸ τὴ χαρά.

Στις 15 Δεκεμβρίου η δημιουργία της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας

Δεν κάνει πίσω το Φανάρι κα προχωράει στην διχοτόμηση του Ουκρανικού λαού με την αντικανονική ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας
Στις 15 Δεκεμβρίου στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας Κιέβου θα διεξαχθεί η ενωτική Ιερά Σύνοδος για τη δημιουργία της αυτοκεφάλου της Ουκρανίας και την εκλογή του επικεφαλής της. Την ημερομηνία ανακοίνωσε την Τετάρτη – όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης – ο Πρόεδρος της χώρας Πέτρο Ποροσένκο. Έτσι, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την παραχώρηση της αυτοκεφαλίας στην Εκκλησίας της Ουκρανίας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.