ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

«Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. 1:38).

Δεν είναι νομίζω η ταπεινωφροσύνη περισσότερον από όλας τας άλλας αρετάς περιφρονημένη από τον άνθρωπον, όχι δι΄ άλλην αιτίαν, αλλά διότι ούτος δεν κατώρθωσεν ακόμη να αποκαλύψη τον πολύτιμον εκείνον θησαυρόν, τον οποίον περιλαμβάνει αύτη η αρετή εντός των μακαρίων κόλπων της. Έλα εδώ εις το μέσον, συ τρισάθλιε Εωσφόρε, μαύρον και σκοτεινόν νέφος του Άδου και της κολάσεως, εγέρθητι από την άσβεστον ταύτην κάμινον όπου κατακαίεσαι, συ ο οποίος δεν ήθελες να ταπεινώσης την πονηράν σου καρδίαν, όταν είχες πλουτισμένον τον νουν με υπερβάλλουσαν γνώσιν, να μαρτυρήσης αν εγώ δεν λέγω την αλήθειαν. Ποία είναι εκείνη η αιτία, η οποία σε εξώρισεν από τον ουρανόν, σε εγύμνωσεν από τας ακτίνας και τας λάμψεις των αγγελικών ουσιών και σε ημαύρωσε με όλα τα σκότη του Άδου; Τι είναι εκείνο το οποίον σε κατεβίβασεν από την υπερουράνιον δόξαν και σε εκρήμνισε κάτω εις μίαν φοβεράν ατιμίαν και σε εσφράγισε μέσα εις την αιώνιον κόλασιν ως κατάδικον; Ειπέ μας΄ ήτο άλλη αιτία, ει μη διότι υπερηφανεύθης και ηθέλησες να αναβής υπεράνω του Θεού σου και Πλάστου; Βεβαίως η υπερηφάνεια σε εκρήμνισεν, άθλιε, από την προτέραν σου δόξαν και αγγελικήν φύσιν.

«Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» -- Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

«Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.» Ὁ λόγος αὐτὸς δὲν εἶναι ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ Θεανθρώπου. Μόνον Ἐκεῖνος, «ὁ ἐτάζων νεφροὺς καὶ καρδίας» εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζῃ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Καὶ ἐπειδὴ διαπιστώνει ὅτι ὅλοι μας, λίγο - πολὺ χωλαίνουμε στὰ πνευματικὰ θέματα, μᾶς «προκαλεῖ» τοὐλάχιστον νὰ τὸ παραδεχτοῦμε.

Αὐτὸ κάνει καὶ μὲ τὸν πατέρα τοῦ δαιμονισμένου νέου τοῦ Εὐαγγελίου (Μάρκ. θ’ 17-31). Ὡς σοφὸς παιδαγωγὸς καὶ ἄριστος καρδιογνώστης Τὸν καλεῖ διακριτικὰ νὰ παραδεχθῆ ὅτι γιὰ τὸ προσωπικὸ καὶ οἰκογενειακό του μαρτύριο εὐθύνεται καὶ ἡ ἀνεπαρκής του πίστη.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος διακρίθηκε γιὰ τὴν σταθερή του πίστη, διακήρυξε καὶ ὑποστήριξε σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Διαπνεόταν ἀπ᾽ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνεδείχθη κανόνας πίστεως, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας προσφέροντας ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους μας,  Ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε περγαμηνὲς σπουδῶν, δὲν ἦταν ἀπόφοιτος Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς, δὲν εἶχε μεταπτυχιακά, δὲν εἶχε τὴν κοσμικὴ σοφία τῆς ἐποχῆς, εἶχε ὅμως μέσα του τὴν ζέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ ὑποστηρίξει τὴν πίστη! Ἔτσι ἀναδείχθηκε Κανόνας Πίστεως, τηρητὴς ἐπακριβῶς τῆς πίστεώς του.

Τη Ζ΄ (7η) Απριλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΥ.

Καλλιόπιος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπστ΄ - τε΄ (286 – 305), υιός μεν υπάρχων Θεοκλείας, η οποία ήτο δεδιδαγμένη την του Χριστού Πίστιν, καταγόμενος δε εκ Πέργης της Παμφυλίας. Ανατραφείς λοιπόν ούτος ευσεβώς παρά της μητρός του, εμελέτησε καλώς τας θείας Γραφάς, όταν δε εκινήθη ο κατά των Χριστιανών διωγμός υπό του Μαξιμιανού, τότε και ο γενναίος ούτος αγωνιστής ενδυναμωθείς τω πνεύματι και ακολουθών εις τας συμβουλάς της μητρός του, η οποία τον συνεβούλευε να αποθάνη δια τον Χριστόν με Μαρτύριον, προσήλθεν αυτόκλητος εις τον ηγεμόνα Μάξιμον, όστις διέτριβεν εις την εν τη Γαλατία Πομπηϊούπολιν, ήτις ωνομάσθη ούτως εκ του μεγάλου Πομπηϊου, του πέριξ ταύτης νικήσαντος τον Μιθριδάτην και η οποία το πάλαι εκαλείτο Ευπατορία.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΝ Ή ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΝ --- ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΐΤΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 20η

Με ποια δύναμη αυτοί που πιστεύουν και κάνουν τα αντίθετα, πολλές φορές προφητεύουν και θαυματουργούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα διάφορα σημεία και θαύματα και οι προφητείες πολλές φορές γίνονται και από ανάξιους, σύμφωνα με κάποια ανάγκη ή οικονομία, όπως συνέβη με τον Βαρλαάμ και την εγγαστρίμυθο. Και αλλού, οι απόστολοι, όταν βρήκαν κάποιον άπιστο, «ο οποίος έδιωχνε δαιμόνια με το όνομα του Χριστού», και τον εμπόδισαν και το ανάφεραν στον Χριστό, ο Χριστός τους είπε «Μη τον εμποδίζετε, γιατί όποιος δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρος σας». Επομένως, όταν δης να γίνεται ένα θαύμα και από αιρετικούς και από άπιστους, να μην απορήσεις ούτε να μετακινηθείς από την ορθόδοξη πίστη. Γιατί πολλές φορές εκείνη που κάνει το θαύμα είναι η πίστη αυτού που προσέρχεται, και όχι η αξία εκείνου που το κάνει. Άλλωστε ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν φαίνεται να έχει κάνει θαύμα, ενώ ο Ιούδας οπωσδήποτε έκανε, αφού ήταν και αυτός ανάμεσα σ’ εκείνους που στάλθηκαν να αναστήσουν νεκρούς και να θεραπεύσουν λε­προύς. Γι’ αυτό να μη θεωρήσεις σπουδαίο, εάν δεις κάποιον ανάξιο ή αιρετικόν να κάνει θαύμα. Ούτε φυσικά πρέπει να κρίνουμε τον ορθόδοξο άνθρωπο από τα θαύματα και τις προφητείες, αν είναι άγιος ή όχι, αλλά από τη διαγωγή του. Γιατί πολλές φορές πολλοί όχι μόνο ορθόδοξοι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, έκαναν θαύματα και προφήτευσαν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ειπώθηκε, ύστερα από παραχώρηση του Κυρίου, όπως στην περίπτωση του Βαλαάμ και του Σαούλ και του Ναβουχοδονόσορα και του Καϊάφα, στους οποίους μπορούμε να βρούμε, ότι το άγιο Πνεύμα ενήργησε, αν και ήταν ανάξιοι και βέβηλοι, για δικαιολογημένες αιτίες.

--------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἅγιος Αναστάσιος Σιναΐτης: «Γιατί πολλές φορές πολλοί όχι μόνο ορθόδοξοι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, έκαναν θαύματα και προφήτευσαν σε ειδικές περιπτώσεις ... στους οποίους μπορούμε να βρούμε, ότι το άγιο Πνεύμα ενήργησε, αν και ήταν ανάξιοι και βέβηλοι, για δικαιολογημένες αιτίες.»

Σχόλιον: Ἀπορῶ πῶς δέν ἔχουν σχολιάσει λυσσωδῶς, ὅπως πάντοτε, οἱ σχισματο-αἱρετικοί Ματθαιϊσταί καί οἱ Ματθαιΐζοντες, χαρακτηρίζοντας ... «οἱκουμενιστήν» τόν Ἅγιον, πού ἐτόλμησε νά πῇ ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα «συνεργάζεται» μέ αἱρετικούς, προκειμένου νά σωθῇ ὁ πιστός λαός! Γιατί αὐτή ἡ σιωπή ἐδῶ, ἐνῷ ἀρέσκονται πολύ εἰς τήν χρῆσιν τῆς λέξεως «συνεργάζεται» γιά ν' «ἀποδείξουν» ὅτι, ἐφόσον μία τοιαύτη «συνεργασία» εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀδύνατος, ἕπεται ὅτι οἱ ἐν δυνάμει σχισματο-αἱρετικοί ἔχουν «ἄκυρα μυστήρια»(!), πλήττοντες ἔτσι τήν Ὀρθοδοξίαν; Ὁ Ἅγιος τούς ἀποστομώνει, βεβαίως, λέγοντας ὅτι δέν εἶναι οἱ αἱρετικοί πού θαυματουργοῦν, ἀλλά ἡ πίστις τοῦ προσερχομένου! Βεβαίως, οἱ ἀμετανόητοι Ματθαιϊσταί καί Ματθαιΐζοντες θ' ἀντιτάξουν: Ποία πίστις ποίων πιστῶν, ἐφόσον δέν κοινωνοῦν μέ αὐτούς; Καί, βεβαίως, οἱ «ὁμολογηταί» αὐτοί, σφοδροί πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν θά παραλείψουν τό γνωστόν ὑβρεολόγιον ἐναντίον τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί τῶν ὀπαδῶν του! Ἄντε ντέ!

-------------------------

 Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Μόνον ένας άνους ή ένας αμετανόητος σχισματοαιρετικός όπως εσείς, θα μπορούσε να τοποθετηθεί έτσι, κ. Χατζηνικολάου.

Τα όσα λέτε, ούτε κάν σχετίζονται με αυτά που λέει ο άγιος Αναστάσιος ο Σινα΄ί΄της.

Σας απαντά όμως ο Κύριος:΄΄Πολλοί ερούσι μοι εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, ού τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν; και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; Και τότε ομολογήσω αυτοίς, ότι ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρείτε απ΄εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν.΄΄Ματθ. Ζ. στ. ξβ.

Ο αιρετικός μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά δεν βρίσκεται εντός Εκκλησίας, ούτε σώζεται.

Μα καλά δεν γνωρίζετε ότι το θαύμα δεν υποδηλώνει ότι κάποιος βρίσκεται εντός Εκκλησίας, ούτε ότι είναι χαρακτηριστικό σωτηρίας;

Έχετε τυφλωθεί τόσο πολύ από τις αιρέσεις σας και τας ύβρεις εναντίον της Εκκλησίας, και δεν ξέρετε τι λέτε, κ. Χατζηνικολάου.

Ένας σχισματοαιρετικός και πολέμιος της Αληθείας έγινε, μετά το 1937, ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος.

Μετανοείστε.

Στουρα΄ί΄της Χαρίλαος.
Θεολόγος.

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ ΧΣ

Ὁ νοῦς τοῦ κ. ΧΣ ἔχει σκοτισθῆ τόσον πολύ, ὥστε ἀδυνατεῖ νά κατανοήσῃ τίς ἀντιφάσεις καί τά ψεύδη του, καθώς καί ὅτι τά ὅσα ἔγραψεν ἐναντίον μου εἰς τό ὡς ἄνω σχόλιόν του ἰσχύουν δι' ἐκεῖνον!!! Χάριν παραδείγματος, τό Εὐαγγελικόν χωρίον ἀποστομώνει τόν ἴδιον!!! Διότι ἐγώ πρῶτος τοῦ εἶπα εἰς τό ὡς ἄνω σχόλιόν μου ὅτι δέν εἶναι οἱ αἱρετικοί πού θαυματουργοῦν, ἀλλά ἡ πίστις τοῦ προσερχομένου! Οὔτε, βεβαίως, εἶπα ὅτι σώζονται οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ τήν αἵρεσιν! Τοὐναντίον, χιλιάδες φορές, ἔχω παραθέσει ἁγιοπατερικά καί ἁγιογραφικά χωρία, διά νά ὑποστηρίξω τό ἀκριβῶς ἀντίθετον, ὅτι δηλαδή κολάζονται! Ἀλλά, τό κύριον ἐργαλεῖον τοῦ Σατανᾶ καί τῶν ὀργάνων του εἶναι τό ψεῦδος καί ἡ διαστροφή τῆς Ἀληθείας! Ὁ κ. ΧΣ παίρνει «ἄριστα» εἰς αὐτό τό σπόρ! Ὡς ἕν δεύτερον παράδειγμα διαστροφῆς τῆς Ἀληθείας, ἐνῷ ἐγώ ὁμιλῶ γιά ἐν δυνάμει αἱρετικούς, ὁ κ. ΧΣ, ἀλλά καί ὅλος ὁ συρφετός τῶν σχισματο-αιρετικῶν Ματθαιϊστῶν καί Ματθαιϊζόντων, ὁμιλοῦν γιά ἐνεργείᾳ (δηλαδή κεκριμένους) αἱρετικούς μέ κανονικῶς καθῃρημένους κληρικούς! Εἴπαμε: Ὁ Στατανᾶς καί τά ὄργανά του ἐργάζονται μέ κύριον ἐργαλεῖον τό ψεῦδος καί τήν διαστροφήν τῆς Ἀληθείας! Καί κάτι ἄλλο: Ὄχι μόνον δέν χαμπαριάζεις ἀπό θεολογίαν, κ. ΧΣ, ὄχι μόνον ἔχεις τσακωθῆ μέ τήν ἁπλῆν λογικήν καί τήν ἱκανότητα νά ἐπικοινωνῇς -- πού εἶναι ἄλλωστε χαρακτηριστικά ὅλων τῶν αἱρετικῶν (ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ αἵρεσις εἶναι ἀσθένεια τοῦ νοός) --, ἀλλά δέν γνωρίζεις κἄν τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν! Χάριν παραδείγματος, πολλές φορές ἔχεις γράψει ἐσφαλμένως τήν κατάληξιν τοῦ β' πληθυντικοῦ προσώπου, π.χ., «Μα καλά δεν γνωρίζεται» ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «Μα καλά δεν γνωρίζετε». Θεολογίαν δέν μπόρεσα νά σοῦ μάθω, τοὐλάχιστον ἄς προσπαθήσω νά σοῦ μάθω ὀλίγα Ἑλληνικά, ἄν καί φοβοῦμαι ὅτι ἔτσι ἁμαρτάνω, διότι σέ διεκολύνω νά κηρύττῃς τήν αἵρεσίν σου μέ «πειστικώτερον» τρόπον.

Αυτή την εκκλησία (με μικρό "ε"), την αναγνωρίζουν οι "Ορθόδοξοι" ως Εκκλησία του Χριστού!

«Ισόβιο συμφωνητικό»

Η Αγγλικανική εκκλησία ψήφισε τη χρήση μίας επίσημης λειτουργίας για να ευλογεί ζευγάρια ίδιου φύλου ονομαζόμενη «Η μαρτυρία και ευλογία ενός ισόβιου συμφωνητικού»:

Αγαπητοί εν Χριστώ φίλοι,
Έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα μαζί για να παρακολουθήσουμε / μαρτυρήσουμε τη δημόσια δέσμευση του/της (όνομα) και του/της (όνομα) προς τον/την άλλο/η και στο όνομα της Εκκλησίας να ευλογήσουμε την ένωσή τους: μία σχέση αμοιβαίας πιστότητας και ακλόνητης αγάπης εγκαταλείποντας όλους/ες τους/τις άλλους/ες, κρατώντας ο/η ένας/μία τον/την άλλο/η με τρυφερότητα και σεβασμό, με δύναμη και γενναιότητα, όσο ζουν. Ως εκ τούτου, στο όνομα του Χριστού, ας προσευχηθούμε για να ενισχυθούν για τις υποσχέσεις που κάνουν σήμερα, και για να έχουμε τη γενναιοδωρία να τους στηρίζουμε σε ότι αναλαμβάνουν, και τη σοφία να βλέπουμε το Θεό να ποιεί τα έργα Του μέσω της ένωσής τους.

«A Lifelong Covenant»

The Anglican Church voted to approve the use of an official liturgy to bless same-sex couples, called “The Witnessing and Blessing of a Lifelong Covenant.”
Dear friends in Christ,
we have gathered together today to witness [name] and [name] publicly committing themselves to one another and, in the name of the Church, to bless their union: a relationship of mutual fidelity and steadfast love, forsaking all others, holding one another in tenderness and respect, in strength and bravery, as long as they live.
Therefore, in the name of Christ, let us pray that they may be strengthened for the promises they make this day, and that we will have the generosity to support them in what they undertake and the wisdom to see God at work in their life together.

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Anglican "church": "in the name of Christ, let us pray that they may be strengthened for the promises they make this day, and that we will have the generosity to support them in what they undertake and the wisdom to see God at work in their life together."

Comment: We all know how strongly Jesus Christ disapproved and punished the sin of sodomism. It is, therefore, absolutely clear that the Anglican "church," which eulogizes sodomism "in the name of Christ," does NOT really refer to the True Christ, but to some other "Christ," whom they "manufactured" themselves in cooperation with the Devil!

ΠΑΣΧΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΛΙ ΜΕ..ΔΑΚΡΥΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΜΑΣ. --- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ