Ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος σὲ λόγο του γιὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου λέγει:

 Ἐλᾶτε, ἀγαπητοί, ἂς βαδίσουμε στὸν δρόμο ποὺ

μᾶς ἔδειξε ὁ Κύριος, γιὰ νὰ φθάσουμε μὲ χαρὰ στὴν βασιλεία του. Ἂς πά-
ρουμε προμήθειες καὶ λάδι στὰ ἀγγεῖα μας, διότι τὸ μάκρος ἐκείνου τοῦ
δρόμου δὲν εἶναι μικρό. Ἂς ζώσουμε λοιπὸν τὴν μέση μας μὲ ζώνη τὴν
εἰλικρίνεια καὶ τὴν ἀλήθεια, περιμένοντας νὰ ὑποδεχθοῦμε, ὡς ἄνθρωποι
καὶ πιστοὶ δοῦλοι, τὸν προσωπικό μας Δεσπότη. Ἂς ἀνάψουμε τὰ λυχνά-
ρια μας καὶ ἂς ἀγρυπνοῦμε μὲ ἀνδρεία… Νά, καὶ ἡ μητέρα μας Ἱερου-
σαλὴμ λέει σὲ ἐμᾶς “Ποθῆστε με, παιδιά μου, ὅπως ἀκριβῶς σᾶς ποθῶ
ἐγώ· τίποτε νὰ μὴ ἀποκτήσετε πάνω στὴ γῆ· γιὰ τίποτε νὰ μὴ μεριμνήσετε.
Διότι, νά, ὁ Νυμφίος εἶναι ἕτοιμος νὰ παρουσιασθεῖ μέσα στὶς νεφέλες τοῦ
οὐρανοῦ μὲ τὴν δόξα τοῦ εὐλογημένου Πατρός, καὶ θὰ καλέσει τὸν καθέ-
να ἀπὸ ἐσᾶς μὲ τὸ ὄνομά του, καὶ θὰ τὸν βάλει νὰ καθίσει στὸ τραπέζι μὲ
τὴν παράταξη τῶν ἁγίων ἐκείνων ποὺ ζοῦν μέσα σὲ ἐκεῖνο τὸ ἀνέκφραστο
φῶς, στὴν ἄφθαρτη καὶ ἀθάνατη καὶ αἰώνια ζωή, σύμφωνα μὲ τοὺς κό-
πους του”.

Κύριον Σταύρο Ασλανίδη (Σ. Α)

Αγαπητέ κύριε

Οι παρακάτω δύο σύνδεσμοι αφορούν σέ άρθρο δικό σας (1) καί σχόλιο τού γράφοντος. Ο έτερός δε σύνδεσμος (2) αφορά άρθρο Κ. Χ. καί σχόλιο Σ. Α.

1. https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/05/blog-post_17.html?m=1 

Σχόλιο (Ανώνυμος) Κυπριανός Χ. σέ άρθρο Σταύρου Ασλανίδη :

[ Ανώνυμος17 Μαΐου 2023 στις 5:04 μ.μ.. 

Κύριε Ασλανίδη, παρακολουθώ αυτά που γράφετε καί θέλω νά επισημάνω κάτι. Άν θυμάμαι καλά, έχετε γράψει ότι "ο Θεός δέν έχει όνομα". Στήν περίπτωση που έχω λάθος αγνοήσετε αυτό που ακολουθεί.


"5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι." (Ιν. ιζ')


Ο στίχος 6 δέν συμφωνεί μέ τό "ο Θεός δέν έχει όνομα". Ευχαριστώ. ]

2. https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/05/kyprianos-christodoulides.html?m=1