Ἀπίστευται ἀπειλαὶ ἀπὸ «Ἑλληνικὸν» Ἰσλαμικὸν κόμμα!

ΤΑ ΜΙΛΙΟΥΝΙΑ τῶν λαθρομεταναστῶν ἀλλοθρήσκων καὶ κυρίως τῶν μουσουλμάνων, τοὺς ὁποίους ὁ πρώην ὑπουργὸς παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου χαρακτήρισε, στὰ ἐγκαίνια τοῦ ἰσλαμικοῦ τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα, ὡς «τεράστιο πλοῦτο» γιὰ τὴ χώρα μας, ἀκόμα δὲν πάτησαν τὸ πόδι τους στὴν ποτισμένη μὲ ποταμοὺς αἱμάτων, ἀπὸ τὶς σφαγές τους, στὰ μαῦρα χρόνια τῆς δουλείας καὶ ὄχι ἁπλὰ ἀπαιτοῦν δικαιώματα, ἀλλὰ μᾶς κατηγοροῦν ὡς «χριστιανοφασίστες» καὶ μᾶς ἀπειλοῦν ὅτι «θὰ πληρώσουμε γιὰ τὰ ἐγκλήματά μας»!

Εγκώμιον εις την κοίμησιν της αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου -- TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ

Φωνή κεράτινης σάλπιγγας, που να αντηχή δυνατώτερα από ανθρώπινη φωνή και να συγκλονίζη τα πέρατα, απαιτεί ένας λόγος προς τιμήν της ιεράς αυτής ημέρας, αγαπητοί μου. γι’ αυτό και κινδυνεύει ν’ αποτύχη τώρα, καθώς ακούγεται προερχόμενος από το ασθενές φωνητικό μου όργανο. Η Κυρία όμως και Βασίλισσα του παντός, έτσι καθώς είναι αφιλόδοξη, θα δεχτή νομίζω κι αυτόν εδώ τον σύντομο και πενιχρό λόγο που της προσφέρουμε οι δούλοι της, όμοια με εκείνους τους διεξοδικούς και αστραφτερούς των σπουδαίων ομιλητών, με το να παρακινείται σε συμπάθεια από τις προσευχές αυτού που με προστάζει να ομιλήσω. επειδή ακριβώς και ένα μόνο πράγμα προσέχει η φιλάγαθη: την πρόθεσι.

Sunday Octoechos in Chinese language published in Hong Kong


In Hong Kong, China Orthodox Press Publishing Company issued the Sunday Octoechos in the Chinese language.

The publication of a major liturgical book was aimed at making liturgical texts available for the Chinese-speaking faithful. It can be used both for public worship and private prayer.
The edition includes eight volumes of the Octoechos, 36 pages in each volume, with parallel English and Chinese texts, liturgical commentaries and a short appendix of Chinese vocal chanting.
This edition based on the Chinese text translated by the Beijing Ecclesiastical Mission in the 19th century was substantially edited to comply with the present-day standards of the Chinese liturgical language, Patriarchia.ru reports, citing the website of the Church of Ss. Peter and Paul in Hong Kong.
Electronic version of the Sunday Octoechos in traditional hieroglyphs will be available for free download on China Orthodox Press’s website. The version with simplified hieroglyphs and paper version will also be available for purchase on this website.

Παρακλητικός Κανών Παναγίας Γλυκοφιλούσας (Άγιον Όρος)


Τη Η΄ (8η) του Αυγούστου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

του εκ Ζαγοράς μεν της Μαγνησίας καταγομένου, εν Κωνσταντινουπόλει δε μαρτυρήσαντος κατά το έτος αχπ΄ (1680).                                                         

Τριαντάφυλλος ο ένδοξος Νεομάρτυς του Χριστού ήτο από την Ζαγοράν της Μαγνησίας, κειμένην πλησίον της πόλεως Βόλου, γεννηθείς περί τα μέσα της ζοφεράς δουλείας της γλυκυτάτης μας πατρίδος, της Ελλάδος, υπό τους Τούρκους, ήτοι περί το έτος αφξγ΄(1663). Ούτος εργαζόμενος ως ναύτης εις τα πλοία όταν ήτο περίπου δεκαεπταετής, συνελήφθη δι’ άγνωστον εις ημάς αιτίαν υπό των Τούρκων, εβιάζετο δε υπ’ αυτών να αρνηθή την πάτριον αυτού αληθή πίστιν του Χριστού και να ασπασθή την μιαράν θρησκείαν των Αγαρηνών.

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ἀνάμεσα εἰς συντρίμματα καὶ ἐρείπια, λείψανα παλαιᾶς κατοικίας ἀνθρώπων ἐν μέσῳ ἀγριοσυκῶν, μορεῶν μὲ ἐρυθροὺς καρπούς, εἰς ἔρημον τόπον, ἀπόκρημνον ἀκτὴν πρὸς μίαν παραλίαν βορειοδυτικὴν τῆς νήσου, ὅπου τὴν νύκτα ἑπόμενον ἦτο νὰ βγαίνουν καὶ πολλὰ φαντάσματα, εἴδωλα ψυχῶν κουρασμένων, σκιαὶ ἐπιστρέφουσαι, καθὼς λέγουν, ἀπὸ τὸν ἀσφοδελὸν λειμῶνα, ἀφήνουσαι κενὰς οἰμωγὰς εἰς τὴν ἐρημίαν, θρηνοῦσαι τὸ πάλαι ποτὲ πρόσκαιρον σκήνωμά των εἰς τὸν ἐπάνω κόσμον ― ἐκεῖ ανάμεσα ἐσώζετο ἀκόμη ὁ ναΐσκος τῆς Παναγίας τῆς Πρέκλας. Δὲν ὑπῆρχε πλέον οἰκία ὀρθή, δὲν ὑπῆρχε στέγη καὶ ἄσυλον, εἰς ὅλον τὸ ὀροπέδιον ἐκεῖνο, παρὰ τὴν ἀπορρῶγα ἀκτήν.

Τό βιβλίον του "Τά Δύο Ἄκρα" ἀποτελεῖ μνημεῖον διαστροφῆς τῆς Ἀληθείας.


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἡ ἀνάρτησις αὐτή περιγράφει μέ ἀκρίβειαν τήν ἀρνητικήν συμβολήν στά ἐκκλησιαστικά τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, τοῦ μεγαλυτέρου κήρυκος τῆς αἱρέσεως τοῦ "ἀχρικαιρισμοῦ" καί τοῦ "δυνητισμοῦ" κατά τόν 20όν αἰῶνα. Μέ τά στρεψόδικα ἄρθρα καί βιβλία του κατά τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., κατώρθωσε νά βυθίσῃ εἰς λήθαργον τό Ἅγιον Ὄρος καί πολλούς ἄλλους πού δέν εἶχαν ἐπαρκῆ θεολογικήν παιδείαν. Τό βιβλίον του "Τά Δύο Ἄκρα" ἀποτελεῖ μνημεῖον διαστροφῆς τῆς Ἀληθείας. Ἡ αἵρεσις τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου συνίσταται εἰς τό νά ἀποτρέπῃ τόν πόλεμον τῆς Ἐκκλησίας κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ «πραγματικά πυρά», δηλαδή μέ τήν ἀποκήρυξιν τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων. Ἐπιτρέπει μόνον φραστικάς καί γραπτάς διαμαρτυρίας («Τά Δύο ’Άκρα», σ. 73-74), δηλαδή μόνον τόν «χαρτοπόλεμον», ὅπως εὐστόχως ἔχει χαρακτηρίσει τάς ἀντιδράσεις αὐτάς ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Ἰ. Κορναράκης. Ἔτσι, ὅμως, παθαίνουν σύγχυσιν ἀκόμη καί ἀληθινοί στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀφοπλίζονται καί ἀκινητοποιοῦνται, ἀποδυναμώνεται καί παραλύει ὁ ἀντιαιρετικός ἀγών τῆς Ἐκκλησίας, καί ἐπικρατεῖ ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἐνίκα τάς αἱρέσεις εἶναι ὅτι ἔχει ἐνσωματωμένον ἕνα, οὕτως εἰπεῖν, αὐτόματον διορθωτικόν μηχανισμόν, ὁ ὁποῖος συνίσταται εἰς τήν ἀποτελεσματικήν ἀντίδρασιν (καί ὄχι εἰς «χαρτοπόλεμον»!) τῶν ὑγιῶν μελῶν Της πρός τάς αἱρετικάς διδασκαλίας καί πράξεις τῶν «ψευδεπισκόπων» καί τῶν ψευδοδιδασκάλων. Αὐτόν ἀκριβῶς τόν μηχανισμόν ἠκύρωσεν ἡ αἱρετική διδασκαλία τοῦ π. Ἐπιφανίου. Κατά τά ἄλλα, ὁ π. Ἐπιφάνιος ὑπῆρξεν ἕνας ἐνάρετος κληρικός μέ θετικήν συμβολήν εἰς ἄλλα ἐκκλησιαστικά θέματα, ὅπως π.χ. εἶναι τό σπουδαῖον βιβλίον του κατά τῆς Μασσονίας. Γιά τό θετικόν αὐτό ἔργον του, εὐχόμεθα νά τόν ἀπαλλάξῃ ὁ Θεός ἀπό τό βαρύ ἁμάρτημά του νά συμμαχήσῃ οὐσιαστικῶς μέ τούς Οἰκουμενιστάς μέ τήν κήρυξιν τῆς αἱρέσεως τοῦ "ἀχρικαιρισμοῦ" καί ὄχι, βεβαίως, γιά τά "ἀντι-οικουμενιστικά" του ἄρθρα, τά ὁποῖα εἶναι ἄνευ ἀξίας, ἤ μᾶλλον συνέβαλον ἀρνητικῶς, ὅπως προανέφερα, ἐφόσον μέ αὐτά ἐπολέμησε τήν ἀποτείχισιν, ἀποκρύψας καί διαστρεβλώσας τήν Ἁγιοπατερικήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν ἐπί τοῦ θέματος.