Αιδώς, προδότες της Ορθοδοξίας


Τι να είπωμεν, δια την υποκρισίαν και ξενοδουλείαν εκείνων που έταξαν την ζωήν των να είναι διδάσκαλοι της αληθείας Χριστού. Το δε χείριστον όλων, ότι οι τοιούτοι υποκριταί, ξενοκίνητοι και ξενόδουλοι, προτρέπουν τον ευσεβή λαό όπως πείθεται εις τας αποφάσεις των, τας οποίας επιγράφουν αποφάσεις της Εκκλησίας! 
Αιδώς, προδότες της Ορθοδοξίας.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


49. Ολόκληρος η Παλαιά Διαθήκη ήτο, τρόπον τινά, μία σκιά του Θεού Λόγου. Πράγματι, όπως μία πελωρία σκιά προηγείται του σώματος, έτσι όλος ο κόσμος εβάδιζε προ Αυτού. Όλη η θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θρησκεία σκιάς, πίσω από την οποίαν έρχεται το σώμα της:  ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, το θεανθρώπινον σώμα Του—η Εκκλησία. Και όντως είναι έτσι:  όλος ο ορατός κόσμος δεν είναι άλλο παρά σκιά, η οποία προδηλώνει και αναγγέλλει το σώμα, το οποίον έρχεται όπισθέν της, την σάρκωσιν του Θεού Λόγου. Μόλις δια της σαρκώσεώςΤου και της Εκκλησίας, του σώματος Αυτού, αποκαλύπτεται η αληθινή πραγματικότης των κτιστών κόσμων, το περιεχόμενόν των, το νόημά των, ο σκοπός των. εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας όχι μόνον οι ορατοί αλλά και οι αόρατοι κόσμοι λαμβάνουν το «σώμα» των, την πλέον διαρκή και πλέον έλλογον πραγματικότητά των.

Συνεχίζεται.  

Ελληνοποιήσεις με μίζες και λευκούς γάμους μέσω δήμων και περιφέρειας

Η αστυνομική επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη μέχρι αργά χθες τη νύχτα και είχαν συλληφθεί δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος ενός δήμου, ενώ εμπλέκεται και υπάλληλος της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης και υπάλληλοι ακόμη τεσσάρων δήμων, στο σύνολο των κατηγορουμένων που φτάνουν τους 180.
Η έρευνα ξεκίνησε πριν από τέσσερις μήνες και ήδη στη δικογραφία που σχηματίζεται υπάρχουν στοιχεία για τέλεση 70 εικονικών γάμων από Έλληνες και Γεωργιανούς, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια ως σύζυγοι Ελλήνων. Οι αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας τον «κοριό» της ΕΥΠ, κατέγραψαν συνομιλίες μεταξύ των βασικών εμπλεκομένων. H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης Ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας

Διαλυόμεθα ως Ορθόδοξον Έθνος…

Δεν εμφανιζόμεθα ως προφήται. Αλλά δεν χρειάζεται περισσότερον από μίαν προσεκτικήν εμβάθυνσιν εις τας πεποιθήσεις του σημερινού κόσμου, δια να διαπιστωθή ο μηδενισμός του. Αλλ’ εάν ο μηδενισμός των ούτως ή άλλως πλανωμένων εις τα ερέβη ψευδών θρησκειών και φιλοσοφιών οδηγή εις την εύρεσιν ίσως της Ορθοδοξίας, όμως ο μηδενισμός ημών των Ορθοδόξων, υπό την «οικουμενικήν» μορφήν των, αποτελεί την ασφαλεστέραν εγγύησιν, ότι διαλυόμεθα ως Ορθόδοξον Έθνος… Κατά κόρον έχει υποστηριχθή ότι, εάν επεβιώσαμεν ως φυλή, τούτο οφείλομεν εις την συνοχήν μας εν τη Ορθοδοξία. Τούτο είναι μαθηματικώς εξακριβωμένον. Επομένως, ο ασφαλέστερος τρόπος δια να απολέσωμεν την εθνικήν μας φυσιογνωμίαν, την πνευματικήν και εθνικήν μας υπόστασιν είναι ο καλλιεργούμενος «οικουμενισμός», όστις κάμνει θραύσιν εις τον καλυτέρας τύχης άξιον Τόπον μας.  Τα θεμέλια της Πατρίδος μας τρίζουν. Ουδείς δύναται να την σώση, εκτός από την αγίαν Ορθοδοξίαν μας, της οποίας η ευρύτης εκτείνεται πολύ μακρότερον των φαντασιώσεων των «οικουμενιστών». Οι οποίοι εις το βάθος των είναι μηδενισταί, άρα ουδέν το πραγματικόν έχουν, ουδέν ανθρώπινον, ουδέν θείον. Μόνον η Ορθοδοξία αποτελεί ύπαρξιν και καλύπτει πάσας τας αξίας, ανθρωπίνας και θείας. Είναι θεανθρωπίνη…

θ.μ.δ. 
(σ.σ. το κείμενο είναι γραμμένο το 1968)

Ο Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ διά τήν ἀνίδρυσιν εἰς τό Βερολῖνον τῆς Γερμανίας «Διαθρησκειακοῦ Ναοῦ».


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Διαπέμπομεν ἐπίκαιρον ἀνακοινωθέν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως διά τήν ἀνίδρυσιν εἰς τό Βερολῖνον τῆς Γερμανίας «Διαθρησκειακοῦ Ναοῦ».
Εισαγωγή
Μετ’αφάτου θλίψεως και πόνου και συνοχή καρδίας, πληροφορηθήκαμε από τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.[1] ότι «ένας «Οίκος Προσευχής και Μαθητείας» για Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους πρόκειται να κατασκευαστεί στην πλατεία Petriplatz (πλατεία του Αγίου Πέτρου) του Βερολίνου. Ο οίκος προσευχής και μαθητείας θα φιλοξενεί υπό την ίδια στέγη εκκλησία, συναγωγή και τζαμί. Ο ναός δεν θα έχει θρησκευτικά σύμβολα στο εσωτερικό του, ενώ σε μία από τις αίθουσες θα μπορούν να προσεύχονται μαζί πιστοί από διαφορετικές θρησκείες. Ο ναός αυτός είναι μοναδικός όχι μόνο γιατί καλεί  Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους να προσευχηθούν μαζί, αλλά και επειδή θα έχει ανοικτές τις πόρτες του σε οποιονδήποτε θέλει να προσευχηθεί, είτε ανήκει είτε δεν ανήκει σε κάποια θρησκεία. Και ο λόγος είναι ότι το Βερολίνο είναι μία μητρόπολη που δεν πιστεύει, η πρωτεύουσα των αθέων και των αγνωστικιστών.

Για την έναρξη του έργου, η Εβραϊκή Κοινότητα του Βερολίνου, το εκκλησιαστικό κολέγιο Αβραάμ Γκάιγκερ του Πότσδαμ, το Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και η Οργάνωση St. Petri-St. Marien της Ευαγγελικής Εκκλησίας ίδρυσαν την οργάνωση «Ο Οίκος Προσευχής και Μαθητείας της Petriplatz του Βερολίνου».

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, Η ΔΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ


+ π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

Ότι οι επίσκοποι πρέπει να εκλέγωνται εκ των θεουμένων, έμεινε βασική προϋπόθεσις της Ορθοδόξου Παραδόσεως, ιδιαιτέρως υποστηριζομένη υπό του Αγίου Διονυσίου του Αρειοπαγίτου, μέχρι τον 19ον αιώνα. Με την πάροδον του χρόνου οι θεούμενοι αποσυνδέθησαν από τον ενοριακόν κλήρον και ήρχισαν να εμφανίζωνται εις το επίκεντρον των αναχωρητών και μοναχών, οι οποίοι γίνονται εν συνεχεία τα φυτώρια δια την προετοιμασίαν υποψηφίων Ιεραρχών και κυρίως προέδρων συνόδων. Η κυρία ευθύνη των επισκοπικών συνόδων ήτο η προαγωγή της θεραπείας της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδίας και της θεώσεως καθώς και η πλήρης υποστήριξις όλων των προγραμμάτων εφαρμογής των αποτελεσμάτων της εν λόγω θεραπείας δια την εξύψωσιν του συνόλου της κοινωνίας. Πάντα ταύτα προϋπέθετον την χειροτονίαν γνησίων ιατρών και την απόρριψιν των κομπογιαννιτών, των οποίων οι αφηρημένοι στοχασμοί ή απεμάκρυνον απ' αυτήν την θεραπείαν και τελείωσιν ή έφθανον μέχρι πρό της θεραπείας και εβούλιαζον εν συνεχεία εις το τέλμα της ηθικολογίας.
Ακριβώς λόγω της ταυτότητος θεραπείας και τελειώσεως εις όλους τους φωτισμένους και θεουμένους, δεν κατενόησαν ποτέ οι Ορθόδοξοι την δογματικήν αυθεντίαν ως επιβαλλομένην άνωθεν, αλλ' ως υπάρχουσαν εις τους φωτισμένους και θεουμένους έσωθεν. Επειδή δε η κοινή αυτή εμπειρία καταξιώνει την πραγματικότητα, ότι "Θεόν φράσαι μεν αδύνατον, νοήσαι δε αδυνατώτερον," δεν ήτο δυνατόν οι δοξασμένοι να διαφωνήσουν μεταξύ των εις την χρήσιν διαφορετικών όρων, αρκεί να οδηγούν εις τον φωτισμόν και δοξασμόν. Το σχίσμα μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ανατολικών Ορθοδόξων είναι ένα παράδειγμα αποδοχής διαφορετικών τρόπων διατυπώσεως από την μίαν πλευράν και ενός μόνον τρόπου διατυπώσεως από την άλλην.

Συνεχίζεται.