Ι’ ΛΟΥΚΑ(ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΗΣ) ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Θεός καί Κύριος ἐνηνθρώπισε καί ἐμφανίστηκε καί παρέμεινε διά τῆς Ἐκκλησίας, στόν κόσμο, ὡς Θεάνθρωπος. Μέ ποιόν σκοπό; Νά θεώσει τόν ἄνθρωπο, νά τόν κάνει κατά χάριν Θεόν, κάνοντάς τον σύσσωμό Του στό σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία, δίδοντάς του ἅπαντα τόν ἑαυτό Του, διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων καί τῶν ἁγίων ἀρετῶν. Καλότυχος, ὅπου ἀκούει τόν λόγον καί τόν φυλάγει εἰς τήν καρδίαν του. Ὁ ἔχων τάς παραγγελίας Μου, καί ποιῶν αὐτάς· ἐκεῖνος ὅπου κρατᾶ τίς διδαχές Μου καί πιστεύει Ἐκεῖνον ὅπου μέ ἔστειλε, μακάριος.[1]