Ένας αδελφός συμβουλεύθηκε τον αββά Ποιμένα:


 “Διέπραξα -είπε- μεγάλη αμαρτία και θέλω να μπω σε κανόνα μετανοίας για τρία χρόνια”.
Και ο Γέροντας του λέει:
“Πολύ είναι”.
“Μήπως για ένα χρόνο;” ρωτάει ο αδελφός.
“Πολύ είναι” απαντά πάλι ο Γέροντας.
Αυτοί που βρίσκονταν εκεί είπαν:
“Μέχρι σαράντα μέρες;”
Και πάλι ο Γέροντας είπε:
“Είναι πολύ”.
Και πρόσθεσε:
“Εγώ πιστεύω ότι εάν ο άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν συνεχίσει να κάνει την αμαρτία, και μέσα σε τρεις μέρες τον δέχεται ο Θεός”. 

Γεώργιος Ζερβός: Εἰς τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει μόνον ὁ λαθρομετανάστης ἀλλά καί ὁ ἀπελπισμένος Ἕλλην.


Πολλοί Σεβ. Μητροπολῖται, παλαιοὶ καὶ νέοι, προέβησαν εἰς δηλώσεις, διὰ τοὺς λαθρομετανάστας εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὅλοι των καταδικάζουν τὰς βιαίας πρακτικὰς τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» ἐναντίον των. Ὅλοι των ἐνθυμοῦνται τὸν Χριστὸν καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς φιλανθρωπίας. Ἄλλωστε καὶ ὁ Χριστός —θὰ προσθέσωμεν ἡμεῖς– κατὰ τοὺς πρώτους μῆνας τῆς ἐπιγείου ζωῆς του ἔγινε μετανάστης, ἀφοῦ μαζὶ μὲ τὴν Παναγίαν καὶ τὸν Ἰωσὴφ διέφυγαν εἰς τὴν Αἴγυπτον, διὰ νὰ γλυτώση ἀπὸ τὸν Ἡρώδην.
Ὁμολογουμένως αἱ Εὐαγγελικαὶ θέσεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν εἶναι συγκινητικαὶ καὶ Ὀρθοδοξότατοι. Τί γίνεται ὅμως μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία συρρικνώνεται δημογραφικῶς; Τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους κατέδειξαν ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι κατὰ ἕνα ἑκατομμύριον ὀλιγώτεροι εἰς σύγκρισιν μὲ τὴν προηγουμένην ἀπογραφήν, ἡ ὁποία διεξάγεται εἰς τὸν τόπον μας ἀνὰ δέκα ἔτη.

Ἡ κατάστασις ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἐπιδεινωθῆ καὶ οἱ Ἕλληνες θὰ μειωθοῦν ἀκόμη περισσότερον, διότι τὸ πολιτικὸν σύστημα καὶ ἡ τριτοκομματικὴ κυβέρνησις ἀπαξιώνει καὶ κτυπᾶ τὸν ἱερὸν θεσμὸν τοῦ γάμου, μὲ τὰς μειώσεις μισθῶν, τὰ ἐξευτελιστικὰ μεροκάματα, τὰ ὁποῖα ἀποτρέπουν τοὺς νέους καὶ τὰς νέας νὰ νυμφευθοῦν, τὴν βαρυτάτην φορολογίαν τῶν οἰκογενειῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τέκνα (τεκμήριον φορολογικῶς εἶναι πλέον ἕκαστον τέκνον), τὰ «χαράτσια» ἐπὶ τῶν οἰκογενειακῶν προϋπολογισμῶν, τὰ «χαράτσια» ἐπὶ τῆς ἀκινήτου περιουσίας καὶ τῆς ἐπερχομένης βαρείας φορολογίας ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῶν ἀγροκτημάτων. Ἀποκαλύψεις τοῦ ἡμερησίου τύπου, ὁ ὁποῖος εἶναι φίλα προσκείμενος πρὸς τὴν τριτοκομματικὴν κυβέρνησιν ὑποστηρίζει ὅτι πολλὰ νὲα ζευγάρια διακόπτουν τὴν κύησιν τέκνων, διότι τὸ οἰκονομικὸν περιβάλλον εἶναι ἀβέβαιον.
Αἱ κυβερνήσεις τῶν μνημονείων (διακομματικῶς) ἀπεφάσισαν νὰ μὴ παρέχεται ἰατροφαρμακευτικὴ καὶ νοσοκομειακὴ περίθαλψις εἰς τοὺς ἀνασφαλίστους πολίτας αὐτῆς τῆς χώρας, Ἕλληνας καὶ Ἀλλοδαπούς. Τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων μὲ δύο καὶ τρία πτυχία μεταναστεύουν εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Τὸ αὐτὸ πράττουν καὶ οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀπασχολοῦνται εἰς χειρωνακτικὰς ἐργασίας.
Εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνος οἱ ἡλικιωμένοι πρέπει νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν ζωήν, διὰ νὰ διασωθοῦν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, οἱ νέοι εἶναι ἄνεργοι καὶ ἀνασφάλιστοι καὶ ὀφείλουν νὰ «δραπετεύσουν» εἰς τὸ ἐξωτερικόν, διὰ νὰ ζήσουν, καὶ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας εἶναι ὑπὸ ἐξοντωτικὸν οἰκονομικὸν διωγμόν. Τὰ στοιχεῖα τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Στατιστικῆς ὑπηρεσίας καταδεικνύουν ὅτι 550.000 παιδιὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑποσιτίζονται, ἐνῶ ἄλλα 100.000 ἐγκαταλείπουν τὰ σχολεῖα ὑποχρεωτικῆς καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, διὰ νὰ ἐργασθοῦν διὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, ἄνευ ὡραρίου καὶ ἀνασφάλιστα. 
Διερωτώμεθα οἱ Σεβ. Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι ἀνεκάλυψαν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ λαθρομετανάστου τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἀνεκάλυψαν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ τὴν ἑλληνικὴν οἰκογένειαν, τοὺς νέους καὶ τὰς νέας τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν;
Ἐπὶ εἴκοσι ἔτη ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμὸς παρέχει φιλοξενίαν καὶ ἀγάπην εἰς ὅλους τοὺς εἰσελθόντας παρανόμως εἰς τὴν Χώραν μας. Ἡ κατάστασις μὲ τοὺς λαθρομετανάστας δὲν εἶναι παροδικόν φαινόμενον. Εἶναι ἕνα φαινόμενον, τὸ ὁποῖον στηρίζεται εἰς ὀργανωμένον σχέδιον, τὸ ὁποῖον ὑπηρετεῖ τὸ Ἰσλαμικὸν τόξον, δουλεμπορικὰ κυκλώματα ἀλλὰ καὶ ντόπια οἰκονομικὰ συμφέροντα. 
Ἤδη τὸ σχέδιον αὐτὸ ἔχει καταλυτικὰς ἐπιπτώσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ εἰς τὴν Χώραν ἐπανῆλθον ἀσθένειαι, αἱ ὁποῖαι εἶχον ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960, τὸ ἔγκλημα θεριεύει διὰ ἀσήμαντον ἀφορμήν, αἱ ἐργασιακαὶ σχέσεις ἀνετράπησαν καὶ οἱ Ἕλληνες καὶ αἱ Ἑλληνίδες ἐργάζονται μὲ τοὺς ὅρους, μὲ τοὺς ὁποίους ἐργάζονται οἱ λαθρομετανάσται. Ἐπὶ πλέον ἀπὸ Ἔθνος ἀνάδελφον γίναμε Ἔθνος πολυφυλετικόν. Τοῦτο ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν προσαρμογὴν τῆς Παιδείας, τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰς «ἀνάγκας» τῆς νέας πραγματικότητος.
Αἱ «εἰσβολαί» παρανόμων μεταναστῶν ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας συνεχίζονται καθημερινῶς. Ἡ Τουρκία μέσῳ τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως ἐποικίζει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς νήσους, κυρίως, τοῦ Αἰγαίου μὲ κατατρεγμένους καὶ μὴ Μουσουλμάνους προερχομένους ἀπ᾽ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ πλανήτου.
Ἐρωτῶμεν τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν ὅτι εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ λαθρομετανάστου βλέπουν τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου ὀφείλουν νὰ βοηθοῦν:  Ἕως πότε ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλλην πιστός, ὁ ὁποῖος εἶναι γονατισμένος, ἀπελπισμένος, τιμωρημένος ἀπὸ τοὺς προτεσταντικοὺς καὶ φιλοπαπικοὺς λαοὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πρέπει νὰ βάζει τὸ «χέρι στὴν τσέπη», διὰ νὰ βοηθᾶ συν ανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται παρανόμως εἰς τὴν Ἑλλάδα βάσει ὀργανωμένου ἀνθελληνικοῦ σχεδίου. 
Δὲν εἶναι ἕνα κῦμα προσφύγων, ἐξαιτίας πολεμικῶν συγκρούσεων ἢ ἐμφυλίου πολέμου. Εἶναι ἕνα διαρκὲς φαινόμενον ἐπαναλαμβανόμενον καθημερινῶς. Εἰς τὸ σχέδιον αὐτὸ ὤφειλε πρώτη ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία μετὰ τοῦ ἱεροῦ κλήρου νὰ εἶχεν ἀντιδράσει. Δὲν τὸ ἔπραξε δυστυχῶς ὑπηρετοῦσα τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἡ ὁποία μὲ πολὺ δυναμικὸν τρόπον ἐπέβαλε τὴν διαγραφὴν τοῦ Θρησκεύματος ἀπὸ τὰς Ἀστυνομικὰς Ταυτότητας. 
Εἴμεθα ἐναντίον τῆς βίας ἀπὸ οἱονδήποτε πολιτικὸν χῶρον καὶ ἂν προέρχεται. Εἴμεθα ὅμως καὶ ἐναντίον τῆς διαλύσεως τῆς Χώρας, τῆς καταστροφῆς τῆς πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς ταυτότητος ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς συρρικνώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.
Δὲν δυνάμεθα νὰ συντηρῶμεν ἑκατοντάδας χιλιάδας λαθρομεταναστῶν (Δὲν ὁμιλοῦμεν διὰ τοὺς μετανάστας, οἱ ὁποῖοι εἰσῆλθον παρανόμως, ἐνομιμοποιήθησαν, ἔφεραν τὰς οἰκογενείας των εἰς τὴν Ἑλλάδα ἢ τὰς ἐδημιούργησαν εἰς τὴν Χώραν μας) τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἑλλὰς ἔχει καταρρεύσει οἰκονομικῶς καὶ οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀρχίσει καὶ στεροῦνται καὶ τῶν καταναλωτικῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης.
Σεβόμεθα τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι πληρώνουν τρεῖς, πέντε, δώδεκα καὶ δεκαπέντε χιλιάδας εὐρώ, διὰ νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Δὲν δυνάμεθα, ὅμως νὰ τοὺς παράσχωμεν ἄλλην βοήθειαν οὔτε καὶ νὰ ἀποδεχθῶμεν τὴν περαιτέρω ἅλωσιν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰς Μεγάλας καὶ ἰσχυρὰς Μουσουλμανικὰς χώρας ἢ καὶ τὰ διεθνῆ δουλεμπορικὰ οἰκονομικὰ κέντρα, τὰ ὁποῖα θησαυρίζουν ἀπὸ τὴν παράνομον διακίνησιν πολιτῶν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἀσίαν.
Ἂν οἱ πολιτικοί, οἱ διανοούμενοι, οἱ ψευδοκουλτουριάρηδες, οἱ «ἐθνικοί» ἐργολάβοι καὶ «ἐθνικοὶ» προμηθευταὶ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες ἔχουν ἄλλην ἄποψιν, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι μὲ τὴν ἄποψίν των συμπορεύεται καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Αὐτὸ ἂς τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι δὲν συναντοῦν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ «γονατισμένου», ταπεινωμένου καὶ ἐξαθλιωμένου Ἕλληνα τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ.
Ναὶ Σεβ. Μητροπολῖται, ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε λαθρομετανάστης. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κάναμε τά πάντα διά νά βοηθήσωμεν τούς λαθρομετανάστας ὡς τονίζομεν καί εἰς ἄλλον σημεῖον τοῦ παρόντος σημειώματος. Σήμερον ὅμως ἀδυνατοῦμεν νά παράσχωμεν βοήθειαν, διότι 1ον) ἡ Πατρίς μας ἐχρεωκόπησε καί 2ον) ἡ λαθρομετανάστευσις εἶναι κατευθυνομένη.  Ἐσεῖς Σεβ. Μητροπολῖται δὲν βλέπετε τὴν ἀρνητικὴν πορείαν τῆς Πατρίδος, δὲν βλέπετε ὅτι ἡ λαθρομετανάστευσις εἶναι κατευθυνομένη, δὲν βλέπετε ὅτι ἡ μετανάστευσις αὐτὴ δὲν ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν μετανάστευσιν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸ ἐξωτερικόν, οἱ ὁποῖοι φεύγουν μὲ διακρατικὰς συμβάσεις;  Δὲν βλέπετε, ἐπίσης, τὸ πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ;   Ἀλήθεια ἔχετε ἀναρωτηθῆ τί θὰ γίνη εἰς τὴν Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ ὀλίγα ἔτη, ὅταν εἰς πολλὰς Ἀφρικανικὰς καὶ Ἀσιατικὰς χώρας, θὰ ἔχωμεν ἑπταετῆ ξηρασίαν ὡς λέγουν οἱ Μετερεωλόγοι καὶ ἄλλοι εἰδικοί; Ὅλαι αἱ ἐκτιμήσεις λέγουν ὅτι τότε θὰ ἔχωμεν μεγάλας μετακινήσεις πληθυσμῶν καὶ ἕν σημαντικὸν τμῆμα, ἐξ αὐτῶν θὰ μετακινηθῆ πρὸς τὴν Ἑλλάδα.  Ἡ Ἐκκλησία δὲν στηρίζεται μόνον εἰς τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τὸν ἱερὸν κλῆρον, στηρίζεται καὶ εἰς τὸν λαόν.
Οὗτος πλέον ἀφήνει τὰ παγκάρια ἄδεια «διότι δὲν ἔχει χρήματα». Διὰ τοῦτο ἂς προβληματισθοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἰς τὸ θέμα τῆς λαθρομεταναστεύσεως, συμπλέουν μὲ τὰ κόμματα τῆς ἀθεΐας, τὰ ὁποῖα τὴν στηρίζουν (τὴν λαθρομετανάστευσιν), ἐκθειάζουν τοὺς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι συμπλέουν εἰς τὸ ζήτημα αὐτὸ μετ᾽ αὐτῶν καὶ κάνουν ὑποδείξεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ὀφείλει νὰ δραστηριοποιῆται διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ φαινομένου.
"Ορθόδοξος Τύπος" 

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης.


Εν πάση περιπτώσει, το βάπτισμα εν Πνεύματι είναι ταυτόν με την λήψιν της δωρεάς της γλωσσολαλίας και είναι σαφώς διακρινόμενον από το βάπτισμα εν ύδατι. Ο Παύλος πρώτα εδοξάσθη εις το όραμά του με τον Χριστόν εν δόξη και έπειτα εβαπτίσθη. Πότε έλαβε την δωρεάν των γλωσσών δεν καταγράφει αν και κατεγράφη ότι το κατείχε. Οι δώδεκα μαθηταί του Απολλώ, οι οποίοι είχαν λάβει το βάπτισμα μετανοίας του Ιωάννου, "εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και επιθέντος αυτοίς του Παύλου τας χείρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλουν, τε γλώσσαις και προεφήτευον".  Εις την περίπτωσιν του εκατοντάρχου Κορνηλίου και της ακολουθίας του, αυτοί πρώτον εβαπτίσθησαν εν Πνεύματι, αφού έλαβον την δωρεάν των γλωσσών εν δοξασμώ και έπειτα εβαπτίσθησαν δι' ύδατος, οπότε ο Πέτρος ούτω δεν ημπορούσε πλέον να αντιδράση: "Έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον. Και εξέστησαν οι εκ περιτομής πιστοί όσοι συνήλθον τω Πέτρω, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκκέχυται, ήκουον γαρ αυτών λαλούντων γλώσσαις και μεγαλυνόντων τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήτι το ύδωρ κωλύσαι δύναταί τις του μη βαπτισθήναι τούτους, οίτινες το Πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και ημείς;". Εις την απολογίαν του δι' αυτό που έκανεν ο Πέτρος ανακαλεί εις την μνήμην του τί είπεν ο Χριστός προ της Αναλήψεώς Του περί λήψεως βαπτίσματος εν Αγίω Πνεύματι (Πράξ. 1,5) και καταλήγει, "ει ουν την ίσην δωρεάν έδωκεν αυτοίς ο Θεός ως και ημίν... εγώ δε τί ήμην δυνατός κωλύσαι τον Θεόν;". Η ελληνική λέξις "ίση" εις το κείμενον σημαίνει ότι η δωρεά, η ληφθείσα εδώ, δεν είναι μόνον η ιδία, καθώς της Πεντηκοστής, αλλά επίσης, ίση. Είναι αυτή η ιδέα της ισότητος η οποία κείται εις τον πυρήνα των προβλημάτων εις την Κόρινθον, όπου πολλοί με μόνην την δωρεάν των γλωσσών επίστευαν τους εαυτούς των ότι είναι ίσοι με τους άλλους, χωρίς να αντιλαμβάνωνται ότι αυτό συμβαίνει έτσι μόνον, όταν αι γλώσσαι προηγούνται ή έπονται δια δοξασμού, αφού κατά την διάρκειαν της θέας του Θεού όλα τα χαρίσματα καταργούνται εκτός της αγάπης.

Συνεχίζεται.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: Η Έσχατη Προδοσία

Uploaded by on Oct 22, 2010

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης καί ἡ Ἑλληνική συνείδησίς του

Κωνσταντίνου Χολέβα.

Σέ πολλούς μελετητές προξενεῖ ἐντύπωση ἡ ὀνομασία«βασιλεύς Ρωμαίων», τήν ὁποία χρησιμοποιοῦσαν οἱ αὐτοκράτορες τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ ὁρολογία «Ρωμανία», τήν ὁποία συναντοῦμε σέ πολλά ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς ὡς ὀνομασία τοῦ κράτους.
Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ὀνομασία «Βυζαντινή Αὐτοκρατορία»εἶναι μεταγενέστερη καί δημιουργήθηκε τό 1562 ἀπό τόν Γερμανό ἱστορικό Ἱερώνυμο Βόλφ. Σήμερα τήν χρησιμοποιοῦμε, γιά νά γινόμαστε κατανοητοί στούς πολλούς. Ὅμως ἀπό σεβασμό πρός τίς ἱστορικές πηγές πρέπει νά ἐξηγοῦμε στούς νεωτέρους ὅτι οἱ ὅροι Ρωμαῖος καί Ρωμανία ἀναφέρονται στή Νέα Ρώμη–Κωνσταντινούπολη καί ὄχι στήν Παλαιά Ρώμη.


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more