Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

                                                                        Δ΄

Κατηγορίες Νεοημερολογιτών

Για να εξετάσει κάποιος το Ημερολογιακό ζήτημα αντικειμενικά είναι υποχρεωμένος να εξετάσει τους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών, δηλ. και των Νεοημερολογιτών και των Παλαιοημερολογιτών. Η κάθε μια απ’ τις δύο πλευρές κατηγορεί την άλλη για ορισμένα ζητήματα. Αν κάποιος δεν εξετάσει αυτούς τους ισχυρισμούς, δεν θα μπορέσει ποτέ να προσεγγίσει την ουσία του προβλήματος. Στο βιβλίο αυτό και τις ενότητες που ακολουθούν εξετάζονται οι κατηγορίες, που κατά καιρούς διατύπωσαν σε βάρος των Παλαιοημερολογιτών επιφανείς Νεοημερολογίτες. Σημειώνουμε επίσης ότι στο βιβλίο αυτό δεν εξαντλούνται όλες οι διατυπωθείσες κατηγορίες σε βάρος των Παλαιοημερολογιτών απ’ την πλευρά των Παλαιοημερολογιτών. Αυτό, θα γίνει, αν θέλει ο Θεός, με άλλο βιβλίο μας, το οποίο ήδη ετοιμάζουμε.

Νέμεσις --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η ομολογία της μέχρι τούδε αποτυχίας της παρούσης κυβερνήσεως ως προς την λυσιτέλεια της εφαρμογής των αλλεπάλληλων εγκλεισμών, περί της ατελεσφόρου περαιτέρω προτροπής διασποράς του ιού, αποδείχθηκε, άνευ ετέρου τινός, εκ των σπασμωδικών αποφάσεων της,  περί της δήθεν σταδιακής αναπροσαρμογής επαναφοράς μας, εις την κανονικότητα, διαρκούσης εντούτοις της, έτι περαιτέρω εξάρσεως της πολύκροτης πανδημίας, με πολλαπλά ανά την επικράτεια κρούσματα.

Τη ΙΒ΄ (12ην) Απριλίου, μνήμη της Οσίας ΑΝΘΟΥΣΗΣ θυγατρός του βασιλέως Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου.

Ανθούσα  η βασιλόπαις και Οσία Μήτηρ ημών ήτο θυγάτηρ του μισοχρίστου βασιλέως Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύμου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ψμα΄ - ψοε΄ (741-775). Μολονότι δε η μακαρία αύτη ανετράφη εις τα βασιλικά ανάκτορα εν μέσω των ασεβώς εικονομάχων και των φιλοσάρκων ανθρώπων, αύτη υπήρξεν ευσεβεστάτη της Ορθοδοξίας υπέρμαχος σεβομένη και προσκυνούσα τας αγίας Εικόνας και αποστρεφομένη τας απολαύσεις της σαρκός και τας εν γένει αναπαύσεις του σώματος. Καίτοι δε αναγκασθείσα πολλάκις η μακαρία υπό του πατρός της να υπανδρευθή, δεν επείσθη. Όταν δε ο κακός εκείνος βασιλεύς κακώς την ψυχήν απέρρηξε, τότε και η μακαρία Ανθούσα ευρούσα ευκαιρίαν διένειμε την περιουσίαν της εις τους πτωχούς, εις τας Εκκλησίας, εις τους ευαγείς οίκους και εις τα Μοναστήρια, πολλών ορφανών μήτηρ και χηρών υπερασπίστρια ούτω κατασταθείσα η αοίδιμος. Πολλάκις δε βιαζομένη δια πολλών και μεγάλων παρακλήσεων υπό της Ορθοδόξου βασιλίσσης Ειρήνης, ίνα μένη πλησίον της και συμβασιλεύη μετ’ αυτής, ουδέποτε συγκατένευσεν.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης :

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Αλλοίμονον εις τον πιστόν, ο οποίος θα ανέμενε κρίσιν Συνόδου.

Η διακοπή του μνημοσύνου του αιρετικού Βαρθολομαίου είναι επιταγή Θεού και καθήκον παντός Ορθοδόξου. Αλλοίμονον εις τον πιστόν, ο οποίος θα ανέμενε κρίσιν Συνόδου. Πότε άραγε θα καταστή δυνατή η σύγκλησις ταύτης; Και όταν ποτέ ήθελε συγκληθή, τι Σύνοδος θα είναι άραγε; Θα είναι γνησία ή ληστρική; Όταν οι Ορθόδοξοι Ιερείς της Κωνσταντινουπόλεως έκοψαν το μνημόσυνον του Επισκόπου Νεστορίου, ανέμενον την κρίσιν Συνόδου; Ευτυχώς όχι. Η Σύνοδος πράγματι συνεκλήθη εις την Κων/πολιν. Ποία όμως ήτο η κρίσις αυτής; Εδικαίωσεν τον Νεστόριον και ανεθεμάτισε τους Ορθοδόξους!... «Ο κοινωνών Βαρθολομαίω αιρέσει κοινωνεί. Ο μνημονεύων Βαρθολομαίον συνεπάγεται μετά τούτου τη αιρετική απωλεία. Ο μη μνημονεύων Βαρθολομαίον και τους συν αυτώ, αποτειχίζει εαυτόν εκ «Ψευδεπισκόπων και Ψευδοδιδασκάλων», λέγει το Πνεύμα το Άγιον εν τη Εκκλησία (ΙΕ Κανών ΑΒ Συνόδου). Οι μη κοινωνούντες Βαρθολομαίω και τοις συν αυτώ είναι «τιμής και αποδοχής άξιοι, ως οι Ορθόδοξοι» παραγγέλουσιν οι Άγιοι δια του αγίου Σωφρονίου Ιεροσολύμων (Αγ. Σωφρονίου Ιεροσολύμων, P.G. 87,  3372A) και του ΙΕ΄Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου». Η μετά της αιρέσεως  κοινωνία, πως είναι δυνατόν να διατηρήση την ορθόδοξον ιδιότητα του Πληρώματος της Εκκλησίας και την υπόστασιν Αυτής;

--------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό κείμενον αὐτό εἶναι ἀπολύτως Ὀρθόδοξον, διότι ἀναφέρεται μόνον εἰς τήν ἀποτείχισιν ἀπό αἱρετικούς «ποιμένας». Δυστυχῶς, πολλοί ἀπό τούς ἀποτειχιζομένους σφετερίζονται τά δικαιώματα Πανορθοδόξου Συνόδου καί προβαίνουν εἰς κρίσιν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐγκυρότητα τῶν μυστυρίων τῶν αἱρετικῶν «ποιμένων», ἰσχυριζόμενοι ὅτι αὐτά εἶναι δῆθεν ἄκυρα! Τό ἐρώτημα αὐτό ἔχει ἤδη ἀπαντηθῆ ἀρνητικῶς ἀπό τήν διαχρονικήν πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί ἀπό ἀρκετούς Ἁγίους, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ Ἅγιοι Κολλυβᾶδες Πατέρες. Συνεπῶς, ἐρωτῶ ὅσους ἔχουν τό ὡς ἄνω Ματθαιϊκόν φρόνημα: Μήπως γνωρίζουν ἀπό τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν ἄν τά χιλιάδες ἤ ἑκατομμύρια μυστήρια πού ἐτελέσθησαν ἀπό ὅσους κληρικούς κοινωνοῦσαν μέ τούς αἱρετικούς «ποιμένας», πρίν αὐτοί καθαιρεθοῦν ἀπό Σύνοδον, ἐπανελήφθησαν κατόπιν ἀπό Ὀρθοδόξους;

---------------------------

π. Γρηγόριος:

Ο Νεστόριος ήταν στην εκκλησία και γι αυτό ήταν έγκυρα τα μυστήριά του….
Οι Νγίτες και οι Πγίτες όμως δεν είναι μία εκκλησία. Άρα κάποιος είναι σχισματικός αιρετικός κλπ. Τι σημαίνει αυτό;;;
Η απάντηση από την διοικούσα εκκλησία που την αναγνωρίζετε ως μαμά εκκλησία με άγιο πνεύμα και έγκυρα ισχυρά μυστήρια.
α. Η υπ’ αριθμόν 2389/2203 της 16-4-1926 Εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος περί Ημερολογίου, σύμφωνα με την οποία «αι αποφάσεις της Εκκλησίας είναι απολύτως υποχρεωτικαί, ο δε μη υπακούων,
 δεν ανήκει πλέον εις αυτήν, στερείται των μέσων της θείας χάριτος, αποσχίζεται και αποκόπτεται αυτής και υπόκειται εις αιωνίαν κόλασιν» (Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Στράγκα, Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία, τόμος β΄,σελ. 1405-1409).
β. Η Συνεδρία της Ιεραρχίας στις 3-8-1946 στην οποία αποφασίστηκε πως «πάντα τα Μυστήρια, τα τελούμενα (υπό παλαιοημερολογιτών ιερέων)
 θεωρούνται άκυρα και μηδέποτε γενόμενα» (αυτόθι, τόμος δ΄, σελ. 2556).

γ. Η εγκύκλιος της
  28-7-1948 που αναφέρει πως «οι χειροτονηθέντες υπό των καθηρημένων και αυτοκαλουμένων Επισκόπων παλαιοημερολογιτών, προκειμένου να προσέλθωσιν εις τους κόλπους της Εκκλησίας, δέον να γίνωνται δεκτοί διά χειροτονίας» (Aι Συνοδικαί Εγκύκλιοι, τόμοςβ΄, σελ. 470-471).
δ. Το Πόρισμα της 8-11-1958 σύμφωνα με το οποίο:
«Οι υπό των αυτοκαλουμένων Επισκόπων παλαιοημερολογιτών, δήθεν χειροτονηθέντες, προσερχόμενοι εις την Εκκλησίαν, γίνονται δεκτοί διά χειροτονίας... τους γάμους δέχεται τούτους ως μη τελεσθέντας» (ΑρχιμανδρίτουΘεοκλήτου Στράγκα, Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία, τόμος ε΄, σελ. 2952-2953). [Στην συζήτηση της ιεραρχίας που επακολούθησε ειπώθηκαν τα εξής: Κοζάνης Διονύσιος: «Αφήκαμεν, Μακαριώτατε και Σεβ. Άγιοι Αδελφοί, εκκρεμές το ζήτημα των υπό παλαιοημερολογιτών
 ψευδοϊερέων τελεσθέντων γάμων. Εις τα εγκριθέντα πορίσματα αναφέρεται ότι τους εν λόγω γάμους η Εκκλησία δέχεται ως μη τελεσθέντας. Θα προβαίνωμεν λοιπόν εις την επανάληψιν το Μυστηρίου;». Αττικής Ιάκωβος: «Βεβαίως». Αθηνών Θεόκλητος: «Είναι ορθόν και ν’ αποφασισθή η επανάληψις του Μυστηρίου, την απόφασιν όμως ημών ταύτην να μη κοινολογήσωμεν» (αυτόθι)].
ε. Μέσα από την Γνωμάτευση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων του 2006 σύμφωνα με την οποία: «Τα
 Μυστήρια των Παλαιοημερολογιτών θεωρούνται ως μη γενόμενα και θα πρέπη να επαναλαμβάνωνται εξ υπαρχής».
(
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/dogma/aftoxeires.htm).
στ) Η εμπεριστατωμένη περί του θέματος διδακτορική διατριβή του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ «Ιστορική και Κανονική Θεώρησις του Παλαιοημερολογιτικού Ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι», Αθήναι 1982, σελ. 431:
«Το ζήτημα αυτό έχει ήδη “εν τοις πράγμασι” προσλάβει τις
 διαστάσεις σχίσματος, καθώς οι παλαιοημερολογίτες αρνούνται κάθε διοικητική και πνευματική σχέση με την μητέρα τους Εκκλησία, η οποία όμως αποφεύγει επιμελώς μέχρι σήμερα να κηρύξει αυτούς σχισματικούς και προτιμά μάλλον την οδό της αγνοήσεως αυτών».
Και σημειώνει (σελ. 321-322): «η Εκκλησία καταπαγίως αποφαίνεται κατά καιρούς ότι αι υπό παλαιοημερολογιτών «Αρχιερέων» τελούμεναι χειροτονίαι είναι αντικανονικαί (βλ. λ.χ. το υπ’ αρ. 5401/2354/4.10.1969 συνοδικόν έγγραφον), τα δε υπ’ αυτών και των υπ’ αυτών χειροτονηθέντων «κληρικών» τελούμενα Μυστήρια ανυπόστατα και άκυρα και διατάζει την επανάληψή τους. Στο ίδιο πόρισμα κατέληξε και η από 5-4-1971 σχετική εισήγησις της Μ.Σ.Ε. Νομοκανονικών Ζητημάτων προς την Ι. Σύνοδον, η οποία εγκρίθηκε από την ΔΙΣ στην συνεδρία της 27.4.1971».

ΚΙ ΕΔΩ

Τά Μυστήρια τῶν Παλαιοημερολογιτῶν θεωροῦνται ὡς μή γενόμενα καί θά πρέπει νά ἐπαναλαμβάνονται ἐξ ὑπαρχῆς.
 Τοῦτο ἰσχύει καί προκειμένου περί μιᾶς ὁμάδας ἀδελφῶν, πού ζήτησαν ἐπανένταξη μετά τοῦ «Ἱερέως» των στήν Ἐκκλησία. Τά στοιχεῖα πού προσκομίσθησαν στήν Ἱερά Σύνοδο γιά τήν Κανονικότητα τῆς Ἱερωσύνης τοῦ Ἱερέως δέν εἶναι ἐπαρκῆ. Ἔχουμε συνεπῶς ἀμφισβήτηση τῆς Χειροτονίας καί στήν περίπτωση αὐτή ἰσχύει ἡ μέ ἀρ. 1027/6367/765/21-6-1996 Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Χειροτονία πρέπει νά τελεῖται ἐξ ὑπαρχῆς ἀπό Κανονικό Ἐπίσκοπο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τό ἴδιο θά μποροῦσε νά ἰσχύσει καί γιά τό Βάπτισμα τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας αὐτῆς.  

Ἰανουάριος 2006 


Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπιτροπῆς
π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης 

Τελευταίο

Ερωτώ κι εγώ κάτι και θέλω απάντηση μέσα από το Πηδάλιο. Η προσωπική σας γνώμη δεν μας ενδιαφέρει ποσώς

Εφόσον κατά την θεολογική σας άποψη οι Νγίτες οικουμενιστές δεν είναι καταδικασμένοι και έχουν κανονική ιερωσύνη με ισχυρά μυστήρια και άγιο πνεύμα ....
Ποιος κανόνας σου δίνει το δικαίωμα να χτίσεις ίδιον θυσιαστήριο ( γοχ) να χειροτονήσεις μητροπολίτες και αρχιεπίσκοπο πάσης Ελλάδος στους θρόνους των κανονικών ΜΗ καταδικασμένων μητροπολιτών και κυρίως να ψήσεις ίδιον άγιο μύρο δευτερώνοντας την πεντηκοστή στον ίδιο γεωγραφικό χώρο;;

Αυτό δεν είναι ο ορισμός της καταδίκης πριν την καταδίκη και ο σφετερισμός Πανορθοδόξου συνόδου...;;
ΥΣ
Αν δεν απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα δεν επανέρχομαι σε σχόλια

π. Γρηγόριος.

--------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Συνεχίζει να παραπλανά και να διαστρέφει την Ορθόδοξη δογματική ο κ. Χατζηνικολάου, αγαπητέ silver.
Βασική Ορθόδοξη δογματική αρχή είναι ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει θεία χάρις και συνεπώς δεν υφίσταται σωτηρία [
extra ekklesiam nulla salus].
Η Εκκλησία μπορεί να εδέχθη κάποιες ενέργειες εκ΄ των αιρετικών ή σχισματικών, αλλά αυτό το έπραξε κατ΄ οικονομίαν και αφού αυτοί [βαπτισθέντες ή χειροτονηθέντες] μετανόησαν και απεκήρυξαν διά Λιβέλλου Ομολογίας τις αιρέσεις και το σχίσμα τους.
Πάντα αυτό συνέβη.
Η οικονομία όμως, δεν γίνεται ποτέ ακρίβεια και ειδικά στην περίπτωση των νεοημερολογιτών δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.
Οι νεοημερολογίτες έχουν καταδικασθεί και αναθεματισθεί υπό Πανορθοδόξων Συνόδων, κάτι που προσπερνά ο κ. Χατζηνικολάου.

Και κάτι ακόμη, αγαπητέ Silver.
Το κείμενο που επαινεί ο κ. Χατζηνικολάου, δεν ομιλεί μόνο για αποτείχιση, όπως λέει εκείνος.
Διότι, ποιός ο λόγος να αποτειχίζεσαι από κάποιον κληρικό λόγω κατεγνωσμένης αιρέσεως, ενώ αυτός συνεχίζει να τελεί έγκυρα μυστήρια; Ποιός ο λόγος απομακρύνσεως όταν συνεχίζει να υφίσταται η θεία χάρις ;
Ουσιαστικά, ο κ. Χατζηνικολάου προτρέπει σε αποτείχιση, αλλά συγχρόνως πιστεύει ότι ο αιρετικός κληρικός συνεχίζει να υφίσταται εντός Εκκλησίας!
Δηλαδή, η επιτομή του Οικουμενισμού.
Η Θεωρία των κλάδων, η θεωρία των πνευμόνων και η θεωρία των πλευρών σε πλήρη εφαρμογή.
Τόσο οι αποτειχισμένοι όσο και οι αιρετικοί, όλοι έχουν από κάτι !

------------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

ΙΓΖ: «Ο Νεστόριος ήταν στην εκκλησία και γι αυτό ήταν έγκυρα τα μυστήριά του….
Οι Νγίτες και οι Πγίτες όμως δεν είναι μία εκκλησία. Άρα κάποιος είναι σχισματικός αιρετικός κλπ. Τι σημαίνει αυτό;;;»

Ἀπάντησις: Τό ὀρθόν εἶναι ὅτι Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τήν διοίκησιν τῆς ὁποίας κατέχουν αἱρετικοί «επίσκοποι» ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑπόδικοι ἐνώπιον Πανορθοδόξου Συνόδου διά σχίσμα καί αἵρεσιν. Οἱ Π/Ηται ἀπετειχίσθησαν ἀπό αὐτούς, ὅπως εἶχαν δικαίωμα καί χρέος νά πράξουν. Ὅσοι ἀπό αὐτούς πιστεύουν ὅτι ἀποτελοῦν διαφορετικήν «ἐκκλησίαν» εὑρίσκονται εἰς ἐκκλησιολογικήν πλάνην καί κάμνουν σχίσμα. Οἱ ἀποφάσεις τῶν ὑποδίκων Ν/Ητῶν διά σχίσμα καί αἵρεσιν οὐδεμίαν ἀξίαν ἔχουν καί ἐκπλήσσομαι πού τίς ἀναφέρετε.

ΙΓΖ: «Εφόσον κατά την θεολογική σας άποψη οι Νγίτες οικουμενιστές δεν είναι καταδικασμένοι και έχουν κανονική ιερωσύνη με ισχυρά μυστήρια και άγιο πνεύμα .... Ποιος κανόνας σου δίνει το δικαίωμα να χτίσεις ίδιον θυσιαστήριο ( γοχ) να χειροτονήσεις μητροπολίτες και αρχιεπίσκοπο πάσης Ελλάδος στους θρόνους των κανονικών ΜΗ καταδικασμένων μητροπολιτών και κυρίως να ψήσεις ίδιον άγιο μύρο δευτερώνοντας την πεντηκοστή στον ίδιο γεωγραφικό χώρο;; Αυτό δεν είναι ο ορισμός της καταδίκης πριν την καταδίκη και ο σφετερισμός Πανορθοδόξου συνόδου...;;»

Ἀπάντησις: Εἶναι αὐτονόητον ὅτι οἱ κανόνες τῆς ἀποτειχίσεως καί γενικῶς οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ Πατερική διδασκαλία καί πρᾶξις ν’ ἀπομακρυνώμεθα ἀπό τούς αἱρετικούς δίδουν τό δικαίωμα εἰς τούς ἀποτειχιζομένους νά ἔχουν ἰδικούς των κληρικούς καί ἰδικούς των ναούς γιά τίς θρησκευτικές των ἀνάγκες. Τά ὑπόλοιπα, περί «Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος», περί «ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος» κ.λπ. εἶναι ὑπερφίαλες ματθαιϊστικές ἀντιλήψεις πού ὁδηγοῦν εἰς σχίσμα.

ΧΣ: «Βασική Ορθόδοξη δογματική αρχή είναι ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει θεία χάρις και συνεπώς δεν υφίσταται σωτηρία ... Οι νεοημερολογίτες έχουν καταδικασθεί και αναθεματισθεί υπό Πανορθοδόξων Συνόδων, κάτι που προσπερνά ο κ. Χατζηνικολάου ... ποιός ο λόγος να αποτειχίζεσαι από κάποιον κληρικό λόγω κατεγνωσμένης αιρέσεως, ενώ αυτός συνεχίζει να τελεί έγκυρα μυστήρια;»

Ἀπάντησις: Ἐδῶ ὁ κ. ΧΣ διαπράττει τό λογικόν σφάλμα τῆς «λήψεως τοῦ ζητουμένου» (begging the question)! Τό ζητούμενον εἶναι νά γίνῃ Πανορθόδοξος Σύνοδος γιά ν' ἀποφασίσῃ ποιός εἶναι ἐντός καί ποιός ἐκτός Ἐκκλησίας, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε μέ τήν ΣΤ’ Οἰκουμενικήν. Ὁ κ. ΧΣ, ὅμως, λέγει ὅτι οἱ Ν/Ηται εἶναι «ἐκτός Ἐκκλησίας», ἐφόσον ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ Ματθαιϊσταί καί οἱ ὁμόφρονες αὐτῶν ἐκ τῶν «ΓΟΧ». Οἱ Συνοδικές ἀποφάσεις κατά τοῦ ν.ἡμ. τοῦ 16ου αἰῶνος δέν σημαίνουν ὅτι ὅποιος κληρικός τίς παραβεῖ τίθεται αὐτομάτως «ἐκτός Ἐκκλησίας», ἀλλ’ ὅτι θά εἶναι ὑπόδικος ἐνώπιον Συνόδου διά καθαίρεσιν καί άφορισμόν. Θά εἶναι, δηλαδή, ἐν δυνάμει σχισματικός καί αἱρετικός, ἀλλ’ ὄχι ἐν ἐνεργείᾳ. Ὅποιος κοινωνεῖ μέ αὐτόν ἐν γνώσει του ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κληρικός εἶναι ἐν δυνάμει σχισματικός καί αἱρετικός δέν λαμβάνει εὑλογίαν, ἀλλά κατάραν, διότι εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, κατά τόν Ἅγιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην! Ἐπειδή αὐτή εἶναι ἀναντιρρήτως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία καί τά ἔχω γράψει αὐτά ἄπειρες φορές, ὅ,τιδήποτε καί νά γράψετε ὡς ἀπαντήσεις, ΔΕΝ θά ἐπανέλθω, διότι δέν ἔχω τίποτε ἄλλο νά πῶ καί διότι πιστεύω ὅτι μέ τήν πολλήν φλυαρίαν χάνεται ἡ οὐσία. ΤΕΛΟΣ.

--------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Προς Δ.Χ.

1. Απάντησα στο ερώτημα για το αν επαναλαμβάνονται τα μυστήρια και κατέθεσα τις αποδείξεις. Φυσικά υπάρχουν και άλλες αποδείξεις από την αρχαία εκκλησία αλλά ας μην πλατειάσουμε...

2. Μία είναι η Εκκλησία. Αυτό λέω κι εγώ.
Οι αποτειχισμένοι επίσκοποι έχουν δικαίωμα να χειροτονήσουν αλλά όχι στην θέση του κανονικού ΜΗ καταδικασμένου μητροπολίτου.
Από την στιγμή που οι γοχ χειροτόνησαν μητροπολίτες και αρχιεπίσκοπο Αθηνών και έψησαν δικό τους άγιο μύρο οι εκκλησίες είναι ΔΥΟ.

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ποιος κανόνας, σου δίνει το δικαίωμα να ψήσεις δικό σου άγιο μύρο εφόσον η διοικούσα εκκλησία δεν είναι καταδικασμένη

ΥΣ
κι επειδή δεν υπάρχει απάντηση...ΤΕΛΟΣ κι από εμένα.

-------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Aγαπητέ, Silver, επειδή ο κ. Χατζηνικολάου συνεχίζει να παραπληροφορεί, δημοσιεύω ξανά την Απόφαση της Πανορθοδόξου Συνόδου του 1583, και θέτω με κεφαλαία γράμματα τόσο την αναφορά του αναθέματος όσο και την απομάκρυνση των νεοημερολογιτών από την Εκκλησία.  «Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν, καί το Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΟΜΗΓΥΡΕΩΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ».

Το 1935, αμέσως μετά τις χειροτονίες των τριών Επισκόπων, οι νεοημερολογίτες τους «καθήρεσαν». Αφού, λοιπόν, όπως ισχυρίζονται οι Ακακιακοί αλλά και ο κ. Χατζηνικολάου, οι νεοημερολογίτες ανήκουν στην Εκκλησία και είναι δυνάμει σχισματικοί, τότε πολύ απλά ισχύουν και οι καθαιρέσεις τους. Δηλαδή, ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, είναι καθηρημένος.

O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης : Θλιβερά διαπίστωσις.

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και  η υπόσχεση ότι εγγυόνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της. Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας!

Ανίερου εμβολιασμού παρεπόμενα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η κατάσταση την οποία έχουμε περιέλθει, μας παραπέμπει σε ευφάνταστες καταστάσεις μυθιστορήματος, όπου όλα άγονται και φέρονται από την τυχαιότητα των ιθυνόντων νοών της εγκαθιδρυθησόμενης Νέας Τάξης Πραγμάτων.

¨Ηδη βιώνουμε επί των ημερών μας, την ομολογία αποτυχίας της κυβερνήσεως ως προς τους αλυσιτελείς εγκλεισμούς μας, επί τόσους μήνες, με την λήψη αντιφατικών, καταφώρως αδίκων και προδήλως Αντισυνταγματικών μέτρων, ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας μας και την απρόσκοπτη δυνατότητα ελευθέρας μετακινήσεώς μας.

Ενώ δηλαδή, μας φαλκίδευσαν το θεμελιώδες τούτο δικαίωμα της προσωπικότητά μας, έκφανση της ανθρώπινης αξιοπρέπείας μας, χάριν του αφηγήματος της πανδημίας προς αποσόβηση δήθεν περαιτέρω διασποράς, επέτρεπαν την διεξαγωγή κινητοποιήσεων και πορειών επί καθημερινής βάσεως, από ετερόκλητης λογής απροσδιόριστων αριστεριστών.

ΙΔΟΥ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΟΣΩΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΗΕΜΡΟΛΟΓΙΟ. -- Του Θεολόγου κ. Χαριλάου Ι. Στουραΐτη

Δυστυχώς, τόσο οι νεοημερολογίτες, όσο και οι Ακακιακοί συνεχίζουν να παραποιούν την αλήθεια. Οι μεν νεοημερολογίτες να ομιλούν περί πλαστών Συγγιλίων, οι δε Ακακιακοί [όχι Φλωρινικοί] να αναμένουν Πανορθόδοξο Σύνοδο για να καταδικάσει τους καινοτόμους, ενώ αυτό έχει συμβεί πλείστες φορές.

1η Ἀπόφασις τῆς Συνόδου τοῦ 1583, ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Ἱερεμία, Ἀλεξανδρείας, Σίλβεστρο, Ἱεροσολύμων, Σωφρόνιο καί ἀπό τούς ὑπόλοιπους παρόντες Ἀρχιερεῖς: Κανών Ζ': " Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν, καί το  Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν Πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι. Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μένετε ἐν οἷς ἐμάθετε, ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί, ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷμα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί ὁμολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε, ἵνα καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ, ἅμα καί ἡ εὐχή τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν." 1583 Ἰνδικτίων ιβ΄, Νοεμβρίου κ' ".

------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Αὐτά εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστά, διό καί ἦτο ἀπολύτως δικαιολογημένη, ἀλλά καί ἐπιβεβλημένη, ἡ ἀποτείχισις τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τούς καινοτόμους τό 1924. Ἀποτείχισις καί ἀγών διά τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν διευθέτησιν τοῦ ζητήματος καί τήν καταδίκην τῶν καινοτόμων. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος στάσις ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως. Αὐτό ἀκριβῶς ἔκαμε ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἄν καί χρειάσθηκε 11 ὁλόκληρα χρόνια διά νά πληροφορηθῇ περί τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος. Δυστυχῶς, ὁ τσαρλατανισμός τοῦ Μ. Καρπαθάκη, ὁ ὁποῖος ἐσφετερίσθη τά δικαιώματα Πανορθοδόξου Συνόδου, αὐτο-ανεκηρύχθη ὡς ... ὁ μόνος Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος εἰς τήν Οἰκουμένην(!) καί, ἀντί ἀποτειχίσεως, ἐδημιούργησε ἰδικήν του «ἐκκλησίαν» καί ἄρχισε ν' ἀναθεματίζῃ τούς πάντας, ἐτίναξε εἰς τόν ἀέρα τό πλέον ἁγνόν Ὀρθόδοξον κίνημα τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Αὐτό ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικήν ἐκτροπήν καί δημιουργίαν σχίσματος. Τό κακόν αὐτό παράδειγμα τοῦ Καρπαθάκη ἠκολούθησαν ἀργότερον καί οἱ ἄλλες παρατάξεις τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), ἐπιδιδόμενες εἰς συνεχεῖς διαιρέσεις καί εἰς τήν εἰσαγωγήν νέων αἱρέσεων, ὅπως εἶναι ἡ ὑπαγωγή εἰς τόν νόμον 4301/2014 καί ἡ ἵδρυσις «Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων» (ΘΝΠ). Ἔτσι, ἐχάθη καί ἡ τελευταία ἐλπίς διά τήν ὑλοποίησιν τοῦ ὁράματος τοῦ μεγάλου Ἁγίου καί Ὁμολογητοῦ τοῦ 20οῦ αἰῶνος πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τό ὁποῖον ἦτο ἡ ἐπαναφορά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀπό τούς ὁποίους ἐξέκλινε τό 1924. Ἡ ματαίωσις αὐτοῦ τοῦ ὁράματος ἦτο ἐν πολλοῖς ἔργον τῶν Ματθαιϊστῶν.

-------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Σας έχω ήδη γράψει κ. Χατζηνικολάου, ότι τσαρλατάνος και αρνητής της Πίστεως είναι εκείνος ο οποίος άλλα έλεγε το 1935, άλλα το 1937, άλλα το 1940, άλλα το 1944, άλλα το 1950 και άλλα το 1951. Φαίνεται ότι δεν θέλετε να καταλάβετε, κ. Καθηγητά. Από Πανορθόδοξες Συνόδους κατεδικάσθη και αναθεματίσθη το νέο ημερολόγιο.

Βεβαίως και ήταν ο μόνος Ορθόδοξος Επίσκοπος ο Άγιος Ματθαίος Καρπαθάκης.
Συνεπής στην Ομολογία του 1935, συνεπής και όχι θεομπαίκτης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΠΕΣΩΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ --- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ • Προβολή θέματος - ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΠΕΣΩΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ...ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ(28-3-21)π.Γεώργιος (agiooros.org)