Ἅγιον Πνεῦμα καί Χριστιανική ἑνότης -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

1. Ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν
Ἕνα εὔκολο –καὶ πρόχειρο– ἐπιχείρημα, γιὰ νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ συγγένεια τῶν Μεγάλων Θρησκειῶν (Θρησκευμάτων ὀρθότερα), εἶναι ἡ ἀναφορὰ σὲ ἕνα Θεό, πού ἀπὸ κοινοῦ ἀποδέχονται. Καὶ βέβαια ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας.
Ὁ ἕνας ὅμως Θεὸς θεωρεῖται ἀπὸ τὰ διάφορα θρησκεύματα μέσα ἀπὸ εἰδικὴ προοπτική, ὥστε τελικὰ νὰ διαφέρει ὁ Θεὸς ἀπὸ θρησκεία σὲ θρησκεία, καὶ τελικὰ νὰ ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, στὸν ὁποῖο ἀναφέρονται, ἀκόμη καὶ οἱ λεγόμενες μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, ἀλλὰ καὶ οἱ χριστιανικὲς «Ὁμολογίες».

«Μουσουλμανική βόμβα» στη Βόρειο Ηπειρο

H Αλβανική κυβέρνηση σχεδιάζει να φιλοξενήσει Μουτζαχεντίν με σκοπό ν’ αλλοιώσει τον πληθυσμό της ομογένειας στην Β.Ήπειρο και να ενισχύσει το φανατικό μουσουλμανικό στοιχείο στην περιοχή.

Απολυτίκιον Αγ Σοφίας Πίστεως Αγάπης & Ελπίδας


Τη ΙΖ΄ (17η) Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ και ΑΓΑΠΗΣ, και της μητρός αυτών ΣΟΦΙΑΣ.

Σοφία η Αγία Μάρτυς και αι θυγατέρες αυτής Πίστις, Ελπίς και Αγάπη έζων εις την Ρώμην κατά τας ημέρας του δυσσεβούς αυτοκράτορος Ανδριανού, όστις εβασίλευεν εκεί, παραχωρήσει Θεού, κατά τα έτη ριζ΄ -  ρλη΄ (117 – 138). Oύτος, έχων ζήλον διάπυρον εις την λατρείαν των ειδώλων των ψευδωνύμων θεών, προσεπάθει να πείση τους Χριστιανούς, άλλους με κολακείας και άλλους με απειλάς, όπως θυσιάζωσιν εις τους δαίμονας.

Των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων δια την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν εν Άθωνος τω Όρει και αλλαχού.

Το ότι ο παπισμός είναι αίρεσις και ο οικουμενισμός παναίρεσις δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία, συμφώνως με τας θείας διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών της Ορθοδόξου αγίας ημών Εκκλησίας. Τα ιστορούμενα μαρτύρια των Οσιομαρτύρων Πατέρων, των υπό των Λατινοφρόνων και Λατίνων αναιρεθέντων, είναι ένα φωτεινόν παράδειγμα και ένα φρένο δι΄ όλους ημάς προς αποφυγήν παντός νεωτερισμού και καινοτομίας εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία. Ο μαρτυρικός των θάνατος εις όλους εμάς διασαλπίζει την μεγίστην διαφοράν της Ορθοδοξίας από τον παπισμό, δεν τυγχάνει παρανυχίς, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν οι οικουμενιστές σήμερον. Από απόψεως θεολογικής και σωτηριολογικής αι διαφοραί είναι τόσο μεγάλαι, όση η απόστασις η χωρίζουσα τον Παράδεισον από την κόλασιν. Δι΄ αυτό οι οσιομάρτυρες Άγιοι Πατέρες ούτοι, προτίμησαν τα φρικτά μαρτύρια και τον θάνατον από τον εκλατινισμόν έστω και εις το ελάχιστον, λέγοντες «ημείς βουλόμεθα αποθανείν ή Λατινίσαι ποτέ». Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, δια τους λόγους τούτους τιμά και γεραίρει την μνήμην των εντός του έτους, εις διαφόρους ημερομηνίας συμφώνως με το συναξάριόν της, δοξάζουσα τον Τριαδικόν μόνον αληθινόν Θεόν, τον «θαυμαστόν εν τοις αγίοις αυτού».

Την 22αν Σεπτεμβρίου τους οσιομάρτυρας Ζωγραφίτας.                                                               
Την 4ην Ιανουαρίου τους οσιομάρτυρας Βατοπαιδινούς.                                                                     
Την 13 Μαϊου τους οσιομάρτυρας Ιβηρίτας.                                                                               
Την 19ην Μαϊου τους οσιομάρτυρας Καντάρας της Κύπρου.                                                                 
Την 5ην Δεκεμβρίου τους οσιομάρτυρας Καρεώτας.                                                      
Την Κυριακήν των Αγιορειτών τους 12 οσιομάρτυρας Κουτλουμουσιανούς.            
Την Κυριακήν των Αγιορειτών τους οσιομάρτυρας Ξενοφωντινούς.                                                                                                 

Την Ορθόδοξον πίστιν, ασινή εφυλάξατε, των αιρετιζόντων Λατίνων, τας ποινάς μη πτοούμενοι· εν Κύπρω της Καντάρας Μονασταί, εν Άθω τε Ζωγράφου Καρυών, Ξενοφώντος Κουτλουμούσιον συν αυτοίς, Ιβήρων Βατοπαίδιον. Χαίρετε των πατέρων ο χορός, χαίρετε λύχνοι Άθωνος· χαίρετε αληθείας οι φρουροί, εν έργοις αποδείξεσιν.  
-------
     Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Εἰς τήν Β' Βατικάνειον Σύνοδον (1962-1965) ὁ Παπισμός υἱοθέτησε τό δόγμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὄχι ὅμως μέ τήν μορφήν πού τόν υἱοθέτησαν ἐνωρίτερον οἱ Προτεστάνται (Π.Σ.Ε). Τήν 7 Δεκεμβρίου 1965 οἱ "Ὀρθόδοξοι" ἦραν τό σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ. μέ τούς παπιστάς καί ἔκτοτε ὁ "πατριάρχης" Κων-λεως μνημονεύει τόν "πάπαν" εἰς τά δίπτυχα καί ὅλοι οἱ ψευδο-επίσκοποι ἐπιβάλλουν σταδιακῶς τήν ἕνωσιν μέ τήν ἐγκληματικήν ὀργάνωσιν τοῦ Παπισμοῦ, καθώς καί μέ τούς ἄλλους αἱρετικούς. Ὁ Χριστός προστάσσει (δι' ὅλων τῶν Γραφῶν, ὅλων τῶν Συνόδων καί ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπως συνοψίζει ἄριστα ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός εἰς τό γνωστόν χωρίον τῆς Patrologia Graeca 160, σ. 101) νά διϊστάμεθα τῆς κοινωνίας τῶν Οἰκουμενιστῶν (=Σατανιστῶν). Ἀντιθέτως, ὁ Διάβολος (διά τῶν ὀργάνων του), μᾶς λέγει ὅτι ἡ διακοπή κοινωνίας μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς) εἶναι προαιρετική! Δυστυχῶς, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν "Ὀρθοδόξων" δέν ἀκούουν τήν προτροπήν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ὑπακούουν εἰς τόν Διάβολον! Τά ὄργανά του θά ἐμφανισθοῦν σέ λίγο καί εἰς αὐτήν τήν ἀνάρτησιν (μέ κουκκοῦλες, ὡς συνήθως) διά νά μέ ὑβρίσουν καί νά δηλώσουν ὅτι τό δίκαιον εἶναι μέ τό μέρος τοῦ Διαβόλου καί ὄχι μέ τό μέρος τοῦ Χριστοῦ (ἄπαγε τῆς βλασφημίας!). Θά ἐπικαλεσθοῦν δέ τόν γνωστόν συνήγορον τῶν Οἰκουμενιστῶν, τόν θλιβερόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον, θά φέρουν καί ὡς παραδείγματα τούς συγχρόνους ψευδο-αγίους, πού ἐκοινώνουν μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί θά μοῦ κουνοῦν καί τό δάκτυλον ὅτι ἐγώ εἶμαι ἀδιάβαστος καί αὐτοί διαβασμένοι, ἄν καί δέν ἔχουν γράψει τίποτε τό ὀρθόν καί τίποτε τό ἀληθές, παρά μόνον ψεύδη καί διαστροφές, ὡς γνήσια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ!
16 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:27 π.μ                                                                                            

ΕΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν συναίσθηση τῆς ἱερῆς τους ἀποστολῆς καί, ὅταν βρίσκονται ἐκτὸς Ἱ. Ναοῦ, ἐκδηλώνονται ὅπως ὅλοι οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι.Ὅταν δὲν βγάζουν παντελῶς τὰ ράσα τους, φοροῦν μόνο τὸ ἀντερί, ποὺ συνήθως εἶναι χρώματος μπλὲ ἢ γκρί, μὲ κόκκινες φόδρες καὶ λάστιχα στὴ μέση. Ἡ γενειάδα τους δὲν ξεπερνᾶ στὸ μῆκος τὸ ἕνα ἑκατοστό, ἐνῶ τὰ δάχτυλά τους καὶ τὰ μουστάκια τους εἶναι κιτρινισμένα ἀπὸ τὸ τσιγάρο. Ἡ ὅλη τους ἐμφάνιση ἀποκαλύπτει τὴν πνευματική τους κενότητα. Οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τοὺς κληρικοὺς τῆς παραδοσιακῆς Ὀρθοδοξίας. Τηροῦν ὅμως κάποιες παραδόσεις, ποὺ ἔχουν λαϊκὴ προέλευση καὶ ἐμφανίστηκαν σὲ περιόδους πνευματικῆς παρακμῆς. Ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ τὴν παράδοση ποὺ ὑπάρχει νὰ σέρνει πρῶτος ὁ παπὰς τὸ χορὸ στὰ διάφορα πανηγύρια. Τὸ θεωροῦν ἀδιανόητο νὰ μὴ χορέψουν! Ἐμφανίζουν ἀκόμα τὴν παράδοση αὐτὴ ὡς ἐκκλησιαστική, τὴν ὁποία ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ διατηρήσουν. Τὶς πραγματικὲς ὅμως παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας ποτὲ δὲν τὶς ἔχουν τηρήσει καὶ πολλὲς φορὲς ἔχουν προκαλέσει τὸν πιστὸ λαό μας, ὁ ὁποῖος τοὺς θέλει παραδοσιακούς, μὲ ὀρθόδοξο ἦθος, πάνω ἀπὸ τὶς κοινὲς ἀδυναμίες τῶν λαϊκῶν καὶ μὲ ἱερὸ ζῆλο.