Tου Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνού, καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

…Λέγοντας «Ουνία», εννοούμε ένα θρησκευτικοπολιτικό σχήμα, που επινοήθηκε από τον Παπισμό για τον εκδυτικισμό της μη λατινικής Ανατολής, την πνευματικοπολική δηλαδή υποταγή της στην εξουσία του Πάπα.

Η επεκτατική αυτή κίνηση του Παπικού Θρόνου, ονομαζόμενη ΟΥΝΙΑ ή ΟΥΝΙΤΙΣΜΟΣ στη γλώσσα μας, οφείλει το όνομά της στη λατινική λέξη
UNIO (ένωση), αλλά μόλις το 1596 έλαβε στην Πολωνία επίσημα το όνομα UNIA (σλαβ. UNIJA). Το όνομα χρησιμοποιήθηκε τότε, για να χαρακτηρισθεί όχι μόνο η ενωτική κίνηση με τον Πάπα, αλλά και το συγκεκριμένο σώμα (κοινότητα) των Ορθοδόξων, οι οποίοι συνοδικά απεφάσισαν όχι την ολοτελή προσχώρησή τους στον Παπισμό, αλλά μόνο την αναγνώριση του Πάπα ως πνευματικής κορυφής τους, διατηρώντας τα λατρευτικά και λοιπά έθιμά τους και δίνοντας, έτσι εξωτερικά την εντύπωση της συνέχειας και παραμονής στο εθνικό πλαίσιό τους.

π.Θεόδωρος Ζήσης - Άγ. Ιω. ο Πρόδρομος. Δέκα μοναδικά γνωρίσματα

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Συνέσει ταθέντες Ουρανοί ευφράνθητε, αγάλλου δε η γη· υπερθέων γαρ εκ κόλπων, ο τεχνίτης φοιτήσας, Χριστός υπό Μητρός Παρθένου, Θεώ Πατρί προσάγεται, νήπιος ο προ πάντων· ενδόξως γαρ δεδόξασται.

Ερμηνεία.


Και τούτο το Τροπάριον ερανίσθη ο Μελωδός, τόσον από τον μεγαλοφωνότατον Ησαϊαν, όσον από τον Προφητάνακτα Δαβίδ· ο μεν γαρ Ησαϊας λέγει: «Ευφραίνεσθε Ουρανοί, και αγαλλιάσθη η γη· ρηξάτωσαν τα όρη ευφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός τον λαόν αυτού» (Ησ. μθ: 13). Ο δε Δαβίδ: «Εξομολογείσθε τω Κυρίω τω ποιήσαντι τους Ουρανούς εν συνέσει» (Ψαλμ. ρλε: 5). Παρακινών λοιπόν ο Μελωδός τους Ουρανούς και την γην να χαίρουν, ούτω φησίν: εσείς οι Ουρανοί, οίτινες ετανύθητε με κυκλικόν και σφαιροειδές σχήμα από την σύνεσιν και σοφίαν του Θεού την δημιουργικήν του Παντός, ευφράνθητε· διότι ο Δημιουργός των πάντων έκλινεν εσάς: ήτοι σας αφήκεν επί μικρόν δια φιλανθρωπίαν άρρητον· αγάλλου δε και συ η γη· διότι ο Δημιουργός σου μετά το κλίναι τους Ουρανούς κατέβη εις εσέ. Ο δε ανώνυμος, Ουρανούς μεν ενόησε τους εν Ουρανοίς Αγγέλους, γην δε τους εν τη γη ανθρώπους, από των περιεχόντων τα περιεχόμενα σημαίνων κατά συνεκδοχήν, ως είπομεν και αλλαχού εις τας προηγουμένας ερμηνείας. Διατί δε προτρέπει να χαίρουν ταύτα; Επειδή, λέγει, ο τεχνίτης και Δημιουργός αυτών, φοιτήσας ανεκφοιτήτως από τους υπερθέους κόλπους του αϊδίου Πατρός εις την γην, προσφέρεται σήμερον από την Αειπάρθενον Μητέρα Του εις τον Θεόν και Πατέρα. Ω του θαύματος! ο προ πάντων των όντων και των αιώνων υπάρχων Θεός Λόγος, αυτός οράται και προσάγεται νήπιος και τεσσαρακονθήμερον βρέφος κατά την ανθρωπότητα. Ουρανούς δε είπεν ο Μελωδός πληθυντικώς και ουχί ενικώς, ίνα φανερώση, κατά τον ανώνυμον, τους τρεις Ουρανούς, τον πρώτον Ουρανόν, ον εποίησεν ο Θεός τη πρώτη ημέρα: «Εν αρχή, φησίν, εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την γην» (Γέν. α: 1), τον δεύτερον Ουρανόν, το στερέωμα: «Εκάλεσε, φησίν, ο Θεός το στερέωμα Ουρανόν» (Γέν. α: 8), και τον τρίτον, τον αέρα, κατά το «Τα πετεινά του Ουρανού» (Ψαλμ. η: 9). Το δε όνομα «τεχνίτης» ερανίσθη ο Μελωδός από την σοφίαν του Σολομώντος λέγουσαν: «Μάταιοι μεν γαρ πάντες άνθρωποι φύσει, οις παρήν Θεού αγνωσία, και εκ των ορομένων αγαθών ουκ ίσχυσαν ειδέναι τα όντα, ούτε τοις έργοις προσχόντες επέγνωσαν τον τεχνίτην» (Σοφ. ιγ: 1).

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Προσκύνησις αλύσεως αποστόλου Πέτρου, Πευσίπτου μάρτυρος.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ τελοῦμε τὴν προσκύνηση τῆς τιμίας ἁλυσίδας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, μὲ τὴν ὁποία τὸν ἔδεσε καὶ τὸν ἔριξε στὴν φυλακὴ ὁ τετράρχης Ἡρώδης, σύμφωνα μὲ τὴν ἐξιστόρηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.
Ὁ Ἡρώδης ἔβαλε τοὺς Ἰουδαίους καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀπόστολο Πέτρο κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῶν ἀζύμων. Καὶ ὅταν τὸν ἔπιασε, τὸν ἔβαλε στὴν φυλακή. Τὴ νύκτα, πρὶν τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἡρώδης ἔμελλε νὰ τὸν παρουσιάσει στὸν λαό, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος κοιμόταν μεταξὺ δύο στρατιωτῶν καὶ φρουροὶ φύλαγαν μπροστὰ στὸ κελί του. Ξαφνικὰ ἦλθε Ἄγγελος Κυρίου καὶ ἔλαμψε φῶς στὸ κελί. Ἀφοῦ κτύπησε τὴν πλευρὰ τοῦ Πέτρου, τὸν ξύπνησε καὶ τοῦ εἶπε: «Σήκω γρήγορα». Καὶ ἔπεσαν οἱ ἁλυσίδες ἀπὸ τὰ χέρια του.
Κάποιοι Χριστιανοὶ εὐσεβεῖς διαφύλαξαν αὐτὴ τὴν ἁλυσίδα διαδοχικὰ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, μέχρι ποὺ τὴν μετέφεραν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν ἐναπέθεσαν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴ μεγάλη Ἐκκλησία, ὅπου ἐτελεῖτο καὶ ἡ Σύναξη τοῦ Ἀποστόλου.

ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΗΘΗΣ. Μιλώντας για την προσευχή, ο νηπτικός Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γράφει στο «Προοίμιον περί προσευχής»:

«Όποιος θέλει να λάβη το πρώτον του αίτημα, το οποίον είναι η συγχώρησις των αμαρτημάτων του, πρέπει και αυτὸς προσευχόμενος να συγχωρή τα αμαρτήματα όπου έκαμαν εις αυτὸν οι άλλοι, καθώς είπεν ο Κύριος: “ Όταν στήκητε προσευχόμενοι, αφίετε ει τι έχητε κατά τινος, ίνα και ο Πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς, αφή υμίν τα παραπτώματα υμών” (Μαρκ. ΙΑ´ 25)». 

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! Toυ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτ. Καθηγητού του Α.Π.Θ.

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.


Η θεία πρόσκληση.
Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Ο Μέγας Αγιασμός των Θεοφανείων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός : Πως απήντησε το Βατικανό, στο οποίο στηρίξαμε οι Χριστιανοί της Ανατολής την ελπίδα μας;

α) Όταν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο φάνηκε προς στιγμήν, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έμελλε να καταλάβει το ναό της Αγίας Σοφίας, το Βατικανό έσπευσε να δηλώσει, ότι προτιμούσε «να βλέπη την ημισέληνον επί της Αγίας Σοφίας παρά τον Ελληνικόν Σταυρόν» (sic)! και β) Μετά την καταστροφή της Σμύρνης και το ξερρίζωμά μας από την Ελληνικώτατη Μικρασία, ο Καρδινάλιος GASMARRI εκ μέρους του Βατικανού και ο τούρκος σφαγέας μας Μουσταφά Κεμάλ αντήλλασαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα (24, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 1922), για την καταστροφή μας (Βλ. Αρχιεπ. Αθηνών Χρυσοστόμου (Παπαδοπούλου) Φύσις και χαρακτήρ της Ουνίας – Οι Ουνίται εν Ελλάδι, Αθήνησι 1928, σελ. 32).   «Ο.Τ.»1478

Κάποιοι Πατέρες ερώτησαν τον Αββά Ποιμένα:

«Αν δούμε κάποιον αδελφό να αμαρτάνη, δίνεις ευλογἰαν να τον επιπλήξουμε;» Και ο Γέροντας τους είπε: «Εγώ αν χρειασθή να περάσω από εκεί, που αμαρτάνει ο αδελφός και τον δω να αμαρτάνη, θα τον προσπεράσω και δεν θα τον ελέγξω». 

Συνέντευξη του πατρός ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΥΠΑ επί του φλέγοντος θέματος της αποτειχίσεως έναντι των Οικουμενιστών Επισκόπων

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=10410


«Ασκητική και Σχιζοφρένεια» -- Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη.

..κάνε ότι σου καπνίσει...


Ο Ριχάρδος αγαπάει τον Ριχάρδο, εγώ αγαπώ εμένα. (Σαίξπηρ)

Με αφορμή την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. (Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους νοσούν κάθε χρόνο από κάποια ψυχική ασθένεια, αναφέρει η πράσινη βίβλος που εξέδωσε τις προάλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Είναι βέβαια γνωστό ότι η αυτονομία (κάνε ότι σου καπνίσει) των παιδιών και των «μεγάλων» παιδιών που στοχεύουν στην κατάργηση του νόμου και του κράτους, «πάσης αρχής και εξουσίας», έχει... φάκελλο στο αρχείο της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως.

Ήδη μόλις στα πρώτα βήματα της συνειδήσεως του ανθρώπου, όταν γοητευμένη από την ελκυστική εικόνα του καρπού του «απαγορευμένου» δένδρου του Παραδείσου, άφηνε τον όφι να της ψιθυρίζει ύμνους αυτονομίας (κάνε ότι σου καπνίσει) και αυτοκαταφάσεως, ξεπρόβαλαν οι σκιές της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού. Ο όφις, με τη δαιμονική του υποβολή, συνηγορούσε πειστικά για ένα συνοικέσιο της ανθρώπινης συνειδήσεως με τη σχιζοφρένεια. Από την άλλη μεριά το ίδιο το απαγορευμένο δένδρο έριχνε τη σκιά του στα πόδια ενός ασκητισμού που ήταν πρόθυμος να συνεργήσει στην αυθεντική πραγμάτωση του σκοπού της ανθρώπινης ζωής ( ο οποίος δεν είναι άλλος από την κοινωνία προσώπων).

Αλλά κέρδισε τελικά η δαιμονική υποβολή. Γιατί η αυτονομία (κάνε ότι σου καπνίσει ) είναι πιο πειστική στον... αντιδραστικό της ρόλο. Οι υποσχέσεις της ήταν και είναι φαινομενικά πιο λογικές. Αντί να είσαι κάτω από κάποια αρχή και εξουσία είναι, φυσικά, καλύτερα να είσαι συ η αρχή και η εξουσία. Αντί να είσαι υπό το κράτος είναι καλύτερα να είσαι εσύ το κράτος. Μάλιστα ακόμη καί σήμερα μια τέτοια θέση είναι «λογική». Μόνο που κάποιο πρόβλημα δημι­ουργείται, όταν συναντούμε τη «θέση» αυτή συγχρόνως και σε κάποια θέση του... ψυχιατρείου. «
Letat c'est moi», θα μας πεί ένας σχιζοφρενής, καθώς, βυθισμένος στον ψυχωτικό του κόσμο, θα πιστεύει ότι είναι ο Μ. Ναπολέων ή κάποιος από τους Λουδοβίκους!

Ετσι η αυτονομία (κάνε ότι σου καπνίσει ) στη μορφή που παρουσιάζεται σε διάφορα σημερινά κινήματα δεν είναι καινούργιο φρούτο. Το έσπειρε και το μεγάλωσε η δαιμονική υποβολή που υποσχέθηκε αυτοδύναμη θεοποίηση του ανθρώπου. Οτι αργότερα θα πεί ο Νίτσε, «Δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε Θεός, θα ήμουν εγώ», είναι απόηχος του εσωτερικού συλλογισμού του αδαμικού ανθρώπου ο οποίος παγιδεύθηκε ατους βρόγ­χους της δαιμονικής υποβολής. Η ιστορία συνεχίζεται. Μόνο που την αγνοούν τα παιδιά και τα «μεγάλα» παιδιά! Γι' αυτό το λόγο αναζητώντας την αυτονομία (κάνε ότι σου καπνίσει) καταργούν τον εαυτό τους.