Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Γεώργιος

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Νεηγενές, Μάγων λεγόντων, παιδίον Άναξ, ου αστήρ εφάνη, που εστίν; Εις γαρ εκείνου προσκύνησιν ήκομεν· μανείς ο Ηρώδης εταράττετο, Χριστόν ανελείν, ο θεομάχος φρυαττόμενος.

Ερμηνεία.

Το Τροπάριον τούτο ερανίσθη ο Μελωδός από το β΄ Κεφάλαιον του κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγελίου· εν εκείνω γαρ γράφεται ταύτα: «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ιδού Μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες: που εστίν ο τεχθείς Βασιλεύς των Ιουδαίων; Είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή, και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ. Ακούσας δε Ηρώδης ο Βασιλεύς εταράχθη». Όθεν ο Ασματογράφος ταύτα τα λόγια παραφράζων λέγει, ότι όταν οι Μάγοι ελθόντες εις Ιεροσόλυμα έλεγον: που είναι το παιδίον ο Βασιλεύς, το οποίον τώρα νεωστί εγεννήθη; Που είναι εκείνος, του οποίου εφάνη ο γενεθλιακός αστήρ εις την ανατολήν; Που είναι εκείνος, τον οποίον ημείς ήλθομεν δια να προσκυνήσωμεν; Όταν, λέγω, οι Μάγοι ταύτα έλεγον, τότε εμάνη από τον θυμόν ο Βασιλεύς Ηρώδης και εταράττετο· τι γαρ άλλο πράγμα είναι της μανίας ταρακτικώτερον; Βέβαια ουδέν. Δια τι δε εταράττετο; Διότι ωρμούσε και ελύσσαζε θέλων να θανατώση τον Ιησούν Χριστόν τον Βασιλέα των απάντων· εφοβείτο γαρ ο αιμοβόρος, μη ο Δεσπότης Χριστός λάβη την Βασιλείαν του.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Συμεών ιερομάρτυρος, συγγενούς του Κυρίου, Ιωάννου του ομολογητού, Ευλογίου ξενοδόχου.

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Συμεών, ἀναδείχθηκε διάδοχος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου († τὸ 62 μ.Χ.), μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους τὸ 70 μ.Χ.
Κατὰ τὸν Ἡγήσιππο ἦταν υἱὸς τοῦ Κλωπᾶ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωσὴφ καὶ ἀδελφὸς τοῦ Ἰούδα. Κατὰ ἄλλη δὲ ἐκδοχὴ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος καὶ ἀδελφὸς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Ἐνῷ ἐπισκόπευε στὴν Ἱερουσαλήμ, ἐπὶ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.), διαβλήθηκε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς στὸν ὕπατο Ἀττικὸ γιὰ τὸν ἀποστολικό του ζῆλο. Ὁ Συμεὼν κατηγορήθηκε ὄχι ἀπὸ Χριστιανοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ἀπὸ Ἰουδαίους. Ἡ κατηγορία περιελάμβανε δύο σκέλη. Τὸ ἕνα ἦταν ὅτι καταγόταν ἀπὸ τὸ γένος Δαβὶδ καὶ τὸ ἄλλο ὅτι ἦταν Χριστιανός. Ἀφοῦ συνελήφθη, βασανίσθηκε σκληρὰ καὶ στὴν συνέχεια ὁδηγήθηκε σὲ σταυρικὸ θάνατο, τὸ ἔτος 107 μ.Χ., σὲ ἡλικία ἑκατὸν εἴκοσι ἐτῶν.
Στοὺς Παρισινοὺς Κώδικες βρίσκεται Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Συμεών, ποίημα τοῦ ὑμνογράφου Θεοφάνους.

Ο telemaxos doumanis άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Διέφθειρον τὸν ἀμπελῶνα μου…» εἰς τὴν Βοστώνην!":

Χριστός Ανέστη !! 
Δυστυχώς αγαπητέ Silver, η συνείδηση των πρώην ορθοδόξων Χριστιανών έχει διαφθαρεί!! 90 χρόνια προπαγάνδας, αγαπολογίας, και χαλάρωσης των Χριστιανικών ηθών έχουν σκοτίσει τον κόσμο! Το έχει φροντίσει μέσω των νεοφανέντων < αγίων > του να διαβρώσει ό,τι ορθόδοξο είχε απομείνει στους ορθοδόξους λαούς μετά την επέλαση του οικουμενισμού δια της αντιχρίστου εγκυκλίου του 1920 που εξισώνει όλες τις αιρετικές παραφυάδες < εκκλησίες > με την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξο Εκκλησία !! Ακόμα και οι επώνυμοι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές , οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια αρθρογραφούν κατά του οικουμενισμού , αρκούνται μόνο στα λόγια ( φοβάμαι ότι και αυτοί είναι μέρος του συστήματος ) και η κενή έργων αρθρογραφία τους αποβλέπει στον καθησυχασμό των όποιων ανησυχιών υπάρχουν στον λαό!! Αντιοικουμενιστές , αποτειχισμένοι , παλαιοημερολογίτες ( με διαδοχή των εξ Αμερικής κοινωνούντων με οικουμενιστές ) όλοι κοροϊδεύουν !! Διότι εάν πίστευαν αυτά που λένε και κάνουν, θα αναθεμάτιζαν την παράνομη εγκύκλιο του 1920, την αλλαγή του ημερολογίου, το λεγόμενο Π.Σ.Ε. , τους οικουμενιστές, και το κυριότερο την ακυρότητα των μυστηρίων όλων αυτών, και θα επέστρεφαν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ξέρουν πολύ καλά που βρίσκεται , αλλά ο δρόμος της επιστροφής –μετανοίας είναι δύσκολος !!! Η ομολογία της πλάνης ακόμα δυσκολότερη, δυστυχώς δεν ακούν τον απόστολο που λέγει: «Εάν δε και αθλή τις ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση» (Β' Τιμ. 2,5).

Εις την θέαν του Ακτίστου θείου Φωτός-Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου