Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΕΙΟΜΕΝΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ -- Αθωνικά άνθη

Πανταχόθεν αι ειδήσεις, επίσημοι και δημοσιογραφικαί, συγκλίνουν εις μίαν διαπίστωσιν ότι σοβαρά κρίσις σοβεί εντός του παπικού παραπετάσματος. Το μέτρον της κρίσεως αυτής έδωσεν, αφ΄ ενός η Σύνοδος των Επισκόπων του παρελθόντος Οκτωβρίου και αφ΄ ετέρου τα εν ανησύχω σπουδή λαμβανόμενα «αμυντικά» μέτρα υπό της Κουρίας του Βατικανού. Ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται από μηνών με τας εκδήλους επιθέσεις των παπικών αξιωματούχων και θεολόγων, αποκορύφωμα των οποίων υπήρξεν η αξιοθρήνητος δήλωσις του πάπα, «με ασυνήθως δριμείας εκφράσεις, ότι η εξουσία του προέρχεται εκ Θεού και δια τον λόγον αυτόν δεν είναι δυνατόν να διαμφισβητηθή, έστω κατ΄ ελάχιστον»! Εν τούτοις η κρίσις υπάρχει, ως απαίτησις μιας θεολογικής αναθεωρήσεως και προ παντός, ως αξίωσις επανόδου εις το Συνοδικόν σύστημα διοικήσεως. Εν άλλοις λόγοις, βάλλεται καιρίως ο παπικός θεσμός, σαθρά θεμέλια του οποίου αποτελούν το Πρωτείον και το αλάθητον.

ΠΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΕΧΕΙ χαθεῖ πιά ἡ εὐαισθησία ἀπέναντι στήν κυριαρχοῦσα ἁμαρτία. Οἱ ἄνθρωποι δέν ἐνοχλοῦνται, δέν ἀγανακτοῦν και δέν πικραίνονται ἀπό τό γεγονός ὅτι δίπλα τους συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Τά ἔχουν συνηθίσει καί τά ἀποδέχονται. Ἔχουν χαλαρή συνείδηση. Ὅλα πιά ἐπιτρέπονται καί εὔχονται να ἔχουν ὑγεία γιά νά τά ἀπολαμβάνουν! Τί κατάπτωση! Γιά τούς πολλούς τό ψέμα, ἡ ἀδικία, ἡ κλοπή, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ πλεονεξία καί ἡ δολιότητα δέν εἶναι κάτι σπουδαῖο καί ἀπαγορευμένο.Ἔτσι κάνουν ὅλοι, ὑποστηρίζουν ἀφελῶς. Γι᾽ αὐτό και φτάσαμε στό χεῖλος τῆς ἀβύσσου. Δέν τολμᾶς πιά νά πεῖς κάτι διαφορετικό, χριστιανικό. Νά μιλήσεις γιά τήν ἀλήθεια, τή δικαιοσύνη, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἁγνότητα, τήν παρθενία, τήν ἐγκράτεια, τήν ὀλιγάρκεια καί τήν εἰλικρίνεια. Τό θράσος περισσεύει. Ἡ ἀναισχυντία εἶναι κοινό γνώρισμα. Ἐπαινοῦν οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι αὐτόν πού ζεῖ καί δραστηριοποιεῖται χωρίς νά ἔχει ὁδηγό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνηθικότητα ἔγινε καθεστώς. Οἱ σχέσεις τῶν νέων εἶναι κοινά ἀποδεκτές. Οἱ συζυγικές σχέσεις συνυπάρχουν μέ τίς ἐξωσυζυγικές. Δύο ἄντρες ἡ γυναίκα καί δύο γυναῖκες ὁ ἄντρας.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Τη ΙΒ΄ (12η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ.                                                                                                        

Αυτόνομος ο Άγιος Ιερομάρτυς ήτο Επίσκοπος κατά την Ιταλίαν, ήθλησε δε εν Βιθυνία κατά τας ημέρας του ασεβεστάτου βασιλέως Διοκλητιανού, ότε ούτος εκίνησε τον κατά των Χριστιανών διωγμόν εν έτρει 298 μ. Χ. Ας είπωμεν όμως απ’ αρχής το Μαρτύριον αυτού, διότι όσον είναι άτοπον να ομιλή τις τα μη πρέποντα, τοσούτον είναι, νομίζω, και όταν σιωπά τα καλά και ωφέλιμα· επειδή όσον ο μη τα καλά διηγούμενος τας των ακροατών ψυχάς έβλαψε, τοσούτον και ο τας αγαθάς πράξεις σιωπών, της εξ αυτών ωφελείας τους φιλευσεβείς απεστέρησεν. Ούτω λοιπόν και ημείς δεν θέλομεν να κατακρύψωμεν με την σιωπήν τον μέχρις ημών φθάσαντα κρυπτόμενον ως ανέκδοτον τον ψυχωφελέστατον Βίον του Αγίου τούτου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, αλλά προς υμάς τους φιλομάρτυρας ακροατάς επιθυμούμεν να παραδώσωμεν.

Περί πειρασμών -- του Αββά Δωροθέου

Γνωρίζουμε γιά τόν Θεό ὅτι καί ἀγαπάει καί οἰκτείρει τό πλάσμα Του καί ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ πηγή τῆς σοφίας καί γνωρίζει πῶς νά οἰκονομήσει τή ζωή μας, καί ὅτι δέν εἶναι γι’ Αὐτόν τίποτε ἀδύνατον, ἀλλά τά πάντα ὑποτάσσονται στό θέλημά Του. Πρέπει ἀκόμα νά ξέρουμε ὅτι, ὅσα κάνει, τά κάνει, γιά τό συμφέρον μας καί νά τά δεχόμαστε μέ εὐχαριστία, ὅπως εἴπαμε πρίν, σάν ἀπό εὐεργέτη καί ἀγαθό Δεσπότη καί ἄν ἀκόμα εἶναι θλιβερά. Γιατί ὅλα γίνονται μέ δίκαιη κρίση καί δέν παραβλέπει ὁ Θεός, πού εἶναι τόσο σπλαχνικός, οὔτε τήν παραμικρή θλίψη μας.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ -- του Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΛΗΞΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
                                                                                            Αίγιον 3 Σεπτεμβρίου 2018
               _____________________________________________________________________
Και πάλιν το θέμα: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
                                              
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ "ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ"!
________________________________________________________________________ 


Προς τους Σεβ. Μητροπολίτας:


1.     Σύρου κλπ. κ. Δωρόθεον,

2.     Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον,

3.     Νέας Σμύρνης κ. Συμεών,

4.     Κερκύρας κλπ. κ. Νεκτάριον,

5.     Γλυφάδας κλπ. κ. Παύλον,

6.     Θήρας κλπ. κ. Επιφάνιον,

7.     Δράμας κ. Παύλον,

8.     Σισανίου κλπ. κ. Παύλον,
9.     Κιλκισίου  κλπ. κ. Εμμανουήλ,
10.  Λαγκαδά  κλπ. κ. Ιωάννην,
11.  Χίου κλπ. κ. Μάρκον         και
12.  Πρεβέζης κλπ. κ. Χρυσόστομον
 Μέλη της ληξάσης 161ης Συνοδικής περιόδου
Εις τας έδρας των            ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

Τη ΙΑ΄ (11η) του μηνός Σεπτεμβρίου, της Αγίας Μάρτυρος ΙΑΣ.

Ία η Αγία Μάρτυς, γραία ούσα κατά την ηλικίαν, ηχμαλωτίσθη από τους Πέρσας ομού με εννέα χιλιάδας Χριστιανούς, οι οποίοι ετιμωρήθησαν διαφοροτρόπως, μαζί δε με αυτούς παρεστάθη και η Αγία έμπροσθεν των αρχιμάγων του βασιλέως της Περσίας και ετιμωρήθη με διάφορα βάσανα· ύστερον δε απεκεφαλίσθη. Άδεται δε φήμη, ότι μετά την αποτομήν της ιεράς της κεφαλής η γη εκείνη, η οποία εδέχθη το αίμα της, εφούσκωσε και υψώθη εις όγκον πολύν· οι δε δήμιοι, οι ταύτην βασανίσαντες, παρελύθησαν και ο ήλιος εσκότισε το φως του, ο δε περιέχων αήρ εγέμισεν από ευωδίαν γλυκυτάτην και άρρητον· διότι ούτω δοξάζει ο Θεός τους Αυτόν δοξάζοντας.

Ο παραλογισμός των Οικουμενιστών -- του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οι οικουμενιστές συχνά τονίζουν και­ διευκρινίζουν ότι η  επικοινωνία τους με  τους αιρετικούς παπικούς και­ προτεστάντες, αλλά και­ με τους αλλόθρησκους, δεν είναι κάτι το φοβερό παρά μόνο «αθώες» κα­ι εθιμοτυπικές σχέσεις, στ­ις οποίες προβάλλεται η Ορθοδοξία και­ εξομαλύνονται οι διαφορές και­ γρήγορα όλοι θα γίνουν μία Εκκλησία! Η τακτική αυτή, συνοδευόμενη και­ από την ψευδαίσθηση της επιτυχίας, τηρείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδώ και­ έναν αιώνα, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απλώς ικανοποιείται το πάθος της φιλοδοξίας των μεγαλοσχήμων οικουμενιστών, πως τάχα συμβάλλουν στην ειρήνη του κόσμου κα­ι στη λύση των μεγάλων κοινωνικών και­ πολιτικών προβλημάτων της οικουμένης. Εκείνο που αποκαρδιώνει τους ορθοδόξους είναι η πνευματική αναισθησία των οικουμενιστών απέναντι στην Εκκλησία και­ η απουσία ομολογιακού πνεύματος. Δεν έχουν δηλαδή καμιά σχέση και­ ομοιότητα με την παράδοση των αγίων πατέρων.

Ἅγιος Γρηγόριος ο Παλαμᾶς:

«Ποιὰ εἶναι λοιπὸν τώρα ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀφορᾶ σ᾽ ἐμᾶς; Εἶναι ἡ μετάνοια. Καὶ ἀνακεφαλαίωσις τῆς μετανοίας εἶναι νὰ μὴ ξαναγγίξουμε στὸ ἑξῆς τὰ ἀπαγορευμένα… Γιατὶ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν —ὤ ἀνέκφραστη μεγάλη δωρεά!— εἶναι μέσα μας (Λουκ. ΙΖ/ 21). Σὲ Αὐτὸν ὀφείλουμε νὰ προσκολλώμεθα πάντοτε μὲ τὰ ἔργα τῆς μετανοίας, ἀγαπώντας μὲ ὅλη τὴν δύναμή μας Αὐτόν, ποὺ τόσον μᾶς ἀγάπησε».

Τη ΙΑ΄ (11η) του μηνός Σεπτεμβρίου, οι Άγιοι Μάρτυρες ΔΙΟΔΩΡΟΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ και ΔΙΔΥΜΟΣ μαστιγούμενοι τελειούνται.

Διόδωρος ο Άγιος Μάρτυς και οι συν αυτώ αθλήσαντες Άγιοι ήσαν από την Λαοδίκειαν της Συρίας· συλληφθέντες δε από τον επιτόπιον άρχοντα και παρρησία ομολογήσαντες ότι είναι Χριστιανοί, εδάρησαν τόσον ασπλάγχνως, ώστε από τον πολύν δαρμόν παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού και έλαβον παρ’ αυτού τους στεφάνους του μαρτυρίου.

Εκκλησία: Πόλεμος για το «Ουκρανικό»

Γράφει ο  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Ευθέως πλέον το Πατριαρχείο Μόσχας αμφισβητεί την οικουμενικότητα και πρωτοκαθεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ύστερα από την απόφασή του για απονομή αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Ορθόδοξο Εκκλησία της Ουκρανίας. «Πάτησε πλέον ανοιχτά στο μονοπάτι του πολέμου», τόνισε χαρακτηριστικά, επιτιθέμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων, ο οποίος θεωρείται ο «υπουργός Εξωτερικών» του Ρωσικού Πατριαρχείου.
Ο Ιλαρίων μίλησε για «ύπουλο και δόλιο σχέδιο» εις βάρος του ουκρανικού λαού, επαναλαμβάνοντας με τρόπο απόλυτο την απόφαση για διακοπή κοινωνίας στην περίπτωση που εκδοθεί ο τόμος του ουκρανικού αυτοκεφάλου, ενώ ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Βλαντιμίρ Λεγούδα, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν κάποια επίδραση. Πρόκειται για αντιπαράθεση σε επίπεδο ιστορικών και κανονικών ζητημάτων, με εύλογη πολιτική χροιά καθώς ο πολιτικός διχασμός μετά τον εμφύλιο στην Ουκρανία αποτυπώνεται και στην Εκκλησία.

Τη ΙΑ΄ (11η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ του μαγείρου.

Ευφρόσυνος ο Όσιος πατήρ ημών εγεννήθη από αγροίκους γονείς και επομένως ανατραφείς με ιδιωτικήν και απαίδευτον ανατροφήν, ύστερον εισήλθεν εις Μοναστήριον και ενδυθείς το άγιον Σχήμα έγινεν υπηρέτης των Μοναχών. Επειδή δε κατεγίνετο πάντοτε εις το ναγειρείον ως αγροίκος, κατεφρονείτο από όλους τους Μοναχούς και περιεπαίζετο· πλην υπέφερεν ο μακάριος όλας τας καταφρονήσεις με γενναιότητα καρδίας και σύνεσιν και ησυχίαν του λογισμού, χωρίς να ταράττεται δι’ όλου. Διότι, αν και ήτο ιδιώτης κατά τον λόγον, όμως δεν ήτο ιδιώτης κατά την γνώσιν, καθώς τούτο θα αποδείξη καθαρώτατα αυτό το οποίον θέλομεν τώρα αμέσως αναφέρει εν συνεχεία. Εις το Μοναστήριον εκείνο, όπου ευρίσκετο ο αοίδιμος ούτος Ευφρόσυνος, ήτο και εις Ιερεύς φίλος του Θεού, όστις παρεκάλει προθύμως να φανερώση εις αυτόν ο Θεός τα αγαθά, τα οποία μέλλουν να απολαύσουν οι αγαπώντες αυτόν.