Μήπως; -- Τοῦ ἰατροῦ κ. Θρασυβούλου Κετσέα

«Οὕτω καὶ ἡμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς ἐστιν ἐπὶ θύραις» (Ματθ. κδ´33). Πολλὰ βλέπουμε στὶς ἡμέρες μας. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς αὐξάνεται γρήγορα στὰ ὑπανάπτυκτα κράτη χωρὶς νὰ προχωρεῖ καὶ ὁ πολιτισμός. Ὁ πολιτισμός! Τὸ καύχημα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αὐτὸ ποὺ ξεχωρίζει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ θηρία. Ἕνας ἄγριος φανατισμὸς ξεκινάει ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, καὶ ὁρμᾶ νὰ καταλάβει ὅλη τὴ Γῆ. Οἱ φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς σφάζουν ἀθώους μπροστὰ στὶς κάμερες καὶ τρῶνε τὴν καρδιά τους. Ἐννοεῖται ὅτι ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ ἄλλοι, χριστιανοὶ καὶ ὄχι μόνο ποὺ σφάζονται χωρὶς τὶς κάμερες. Τὸ Ἰσλάμ ἔχει εἰσχωρήσει σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀρχές, ποὺ ἔχει ἐμπνεύσει στὴν Εὐρώπη ὁ Χριστιανισμός, χωρὶς τὸ Ἰσλάμ νὰ συμμερίζεται αὐτὲς τὶς ἀρχές οὔτε νὰ προτίθεται νὰ τὶς ἐφαρμόσει· ἄν ἐπικρατήσει, θὰ ἐφαρμόσει τὴν Σαρία. Ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ δὲν φαίνεται νὰ ὑπερβαίνει τὸ 1/4 τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς, ἀλλὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιθετικοὶ καὶ ἰδίως ἄκαμπτοι στὶς ἀρχές καὶ συνήθειές τους καὶ στὴ βούληση γιὰ ἐπικράτηση καὶ κυριαρχία. Ἀλλὰ καὶ μεταξύ τῶν ὑποτιθεμένων ὡς χριστιανικῶν λαῶν δὲν σταματοῦν οἱ πόλεμοι, ὅπως στὴν Οὐκρανία. Τὴν πολιτισμένη ἀνθρωπότητα πάλι λυμαίνεται ἡ ἀνηθικότητα καὶ ὁ ἐκφυλισμὸς ποὺ δὲν σταματᾶ σ᾽ ἕνα ἐπίπεδο, ἀλλὰ χειροτερεύει συνεχῶς καὶ προκαλεῖ ἀνησυχία καὶ ἀποστροφὴ μέχρις ἀηδίας. Μετὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας ἦλθε ἡ ἐξύμνηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας (=πάθος ἀτιμίας). Κατόπιν ὁ γάμος μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων. Τὶ τὸν χρειάζονται αὐτοὶ τὸ γάμο; Μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μολύνουν καὶ νὰ γελοιοποιήσουν ἕνα πανάρχαιο θεσμὸ τοῦ πολιτισμένου κόσμου. Ἡ παιδικὴ ἡλικία γίνεται στόχος ἐπιθέσεως καὶ ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζεύγη (ποὺ προκαλεῖ ψυχολογικὰ προβλήματα στὰ παιδιά) καὶ ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς παιδεραστίας ποὺ λέγεται «παιδοφιλία» (μολύνθηκε καὶ βρωμίσθηκε ἡ ὡραία Ἑλληνικὴ λέξη «φιλία») Εἴθε νὰ ρίξει ὁ Θεὸς «φωτιά» καὶ νὰ κάψει αὐτοὺς ποὺ δὲν λυποῦνται τὰ ἀθῶα παιδάκια. Δὲν εἶναι παράξενο λοιπὸν ποὺ ἐμφανίσθηκε κάπου καὶ ἡ κτηνοβασία (!) σὰν ... δικαίωμα. Τὸ περιβάλλον ὑποβαθμίζεται συνεχῶς. Γιατὶ οἱ κερδοσκόποι βιομήχανοι δὲν θέλουν νὰ περιορίσουν τὶς ἐκπομπὲς καυσαερίων οὔτε καὶ τώρα ποὺ ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος προκαλεῖ σὲ ὅλες τὶς χῶρες ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα. Ἔφθασαν αὐτὰ καὶ στὴν Πατρίδα μας. Ἡ τηλεόραση ὅταν πρωτοπαρουσιάσθηκε, λίγο μετὰ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα, εἶχε προγράμματα εὐπρεπῆ, εἰδήσεις, ἱστορία, θέατρο, προσωπικότητες. Εὐπρεπῆ ἦταν καὶ τὰ διασκεδαστικὰ σήριαλ. Σήμερα τὰ περισσότερα σήριαλ ἀγγίζουν τὰ ὅρια τοῦ πορνό. Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς θρησκείας ἀμείωτος· ἀπιστία καὶ ἀθεΐα προκλητική. Ὑπονόμευσαν τὴ μισὴ Ἑλβετία μὲ κάτι τεράστιες σήραγγες μὲ μηχανήματα γιὰ νὰ βροῦν κάτι ποὺ νὰ τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ. (Ἡ ἀνάγκη Δημιουργοῦ δὲν φεύγει μὲ τίποτε, εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀρχὴ τῆς αἰτιότητας). Πολιτικοὶ ἡγέτες χριστιανικῶν λαῶν συζοῦν μὲ τὴν «σύντροφό» τους χωρὶς οὔτε πολιτικὸ γάμο. Οἰκονομικὴ κρίση μαστίζει ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια τὶς μέχρι τώρα καλοστεκούμενες χῶρες καὶ χειρότερη ἀπὸ ὅλες τὴν πατρίδα μας. Ἔγκυροι οἰκονομολόγοι λένε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ κρίση ποὺ θὰ παρέλθει, ἀλλὰ γιὰ μιὰ μόνιμη ἀλλαγὴ καταστάσεως (πρὸς τὸ χειρότερο) ποὺ θὰ χρειασθεῖ διαφορετικὴ διαχείριση. Ποῦ πᾶμε; Ποῦ θὰ φθάσουμε; ΜΗΠΩΣ ἀγγίζει τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ ἡ δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας; Ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης ἀπαντᾶ: «Ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀπ. κβ´ 20)

Τη ΙΒ΄ (13η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ της εκ Περσίδος, της μετονομασθείσης ΜΑΡΙΑΣ.

Μαρία η ένδοξος Μάρτυς του Χριστού, η πρώην ονομαζομένη Γολινδούχ, κατήγετο εκ της Περσίας, έχουσα άνδρα αρχιμάγον, κατά τους χρόνους Χοσρόου μεν του βασιλέως Περσών, Μαυρικίου δε του βασιλέως Ρωμαίων εν έτει φπδ΄ (584). Ελθούσα δε εις έκτασιν, βλέπει Άγγελον Θεού, όστις έδειξεν εις αυτήν τόπον σκοτεινόν και πλήρη πυρός, εντός του οποίου είδε τους προγόνους της, οι οποίοι ελάτρευσαν τα είδωλα. Έδειξε δε εις αυτήν και άλλον τόπον φωτεινόν, εντός του οποίου ηυφραίνοντο και εχόρευον οι του Χριστού λάτραι· θέλουσα δε και αυτή να εισέλθη εντός του φωτεινού εκείνου τόπου, ημποδίζετο υπό του φαινομένου Αγγέλου, όστις έλεγεν εις αυτήν, ότι εις τον τόπον εκείνον δεν δύνανται να εισέλθουν οι άπιστοι. Ευθύς λοιπόν, μετά την οπτασίαν εκείνην, συνελθούσα εις εαυτήν η μακαρία, επίστευσεν εις τον Χριστόν και εβαπτίσθη, μετονομασθείσα Μαρία.

Μικρασιατική καταστροφή 1922: από την Ιωνία της Μικράς Ασίας στη Νέα Ιωνία Αττικής


 

Το μεγαλείον της Κυριακής ημέρας -- Του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Επήγεν ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και το γένος του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον· φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδίαν των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Δια τούτο και οι Εβραίοι δεν κατακαίονται άλλην ημέραν τόσον, ωσάν την Κυριακήν, οπού ακούουν τον παπά μας να λέγη: «Ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Διότι εκείνο οπού εσπούδαζον οι Εβραίοι να κάμουν δια να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού μας, εγύρισεν εναντίον της κεφαλής των. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν οπού είνε η Ανάστασις του Χριστού μας. Διότι Κυριακήν ήμεραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήση όλον τον κόσμον.