Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - Αθωνικά άνθη

«Καλόν το άλας· εάν δε και το άλας μωρανθή, εν τίνι αρτυθήσεται;…» Ο Κύριος.

Αναμφιβόλως διερχόμεθα μίαν από τας κρισιμωτέρας, ίσως, περιόδους της θρησκευτικής Εκκλησιαστικής και Εθνικής ζωής της Ελληνικής ημών Πατρίδος. Σπανίως η Εκκλησία της Ελλάδος εκλήθη ν’ αντιμετωπίση τοιαύτα και τοσαύτα προβλήματα, οία ανέκυψαν επί των ημερών μας, και γεννηθήσονται εν τη προοπτική του χρόνου, κατά τας αποκαλυπτικάς, ας διερχόμεθα, φάσεις της παγκοσμίου και ειδικώς της Ελληνικής Ιστορίας. Εις ανάγκας, ου τας τυχούσας, περιεπλάκημεν ως Έθνος και Εκκλησία. Έσωθεν ταραχαί, έριδες, αιρέσεις, μάχαι. Έξωθεν κίνδυνοι, απειλαί, ταπεινώσεις. Πανταχόθεν ακαταστασίαι και «συνοχή εθνών εν απορία», εκ του φόβου των επερχομένων δεινών.

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας 10ον


«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις»; Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τό σάλπισμα τοῦτο, τῆς προσωπικῆς ἔγερσης τῆς ψυχῆς ἀπό τόν ὕπνο, τό ἀπευθύνει στόν ὑπέροχο “Μέγα Κανόνα” ὁ Ἀνδρέας Κρήτης. Καί γιατί; Διότι γνωρίζει ἄριστα τήν ψυχολογία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος συχνά περιέρχεται σέ ραθυμία καί ἀκηδία καί νυσταγμό τῆς ψυχῆς, καταστάσεις, δηλαδή, ἐπικίνδυνες γιά τήν πνευματική ζωή. Μέ τή ραθυμία, δηλαδή, τή νωθρότητα, χάνει τήν κινητικότητα καί τόν ἐνθουσιασμό. Μέ τήν ἀκηδία, δηλαδή, τήν ἀμέλεια καί τήν ὀλιγωρία, χάνει τήν ἐνεργητικότητά του, καί μέ τό νυσταγμό - τή νύστα, ὅπως λέμε στήν καθομιλούμενη, κοιμᾶται πνευματικά. Ὑποβαθμίζεται ὁ χριστιανικός του ζῆλος. Γιαυτό καί ὁ διάσημος ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος μᾶς ξυπνάει μέ τήν κραυγή τῆς ἀφύπνισης: “Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις”;

Απολυτίκιον Αγίου ΧαραλάμπουςἈπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε
Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Τη Ι΄ (10η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Χαράλαμπος ο Άγιος Ιερομάρτυς, ο χαριέστατος και λαμπρότατος του Κυρίου θύτης και Αθλητής, απάσης της Ελλάδος το καύχημα και των πιστών το αγαλλίασμα, ήτο από την Μαγνησίαν και ιεράτευεν εις αυτήν επί πολλούς χρόνους, μέχρι των ημερών του ασεβεστάτου βασιλέως Σεβήρου του κατά τα έτη σκβ΄ -- σλη΄ (222-238) βασιλεύσαντος και Λουκιανού του ηγεμόνος, ότε συλληφθείς υπ’ αυτών υπέστη τον δια του Μαρτυρίου θάνατον δια την πίστιν και την αγάπην του Χριστού. Και πως, ακούσατε:

Τη Θ΄ (9η) Φεβρουαρίου, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Επισκόπου Σικελίας, ΦΙΛΑΓΡΙΟΥ Επισκόπου Κύπρου και ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Επισκόπου Ταυρομενίας.

Μάρκελλος, Φιλάγριος και Παγκράτιος οι Επίσκοποι εχρημάτισαν μαθηταί του Αγίου και κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Ήτο δε ο Άγιος Μάρκελλος κατά σάρκα πατήρ του Αγίου Παγκρατίου, από της εποχής δε ακόμη κατά την οποίαν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευρίσκετο σωματικώς επί της γης και εθαυματούργει, ακούσας δι’ Αυτόν και δια τας θαυματουργίας του, έλαβε τον υιόν του Παγκράτιον και επήγε μετ’ αυτού από την πατρίδα των Αντιόχειαν εις την Ιερουσαλήμ δια να ίδωσι τον Κύριον, έκτοτε δε ο Παγκράτιος έγινε γνώριμος εις τον Απόστολον Πέτρον.

Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καί αἱ καινοτομίαι τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε καί τοῦ Πουσάν

Ὁ ἅγιος Κυπριανός, τονίζει ἤδη τόν 3ον αἰῶνα, τήν ἑνότητα περί τόν Ἐπίσκοπον, περί τήν εὐχαριστίαν καί ἐν τῇ ὀρθοδοξίᾳ· γράφει ὁ ἅγιος Πατήρ: «Ὁ Θεός ἐστιν εἷς, καί ὁ Χριστός εἷς, καί μία ἡ Ἐκκλησία Aὐτοῦ, καί ἡ πίστις μία, καί ἡ ποίμνη μία ἡνωμένη διά τῆς κόλλας τῆς ὁμοφωνίας εἰς τήν στερεάν ἑνότητα τοῦ Σώματος». Ἀλλ’ ἡ  Ὀρθοδοξία διά τόν ἅγιον Κυπριανόν δέν ἀποτελεῖ Πίστιν ἀποφασιζομένην ἑκάστοτε κοινῇ συναινέσει ὑπό τῶν  Ἐπισκόπων, ἀλλά τήν ἀπ΄ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ὑπό τῶν Ἀποστόλων  τοιαύτην. Χάριν αὐτῆς ὁ ἅγιος Κυπριανός, δέν ἐσεβάσθη τήν δικαιοδοσίαν ἤ τήν ἄποψιν τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνου, ἀλλά συνίστα τήν ἀνυπακοήν πρός αὐτόν, διότι ὁ Στέφανος ἐνήργει κατά παράβασιν τῆς ἀποστολικῆς Πίστεως (Epistola LXXIV, Ad Pompeium contra Epistolam Stephani) ! 

Ἡ Ἀριστερά «προσκύνησε» Ἁγία Σοφία καί Βυζάντιο!

Πλουσία σέ ἐντυπώσεις, πτωχή σέ ἀποτελέσματα ἡ ἐπίσκεψις Τσίπρα στήν Τουρκία


ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ 2018 ὁ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ἔδωσε στήν δημοσιότητα τίς προτάσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς γιά τά νέα σχολικά βιβλία τῆς Ἱστορίας. Τήν ἑπομένη ξέσπασε πολιτική θύελλα. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου γιά τόν περιορισμό τῆς διδασκαλίας συγκεκριμένων ἱστορικῶν περιόδων –μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό Βυζάντιο– ἦταν μεγάλες.
Στό βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Α΄ Λυκείου πού ἐδιδάσκετο ἕως καί ἡ περίοδος τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ προετάθη νά ἀλλάξει ἡ ὕλη καί νά διδάσκεται ἡ ἱστορία ἀπό τό 1880 ἕως σήμερα. Στό βιβλίο τῆς Ε΄ Δημοτικοῦ ὅπου διδάσκεται ἡ μετάβασις ἀπό τήν Ρωμαϊκή στήν Βυζαντινή αὐτοκρατορία, ἡ ἱστορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους καί ἡ Ἅλωσις, προετάθη μία νέα θεματική μέ γενικό τίτλο «ἀπό τήν Προϊστορία ἕως τήν Ὀθωμανική κατάκτηση»!

π. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγ. Θεόδωρος Στουδίτης ως αγωνιστής της Ορθοδοξίας


Τη Θ΄ (9η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΡΩΜΑΝΟΥ του Κίλικος, του Θαυματουργού.

Ρωμανός ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο από την πόλιν της Κιλικίας Ρωσόν ονομαζομένην. Ηγωνίσθη δε τους υπέρ της αρετής αγώνας και άθλους εις την Αντιόχειαν, έξω από τα τείχη της οποίας κτίσας μικρόν κελλίον, παρά την υπώρειαν του εκείσε βουνού, ηγωνίζετο εντός αυτού ασκητικώς ο αοίδιμος, χωρίς να ανάπτη πυρ και χωρίς να έχη φως λύχνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

Για ποιο λόγον ένας δήμαρχος που δεν κάνει τη δουλειά του πρέπει να παραμένει για πέντε χρόνια;

Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και οι υποψήφιοι δήμαρχοι έχουν ξεκινήσει την προεκλογική τους εκστρατεία. Στην Αθήνα έχουν ήδη αρχίσει να γυρίζουν γειτονιές που ούτε καν γνώριζαν και που δεν θα περπατούσαν ποτέ, αν δεν ήταν υποψήφιοι. Ανθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα προβλήματα και υπηρετούν τις ιδεοληψίες τους μιλούν για «πολυπολιτισμικό πλούτο», αντί να μιλήσουν για «τριτοκοσμικές γειτονιές». Τα γκέτο εκπέμπουν εξωτισμό στους υποψήφιους δημάρχους-κατοίκους πλούσιων προαστίων και όχι μιζέρια. Τόση επαφή με την πραγματικότητα έχουν.

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Λέσβου «Ελεύθεροι Πολίτες» «Ἠσφαλίσαντο τὸν… Σταυρόν μετὰ τῆς κουστωδίας»!

Η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Λέσβου «Ελεύθεροι Πολίτες», διαπιστώνει καθημερινά ότι η Συριζαίικη παρεούλα, που λυμαίνεται την εξουσία της χώρας μας, έχει αναγάγει σε ύψιστο στόχο της, την ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνιση κάθε Ελληνικού και Χριστιανικού στοιχείου του ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας. Η πρόσφατη είδηση που αλιεύσαμε στο διαδίκτυο και αφορά στην ύπαρξη άτυπης, αλλά εντούτοις ισχυρής απαγόρευσης ανέγερσης του Σταυρικού χριστιανικού συμβόλου σε εμφανή σημείο της πόλης της Μυτιλήνης, έρχεται να επιβεβαιώσει την παραπάνω διαπίστωση.

Ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Υμηττού Αθήνα, υποδέχεται την τίμια χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα από την Κέρκυρα.

ΠΕΜΠΤΗ 14η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
- Ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου -
Ὥρα 5:30 μ.μ. Ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Τιμίας Χειρός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας. Ἀπόδοσις τιμῶν καί Δέησις.
Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετά Θείου κηρύγματος συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων, Καισαριανής κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ καί Κερκύρας κ.κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.
Ὥρα 8:15 μ.μ. Ἀπόδειπνον μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.