ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.


Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (Πατρολογία 99, ΙΙ76) μας λέγει:

« Το κοινωνείν μετά των αιρετικών δεν είναι αρετή, αλλά βαρειά αμαρτία, ίση προς μοιχείαν. Γι᾽ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει εκείνος, που επικοινωνεί με την αίρεσιν, ούτε τότε γίνεται φίλος του Θεού, αλλά εχθρός του. Γι᾽ αυτό πρέπει να επιμένουμε σε ακοινωνησία προς τους αιρετικούς μέχρι θανάτου, καν εξορία πρόκειται, καν ξίφος στιλβούται, καν πυρ ανάπτεται».
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας,
λέγει καθαρά για τους αιρετικούς: «Μη λαμβάνεται αυτόν εις
οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε» (Β/ Ἰω. 10).

Ούτε καλημέρα να μη τους λέμε.

Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΑΓΙΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ


ΕΙΣ ΤΗΝ Κρήτην ἐπραγματοποιήθη ὁ «τρίτος γῦρος» τοῦ θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί παπικῶν διά τό πρωτεῖον τοῦ Πάπα καί τήν Συνοδικότητα.  Ὁ Καρδινάλιος Κούρτ Κόχ, ὑπεύθυνος διά τήν ἑνότητα τῶν «ἐκκλησιῶν»,
προωθεῖ ὅλα τά σχέδια τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου καί διακηρύσσει ταυτοχρόνως ὅτι βαδίζομεν πρόςἝνωσιν Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν μέ ποικιλία δογμάτων καί
διατηροῦσα ἑκάστη πλευρά τήν παράδοσίν της.
Ἀλλʼ αὐτό τό τελευταῖον, ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ ἀπάντησιν καί λύσιν εἰς τό πρόβλημα τῆς ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Παπικῶν, ἀλλʼ εἶναι παγίς ἐκρηκτική μεγάλης ἰσχύος! Λύσις τοιαύτη – «διατηροῦσα ἑκάστη πλευρά τήν
παράδοσίν της» - σημαίνει Ἕνωσις τῆς Ὀρθοδοξίας μέ μίαν αἵρεσιν! Τραγέλαφος! Πρωτάκουστος εἰς τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν. Πραγματική προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ πλέον ἐπαίσχυντος ἐκκλησιολογική, ἐκκλησιαστική καί δογματική πρᾶξις. Τρισχειροτέρα καί τῆς Συνόδου Φλωρεντίας!
Ἀναμένομεν καί ἴδωμεν!