«Γένεση καί ἐξέλιξη τῆς πατρομαχικῆς Μεταπατερικότητας» --- π. Θεόδωρος Ζήσης

Α. Ὁ Σχολαστικισμός τῆς Φραγκοπαπικῆς Δύσεως ἐναντίον τῆς πατερικῆς Ἀνατολῆς
Στήν Δύση μέχρι καί τόν 8ο αἰώνα ἡ Θεολογία καί ἡ πνευματικότητα ἀκολουθοῦσαν βασικῶς τον δρόμο πού ἐχάρασσε ἡ Ἀνατολή. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ G. Dumont οἱ πηγές καί οἱ ἀρχές τῆς θεολογικῆς σκέψεως, τῆς λειτουργίας καί τῆς πνευματικότητος τῶν Δυτικῶν, πού χαρακτηρίζουν τήν ἀνθούσα ἐποχή τοῦ λατινικοῦ Καθολικισμοῦ βρίσκονται στήν Ἀνατολή, ὅσο καί ἄν αὐτό ἐκπλήσσει πολλούς Δυτικούς Χριστιανούς. Στήν Ἀνατολή ὀφείλει ἡ Δύση τήν μορφοποίηση σέ δόγματα τῶν μεγάλων μυστηρίων τοῦ Χριστιανισμοῦ περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, περί τῆς ἑνώσεως τῆς θείας και ἀνθρωπίνης φύσεως στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μεγάλο ἀριθμό ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἰδιαίτερα πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, ὅπως καί τήν ἵδρυση καί ὀργάνωση τοῦ Μοναχισμοῦ. Ἡ ἀποξένωση μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως ἀρχίζει σέ συγκεκριμένη ἱστορική ἐποχή• ἡ δυναμική ἐμφάνιση στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας τῶν Φράγκων-Γερμανῶν τοῦ Μ. Καρόλου προσέφερε εἰς τόν θρόνο τῆς Ρώμης ἰσχυρό σύμμαχο γιά νά ἀντιμετωπίσει τις πιέσεις τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος καί εἰς τόν Γερμανό ἡγεμόνα καί τούς διαδόχους του τήν εὐκαιρία νά θεμελιώσουν καί οἰκοδομήσουν τήν Ἁγία Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία τοῦ γερμανικοῦ ἔθνους καί να ὑποκαταστήσουν τήν Ρωμανία, πού ὀνομάσθηκε μεταγενέστερα Βυζάντιο.

Πότε επιτέλους Πατέρες θα πείτε όλη την αλήθεια;; -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns


Σωτηρία μου, παρηγορία μου, ἐμὴ ζωή, ἐμὸν φῶς, ἐμὴ ἐλπίς, ἀναψυχή μου, θυμηδία μου, καταφυγή μου, σκέπη, ῥῶσις τῆς ἐμῆς ψυχῆς, εὐφροσύνη, ἡδύτης, τεῖχος, προσφύγιον, ὀχύρωμα, ὅπλον, ἀντίληψις, δόξα, πνοή μου, προστάτις, μεσῖτις, γαλήνη, ἐπίσκεψις, καύχημα, εἰρήνη, ἰσχύς, βάδισμα, ὕμνησις, τροφή, στολή, χαρά, εὐλογία, ἄγκυρα, εὐπορία, δρόσος, σεμνοπρέπεια, ἁγιωσύνη, μεγαλωσύνη, λύτρωσις· τῶν λυπηρῶν μου παράκλησις, βοηθὸς τῆς ἐμῆς ἀπορίας, φωτισμὸς καὶ ἁγιασμὸς τῆς ψυχῆς μου, τῶν ἁμαρτιῶν μου ἀπολύτρωσις, τὸ ἐμὸν ἐκ Θεοῦ ψυχαγώγημα, τῆς ξηρανθείσης μου καρδίας θεόρρυτος ῥανίς, τῆς ζοφερᾶς μου ψυχῆς τηλαυγεστάτη λαμπάς, τῆς γυμνότητός μου ἀμφίασις, τῶν στεναγμῶν μου κατάπαυσις, τῶν συμφορῶν μου μεταποίησις· ἐγκράτεια, ἁγνεία, ἀνδρεία, σωφροσύνη, τῶν ἀρετῶν κόσμος, ἐλευθερία μου, λιμήν, θησαυρός, ἐμπόρευμα τὸ ὄντως αἰώνιον, ἐπίκυρος μετάνοια, ὕψωμα, εὐεξία, κάλλος, ἰσχύς, εὐβουλία, σύνεσις, ἀγαλλίαμα, λαμπρότης μου.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Τη ΙΘ΄ (19η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Προφήτου ΙΩΗΛ.

Ιωήλ ο ένδοξος Προφήτης ήτο από την φυλήν του Ρουβίμ, υιός Βαθουήλ, εκ του αγρού του καλουμένου Μεθομμορών. Ερμηνεύεται δε Ιωήλ, αγάπη Κυρίου ή απαρχή Θεού. Επροφήτευσεν ο Προφήτης ούτος δια την πείναν, την οποίαν έμελλον να λάβωσιν οι Ιουδαίοι και δια τον αφανισμόν των νομικών θυσιών και δια το πάθος δικαίου Προφήτου, δια του οποίου μέλλει να ανακαινισθή εις σωτηρίαν όλη η γη. Και ταύτα προφητεύσας, απέθανε και ετάφη εις την ιδικήν του γην. Προέλαβε δε ούτος την του Χριστού έλευσιν έτη ω΄ (800).

Πρίν δέ ταῦτα γίνωσι.... θά ἀποστείλει Κύριος Ἠλίαν τόν Θεσβίτην καί τόν Ενώχ. -- Γράφει ο αδελφός μας Μαρίνος Ριτσούδης

Το Μέγα ζήτημα πού ἐγείρεται εἶναι πόσοι θά δοῦνε, πόσοι θά δοῦμε, τό Φῶς τῶν προφητῶν  πόσοι θά τούς ἀναγνωρίσουμε καί θά πειστοῦμε πῶς ὄντως εἶναι οἱ Θεόσταλτοι, καί δέν θά τούς ποῦμε λαοπλάνους, ὅταν στίς μέρες μας ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου καταφρονεῖται, καί οἱ πολλοί Ἐκκλησιαστικοί γιά τά εὐτελῆ κοσμικά συμφέροντα, καί τήν ψεύτικη δόξα τῆς ἀναγνώρισης ἀπό τόν ἀντίχριστο Καίσαρα, ἀθετοῦν τήν Ἁγία Παράδοση κρυμμένοι πίσω ἀπό ἀπόψεις τοῦ τύπου  δέν ἔχει καταδικαστεῖ ἀπό Σύνοδο ἡ τάδε αἵρεση.
Το Φῶς τῆς Ἀλήθειας μόνο ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν ἀνοιχτά τά μάτια τῆς Ἀλήθειας ὁρᾶτε, μόνο ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν ζωντανή συνείδηση, ἀτόφια χριστοκεντρική καρδιά. 
-------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἔτσι εἶναι, Μαρῖνε. Ὅσοι ἐθελοτυφλοῦν τώρα δέν θά πάρουν χαμπάρι τοῦ τί θά συμβαίνῃ, κατά τό Εὐαγγελικόν:

«Ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι· καὶ τὸτε πληρωθήσεται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. Ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούουσιν» (Ματ. 13:12-16).

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ -- Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,

Ἐνῷ δὲν ὑπῆρχε τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα εἰς τὴν Ἡμερησίαν Διάταξιν συζητήσεων τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ τρέχοντος μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἐν τούτοις, ὅταν ἀφίχθη εἰς Ἀθήνας ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ὡρίσθη αἰφνιδίως τὴν ἑπομένην ἡμέραν, μετὰ τὴν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας, ἔκτακτος εἰδικὴ Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (12-10-2019) μὲ μοναδικὸν θέμα τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα. Μὴ κρυπτόμεθα. Ἀκριβῶς διὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἦλθεν εἰς Ἀθήνας ὁ ὡς ἄνω Ὑπουργός.

Μέγα σκάνδαλον! Μόνον ἐὰν ὑπῆρχεν ἔκτακτον, ἄκρως ἐπεῖγον καὶ ἀπολύτως ἀναγκαῖον ζήτημα, ἐπεβάλλετο ἡ τοιαύτη ἐκκλησιαστικὴ σπουδή. Οὐδεμία ἀνάγκη ὑπῆρχε καὶ οὐδεμίαν ὑποχρέωσιν εἶχεν ἡ ἐν Ἑλλάδι Διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ ἀντιμετωπίση κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα.

"Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου"

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση: 
"Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας".
Και πρόσεξε πως συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".

Γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοική κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη;

Εἶναι γνωστός ὁ κ. Σόρος ἀπό τήν σχέσι του μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, Ρότσιλντ καί Ροκφέλερ καί ἀπό τήν διαρκῆ συμμετοχή του στό think tank (!!!) τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοική κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη; Γιατί δέν τό κάνει γιά τήν Κίνα, τίς Ἰνδίες, τόν Ἰσλαμικό κόσμο, τήν Ἀφρική, δηλ. γιά πέντε περίπου δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας; Τά δικά τους δῆθεν ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι κατωτέρας σημασίας; Ἡ ἀπάντησι νομίζουμε εἶναι πολύ ἁπλή. Αὐτό πού πρέπει νά γκρεμιστῆ, νά σαπίση, νά ἀποδομηθῆ εἶναι ἡ "Χριστιανική" Εὐρώπη καί σέ αὐτό συμπράττουν οἱ δῆθεν ἀντισυστημικοί Ἕλληνες Βουλευτές πού ἀποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἐθελόδουλα πιόνια καί ἀνδρείκελα τοῦ διεθνιστικοῦ σιωνιστικοῦ συστήματος.
-------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Εἰς τό ΙΓ' «Πρωτόκολλον τῶν Σοφῶν τῆς Σιών», οἱ Σιωνισταί λέγουν ὅτι, προκειμένου νά καταστρέψουν τίς Χριστιανικές κοινωνίες, θ' ἀποτρέψουν τούς «βλακοχριστιανούς», ὅπως μᾶς ἀποκαλοῦν, ἀπό τό νά σκεπτώμεθα! Καί τοῦτο ὑπόσχονται νά τό ἐπιτύχουν στρέφοντας τούς «βλακοχριστιανούς» πρός τίς διασκεδάσεις, στίς ἡδονές, στά πάθη, στούς οἴκους ἀνοχῆς κ.λπ. Αὐτό κάμνει καί ὁ Σόρος, ὡς γνήσιος Σιωνιστής. Ἐπίσης, ὁ Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν λαθρομετανάστευσιν (πρό ὀλίγων ἐτῶν ἔδωκε 11 δισ. δολλάρια ΗΠΑ), ὅπως ἀκριβῶς προβλέπει τό Γ' «Πρωτόκολλον τῶν Σοφῶν τῆς Σιών», ὅπου λέγουν τά ἑξῆς: «ὅταν δέ δι' ὅλων τῶν ἀποκρύφων μέσων, τά ὁποῖα διαθέτομεν, δυνάμει τοῦ Χρυσίου, τό ὁποῖον εἶναι ὁλόκληρον εἰς χεῖράς μας, θά ἔχωμεν δημιουργήσει μίαν γενικήν οἰκονομικήν κρίσιν, θά ἐξαπολύσωμεν ἀνά τάς ὁδούς ὁλόκληρα πλήθη ἐργατῶν εἰς ὅλας ταυτοχρόνως τάς χώρας τῆς Εὐρώπης». Σᾶς θυμίζουν κάτι αὐτά; Σσσσ!!! Μήν μιλᾶτε, διότι οἱ ἐγχώριοι καί ξένοι Σατανισταί («πολιτικοί», «ἐπίσκοποι», «καθηγηταί» κ.ἄ.) θά σᾶς κατηγορήσουν γιά ... ρατσισμόν!!! Ὁ Ἀντίχριστος ἐπί θύραις!

Πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα

Κατά την ώραν της εις Επίσκοπον χειροτονίας του ο Κληρικός μεγαλοφώνως λέγει:  

«Αναθεματίζω Άρειον,  καί τούς συν αυτώ σύμφρονας καί κοινωνούς της αυτού μανιώδους κακοδοξίας.....και τους τούτων ομόφρονας αποβάλλομαι και αναθεματίζω και τρανώς ανακηρύττω μεγίστη φωνή∙ Πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα. Όλοις τοις αιρετικοίς ανάθεμα...» 

(Τάξις εις χειροτονίαν Επισκόπου, βλ. Μέγα Ευχολόγιον, Έκδοσις Σαλίβερου, Αθήναι 1925, σελ.131).

Όλα αυτά δεν αρκούν για να σωθεί κανείς

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ουσιαστικά μία είναι η Διαθήκη του Θεού προς τους ανθρώπους. Κι όμως υπάρχουν δυό Διαθήκες, η πρώτη της παιδαγωγίας των απαιδεύτων, η δεύτερη της ενηλικίωσης και της ωρίμανσης των καθ΄οδόν πεπαιδευμένων. Μέχρι να εισέλθουν στη τελειότητα και τη μακαριότητα της αληθινής ζωής. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πρόσωπα, το καθένα ξεχωριστά. Εικόνα της πρώτης Παλαιάς Διαθήκης και οι εξωτερικοί αγώνες του ανθρώπου. Η πρώτη είναι της άσκησης, του αγώνα, των εξωτερικών κόπων, που διαρκούν μια ολόκληρη επίγεια ζωή. Η νηστεία, η εγκράτεια, η χαλιναγώγηση, η προσευχή, τα δάκρυα. Όμως όλα αυτά δεν αρκούν για να σωθεί κανείς, οι ασκήσεις είναι μέτρα καταστολής, το αντίτιμο της προσπάθειας δε καταβλήθηκε ακόμη, αποτελούν μέσα και τρόποι επίκλησης του ελέους του Δυνατού. Η εικόνα της δεύτερης και Καινής Διαθήκης είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, η εκ των έσω ανακαίνιση και αναγέννηση, και εδώ είναι το Α και το Ω της υπόθεσης. Το μέρος της καρδιάς, εκεί που εδράζεται ο νους, εκεί που ο ουρανός και η γη συναντούνται, εκεί που η Χάρις εδράζεται στο βαπτισμένο χριστιανό, εκεί που βρίσκεται ο κρυμμένος θησαυρός του βαπτισμένου και πολλές φορές ούτε καν το αντιλαμβάνεται ούτε καν το υποψιάζεται αν δε περάσει από το καμίνι των κόπων, των θλίψεων και της αδιάλειπτης ευχής.
----------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...


Υπάρχει και μια τρίτη διαθήκη, αυστηρή ανακύρωτη παρακαταθήκη που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος.
Είναι το μαστίγιο του Κυρίου και τα 14 ουαί της υποκρισίας προς τους αλάθητους Εκκλησιαστικούς, που έχουν ανδρωθεί στα πρότυπα του Πάπα της Δύσεως, και αφενός θέτουν τους εαυτούς τους πολύ υψηλά στο Δόγμα της κυριαρχίας τους, που περιγράφεται νομικά με τον όρο "Ευπείθεια πρός αυτούς", ήτοι ανελαστική υποταγή όσο και εάν έχουν εφεύρει αιρετικές διδασκαλίες υπό την μπότα του Κράτους, του αντίθετου ως προς τον Νόμο. Και κάθε "ουαί" επισύρει αυτόματα εκείνον τον χαρακτηρισμό που είπε πάλι ο Κύριος, "γεννήματα εχιδνών" και όχι παιδιά του Ουράνιου Πατρός, και έφτασε και μέχρι σήμερα αυτός ο θανάσιμος αφορισμός της αποκοπής από το Κατ Εικόνα, να κρατάει μια ισχυρή δυναμική όμως μόνο για τους ολίγους τούς Φοβούντες Τον Θεόν. Για τους αθεόφοβους αιρετικούς υποκριτές εκκλησιαστικούς είναι μια πραγματεία χωρίς ουσία. Δυστυχώς όμως, δόγμα πανίσχυρο και αυτό, τη δύναμη του αλάθητου των Παπών της Ανατολής, την δίνει ο αποχαυνωμένος λαός όσο συνεχίζει να τούς προσκυνάει, και δεν γίνεται λαγός να φεύγει μακρυά. Δυστυχώς μωρέ λαέ εσύ φταίς, διότι εάν όλοι έφευγαν μακρυά και άδειαζαν οι Εκκλησίες, όχι ο,τι θα αναθεωρούσαν οι εντεταλμένοι τούς υποτακτικούς ρόλους τους, αλλά θα ήταν μία εξέγερση, και θα έφερνε μια αναζωπύρωση στις συνειδήσεις των Εκκλησιαστικών, που παραπαίουν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Αυτό χρειαζόμαστε σαν Εθνος, μια εξέγερση συνείδησης, που υπάρχει βαθιά στο άσκαφτο dna μας. Όσο δεν σκάβουμε προς τα μέσα μας, και δεν αλλάζουμε εσωτερικά, θα συνεχίζουμε να διαβάζουμε για τις προδοσίες τού Πάπα της Ανατολής.

--------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν ἀδελφόν Μαρῖνον, ὅτι ἀπαιτεῖται νά ἐξεγερθοῦν οἱ συνειδήσεις καί νά ἐκδιωχθοῦν κακήν κακῶς οἱ ἀντίχριστοι ΠΡΟΔΟΤΑΙ καί οἱ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ πολιτικοί καί θρησκευτικοί ψευδο-ηγέται τοῦ νέου καί τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου.

Δημοκρατική Αναγέννηση --- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
Ερμού 55, 7ος όροφος
τηλ. 2310 268.333
Θεσσαλονίκη

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η