Οι Οίκουμενισταί είναι χειρότεροι των γραμματέων και των Φαρισαίων

Τι είπε ο Χριστός μας ελέγχοντας τούς γραμματείς και Φαρισαίους; «Επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και Φαρισαίοι. Πάν­τα ούν όσα εάν είπωσιν υμίν τηρείν, τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγουσι γαρ, και ου ποιούσι» (Ματθ. 23, 2-3). Η διδασκα­λία τους ήταν σωστή, τα έργα τους όμως πονηρά και υποκριτικά. Οι Οίκουμενισταί είναι χειρότεροι των γραμματέων και των Φαρισαίων, διότι κάθονται στους θρόνους των Πατέρων της Εκκλησίας και νοθεύουν και διαστρέ­φουν το Ευαγγέλιο, εξισώνοντας το φως με  το σκότος, την αλήθεια με  την πλάνη, την Ορθοδοξία με την αίρεση! Και η διδασκαλία τους είναι αιρετική, και τα έργα τους (συμπροσευχές, συλλείτουργα, συμμετοχή στο Π.Σ.Ε.) παράνομα.

Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός -- Του αειμνήστου Στεργίου Ν. Σάκκου, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.

Συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ήρωες τους ανθρώπους, που επιτελούν ριψοκίνδυνες και θαυμαστές πράξεις, όσους μ’ έναν θεαματικό τρόπο ξεπερνούν κάθε ένστικτο αυτοσυντηρήσεως, για να υπηρετήσουν πιστά μιάν αξία. Αλλά η πίστη μας έχει να δείξει στον κόσμο και ένα άλλο είδος ηρώων· ανθρώπους χωρίς ηρωϊσμούς αλλά ηρωϊκούς, που δίνουν μια καινούργια διάσταση στην έννοια του ήρωα, τη διάσταση του Πνεύματος. Αυτοί δεν φορούν λεοντή ούτε εξολοθρεύουν δράκοντες, δεν εξεγείρουν επαναστάσεις ούτε πετούν στο διάστημα. Είναι ταπεινοί κι ασήμαντοι για τον κόσμο, αλλά προσφέρουν σ’ αυτόν το πιο σπουδαίο έργο κάνοντας τη μεγαλύτερη θυσία: αφανίζουν τον εαυτόν τους στη διακονία του λόγου του Θεού, για τη σωτηρία των ανθρώπων.

Ερμηνεία και παρερμηνεία προφητειών

 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=15981

Διεθνής Μήνυση για το Σκάνδαλο του Κορωνοϊού από Γερμανούς Δικηγόρους: Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας.


  Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἔχω ἰδεῖ τό σημαντικώτατον αὐτό βίντεο καί νομίζω ὅτι εἶναι ἴσως ἡ πληρεστέρα καί ἡ τελειοτέρα ἀνάλυσις καί παρουσίασις τῆς ἀπάτης τοῦ κορονοϊοῦ πού ἔχω ἰδεῖ μέχρι τώρα. Πρέπει νά τό ἰδοῦν ὅλοι. Δέν ἀναμένω νά ἔχῃ τύχην αὐτή ἡ μήνυσις, διότι οἱ Σιωνισταί, πού εἶναι ὄπισθεν τῆς τρομερᾶς αὐτῆς ἀπάτης, ἔχουν παντοῦ τούς ἀνθρώπους των, ἀλλά νομίζω ὅτι πολύ καλῶς ἔγινε.

-------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 20 Οκτωβρίου 2020 - 11:15 π.μ.: «Πώς είστε τόσο σίγουροι ώστε μονόπλευρα να στηρίζετε μόνο την μία άποψη? Αυτοί οι αλλοδαποί και αλλοθρησκοι ή άθεοι δικηγόροι ξαφνικά έγιναν οι καλοί επειδή βολεύεται ο διαχειριστής και ο κ. Χατζηνικολαου!?»

«Ὑποκριταί, τὸ μὲν πρὸσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» (Ματ. 16:3). Ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία καί ἀλλοίμονον εἰς ὅσους δέν δύνανται νά τήν διακρίνουν, ὁπότε ὑποστηρίζουν καί τήν ἀντίθετον (δηλαδή τοῦ Σατανᾶ) «ἄποψιν»! Σήμερον εἶναι τόσον φανερά «τά σημεῖα τῶν καιρῶν» πού βοοῦν ὅτι ἐπιβάλλεται σταδιακῶς ἡ βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου, ὥστε ὅσοι ἐθελοτυφλοῦν καί συμπλέουν μέ τούς προδρόμους τοῦ Ἀντιχρίστου πού «κυβερνοῦν» ἤ παριστάνουν τούς ἐκκλησιαστικούς ταγούς, χλευάζοντες μάλιστα ὅσους προβάλλουν κάποιαν ἀντίστασιν σ' αὐτές τίς δυνάμεις τοῦ Διαβόλου, ἔχουν κάνει τήν ἐπιλογήν των: εἶναι φίλοι τοῦ Διαβόλου! Ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως, ἔκπληκτοι θά ἰδοῦν Παπικούς, Προτεστάντας κ.ἄ. πού ἠγωνίσθησαν ἐν ζωῇ μέ θέρμην ὑπέρ τοῦ Δικαίου νά εἶναι εἰς πολύ καλυτέραν θέσιν ἀπό κάποιους «ὀρθοδόξους» πού «ἀγαλλομένῳ ποδί» συνέπλευσαν μέ τόν Διάβολον!

Έκπτωση Θεσμών -- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

«οι προπαγανδισταί είναι οι μηχανικοί των ανθρωπίνων ψυχών»-Στάλιν

Είναι πρόδηλο ότι βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκης αντιλήψεως της έννοιας της Δημοκρατίας μας, ως επιδερμική οχλοκρατία, δια της στρεβλωτικής πρακτικής του δημαγωγικού λαϊκισμού και συνάμα της συνειδητής εκπτώσεως των Θεσμών, υπό της Πολιτείας, η οποία αφεαυτής, υπολαμβάνει συλλήβδην τους θεσμούς, ως εργαλεία-στυγνές θεραπαινίδες-μηχανισμούς προς, κατά περίσταση και κατά το δοκούν,  χειραγώγηση, της πνευματικά ευνουχισμένης μάζας, η οποία γαυριά δια «άρτον και θεάματα» κατά το προσφυώς λεγόμενο δια «νωπό-φρέσκο αίμα».

Τη Κ΄ (20η) Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος ΑΡΤΕΜΙΟΥ.

Αρτέμιος, ο μέγας και ένδοξος Μάρτυς του Χριστού, ήτο κατά τας ημέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, παρά του οποίου κατεστάθη δουξ και αυγουστάλιος ήτοι μοκρός Αύγουστος (ηγεμών) της Αλεξανδρείας και πάσης της Αιγύπτου εν έτει τλ΄ (330), ετιμάτο δε μεγάλως και από τους υιούς και διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτός όμως απηρνήθη πάσαν απόλαυσιν και υπέμεινε δια τον Χριστόν διάφορα κολαστήρια, και τώρα αγάλλεται μετ’ αυτού αιώνια. Ακούσατε όμως απ’ αρχής το Μαρτύριον αυτού, δια να λάβητε μεγάλην ωφέλειαν.

Συνταγματικός Πατριωτισμός -- Χαράλαμπος Β Κατασιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο πατριωτισμός συνιστά τον ρυθμιστικό παράγοντα, δια την προστασία του Συντάγματος, κατά την ακροτελεύτια διάταξη, κατ’ άρθρο 120 παράγραφος 4, δια της οποίας, παρέχεται εις τον πολίτη, χάριν της φιλοπατρίας του, η καθοιονδήποτε πρόσφορο και ικανό τρόπο, θεμιτό η αθέμιτο η προάσπιση του Συντάγματος εναντίον οιουδήποτε επίβουλου τρίτου ο οποίος επιχειρεί δια της βίας και δη πραξικοπηματικά να το καταλύσει.

Πρόκειται δια μία υποχρέωση οιουδήποτε Έλληνα πολίτη, ο οποίος οφείλει αφοσίωση εις την πατρίδα και την Δημοκρατία τηρώντας απαρεγκλίτως την πιστή τήρηση των νόμων που συμφωνούν με το Σύνταγμα, κατά την παράγραφο 2 του ως άνω μνησθέντος άρθρου 120.

------------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Η υπερδιάδοση όλα αυτά τα έτη των "προφητειών" πάσης φύσεως οδήγησε σήμερα που οι Τούρκοι αγγίζουν τα 6μιλια πλέον σε σχετική σιγή σε σχέση με παλαιότερα.... Όλο αυτό το "το είπε και ο Παΐσιος ότι θα..."  κούρασε τον λαό και είναι πλέον εμφανές.. Υπάρχουν δε και τόσα υποτιθέμενα ως λεχθέντα από τον πατέρα Παΐσιο που τί να πεί κανείς, εκτός βέβαια του ότι τελεί υπό αμφισβήτηση και το ίδιο το προορατικό του χάρισμα δεδομένης της σιγής του για τον Π. Βαρθολομαίο... Ακόμα και οι σοβαρές και αληθινές πλέον προφητείες δεν εξετάζονται από το λαό συνέπεια αυτού του κορεσμού αλλά και της υπερεπικράτησης των οικουμενιστών σχεδόν παντού... Ίσως αυτό να ήταν και το σχέδιο...

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…» -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΤΟ ΘΕΜΑ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τους συνειδητούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἀπό τους κληρικούς  ἐνημέρωση και καθοδήγηση. Ὅμως περισσεύει ἡ σιωπή ἀπό καιροσκοπισμό και δειλία. Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού δημοσίως ἐπικρίνουν τους Οἰκουμενιστάς και διατυπώνουν τη γνώμη τους ἐλεύθερα. Και αὐτό εἶναι πολύ ἀνησυχητικό φαινόμενο, γιατί ἀποκαλύπτει ὅτι δεν ὑπάρχει ἱερός ζῆλος και παρρησία. Δέν ὑπάρχει πνεῦμα ὁμολογίας και ὑπεράσπισης τῆς πίστεώς μας. Ὡστόσο, δεν μᾶς λείπουν τά κείμενα, πού ἐπισημαίνουν τις αἱρετικές διδασκαλίες τῶν παπικῶν και τῶν προτεσταντῶν. Ἔχουμε θεολόγους, ἀλλά δεν ἔχουμε ὁμολογητές. Το πρόβλημα δεν εἶναι στην ἐπισήμανση τῶν διαφορῶν με τους ἑτεροδόξους, ἀλλά στήν κριτική πού πρέπει στους δικούς μας ὀρθοδόξους οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ἀναπτύσσουν ἐνοχλητικές πρωτοβουλίες και ἐξισώνουν την πίστη μας με ἐκείνη τῶν αἱρετικῶν. Αὐτούς τους οἰκουμενιστές ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς οἱ σοφοί θεολόγοι μας να τους κρίνουν καί να τους ἀπομονώσουν. Και αὐτό συμβαίνει γιατί εἶναι οἱ μεγαλόσχημοι τῆς Ἐκκλησίας και δεν θέλουν να ἔλθουν σε ἀντίθεση μαζί τους. Δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν και τους πατριαρχικούς κύκλους, παρόλο πού διαφωνοῦν. Ἔτσι κυλάει ὁ χρόνος με συμβιβασμούς, ἰδιωτικούς ψιθύρους και σιωπή. Τά ἐπιχειρήματά τους εἶναι παιδαριώδη. Ἔχουν ὡς κανόνα τους το «Ναι μέν, ἀλλἀ…», πού σημαίνει τελικά ὄχι στη δημόσια ἀντίδραση, ὄχι στη δυναμική διαφωνία, ὄχι στην ἄρνηση τῶν διαφόρων προκλητικῶν ἐκδηλώσεων. Καί ὅλα αὐτά, γιατί τους περισσεύει ἡ διάκριση και ἡ κατά Θεόν σοφία… Ἡ τακτική πού περιγράφω εἶναι προσφιλής και σε ἀρκετούς ἁγιορεῖτες πατέρες και σε σχεδόν ὅλους τους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι ὁ δόλιος Οἰκουμενισμός ἐξαπλώνεται παντοῦ και το ὀρθόδοξο κριτήριο ἀμβλύνεται. Σε λίγο οἱ ἀνυποψίαστοι χριστιανοί μας θα πάθουν πλήρη σύγχυση και θά ἀποδέχονται τον Πάπα ὅπως και τον Πατριάρχη, και τους καρδινάλιους ὅπως και τους μητροπολίτες!     

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ -- ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ(11-10-20) - π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=10&t=15980&mobile=on