Πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν


Ἀκατανόητον θαῦμα, ἀνερμήνευτον ἄκουσμα, μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, ἡ κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, ἡ μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, ἡ μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἡ φέρουσα ἐν ἀγκάλαις τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

Δεν εικονίζεται με τρεία Πρόσωπα η Αγία Τριάδα. Δεν έχει ονόματα ο Θεός. (Συνέχεια).

Συμπερασματικά το όνομα του Θεού Πατέρα, μπορεί να ληφθεί με δύο τρόπους. Σε κάθε περίπτωση το όνομα Του παραπέμπει, περιλαμβάνει και δέχεται ως Αδιαίρετο τον Θεό και ως Μία την Θεότητα Του. Εντούτοις διαφοροποιείται η ερμηνεία του ονόματος Του, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται το όνομα του Πατέρα. Η αλλαγή της ερμηνείας Του πραγματοποιείται σχετικά με το αν αναφέρεται το όνομα Του μαζί ή όχι με το Υποστατικό Του Ιδίωμα. Δηλαδή αν και όταν συνοδεύεται από την Αρχή της Γέννησης και της Εκπόρευσης, τότε και ΜΟΝΟ τότε διακρίνεται το Πρόσωπο Του και ως Πατέρας καλείται ΜΟΝΟ το Ένα από τα Τρία Πρόσωπα του Θεού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, Πατέρας ονομάζεται, είναι και παραμένει ο Ένας και Αδιαίρετος Θεός και η Μία και Αχώριστη Θεότητα Του.