Εἰς ἕνα κόσμον ἀπελπισμένον Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΛΠΙΔΑ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ πρωτοσέλιδος τίτλος τῆς Ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδας ἔλεγε: «Ἡ κοινωνία ἀναζητᾶ ἐλπίδα». Κι ὅπως πάντα, μέ μεγάλα τυπογραφικά στοιχεῖα. Ὁ ὑπότιτλος, καί αὐτός, ἐντυπωσιακός: «Ἀπογοητεύει ἡ πολιτική ἡγεσία...». Ἀλλά στό ἴδιο πρωτοσέλιδο καί ἡ χαραυγή τῆς ἐλπίδας: «Ἡ κοινωνία μας χρειάζεται σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, τήν ἐλπίδα». Σ’ ἕνα κόσμο ἀπελπισμένο καί ἀπογοητευμένο ἀπό τίς τραγικές οἰκονομικές συγκυρίες καί τ’ ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς, μιά μόνο ἡ ἄγκυρα σωτηρίας, γιά ν’ ἀποφευχθεῖ τό ναυάγιο: Ἡ ἐλπίδα ἡ γλυκοπόθητη ἐκείνη, καί χαρούμενη προσμονή, πώς ὅλα θά πᾶνε καλύτερα. Θά κοπάσουν οἱ τρικυμίες και τ’ ἀφρισμένα τά κύματα. Θα γίνει καί πάλι ξαστεριά. Τό χαμόγελο θά ξανανθίσει στα θλιμμένα τά χείλη. Ὁ στεναγμός θά γίνει ἀνάσα ζωῆς και ἀνακούφισης. Την ὑπέρβαση κάθε προβλήματος τῆς ζωῆς, τήν ἐπιτυγχάνει ἡ ἀνάταση τῆς ψυχῆς πρός τά ἄφθαρτα, καί αἰώνια τά «μη βλεπόμενα» καί «μή μετακινούμενα». Δέν ἤτανε δυνατό ν’ ἀφήσει ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο νά θαλασσοδέρνεται δίχως σανίδα σωτηρίας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ... ΤΙ; ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΩΡΑ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 

Ο Μέγας Ιεροεξεταστής -- Του Φώτη Κόντογλου

Οι τρεις πειρασμοί*

Α'

Πολλά, αμέτρητα, είναι όσα γραφήκανε για τον Παπισμό, αλλά λίγα είναι σαν αυτά που έγραψε για το αινιγματικό τούτο σύστημα ο πλέον βαθυστόχαστος κι' αποκαλυπτικός Ρώσος συγγραφέας Θεόδωρος Ντοστογέφσκη. Τούτο το μοναδικό κείμενο είναι ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο του «Τ' Αδέρφια Καραμάζωφ», κι' αυτό το κεφάλαιο έχει για επανώγραμμα «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής». Ο Ντοστογέφσκης, μ' όλο που είναι ένα φιλοσοφικό πνεύμα, ωστόσο στον «Μέγαν Ιεροεξεταστή» αισθάνεται και γράφει σαν Ορθόδοξος, που ξέρει καλά ποιος είναι ο αληθινός Χριστός κι' η διδασκαλία του.


 Στον «Μέγαν Ιεροεξεταστή» βάζει τον Χριστό αντιμέτωπο με τον ψεύτικο αντιπρόσωπό του στη γη, με τον Ιησουίτη Ιεροεξεταστή, το φοβερό τέρας που έκαιγε τους «αιρετικούς» στ' όνομα του Χριστού, ένα πράγμα απίστευτο κι' ακατανόητο. Είναι τρομερό να σκεφθή κανένας τί μπορεί να κά­νη ο διάβολος για να δυσφημήση τον Χριστό, αφού φτάνει στο σημείο να φαίνεται ο σατανάς πως είναι ο ίδιος ο Χριστός!

To Άγγιγμα του Φόβου

«Ο λοιμός έγινε αφορμή για μεγαλύτερη ανομία στην πόλη(..)

Κανένας δεν έχει διάθεση να επιμένει περισσότερο σε κάτι που το θεωρούσε καλό, αφού δεν ήταν βέβαιος, ότι δεν θα πέθαινε προτού να το πραγματοποιήσει»

-Θουκυδίδης, Ιστορία, ΙΙ, 53

 

Η επιδημία της κοινωνικής αποστασιοποιήσεως, ως οργανικό επακόλουθο της φρενίτιδας της πανδημίας ένεκεν της εργαλειοποίησης του «ιού» εκ της πολιτικής, δια της επί μακρόν, αδικαιολόγητης αλλά και αλυσιτελούς, αναστολής των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, δημιούργησε, εις το συλλογικό ψυχοσυναισθηματικό υπόστρωμα τον «φόβο του αγγίγματος».

Θα Νικήσουμε! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Με μύριους τρόπους επιβεβαιώνεται η ανάσταση του Χριστού. Όχι μόνο με τις ευαγγελικές διηγήσεις για το κενό μνήμα ούτε μόνο με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις του Αναστημένου, που μπαίνοντας στη φυσική διάσταση προκαλούσε· «ψηλαφήσατέ με και ίδετε…» (Λουκ. 24: 39). Μαρτυρείται επίσης προφητικά η διαχρονική δύναμη και η νίκη της ανά τους αιώνες. Στην Αποκάλυψη, το κατεξοχήν προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, ο Κύριος μεταφέροντας «τον μαθητήν ον ηγάπα» (Ιω. 19: 26) στην υπερκόσμια διάσταση, «εν πνεύματι» (1: 10), του παρουσιάζει συμβολικά το μέλλον της Εκκλησίας και του κόσμου όλου. Μ΄ αυτή την εμπειρία ο Ιωάννης – που στο Ευαγγέλιό του θα καταγράψει τη μαρτυρία του Προδρόμου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι «ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιω. 1: 29) – Τον βλέπει στην Αποκάλυψη με τη συμβολική μορφή του αρνίου, που είναι «εστηκός ως εσφαγμένον» (5,6). Κι είναι ακριβώς αυτή η εικόνα το σύμβολο του τελικού θριάμβου της Εκκλησίας κατά την ηρωϊκή προέλασή της στην κονίστρα της ιστορίας και η εγγύηση για τη νίκη του κάθε χριστιανού.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ~ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη Β΄ (2α) Νοεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΗΓΑΣΙΟΥ, ΑΦΘΟΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΗΦΟΡΟΥ και ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΥ.

Ακίνδυνος ο Άγιος Μάρτυς και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες Άγιοι Μάρτυρες κατήγοντο από την Περσίαν, ήσαν δε εκ των πρώτων αρχόντων του βασιλέως των Περσών Σαβωρίου Β΄ του βασιλεύοντος εν έτει τλ΄ (330). Ει δε και οι Πέρσαι πρώτοι από τους άλλους λαούς εγνώρισαν τον σαρκωθέντα Χριστόν και με δώρα τον επροσκύνησαν και θεοπρεπώς τον ετίμησαν, εν τούτοις ύστερον και πάλιν απανθρώπως τους δούλους του εκόλασαν, καθώς από πολλών Αγίων Μαρτύρων φαίνεται, εξόχως δε από το Μαρτύριον των ώδε εγκωμιαζομένων Αγίων, το οποίον προσέξατε, ίνα πολλήν ωφέλειαν λάβητε. Κατά τον καιρόν κατά τον οποίον εβασίλευεν εις την Περσίδα ο προρρηθείς Σαβώριος, σκληρώς εβασάνιζε πάντας όσους εύρισκε να ομολογώσι τον Χριστόν, και διαφόρως τους επαίδευεν. Όθεν η Εκκλησία μας μεγάλην σύγχυσιν είχε τότε, διότι καθ’ εκάστην επρόδιδον τους χριστωνύμους οι άπιστοι, όπως επρόδωσαν και τους Αγίους Ακίνδυνον, Πηγάσιον και Ανεμπόδιστον, οίτινες εκρύπτοντο εις οίκον τινα και εδίδασκον τους Χριστιανούς να καταφρονούν τα βασιλικά προστάγματα, να ίστανται στερεοί εις την πίστιν και να μη συλλογίζωνται ουδόλως τα πρόσκαιρα κολαστήρια.

Θα ακούσουμε τους αγίους μας ; Θα μιμηθούμε τους αγίους μας ;

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ και η παύσι κάθε σχέσεως και κοινωνίας με τους αιρετικούς και Λατινόφρονας πατριάρχας, αρχιεπισκόπους και επισκόπους είναι πλέον - εκεί που έφθασαν τα πράγματα - η μόνη ενδεδειγμένη, η μόνη ακίνδυνη και η μόνη αποτελεσματική λύσι. Η Εκκλησία σήμερα στενάζει κυριολεκτικά κάτω από «την μπότα» των Οικουμενιστών και Λατινοφρόνων κληρικών και η προκλητικότητά τους έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή των Ορθοδόξων πιστών.

Λέγει ο αγιος Μάρκος ο Ευγενικός: «Ώσπερ τούτων χωρίζομαι, ούτως ενούμαι τη αληθεία και τοις αγίοις πατράσι τοις θεολόγοις της Εκκλησίας. Δει γαρ παντάπασιν εκείνους είναι κεχωρισμένους ημών, μέχρις αν δω ο Θεός την καλήν διόρθωσιν και ειρήνην της Εκκλησίας αυτού». 

Ψήφισμα «γροθιά» από 95 προσωπικότητες για το Μεταναστευτικό πρόβλημα

Ψήφισμα-κόλαφο κατά των χειρισμών της κυβέρνησης, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το Μεταναστευτικό υπογράφουν 95 προσωπικότητες. Στο ψήφισμα, το οποίο αποστέλλεται στον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, στους Προέδρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στους Υπ. Εξ. των δύο κρατών, αλλά και στην Ιεραρχία της Εκκλησίας γίνεται λόγος για ένοχη ανοχή, που μεταξύ άλλων αλλοιώνει την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους έθνους μας.

Ένα ζήτημα που χαρακτηρίζεται πρόβλημα επιβίωσης, σε συνδυασμό με το Δημογραφικό, και όχι «διαχείρισης», όπως φαίνεται να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση.

Στο κείμενο σημειώνονται τα προβλήματα που προκαλούνται από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές και ζητείται από την κυβέρνηση να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τονίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, και υποδεικνύεται η Τουρκία ως υποκινητής της μαζικής μετανάστευσης προς τη χώρα μας, με στόχο την δημιουργία ισλαμικής μειονότητας που θα χρησιμοποιηθεί ως όπλο από αυτήν, επιδοτούμενη μάλιστα από το ελληνικό κράτος που, ενώ δεν νοιάζεται για τους Έλληνες-θύματα της οικονομικής κρίσης, ενθαρρύνει τον εποικισμό στο όνομα της «πολυπολιτισμικότητας».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των ΜΚΟ, οι οποίες χαρακτηρίζονται «ύποπτες», αλλά και της FRONTEX, η οποία υποβοηθά την εισροή παρανόμων μεταναστών.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

--------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀμφιβάλλω ἄν ὑπάρχῃ ἔστω καί εἷς Ἑλληνόφρων εἰς τούς παραλήπτας τῆς ἐπιστολῆς. Ἄρα εἶναι κοροϊδία! Οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ πού προωθοῦν τό ΑΚΡΩΣ ΒΡΩΜΕΡΟΝ σχέδιον τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος θά ξεκαρδιστοῦν στά γέλια. Θά ἔπρεπε νά γίνῃ μία συντονισμένη προσπάθεια πολλῶν συλλόγων, ὀργανώσεων καί μεμονωμένων ἀτόμων, ὑπό τήν αἰγίδα τῶν Πατριωτικῶν κομμάτων (ἄν πράγματι ὑπάρχουν τέτοια), ὥστε νά συγκεντρωθοῦν μερικά ἑκατομμύρια ὑπογραφές, οἱ ὁποῖες θά ἐπαρουσιάζοντο εἰς τά Ἑλληνικά δικαστήρια, εἰς τόν ΟΗΕ, τήν ΕΕ, τήν Ρωσσίαν καί ἀλλαχοῦ, ὥστε νά καταστῆ διεθνῶς ξεκάθαρον ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν ἐπιθυμοῦν τήν ἀντικατάστασίν των μέ ἰσλαμιστάς τοῦ Πακιστάν, τοῦ Ἀφγανιστάν, τοῦ Μπαγκλαντές κ.λπ.

Ὁ «Ἀλάθητος» «βάζει πόδι» εἰς τὴν Ἑλλάδα!

ΕΡΧΕΤΑΙ καὶ πάλι νὰ πατήσει τὰ ἱερὰ καὶ αἱματοβαμμένα χώματα τῆς πατρίδος μας ὁ «ἀλάθητος», μὲ πρόσκληση τῆς ΠτΔ καὶ τὴν προκλητικὴ ἀνοχὴ τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Στὴ Μυτιλήνη θὰ βρεθεῖ, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὁ Πάπας Φραγκίσκος, στὸ πλαίσιο περιοδείας του, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν Ἑλλάδα, πιθανότατα στὰ τέλη Νοεμβρίου μὲ ἀρχὲς Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες, προετοιμάζοντας λεπτομέρειες τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς, αὔριο Πέμπτη, καρδινάλιοι ἀπὸ τὸ Βατικανὸ θὰ ἐπισκεφθοῦν, συν­οδευόμενοι ἀπὸ πολιτικὰ στελέχη τοῦ ὑπουργείου Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου, τὸν καταυλισμὸ τοῦ προσωρινοῦ ΚΥΤ στὸ Μαυροβούνι (Καρὰ Τεπὲ) τῆς Μυτιλήνης. Θέση ποὺ περιλαμβάνεται στὸ πρόγραμμα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα στὴ Μυτιλήνη, κι αὐτὸ γιατί, ὅπως ἔγινε γνωστό, ὁ Πάπας θέλει μὲ τὴν ἐπίσκεψή του νὰ παρέμβει σὲ ζητήματα τῆς ἀνθρωπιστικῆς-προσφυγικῆς κρίσης.

Πραξικοπηματική λογοκρισία --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η Ελλαδική κυβέρνηση, επιχειρεί ξύλοις και ροπάλοις να εξαλείψει την εθνική συνείδηση παντί τρόπω, καθότι ακρωτηριάζει πάσα μορφή μνήμης, τόσον δια της εκπαιδεύσεως όσο δια της ιστορικής μνήμης διότι αντιβαίνει καταδήλως εις τα σκοτεινά σχέδια των παγκοσμιοποιητών.

Υπό το πρόσχημα της πανδημίας ακρωτηριάζει τις παρελάσεις, κατακρεουργεί την θρησκευτική συνείδηση, αποδεικνύοντας δια πολλοστή φορά ότι υφίσταται ένα αβυσσαλέο διάκενο ανάμεσα στην δοτή θεσμική ελίτ και εις το Έθνος.

Το κράτος καθίσταται στενά εναγκαλισμένο και λογοδοτεί εις τους χρηματοδότες των υπερεθνικών διευθυντηρίων, εκδηλώνοντας ευθέως εμπάθεια προς ο,τιδήποτε καθίσταται Ελληνικό.

Vladimir Zelenko καί τό απατηλό αφήγημα μιάς σύγχρονης παγκόσμιας δυστοπίας --- Toυ ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


 

Τό νά ζεί κανείς μέσα σέ ένα παγκόσμιο δυστοπικό περιβάλλον, όπως αυτό στό οποίο ζούμε όλοι σήμερα, σημαίνει ότι έχει εμπεδώσε, έχει κάνει κτήμα του, ένα ψευδές καί απατηλό θεωρητικό αφήγημα. Δηλαδή, μιά εντελώς ψευδή θεωρία. Καί ακριβώς, αυτή τήν ψευδή θεωρία έρχεται ο Ιατρός Vladimir Zelenko νά μάς αποκαλύψει, εν μέσω μεθοδευμένων διώξεων ή ακόμη κινδύνων καί αυτής τής ίδιας του τής ζωής : τού τολμητία Ιατρού Vladimir Zelenko. 

Αξιοσημείωτο ότι η εγχώρια θρησκευτική ηγεσία, πιστό αντίγραφο τής ιουδαϊκής - ραβινικής, αντιστρέφει τούς όρους αλήθεια - ψεύδος (π. Ιερόθεος Βλάχος) καί όποιος έχει τό θάρρος νά καταγγέλει τό ψευδές θεωρητικό αφήγημα τών ειδικά επιλεγμένων κατασκευαστών γνώμης ( : Opinion Makers), στιγματίζεται σάν φορέας τού ναζιστικού παρελθόντος !

Τάφηκαν με συγκίνηση στην Κλεισούρα τα οστά άλλων 32 νεκρών στρατιωτών του ’40.

 Του π. Ηλία Μάκου

Ανάπαυση βρήκαν οι ψυχές 32 ακόμη Ελλήνων στρατιωτών, που έπεσαν στο έπος του 1940 στα βουνά της Αλβανίας, καθώς τα οστά τους, που μέχρι τώρα ήταν παρατημένα στις λαγκαδιές και στις ρεματιές, τάφηκαν, με καθυστέρηση 81 ολόκληρων χρόνων, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2021, στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Κλεισούρας.

Τάφηκαν τα οστά 32 νεκρών Ελλήνων στρατιωτών του 1940 στην Κλεισούρα

Τάφηκαν τα οστά στην Κλεισούρα

Να σημειωθεί ότι έχει προηγηθεί η ταφή στο ίδιο νεκροταφείο η ταφή 573 στρατιωτών στις 12 Οκτωβρίου 2018, 193 στις 11 Οκτωβρίου 2019 και 20 στις 12 Φεβρουαρίου 2020, ενώ άλλοι 100, οι πρώτοι, έχουν ταφεί τον Ιούλιο του 2018, στο νεκροταφείου στους Βουλιαράτες, που είναι πλήρες.

Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια!

Η αντίσταση κατά της μεγάλης και καταστροφικής νέας θρησκείας που ονομάζεται Οικουμενισμός είναι ελαχίστη. Υπάρχουν πολλοί που γράφουν, κηρύττουν και διαμαρτύρονται εναντίον του Οικουμενισμού, αλλά πρακτικά μέτρα, όπως, διακοπή μνημοσύνου και επικοινωνίας, όπως μας διδάσκουν οι άγιοι Πατέρες μας, δεν παίρνουν. Επί πλέον δε, στρέφονται και εναντίον εκείνων που ακολουθούντες το παράδειγμα και την διδασκαλία των αγίων μας, διακόπτουν κάθε επικοινωνία Εκκλησιαστική με τους δεδηλωμένους Οικουμενιστές.

Reading from the Synaxarion:

Cosmas and Damian the Holy Unmercenaries of Asia, and their mother Theodota

These Saints were from Asia (that is, Asia Minor). After the death of their father, their Christ-loving mother Theodota reared them in piety and in all manner of virtue, and had them instructed in every science, especially that of medicine. This became their vocation, and they went about healing every illness and malady, bestowing healing freely on both men and beasts alike; because of this, they are called "Unmercenaries." And thus, having completed the course of their life, they reposed in peace.