Οἰκουμενιστικὸν θέατρον -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ο ΠΑΠΑΣ, τὸ διήμερο 29 καὶ 30 Νοεμβρίου, ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀνταποκρινόμενος σὲ σχετικὴ πρόσκληση καὶ μὲ τὶς δύο ἰδιότητες, ὡς ἀρχηγὸς κράτους καὶ ὡς μοναδικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς! Καὶ τὰ δύο ἀπαράδεκτα. Ξεχνάει ὁ Πάπας ὅτι ὁ Χριστὸς καὶ οἱ  Ἀπόστολοι δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρξαν θύματά της. Ἀντίθετα, ὁ Πάπας ὑπῆρξε πολλὲς φορὲς θύτης καὶ μάλιστα τῶν Ὀρθοδόξων. Ξεχνάει ἀκόμα ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἔκανε ποτὲ πληρεξούσιο σὲ κανένα, οὔτε βέβαια καὶ στὸν ἴδιο, γιὰ νὰ τὸν ἐκπροσωπεῖ καὶ μάλιστα ὡς πρῶτος καὶ ἀλάθητος! Ὅλα αὐτὰ φανερώνουν ὅτι ὁ κοσμικὸς Πάπας εἶναι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό του. Δὲν εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες βιώνει τὴν αἵρεσή του, ἡ ὁποία συνεχῶς ἐμπλουτίζεται καὶ κόβει κάθε ἐλπίδα ἐπιστροφῆς του στὴν Ἐκκλησία! Αὐτὸς εἶναι ὁ Πάπας καὶ τέτοιος θὰ παραμείνει.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


telemaxos doumanis

Τη Η΄ (8Η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΤΑΠΙΟΥ

Πατάπιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εις τας Θήβας της Αιγύπτου, από γονείς ευσεβείς, και βαπτισθείς ανετράφη και επαιδεύθη επιμελώς τα ιερά γράμματα· και όσον ηύξανεν εις την σωματικήν ηλικίαν και εμάνθανε την φιλοσοφίαν, τοσούτω μάλλον προέκοπτεν εις την αρετήν και εγίνετο εις την ψυχήν φιλοσοφώτερος, γνωρίζων των προσκαίρων πραγμάτων το άστατον. Όθεν πανσόφως απαρνησάμενος πατρίδα, πλούτον και συγγενείς και πάσαν σαρκός ηδυπάθειαν και κοσμικήν ματαιότητα, κατώκησεν εις την έρημον· και τόσον προέκοψεν εις την ησυχίαν, ώστε έλαμψεν εις τας αρετάς ως φωστήρ διαυγέστατος.

Oἱ Ἐκκλησίες μας ἀναγνωρίζουν ἡ μία τήν ἄλλη ὡς Ἀδελφές Ἐκκλησίες

«Μιά κοινή μυστηριακή κατανόηση τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀναδυθεῖ, διατηρηθεῖ καί μεταδοθεῖ διαχρονικῶς ἀπό τήν ἀποστολική διαδοχή [...] ἡ Μεικτή Ἐπιτροπή ἔχει δυνηθεῖ νά διακηρύξει, ὅτι οἱ Ἐκκλησίες μας ἀναγνωρίζουν ἡ μία τήν ἄλλη ὡς Ἀδελφές Ἐκκλησίες, ἀπό κοινοῦ ὑπεύθυνες γιά τή διαφύλαξη τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, μέ πιστότητα πρός τό θεῖο σχέδιο, καί μέ ἕνα τελείως ἰδιαίτερο τρόπο ὅσον ἀφορᾷ στήν ἑνότητα [...] Μέ αὐτήν τήν προοπτική παρακινοῦμε τούς πιστούς μας, Καθολικούς καί Ὀρθοδόξους, νά ἐνισχύσουν τό πνεῦμα τῆς ἀδελφοσύνης, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τό ἕνα Βάπτισμα καί ἀπό τή συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή»3

3. «Common Declaration Signed in the Vatican by Pope John Paul II and Patriarch Bartholomew I, June 29, 1995», EWTN Global Catholic Network, http://www.ewtn.com/library/ PAPALDOC/ BARTHDEC.HTM. Βλ. καί Ἐπίσκεψις 520 (31-7-1995) 20.
-------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἄλλη μία ἀπόδειξις ὅτι ὅσοι κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς ψευδο-επισκόπους εἶναι Οὐνῖται, τοὐτέστιν «κοπέλλια τοῦ πάπα». Τί ἔχουν νά ποῦν οἱ «σχολιασταί-παράσιτα» τοῦ παρόντος ἱστολογίου; Τούς ὑπενθυμίζω ὅτι μέ «ἀπαντήσεις» τοῦ τύπου «οἱ ἀντι-οικουμενισταί εἶναι κατά τῶν αἱρέσεων καί κατά τῶν σχισμάτων» κοροϊδεύουν ἑαυτούς καί ἀλλήλους, καθότι δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι κανείς καί Οὐνίτης καί «ἀντι-οικουμενιστής»!

Άγιος Φιλάρετος της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο προηγουμένως ἦταν ἰδίωμα τῶν ξεπεσμένων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες, στὴν ἐνάσκησι τοῦ ἐπαισχύντου ἐπαγγέλματός τους ἐνεδύοντο προκλητικὰ γιὰ νὰ προκαλέσουν αἰσθησιακὰ τοὺς ἄνδρες, ἔχει πλέον γίνει ἡ μόδα καὶ κανόνας ἀκόμη καὶ γιὰ σεμνές γυναίκες, οἱ ὁποῖες σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν λαμβάνουν κἄν ὑπ᾿ ὄψιν τους τὸ νόημα καὶ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς μόδας ποὺ τὶς ἐσκλάβωσε.῎Αν ἡ ἐλαχιστοποίησις τοῦ μάκρους τοῦ φορέματος ἤ ὁ ἰδιαίτερος τονισμὸς τῶν «γραμμῶν» τοῦ σώματος ἀντιτίθενται πρὸς τὴν σεμνότητα, ἡ ὁποία θὰ πρέπει γενικὰ νὰ στολίζη τὶς Χριστιανὲς γυναῖκες, τότε ἀκόμη πιὸ ἀκατάλληλη εἶναι ἡ ἐμφάνισίς τους μὲ τέτοιου εἴδους ἐνδυμασία στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ.

Άγιος Γρηγόριος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Μέγας ούτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αστήρ διεκρίθη δια τους αγώνας του εναντίον των λατινοφρόνων και λατινοφίλων ενωτικών της εποχής του, υπήρξε δε ο σφοδρότερος αντίπαλος του λατινόφρονος Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ΄ του Βέκκου. Πριν εισέτι χειροτονηθή Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατά το 1283, επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου, διηύθυνε λίαν επιτυχώς τας Πατριαρχικάς υποθέσεις ως λόγιος Γεώργιος εκ Κύπρου. Εκλεγείς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από λαϊκών, ηρνήθη να δεχθή χειροτονίαν από λατινόφρονας ή λατινοφίλους Επισκόπους, ή έστω και απλώς επικοινωνήσαντας μετά των λατινοφρόνων. Επειδή δε όλοι σχεδόν οι Επίσκοποι του κλίματος του Πατριαρχείου της εποχής εκείνης είχον οπωσδήποτε επικοινωνήσει μετά του προκατόχου του Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ΄ του Βέκκου, παρέμεινεν επ’ αρκετόν εψηφισμένος μεν Πατριάρχης, αλλ’ άνευ χειροτονίας εκτελών μόνον όσα εκ των πατριαρχικών καθηκόντων δεν απήτουν ιερωσύνην. Ελθόντων ακολούθως εις Κωνσταντινούπολιν των μη λατινισάντων Επισκόπων Κοζύλης και Δεβρών (πόλεων Αιτωλίας και Μακεδονίας), εδέχθη την χειροτονίαν αφού προηγουμένως εχειροτόνησαν ούτοι τον Ηρακλείας Γερμανόν, όστις, κατά την τάξιν, εγκαθίστα τον Κωνσταντινουπόλεως.

O π. Νικόλαος Δημαράς εορτάζει με την Εκκλησία των Πατέρων

Νικόλαος Δημαράς
Ὡς γνωστόν ἀκολουθῶ τό Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον. Ἑορτάζω μέ τήν Ἐκκλησίαν τῶν Πατέρων. Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἦταν ἕνας ἀπό τούς Πατέρες πού ἔθεσαν τίς βάσεις τοῦ αἰωνίου Πασχαλίου καί τοῦ ἀδιάρρηκτα μέ αὐτό συνδεδεμένου Ἑορτολογίου, στήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Εὐχαριστώ γιά τήν εὐγένειά Σας καί τήν ἀγάπη Σας, ἀλλά εὐχές θά δεχθῶ στίς 6. Δεκεμβρίου, τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά τήν Παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν, (μέ τό φράγγικο ἡμερολόγιο 19 Δεκεμβρίου).

Efthimios Bairaktaridis Δέ μού λες Πατέρα Νικόλαε; κατά τήν Ά Οικουμενική Σύνοδο πού έγινε στήν Νίκαια της Μικράς Ασίας από 315 επισκόπους καί υπό τήν βασιλεία τού Μεγάλου Κωνσταντίνου όπου καταδικάστηκε ο Άρειος.
Τό ημερολόγιο πού θεσπίστηκε κατά τήν Ά Οικουμενικής Σύνοδο είχε 7 μήνες ναί ή όχι;;;
Οί υπόλοιποι 5 μήνες προστέθηκαν αργότερα ναί ή όχι;; …

Adam Ierousalaim Israel Efthimios Bairaktaridis Αδελφέ: Προσωπικά ακολουθώ το νέο ημερολόγιο και δεν είμαι ΓΟΧ. Αλλά στου κρεμασμένου το σπίτι (το δικό μας εννοώ ) δεν μιλάμε για σχοινί...!!! Εισάγαμε την αίρεση του Οικουμενισμού πανηγυρικά το 2016 στο Κολυμπάρι, κοινωνούμε με όστια δια της κοινωνίας μας με τους σχισματικούς Ουκρανούς που συλλειτουργούν με Ουνίτες, είμαστε μέλος συνοδικά επαναλαμβάνω του ΠΣΕ, το ημερολόγιο αν και δεν φαίνεται δογματικό θέμα έγινε όμως με σκοπό την ένωση των παπικών με μας κατά τον Μεταλληνό.... και τους την λέμε κι από πάνω ? Η επίσημη εκκλησία απ' το 16 είναι ΠΣΕ αίρεση και σχίσμα συγχρόνως με το ουκρανικό!!! Οι ΓΟΧ αν εξαιρέσω ότι έκαναν συνόδους, πού έχουν σφάλλει δογματικά; ΠΟΥΘΕΝΑ . Θα μου πεις τώρα : εσύ ανεχεσαι να είσαι αιρετικός? Επειδή δεν το ανέχομαι με τίποτα , έχω διακόψει κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με το ΠΣΕ, και κοινωνώ με όσους κληρικούς αποτειχιστηκαν . Να είσαι δίκαιος!! Εκεί που είσαι τώρα και ήμουν και εγώ , νεκρά θάλασσα είναι τώρα... Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως από χάρη . Καλή σου ημέρα αδελφέ!!

-------------------------
Dikaio  (π. Νικόλαος Δημαράς) είπε...
Νομίζω ότι πρέπει να απαντάμε με σοβαρότητα και με σύνεση, που στηρίζονται στις μαρτυρίες των Πατέρων και στις Συνόδους της Ορθοδοξίας μας. Ας διαβάσει ο σχολιαστής τις απαντήσεις που έχουμε δώσει κατά καιρούς και αν έχει ακόμη απορίες τις συζητάμε, επιστημονικά, θεολογικά και ιστορικά. π. Νικόλαος Δημαράς.
http://stomen.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

Ἡ ἔλλειψις ὁμολογιακοῦ φρονήματος εἰς τοὺς Ἐπισκόπους μας

Ὁ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ὁ μέγιστος τῶν ὀρθοδόξων θεολόγων τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἔκαμε μία ἐφιαλτικὴ πρόβλεψη: «Στὸ ἑξῆς τὸ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι»! Παρατηροῦμε στὶς τραγικὲς ἡμέρες μας, μὲ τρόμο καὶ ἀνησυχία, νὰ ἐπαληθεύεται ὁ φωτισμένος καὶ διορατικὸς ἐκεῖ­­νος κληρικὸς καὶ θεολόγος! Οἱ Ἐπίσκοποί μας, ἐκτὸς κάποιων ἐξαιρέσεων, ἀπέβαλαν τὸ ἡρωικὸ καὶ ὁμολογιακὸ ἐπισκοπικὸ φρόνημα, τὸ φρόνημα τῶν Πατέρων καὶ κατάντησαν καριερίστες γραφειοκράτες.

Κίβδηλη Συνείδηση --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Επί των ημερών μας η λογική έχει υποχωρήσει και κατισχύει ο παραλογισμός και δη η υποβόσκουσα κοινωνική σχιζοφρένεια των πολιτών, οι οποίοι ακουσίως,έχουν αυτό-παραδοθεί καθ’ ολοκληρίαν, εις την παραπληροφόρηση και την επιλεκτική αξιολόγηση ειδήσεων, εκ των στρατευμένων Μ.Μ.Ε, τα οποία δρουν, ανυπερθέτως, ως «Δούρειοι ίπποι», ορισμένου εσμού πολιτικών συμφερόντων.
Η επιλήψιμη αυτή στάση των εξωνημένων Μ.Μ.Ε αλλά και μέρος του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, αποβλέπει εις την δημιουργία, μίας διανοητικά λοβοτομημένης μάζας, η οποία άκριτα και άκρατα, άνευ ουδεμίας κριτικής αντιστάσεως και συγκροτημένης σκέψεως προς στάθμιση των  τρεχουσών γεγονότων, θα άγεται και θα φέρεται εσαεί, από την εκάστοτε εξουσία, η οποία θα εξυπηρετεί, ιδιοτελείς σκοπιμότητες.
-----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἔτσι εἶναι, δυστυχῶς, κ. Κατσιβαρδᾶ. Ἡ Ἑλλάς κατήντησεν ἕν «ἀπέραντον φρενοκομεῖον», ὅπως εἶπεν πρό μερικῶν δεκαετιῶν ὁ Κ. Καραμανλῆς ὁ πρεσβύτερος, εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ ὁποίου συνέβαλε τά μέγιστα καί ὁ ἴδιος. Ἦρθαν τά πάνω κάτω! Εἴμεθα εἰς τήν ἐποχήν διά τήν ὁποίαν ὡμίλησεν ὁ Προφήτης Ἠσαΐας πρό 2800 περίπου ἐτῶν: «Οὐαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ πικρόν. Οὐαί οἱ συνετοί ἐν ἑαυτοῖς καί ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες ... οἱ δικαιοῦντες τόν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων καί τό δίκαιον τοῦ δικαίου αἴροντες» (Ἠσ. 5:20-23).