ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ -- Τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

1. Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐθνικὴ ἰδέα –ἀπότοκος μακρῶν ἐξελίξεων, ποὺ κορυφώθηκαν στὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση (1789)– βρίσκεται στοὺς ἀντίποδες τῆς ἑλληνικῆς–ρωμαίϊκης οἰκουμενικῆς ἰδέας. Ἡ ἔννοια τοῦ ἐθνικοῦ κράτους κατὰ τὰ νεώτερα εὐρωπαϊκὰ πολιτειακὰ δεδομένα εἶναι ἀναίρεση καὶ θάνατος τῆς ἑλληνορθόδοξης αὐτοκρατορικῆς ἰδέας. Ὁ χριστιανικὸς Ἑλληνισμός, στὴ φυλετικὴ καὶ στὴν οἰκουμενικὴ – πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ – διάστασή του, ταυτίζεται μὲ τὴ Ρωμανία/Βυζάντιο, τὴ Χριστιανικὴ αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης. Πρωτεύουσα τοῦ χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ δὲν εἶναι ἡ Ἀθήνα, ἀλλὰ ἡ Κωνσταντινούπολη – Νέα Ρώμη. Καὶ τὰ δύο ὀνόματα, τὸ πρῶτο ἀπὸ τὸν ἱδρυτὴ καὶ θεμελιωτή της καὶ τὸ δεύτερο ἀπὸ τὴν παλιὰ πρωτεύουσα, ποὺ μεταφέρθηκε στὴν Ἑλληνικὴ Ἀνατολή, συναποτελοῦν τὸ ἕνα ὄνομα τῆς πρωτεύουσας τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμανίας. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ξεκίνησε ὡς ρωμαίϊκη, μὲ στόχο δηλαδὴ τὴν ἀνάσταση τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμανίας, καὶ κατέληξε ἐθνική, κατὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πρότυπα, μὲ κέντρο ὄχι πιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη–Νέα Ρώμη, ἀλλὰ τὴν Ἀθήνα.
---------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέγει ο πατέρας Μεταλληνός. Ξεκινήσαμε με όνειρα χρυσά μα χωρίσαμε στου δρόμου τα μισά όπως λέει και ο αοιδός! Για αλλού πηγαίναμε και αλλού καταλήξαμε! Οι αγωνιστές του 1821 έλεγαν και του χρόνου στη Πόλη και βρεθήκαμε να κυνηγούμε αλλοδαπούς στο γιουσουρούμ του Πειραιά, στα στενά του Μοναστηρακίου για σουβενίρ και στα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης για νυχτερινό μαγαζί που κάνει καλό σπληνάντερο! Εμείς πρώτοι οι Έλληνες διδάξαμε τον εθνοφυλετισμό στους ομόδοξους χριστιανούς χωρίς να παραβλέψουμε και τη ρώσικη δάκτυλο στον πανσλαβισμό που με τις εξαρχίες ως όχημα δημιούργησαν διχόνοια μεταξύ των πιστών της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Οι Τούρκοι ντρέπονταν να λέγονται Τούρκοι, όλοι προτιμούσαν το Οθωμανός, επειδή ήταν βρισιά να λέγεσαι Τούρκος, επειδή πολλοί απ΄αυτούς ήταν οθωμανοποιημένοι χριστιανοί οι οποίοι εξισλαμίστηκαν και οι οποίοι ήταν ρωμιοί στη καταγωγή. Όλοι αυτοί με την αναβίωση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων έπεσαν μαλακά στις κρατικές οντότητες που δημιουργήθηκαν, άλλος για Χίο τράβηξε κι άλλος για Μυτιλήνη δηλαδή. Ενώ ήταν ρωμιός βρέθηκε να είναι πολίτης της νεοπαγούς Τουρκίας του Κεμάλ, και ποιός αφήνει περιουσία και μια καλή ζωή για να πάει αλλού αν δεν έχει βαθιά πίστη? Ελάχιστοι, όσοι δηλαδή σφαγιάστηκαν στη προκυμαία της Σμύρνης και στα δάση και μαχαλάδες των πόλεων και χωριών, ενώ οι περισσότεροι προτίμησαν το ισλάμ, τουρκοποιήθηκαν ενσωματώθηκαν και μάθανε καλύτερα τα Τούρκικα ακόμη κι από τους αυθεντικούς Τούρκους που δε ξεπερνούν σε σύνολο 80 εκατομμυρίων τα δέκα εκατομμύρια.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (18ον)


Ύμνοι στα εισόδια της Θεοτόκου --- Orthodox Hymns


Δέχου, Ζαχαρία, την Σκηνήν την αμίαντον. Δέχου, ιερεύ, την ακηλίδωτον Παστάδα του Λόγου. Δέχου, Προφήτα, το θυμιατήριον του αϋλου Φωτός. Δέχου, δίκαιε, το πυρίμορφον άρμα του Υψίστου. Δέχου, άμεμπτε, την ωραίαν άμπελον, ήτις βλαστήσει τον Αείζωον Βότρυν. Εισάγαγε Αυτήν εις τα ενδότερα του Ναού του Κυρίου. Πρόσφερε Αυτήν εις τόπον αγιάσματος, ον κατειργάσατο ο Ύψιστος εις εαυτού κατοίκησιν. Ανάλαβε ταύτην, Ζαχαρία, την εκ της προμήτορος Εύας κατάρας ημάς απαλλάξασαν. Αγκάλισαι Αυτήν την εξ αγκαλών του όφεως ημάς αφαρπάσασαν.  Ιδού ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος, ιδού το απαύγασμα του Αγίου Πνεύματος, ιδού ο παράδεισος της ζωής, ιδού η παρθένος και νύμφη, η άσπιλος και Παρθένος Μαρία, η οποία εισάγεται παραδόξως εν τω οίκω Κυρίου!


Τη Δ΄ (4η) Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ του Μεγάλου του εν τω Ολύμπω.

Ιωαννίκιος ο θαυμάσιος και μέγας Πατήρ ημών εγεννήθη το εικοστόν τέταρτον και τελευταίον έτος Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου, εν έτει ψμα΄(741), εις την επαρχίαν των Βιθυνών, εις χωρίον καλούμενον Μαρικάτον από ευσεβείς γονείς, οίτινες ωνομάζοντο ο μεν Μυριτρίκης, η δε Αναστασώ· γεννηθείς λοιπόν εξ αυτών ετρέφετο με θείαν παιδείαν μάλλον ή με τροφήν πρόσκαιρον· γράμματα μεν δεν ηθέλησε να μάθη, ως και ο Μέγας Αντώνιος, αλλ’ επειδή ήτο ρωμαλέος και μεγαλόσωμος τον έγραψαν εις τον στρατόν οι υπηρέται του βασιλέως, οίτινες εζήτουν ανθρώπους δια τον πόλεμον, επρόκοψε δε τόσον εις την μάχην, ώστε όλοι τον εθαύμαζον.

Δικαστηριακός ακτιβισμός δια του Συνταγματικού Πατριωτισμού --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς. Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Καθίσταται πρόδηλον ότι οι εθνομηδενιστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι υπό τον μανδύα δήθεν των μαχομένων συλλήβδην υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών,  συστήνουν συλλογικότητες και δρουν υποδορίως και υπούλως, εντός των κόλπων του έθνους.
Ορισμένοι μηχανισμοί προτάσσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου, περιφρονώντας ιταμώς το Σύνταγμα, δηλονότι τον καταστατικό Χάρτη της Πατρίδας μας.
Η περιφρόνηση των ιερών συμβόλων της Ελληνικής σημαίας των ιερών εικόνων των Αγίων πατέρων μας, αποτελούν μόνιμη πρακτική τους, επιχειρώντας να εκριζώσουν επιμελώς μεθοδευμένα και καθοιονδήποτε τρόπο τα δύο δομικά στοιχεία της ιδιοσυστασίας του Ελληνικού έθνους, την ιστορία, γλώσσα παράδοση (το πρώτον) και την ζώσα αργόσυρτη ορθόδοξη παράδοσή μας, (το δεύτερο), διότι, υπό την σκέπη και επίδραση αμφοτέρων των συστατικών στοιχείων, έχουν σμιλευθεί γενεές και γενεές Ελλήνων οι οποίοι εμφορούνται υπό τον ιερό νάμα των παραδόσεων και την άσβεστη φλόγα δια ελευθερία.
---------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Για νεαρό δικηγόρο,(γεννημένος του 1981), μένω έκπληκτος για την συγκρότηση του λόγου και την πατριωτική του στάση.


Θεωρώ πως κάθε δικηγόρος με Ορθόδοξο και πατριωτικό φρόνημα, θα μας είναι πολύ χρήσιμος επί την υποχρεωτική εφαρμογή της ΚτΠ, διότι θα πρέπει να στέλνουμε υπομνήματα και να κάνουμε δικαστικούς αγώνες, παραστάσεις σε δικαστήρια για τα Ορθόδοξα κεκτημένα μας, και από το Σύνταγμα προστατευομενα δικαιώματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
------------------
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...

Συγχαρητήρια στον κ. Κατσιβαρδά και για τα αξιόλογα κείμενα αλλά και για το θάρρος της εκφράσεως. Δίκιο έχει και για την αποδομητική ιδεολογία της αριστεράς, απλά στις μέρες μας "αριστεροί" και δεξιοί είναι οι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος

Νομίζω βρήκαμε κι έναν Χριστιανό δικηγόρο, για όποτε χρειαστούμε
-----------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Πολλά μπράβο στον δικηγόρο κ. Χαράλαμπο Κατσιβαρδά για τα άρθρα του!
Ορθόδοξος
Ο/Η Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς είπε...
Με τιμούν ιδιαίτατα τα ως άνω σχόλια, είμαι εις την διάθεσίν σας, να αγωνισθώμεν συννόμως, το γε νυν έχον, νυν εν παντί και πάντοτε και υπέρ πάντων ο αγών. Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος β. Κατσιβαρδάς
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω


Νυν υπέρ πάντων ο αγών -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Η ιδεολογικοποίηση του ελληνικού φρονήματος καθώς και του έθνους, συνιστά μίαν μορφήν έμμεσης προπαγάνδας η οποία καλλιεργείται από τους ετεροκατευθυνόμενους υπερεθενικούς μηχανισμούς, κατά του Ελληνισμού όπως ενδεικτικώς ο Μπολσεβικισμός, ο οποίος, αυθαίρετα υπάγει την ερμηνεία  του κόσμου και νοηματοδοτεί αντιεπιστημονικά κάθε έκφανση και πτυχή του κοινωνικού βίου δια οικονομικών κριτηρίων.
Άρα λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών η «αυθεντία» της αριστεράς, καταλύοντας την κοινή λογική και αναιρώντας τις πραγματικές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, όπως επίσης καταστρατηγώντας το ηχηρό επαναστατικό εθνικό όχι του Ιωάννη Μεταξά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα  συμβεβηκότα, κιβδηλοποιώντας την αλήθεια και παραχαράσσοντας την αντικειμενική πραγματικότητα.
Το ιστορικό «Όχι» άρθρωσε ρητώς και απεριφράστως ο Ιωάννης Μεταξάς, ενεργώντας υπέρ του έθνους, όντας κυβερνήτης της Ελλάδας και ιδρυτής της 4ης Αυγούστου.

Ο Αλεξανδρείας και οι Μονοφυσίται

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, θερμή υποδοχή επιφύλαξε την 18η Φεβρουαρίου ε. έ. Στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο τον Β΄ ο Μακ. Πατριάρχης της Αιθιοπικής Εκκλησίας κ.κ. Παύλος, στην Αντίς Αμπέμπα. Ο Μακαριώτατος τίμησε τον Πατριάρχη της Αιθιοπίας, απονέμοντάς του τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Μάρκου. Επιπλέον, το Αθηναϊκόν Πρακτορείο Ειδήσεων μάς πληροφορεί ότι:  κατά τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στην Αντίς Αμπέμπα, παρουσία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου «παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Πατριάρχη της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Παύλου… Ευχαριστώντας την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Πατριάρχη της Παύλο, για την καλή συνεργασία, που έχουν με τον Μητροπολίτη Αξώμης Πέτρο, ο κ. Θεόδωρος προσέφερε από ένα εγκόλπιο στους δύο Αιθίοπες Ιεράρχες, που παρέστησαν στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία».  

Eφημερίς “Ορθόδοξος Τύπος” : Μὴ ἔχετε ἀµφιβολίες, ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ «ὑψηλὰ κλιµάκια»!

Τὸ µόνο ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ τὴ «σερβίρουν» καὶ στὴ βάση! Ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε!

Παπικὸς καρδινάλιος εἰς ἀναστάσιµον ὀρθόδοξον θείαν Λειτουργίαν!
 ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ σχόλιό µας εἴχαµε ἀναφερθεῖ σὲ ἀπαράδεκτες οἰκουµενιστικὲς ἀπρέπειες. Μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀπαράδεκτες ἦταν αὐτὴ τοῦ «ἁγίου» Βοστώνης κ. Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος εἶχε πάει «µετὰ τῆς κουστωδίας» του στὸν παπικὸ ναὸ τῆς πόλεως, κατὰ τὴν Μ. Τρίτη τῶν παπικῶν, γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν «καθαγιασµὸ» τοῦ «ἁγίου ἐλαίου», νὰ µιλήσει καὶ νὰ ἀποκαλέσει τὸν πρώην πάπα Παῦλο ΣΤ΄ «εὐλογηµένο»!

ΕΙΣ ΙΣΧΥΡΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

Τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ἀπαγορεύση τὴν εἴσοδον εἰς οἰκουμενιστὰς Πατριάρχας καὶ Ἐπισκόπους.

Τὴν ἔναρξιν δυναμικοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὑπὸ λαϊκῶν, κληρικῶν καὶ Μητροπολιτῶν προτείνει Πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης π. Θεόδωρος Ζήσης. Εἰς ὁμιλίαν του εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ὁ π. Θεόδωρος καλεῖ τοὺς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι διαφωνοῦν μὲ τὸν διάλογον μετὰ τῶν Παπικῶν, τῶν Ἀγγλικανῶν κ.λπ., μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνει καὶ τὸν Μητροπολίτην Πειραιῶς νὰ ἀξιώσουν ἀπὸ τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν πᾶσαν διακοπὴν τοῦ διαλόγου. Καλεῖ ἐπίσης τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ἀπαγορεύση τὴν εἴσοδον εἰς Οἰκουμενιστὰς Πατριάρχας καὶ Ἀρχιεπισκόπους, καί τήν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποχωρήση ἀπὸ τοῦ ΠΣΕ (Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων) κατά τὸ παράδειγμα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας. Τὰ κυριώτερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ Πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Ζήση εἰς τὸ «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσ/νίκης ἔχουν ὡς ἀκολούθως:
-------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Εάν το 1924 ουδείς εκ των Αρχιερέων βγήκε να υπερασπισθεί τους αγώνες των Ορθοδόξων του Πατρίου φρονήματος, παρά μόνο δέκα έτη αργότερα, τώρα στις μέρες μας πού έτι περισσότερο έχει αλλοιωθεί το φρόνημα της κοινωνίας και της επί Γης Εκκλησίας, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένας να βγεί.
Το ζήτημα των Αρχιέρεων εκ της Κρατούσας Εκκλησίας, που βγήκαν και υπερασπίστηκαν το πάτριο εορτολόγιο το 1935, έθεσε στους ιθύνοντες για την εκλογή Αρχιέρεων, πολύ σκληρότερα μέτρα, για μεγαλύτερα πειθήνια όργανα. Δεν επιθυμούν, ούτε ένας Αρχιερέας να υπερασπίζεται Ορθοδοξία.
Θεωρώ πως αυτά τα γνωρίζει πολύ βαθύτερα ο π. Θεόδωρος Ζήσης.

------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ποιος γίνεται δεσπότης σήμερα αν δεν είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του αιρετικού ή μασόνου μητροπολίτου;
Και περιμένουν από αυτούς να φυλάξουν την πίστη;
Τελικά η μεγαλύτερη αρετή σήμερα είναι να είσαι ρεαλιστής.
π. Γρηγόριος Ζ.

Βατικανό: «Αμφιλεγόμενες» επενδύσεις σε ακίνητα

Είναι γνωστό ότι ο Πάπας Φραγκίσκος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, όταν πρόκειται για ζητήματα οικονομική διαχείρισης. «Αν εμείς δεν ξέρουμε πώς να φυλάξουμε το χρήμα, που το βλέπουμε, πώς μπορούμε να φυλάξουμε τις ψυχές των πιστών, που δεν βλέπουμε;», διερωτάται ο Ποντίφικας. Δεν είναι ωστόσο εύκολο, ούτε ακόμη και για τον προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας, να θέσει υπό έλεγχο τα έσοδα και τις δαπάνες του Βατικανού.
Ένα νέο οικονομικό σκάνδαλο συγκλονίζει εδώ και λίγο καιρό το Βατικανό. Αρχές Οκτωβρίου σε έφοδο αστυνομικών στα γραφεία της Γραμματείας του Κράτους, της ανώτατης υπηρεσίας της Ρωμαϊκής Κουρίας, κατασχέθηκε πλήθος υπολογιστών και εγγράφων. Μια μέρα αργότερα το ιταλικό περιοδικό L´ Espresso δημοσίευσε απόρρητο έγγραφο της χωροφυλακής του Βατικανού, το οποίο αναφέρει ότι πέντε υψηλόβαθμοι συνεργάτες της Κουρίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Ανάμεσά τους και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Οικονομικής Εποπτείας του Βατικανού AIF.