Eνός κακού δοθέντος (με τη συμμετοχή μας στο Π.Σ.Ε.), μύρια έπονται:

Με το κείμενο του Porto Alegre Βραζιλίας, εκτός των άλλων, αναγνωρίσαμε εκκλησιαστική υπόσταση στις 340 προτεσταντικές «εκκλησίες» του Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου ¨Εκκλησιών¨) και αποδεχτήκαμε ότι η πληθώρα των κακοδοξιών και των πλανών τους, είναι «διαφορετικοί τρόποι διατύπωσης της ΄Ιδιας Πίστης και ποικιλία Χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος»! Η δημοσίευση αυτής της επαίσχυντης συμφωνίας τότε συγκλόνισε τον πιστό λαό ανά την Ελλάδα. Τώρα με το 6ο  άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή !!!
---------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Γράφει τό κείμενον τῆς ἀναρτήσεως: "Τώρα με το 6ο άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή !!!"

Σχόλιον: Ὄχι μόνον ἡ ψευδο-σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἔδωκεν ἐκκλησιαστικήν ὑπόστασιν στό Βατικανόν, ἀλλ' ἀνεγνώρισε καί ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι ἡ "Καθολική Ἐκκλησία," ἐνῷ στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος, ὅπως ὁμολογοῦμε εἰς τό 9ον Ἄρθρον τοῦ Συμβόλου: "Πιστεύω εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν." Αὐτό ἔγινε, ἐφόσον ἡ ψευδο-σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅτι: "ἀναγνωρίζουμε τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν ..." Ὡς γνωστόν, ἡ ἱστορική ὀνομασία τοῦ Παπισμοῦ εἶναι "Καθολική Ἐκκλησία." Ἡ ἀπόφασις αὐτή τῶν Κολυμπαριστῶν ψευδο-επισκόπων εἶναι ἀπολύτως συνεπής μέ τήν ἐπίσημον "ἄρσιν" τοῦ Σχίσματος, πού ἔγινε τήν 7-12-1965. Στόν λαόν, βεβαίως, εἶπαν καί πάλι ψέμματα, ὅτι δῆθεν ἔγινεν "ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων" μόνον, ἀλλά ὄχι καί ἄρσις ἀκοινωνησίας, δηλαδή ὅτι τό Σχίσμα ἐξακολουθεῖ δῆθεν νά ὑφίσταται, ἐνῷ τό ἀγγλικόν κείμενον (https://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_common-declaration.html) ὁμιλεῖ ξεκάθαρα γιά ἄρσιν ἀκοινωνησίας (βλ. παράγραφον 4Β).
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:57 π.μ.

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. (Αφιερωμένη σε όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι  δια την Εκκλησίαν. Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας. Τουναντίον μάλιστα και έβλαψε ταύτην καιρίως παραγνωρίσασα όλως τον αληθή αυτής προορισμόν και θεωρήσασα εαυτήν μέχρι τούδε απλούν εργαστήριον δεσποτάδων και  παπάδων, ους στρατολογούσα συνήθως εκ της κοινωνικής υποστάθμης, άνευ ελέγχου παιδείας και ηθικής, εξαποστέλλει αυτούς ουχί ως ποιμένας, αλλ΄ ως λύκους βαρείς, μη φειδομένους του ποιμνίου του Κυρίου. Παρά τοιούτου σωματείου επαναλαμβάνομεν και πάλιν, ότι ουδέν απολύτως αγαθόν  έχομεν να προσδοκώμεν. Πάσας τας ελπίδας ημών αναθέτομεν εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν εκείνων, οίτινες ακμαίον έτι διασώζοντες αυτοί το θρησκευτικόν αίσθημα και κηδόμενοι της τιμής και αξιοπρεπείας της Εκκλησίας και της  θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως του Έθνους ημών θέλουσι και δύνανται να συντελέσωσιν εις ανύψωσιν του εκκλησιαστικού γοήτρου και εις αναρρίπισιν του θρησκευτικού παρ΄ ημίν αισθήματος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ  7-4-1888.
------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Φοβερά ἡ διαπίστωσις τοῦ κυρ Ἀλέξανδρου ἀπό τό 1888, ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι Σύνοδος ἀποτελεῖ "ἁπλοῦν ἐργαστήριον δεσποτάδων καί παπάδων"! Ἦτο φυσικόν, λοιπόν, νά φέρουν τό Σχίσμα 36 χρόνια ἀργότερον καί νά ἐπιβάλουν καί τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Οἱ βαρεῖς αὐτοί λύκοι καί πολλά ἑκατομμύρια γλεῖφτες πού τούς ἀκολουθοῦν, συντασσόμενοι ἔτσι μέ τήν Μασσωνίαν, ἔχουν ἐξαπολύσει λυσσαλέον πόλεμον ἐναντίον ὅσων ἀνθίστανται ἐμπράκτως εἰς αὐτό τό κακόν, ἤτοι ἀποτειχιζόμενοι ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς καί ἱστάμενοι ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Ὀρθοδοξίας, πού περιλαμβάνει ὄχι μόνον τήν διακράτησιν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑορτολογίου, ἀλλά καί τήν ἀποφυγήν εἰσαγωγῆς κάθε καινοτομίας, ὡς "ὑπαγορεύματος τοῦ Διαβόλου" (Πανορθόδοξος Ἀπόφασις τοῦ 1848), ὅπως εἶναι, χάριν παραδείγματος, ἡ παναίρεσις τῶν "Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων" (ΘΝΠ) τοῦ νόμου 4301/2014.
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:18 π.μ.
-------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

΄Αλλο πράγμα το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο και άλλο η Εκκλησία πού είναι Θεοϋπόστατος Οργανισμός και δεν υπόκειται σε νομικές διατάξεις. Το νομικό ένδυμα του νομικού προσώπου αφορά τις σχέσεις της εκκλησίας με την Πολιτεία και την άσκηση δραστηριότητας με αστικές συνέπειες, όπως η ιερολογία του γάμου για παράδειγμα, ενώ η Εκκλησία ως Θεοϋπόστατος Οργανισμός λειτουργεί με βάση το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας. Εφόσον πάλι τα μέλη ενός νομικού προσώπου προσυπογράφουν και την Ομολογία Πίστεως, που αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της εισδοχής ενός μέλους στο νομικό εκκλησιαστικό πρόσωπο, οιαδήποτε διάταξη που τυχόν αντίκειται στις κανονικές διατάξεις και στο Ευαγγέλιο είναι αυτοδικαίως άκυρη κατά το καταπληκτικό αυτό κείμενο της Ομολογίας Πίστεως, καθότι υπάρχει ιεραρχική δομή a priori στα πνευματικά θέματα και το Ευαγγέλιο και οι Ιεροί και Συνοδικοί Κανόνες αυτοδικαίως υπέρκεινται οιουδήποτε κανόνος πολιτειακού δικαίου. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για οποιονδήποτε σκέπτεται απροκατάληπτα και με βάση την κοινή λογική. Ουδεμία διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις μέχρι τώρα υπάρχουσες δομές όλων των παλαιοημερολογιτικών οργανώσεων και στην δομή του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου, που είναι ένα διευρυμένο νομικό πρόσωπο, στηριζόμενο στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στις οργανώσεις των αδελφοτήτων με την μορφή του συλλόγου- σωματείου, που διάλεγαν οι Ορθόδοξοι μέχρι πρότινος, για να οργανωνθούν νομικά και να υφίστανται ως νομικές προσωπικότητες απέναντι στην Πολιτεία.

21 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:05 π.μ
-------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


@ Ἀνώνυμον τῆς 21 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:05 π.μ.


Αὐτά πού λέτε ἰσχύουν γιά τά σωματεῖα, τά ὁποῖα καί γιά μένα δέν ἀποτελοῦσαν σοβαρόν πρόβλημα. Ὅμως, ὁ ν. 4301/2014 δέν ρυθμίζει ἁπλῶς τίς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας, ἀλλά εἶναι δογματικός! Τά ἔχω γράψει ἐπανειλημμένως. Χάριν παραδείγματος, στό Ἄρθρον 16 ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σέ ὅσους εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, πού σημαίνει ὅτι ὅποιος ὑπάγεται σ' αὐτόν δέχεται ὅτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΗΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ! Ὅποιος δέν συγχέει θεσμούς μέ πρόσωπα ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ ὑπαγόμενος εἰς τόν νόμον αὐτόν δέχεται αὐτομάτως ὅτι εἶναι αἱρετικός. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως, ἡ ὁποία εἶναι καί αὐτή αἱρετική, ἐφόσον θέλει τούς πιστούς νά πείθωνται προθύμως a priori στήν Ἱεραρχίαν, πού εἶναι ἐκδοχή τοῦ παπικοῦ ἀλαθήτου, θά εἶναι ἄγνωστος εἰς τήν κοινωνίαν, ἡ ὁποία γνωρίζει τήν ἱστορικήν δομήν τῆς Ἐκκλησίας καί συμπεραίνει εὐκόλως καί ὀρθῶς ὅτι ὑπογράφει ὅτι δέν εἶναι δογματικῶς ἡνωμένος μέ αὐτήν τήν δομήν εἶναι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνῷ, μέχρι τό 2014 οἱ ΓΟΧ ἰσχυρίζοντο πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι αὐτοί ἀποτελοῦν τήν ἱστορικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Μετά τό 2014, οἱ "ΓΟΧ" τοῦ κ. Καλλινίκου ἀπώλεσαν τήν Ὀρθόδοξον αὐτήν ὁμολογίαν. Ἔχει, ὅμως, καί ἄλλα αἱρετικά διατάγματα αὐτός ὁ νόμος, ὅπως προανέφερα. Ἑπομένως, σταματεῖστε νά παραπλανᾶτε τόν λαόν, ὅτι πρόκειται δῆθεν γιά νομικόν περίβλημα καί τά τοιαῦτα. Ἔχετε "μαντρώσει" ἁγνόν κόσμον στήν παναίρεσιν τῶν ΘΝΠ, πού εἶναι χειροτέρα καί ἀπό αὐτόν τόν Οἰκουμενισμόν, καθότι ἀναγνωρίζει νά ὀνομάζωνται "Ἐκκλησίες" ὅλες οἱ θρησκεῖες πού ἱδρύουν τοὐλάχιστον 3 ΘΝΠ (ἄρθρον 12 τοῦ ν. 4301/14). Προσφάτως δέ, μέ ἐγκύκλιον τοῦ Γαβρόγλου, ἀπηγορεύθη οὐσιαστικῶς ἡ εὐλογημένη ἀποτείχισις, διά τήν ὁποίαν οἱ "ΓΟΧ" ἔχουν δώσει ἀγῶνας ἐπί ἀγώνων, καί δέν ἔχω ἀκούσει διαμαρτυρίαν τινά ἐκ μέρους τῶν "ΓΟΧ," διότι προφανῶς συμφωνοῦν μέ αὐτήν, διό καί προέβησαν είς "καθαίρεσιν" τοῦ π. Δημητρίου, ἐπειδή ὀρθοδοξώτατα ἀπετειχίσθη ἀπό τήν Σύνοδόν του. Εἶναι τοὐλάχιστον ἐντροπή νά γράφετε τέτοια ἀτοπήματα.
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:50 π.μ.
------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

... Και επίσης τραγικέ ανώνυμε, θα σου απαντήσω και στο παρακάτω που γράφεις.

"καθότι υπάρχει ιεραρχική δομή a priori στα πνευματικά θέματα και το Ευαγγέλιο και οι Ιεροί και Συνοδικοί Κανόνες αυτοδικαίως υπέρκεινται οιουδήποτε κανόνος πολιτειακού δικαίου."

Οπωσδήποτε το Σύνταγμα των Ιερών Κανόνων έχει την αυτοδύναμη υπέρβαση ως προς το πολιτειακό νομικό καθεστώς, όπως και σε κάθε άλλο δημιούργημα του διαβόλου ήτοι, αιρετικό νομικό πρόσωπο που υιοθετεί αιρετικές διατάξεις, όμως τούτη η προϋπόθεση για να ισχύει, θα πρέπει η Πίστης όπως περιγράφεται και όπως υιοθετείται να είναι καθαρή και αμόλυντη από αιρετικές υιοθετούμενες διατάξεις, και όχι με την συμβολή σας την θέλησή σας και την ενέργειά σας, να υιοθετούνται διατάξεις που υποσκελίζουν τους Αγίους και Ιερούς κανόνες έτσι ώστε να σας κατονομάζουν αιρετικούς για να έχετε τα ευεργετήματα τού νόμου. Εφόσον αποδέχεστε της Πολιτείας την άποψη για τα νομικά πρόσωπα, τότε έρχεται η απώλεια της γνήσιας ομολογίας Πίστεως γιατί είναι αντίθετη η Πολιτειακή νομοθεσία ως προς την Ορθόδοξη ομολογία.
Δεν υπάρχει ευστοχότερο επιχείρημα, αιρετικέ ανώνυμε, πως το σφράγισμα του θηρίου μέσω νομικής διάταξης από το Κράτος, συμφωνούντος και συνεργούντος της Κρατικής Εκκλησίας θα επέλθει.
Με το δικό σας επιχείρημα, θα πείτε στο λαό πάρτε το χάραγμα του Κράτους του Θηρίου για να έχετε περίθαλψη, σύνταξη και Κρατική υποστήριξη και δεν θα έχετε βλάβη διότι, "υπάρχει ιεραρχική δομή a priori στα πνευματικά θέματα και το Ευαγγέλιο και οι Ιεροί και Συνοδικοί Κανόνες αυτοδικαίως υπέρκεινται οιουδήποτε κανόνος πολιτειακού δικαίου".
Είναι όμως τούτο συμβατό με την Αγία Εκκλησία και τις παραδόσεις της;
Όχι βέβαια, δεν μπορείτε να γράφετε ανοησίες του τύπου πάρτε το χάραγμα εφόσον οι Άγιοι και Ιεροί Κανόνες αυτοδικαίως υπέρκεινται οιουδήποτε κανόνος πολιτειακού δικαίου.
Έτσι και εδώ, δεν νοείται να έχετε ορθόδοξη μαρτυρία, και με τις διατάξεις που υιοθετείτε να γίνεστε αιρετικοί.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως φάσκετε και αντιφάσκετε.
Από την μία πλευρά, η άποψή σας, πως υπάρχει ιεραρχική δομή a priori στα πνευματικά θέματα και το Ευαγγέλιο και οι Ιεροί και Συνοδικοί Κανόνες αυτοδικαίως υπέρκεινται οιουδήποτε κανόνος πολιτειακού δικαίου που οπωσδήποτε είναι ορθό, από την άλλη όμως πλευρά στην επεξήγηση της Συνόδου ΓΟΧ ΘΝΠ για τον νόμο 4301, γράφετε πως η Εκκλησία ΓΟΧ ΘΝΠ Ελλάδος χρειάζεται νομικό ένδυμα προστασίας δηλαδή τις διατάξεις του αντίχριστου κοινοβουλίου του Κράτους.
Δηλαδή με άλλα λόγια έχετε χάσει τας φρένας σας, ούτε ξέρετε τι γράφετε ούτε ξέρετε τι λέτε, διότι τούτη είναι μέγιστη βλασφημία, αιρετική κατάντια, Σεργιανισμός σε όλο του το μεγαλείο, το να εργάζεστε να ντύσετε την Αγία Εκκλησία με αντίχριστο νομικό πρόσωπο/ένδυμα προστασίας.
Είναι σαν να λέτε πως οι Άγιοι και Ιεροί κανόνες, το Σύνταγμα της Αγίας Εκκλησίας, το ίδιο το Πανάγιο Πνεύμα, είναι λειψό, έχει κενά, είναι ατελής, και σήμερα εν έτει 2019, Συνοδικά αποφανθήκατε πως χρειάζεται νομική προστασία από το αντίχριστο Κοινοβούλιο τού Κράτους.
Ντροπή και αίσχος, προδότες της Αγίας Εκκλησίας και της Ελλάδας.
Ουαί, ουαί, ουαί,

-----------------------------
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...

Mας λέει ο ανώνυμος 9.05 τα παρακάτω :
"...Εφόσον πάλι τα μέλη ενός νομικού προσώπου προσυπογράφουν και την Ομολογία Πίστεως, που αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της εισδοχής ενός μέλους στο νομικό εκκλησιαστικό πρόσωπο, οιαδήποτε διάταξη που τυχόν αντίκειται στις κανονικές διατάξεις και στο Ευαγγέλιο είναι αυτοδικαίως άκυρη κατά το καταπληκτικό αυτό κείμενο της Ομολογίας Πίστεως, καθότι υπάρχει ιεραρχική δομή
a priori στα πνευματικά θέματα και το Ευαγγέλιο και οι Ιεροί και Συνοδικοί Κανόνες αυτοδικαίως υπέρκεινται οιουδήποτε κανόνος πολιτειακού δικαίου"

αντιγράφοντας την γνωστή γνωμοδότηση του π. Νικολάου Δημαρά και θα επαναλάβω καποια πραγματα που είπα απευθυνόμενος και στον π. Νικόλαο, εδώ :
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/blog-post_829.html

1)
O π. Νικόλαος κι ο παρών ανώνυμος ομιλούν για "Νομική" Ομολογία, μέσω της Υπεύθυνης δηλώσεως, κι ενώ γνωρίζει πλήρως ο υπογράφων σε ποιο Νόμο θα χρησιμοποιηθεί και τον αποδέχεται αδιαμαρτυρήτως. Υπαχθήκανε μάλιστα με ζήλο και χλευάζοντας με διάφορα κοσμητικά επίθετα τους αντιδρώντες.
Απίστευτη θέση και δεν μπορώ να μην κάνω και παραλληλισμό με παρεμφερή γεγονότα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Κατά τους πρώτους μ.Χ. αιώνες κάποιοι Χριστιανοί παίρνανε δημόσιο έγγραφο ότι τάχα είχανε επιστρέψει στον παγανισμό ή είχανε κάνει θυσία στα ειδωλόθυτα, ενώ δεν είχε συμβεί, όμως αυτό τους συναριθμούσε ανάμεσα στους Πεπτωκότες.
Σε άλλους λέγανε οι ειδωλολάτρες να κάνουνε θυσία κι ας παρέμεναν Χριστιανοί. Με την παραπάνω "λογική" λοιπόν ας "Ομολογούσανε" Χριστό οι συγκεκριμένοι, κάνοντας παράλληλα την θυσία, κι αυτό θα ήτανε υπέρτερο αυτής της πολιτειακής απαιτήσεως. Κι η πίτα ολόκληρη κι ο σκύλος χορτάτος

2) Καθότι οι ΓΟΧ υπαχθήκανε στο αρθρο 13 των ετεροδόξων
Για να το ξεπεράσει αυτό ο π. Νικόλαος, διαβεβαιώνει υπεύθυνα το Ποίμνιο με βάση την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, εκείνων δηλαδή που συνέγραψαν τον Νόμο, ότι δεν θεωρούμαστε ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι παρά τη υπαγωγή μας στο άρθρο 13 του Συντάγματος !!!
Συγνώμη π. Νικόλαε αλλά το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι ανώτερο από την θέση οποιαδήποτε περιστασιακής ηγεσίας και το Σύνταγμα είναι σαφέστατο και στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται οι ετερόδοξοι κι οι ετερόθρησκοι.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρα αντισυνταγματική αυτή η άποψη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
Όμως ο π. Νικόλαος, όχι μόνο την επικαλείται (ενώ αλλού είναι φειδωλός στο να καταγράφει τυχόν αντισυγματικότητες και να μας τονίζει ότι υπάρχει δικαίωμα καταφυγής ακόμα και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια !!!), αλλά επιπλέον σημειώνει ότι : Αὐτά πού γράφουν διάφοροι "ἑρμηνευτές" εἶναι αὐθαίρετες ἤ καί κατευθυνόμενες ἑρμηνεῖες δικές τους μέ προσθαφαιρέσεις στά κείμενα τοῦ Νόμου. Ότι δηλαδή εμείς είμαστε οι αυθαίρετοι ερμηνευτές, που κάναμε και προσθαφαιρέσεις !!! Λυπάμαι πραγματικά για αυτά που υποστηρίζει ο Διδάκτωρ Νομικής π. Νικόλαος Δημαράς.....
                                                              3) Ας αφήσω λοιπόν τις άνω σοφιστείες κι ας παραθέσω την ουσία
Η απόφαση ΣτΕ 1444/1991 αναφέρει ότι είμαστε ιδιαιτέρα θρησκευτική κοινότητα, αλλά όχι ετερόδοξοι, ούτε υπαγόμαστε στο άρθρο 13. Ότι δεν εφαρμόζεται σε εμάς η νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Κρατούσα, ΑΛΛΑ ούτε κι η νομοθεσία περι ανεγέρσεως Ι. Ναών κι ευκτηρίων οίκων η οποία εφαρμόζεται στους ετεροδόξους (άρθρο 1, Ν. 1672/1939 κι εκτελεστικό διάταγμα της 02.06.1939).
Ως προς το Σύνταγμα και τους Νόμους λοιπόν, είμασταν τόσες δεκαετίες σε μια ενδιάμεση κατάσταση κι αυτό γιατί αφενός εμείς δεν απεμπολίσαμε ποτέ της διεκδικήσεις που απορρέουνε από το γεγονός ότι είμαστε η κανονική Εκκλησία (όπως κάνουνε τώρα κάποιοι Συνοδικοί) κι αφετέρου η κυριαρχία της Κρατούσας στους φορείς εξουσίας, δεν επέτρεπε αυτές να ευδοκιμήσουνε. Υπήρχε Νομικό κενό στο θέμα μας, όπως αναφέρουνε έγκριτοι Νομικοί, το οποίο κάποιοι σήμερα "λύσανε" με αποδοχή της ήττας
Για να ομιλήσουμε λοιπόν απλά Ελληνικά, στο άρθρο 3 του Συντάγματος γίνεται ορισμός της Κανονικής Ορθόδοξης Ελλαδικής Εκκλησίας, όπου αναφέρεται αφενός η κοινωνία με το Πατριαρχείο Κων/λεως (κι ενώ αρκετούς αιώνες δεν είχε προκύψει κάποιος αιρετικός Πατριάρχης ώστε αυτή να διαταραχθεί) και ταυτόχρονα, ως ασφαλιστική δικλείδα, ότι :
"τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις".
Προφανέστατα σε περιπτώσεις αιρετικού Πατριάρχη, το δεύτερο μέρος του άρθρου 3 απαγορεύει την κοινωνία μαζί του.
Η Ι. Σύνοδος όμως αλλού παίρνει κατά γράμμα το Σύνταγμα :
"υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης"
αλλού "ξεχνάει" κάποια εδάφια :
" που τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις"
κι αλλού εφευρίσκει ιδιαίτερες καταστάσεις τάχα του άρθρου 13.
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:03 μ.μ.


Οικουμενισμός Σειρά Α΄


Θεοτόκε Παρθένε Χαίρε Κεχαριτωμένη


Τη ΚΑ΄ (21η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΙΩΝΑ.

Ιωνάς ο Προφήτης ήτο υιός του Αμαθί, καταγόμενος από Γιέτ Καριαθμαούς και κατοικών πλησίον εις την Άζωτον, ήτις ήτο πόλις των Ελλήνων παραθαλάσσιος· προεφήτευσε δε περί τα έτη ωλη΄- ωι΄ (838 – 810) προ Χριστού. Μήτηρ αυτού ήτο η χήρα εκείνη, προς την οποίαν επέμφθη ο Ηλίας, όταν δια προσευχής του εγένετο πείνα εις την Σαμάρειαν, και εις όλην την επικράτειαν των δέκα φυλών. Όθεν και δια την φιλοξενίαν εκείνην ηυλόγησε τον καμψάκην, ήτοι το αγγείον του εκαίου και την υδρίαν του αλεύρου, ώστε ούτε εκενώθη, ούτε ωλιγόστευσεν εν όσω επεκράτει η πείνα.

π. Νικόλαος Δημαράς : Η Φαινομένη και η αληθινή Εκκλησία.

Oι ψευδεπίσκοποι και ψευδοποιμένες του ΙΕ΄ Ιερού Κανόνος της ΑΒ΄ Συνόδου αποτελούν την λεγομένην Φαινομένην Εκκλησίαν, κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Θεολόγον. Και ορθώς το διευκρινίζει ο Μέγας εν Θεολόγοις, καθότι δεν είναι δυνατόν να είναι -και ούτε είναι- ούτε θρόνων, ούτε κυρίως τρόπων διάδοχοι, και ούτε είναι φορείς της άπαξ τοις Αγίοις παραδοθείσης Πίστεως. Ένας τέτοιος, λοιπόν, ψευδεπίσκοπος δεν δύναται ποτέ να ενεργεί εν ονόματι της Καθολικής Εκκλησίας, έστω και εάν υποθέσουμε, ότι οι πρώτοι κηρύξαντες την αίρεσιν έσχον υπό της Εκκλησίας την διαδοχήν και την Χάριν, κατά τον Μέγαν Βασίλειον! Οι διάδοχοι, όμως, αυτών παρέλαβαν αιρετικήν πίστιν και ψευδή διδασκαλίαν από τους ψευδεπισκόπους αυτούς, και επομένως δεν είναι φορείς της αποστολικής πίστεως, ούτε φορείς της αποστολικότητος της διαδοχής. Είναι, όπως το προσδιορίζει ο Ιερός Κανών, ψευδεπίσκοποι και ψευδοποιμένες. Από αυτούς, λοιπόν, τους ψευδοδιδασκάλους δεν αποτειχιζόμαστε εμείς, αλλά εμείς τους αποτειχίζουμε, κατά τον Μέγαν Θεολόγον Γρηγόριον. Εμείς εξακολουθούμε να αποτελούμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, από την Οποίαν ουδέποτε αποσχισθήκαμε. Ο άσωτος είναι ο απομακρυνόμενος από τον οίκον του Πατρός, ο πιστός δούλος και ο φρόνιμος οικονόμος, ο κατ΄ υιοθεσίαν κληρονόμος της Βασιλείας του Πατρός και εν τω οικω του Πατρός παραμένων, μηδέποτε αναχωρήσας εις χώραν μακράν (του Οικουμμενισμού) και ο αληθινός φορέας της αποστολικότητος της Εκκλησίας, είναι ο συνεχίζων την Παράδοσιν και την αποστολικήν Πίστιν κατέχων, πού έχει και την ιερωσύνην αλώβητον και την χάριν πλουσίαν και κατ' εξοχήν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας εν τη Θεία Ευχαριστία, δι' ής ο Χριστός μας μένει εν ημίν και ημείς εν Αυτώ.
------------

Ο/Η ΜΕΛΑΝΗ είπε...
Θεωρώ ότι πρέπει να σέβεστε ιερείς σαν τον π.Νικόλαο Δημαρά για τον αντιοικουμενιστικό αγώνα που κάνει μέσα από κηρύγματα και άλλες δράσεις, αγωνιώντας για την άλωση της Ορθοδοξίας από οικουμενιστές, και που ιδέα δεν έχουν από το πνεύμα των πατέρων αλλά ξέρουν μόνο να ακολουθούν προβατόσχημους λύκους τύπου Βαρθολομαίου κ.λ.π. Επιπλέον παραπλανάτε και άλλους ρίχνοντας λάσπη σε έναν άξιο λειτουργό του Υψίστου που άφησε το βόλεμα της κρατούσας εκκλησίας και ανέλαβε να ποιμάνει, με πολλές θυσίες, το μικρό ποίμνιο που συνεχίζει να χλευάζεται από τους υπηρέτες και τα θύματα του Νεοημερολογιτισμού.

20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:23 μ.μ

---------------------------
 Ο/Η ΜΕΛΑΝΗ είπε...
Επειδή υπάρχουν πολλοί ανώνυμοι θα παρακαλούσα να ξέρω, έστω με κάποια σήμανση, σε ποιον αναφέρομαι.
Ελέχθησαν πολλά και αυτό που κατάλαβα είναι ότι αντί να κοιτάμε το δάσος, εστιάζουμε στο δάκτυλο αντί να κοιτάξουμε την αίρεση του οικουμενισμού κοιτάζουμε να κουτσομπολέψουμε να βρούμε ό,τι βάζει ο νους και η τακτική του συκοφάντη.Κάνουμε επίθεση σε αυτόν που μας κρούει τον κώδωνα, όχι δια ίδιον όφελος αλλά γιατί σωτηρία του ποιμνίου, που χρόνια τώρα κοιμίζεται από την κρατούσα εκκλησία και πείθεται σε κηρύγματα περί άκριτης υπακοής στον γέροντα, αλλά όχι περί πίστεως. Τους κάνουν πλύση εγκεφάλου, ότι δεν είναι για αυτούς τα δογματικά αλλά ο επίσκοπος ξέρει,αυτοί απλά πρέπει να ακολουθούν τον ποιμένα ως άλογα πρόβατα( ΚΑΙΣΑΡΟΠΑΠΙΣΜΌΣ),ας είναι μισθωτός για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι <>. Παλιά ένας αν φώναζε ανάξιος την ώρα της χειροτονίας, αυτή σταματούσε , ο λαός είναι ο φύλακας της πίστεως αλλά ένας λαός που ξέρει τα της ορθοδόξου πίστεως και όχι τις αγαπολογίες που τον ποτίζουν οι οικουμενιστές ιεράρχες του, σπουδασμένοι στις θεολογικές σχολές της εσπερίας όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κόντογλου.Τι σχέση έχει όλη αυτή η νέα <>με την ορθοδοξία ,σχέση έχει και αντίγραφο είναι πιστό της εγκλυκλίου του 1920 της οποὶας κομμάτια παραθέτω. Από τότε δρομολογήθηκε η άλωση της ορθοδοξίας .Και ότι δεν έκανε ο πάπας το έκανε αυτή.Ο σκοπός της αλλαγής του ημερολογίου φαίνεται ξεκάθαρα ποιος ήταν αφού έγινε από μασώνους,σαν τους σημερινούς που το υποστηρίζουν με νύχια και με δόντια γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.Κοιμίζει έναν ολόκληρο λαό και δεν τον θέλει ελεύθερο, ούτε ξύπνιο, αλλά τον κρατάει δέσμιο μιας νέας θεολογίας, αντιπατερικής, υποταγμένο στα κελεύσματα της νέας τάξης.

Ούτω δε της ειλικρινείας και της εμπιστοσύνης προ παντός αποκαθισταμένης μεταξύ των Εκκλησιών, νομίζομεν δεύτερον ότι επιβάλλεται ίνα αναζωπυρωθή και ενισχυθή προ παντός η αγάπη μεταξύ των Εκκλησιών, μη λογιζομένων αλλήλας ως ξένας καί αλλοτρίας, αλλ ́ ως
συγγενείς και οικείας εν Χριστώ καί "συγκληρονόμους και συσσώμους της επαγγελίας
του Θεού εν τω Χριστώ". (Εφεσ. 3, 6). ∆ύναται δε η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους
διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:
α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανκών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών,
β) δια της ανταλλαγής αδελφικών γραμμάτων κατά τας μεγάλας του εκκλησιαστικού ενιαυτού εορτάς, εν αις είθισται, και εν άλλαις εκτάκτοις περιστάσεσι,
γ) δια της οικειοτέρας συσχετίσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων των διαφόρων Εκκλησιών,
δ) δια της επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών και των αντιπροσώπων της Θεολογικής Επιστήμης και δια της ανταλλαγής των εν εκάστη Εκκλησία εκδιδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων,
στ) δια της συγκροτήσεως παγχριστιανικών συνεδρίων προς εξέτασιν ζητημάτων κοινού πάσαις ταις Εκκλησίαις ενδιαφέροντος,
ζ) δια της απαθούς και επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,
η) δια του αμοιβαίου σεβασμού των κρατούντων εν ταις διαφόροις Εκκλησίαις ηθών και εθίμων,
θ) δια της παροχής αμοιβαίως ευκτηρίων οίκων και κοιμητηρίων δια τας κηδείας και την ταφήν των εν τη ξένη αποθνησκόντων οπαδών των ετέρων ομολογιών,
ι) δια της πρόφρονος τέλος αμοιβαίας υποστηρίξεως των Εκκλησιών εν τοις έργοις της θρησκευτικής επιρρώσεως, της φιλανθρωπίας
και τοις παραπλησίοις.
Ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου
Κωνσταντινουπόλεως
+ Μητροπολίτης Προύσης ∆ωρόθεος
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:59 π.μ.

Μητρ. Πειραιώς: Δέν ὑπῆρξε ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς παλαιᾶς Ρώμης ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Πέτρος καί εἶναι κίβδηλο τό «Πέτρειο» δόγμα τοῦ Παπισμοῦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476, Email: impireos@hotmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20 Σεπτεμβρίου 2019

 Μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη γνωστοποίηση ἀπό τό Βατικανό καί τόν διακατέχοντα ἀντικανονικῶς τό πάλαι ποτέ περίπυστο Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως «Πάπα Φραγκῖσκο» τῆς συνοδευτικῆς ἐπιστολῆς του πρός τόν