Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ ὁμιλία του στοὺς ψαλμοὺς λέει:

«Ἐὰν ζμεν μ τν σκέψιν μας συνεχς πρς τ μέλλοντα κενα

κα σκεπτώμεθα τν βασιλείαν τν ορανν, τν θανασίαν, τν αώνιαν

ζωήν, τν συναναστροφν μ τος γγέλους, τν πικοινωνίαν μ τν Χρι-

στόν, τν θάνατον κείνην δόξαν, τν ζωήν, πο εναι πηλλαγμένη π

κάθε δύνην καί,ἐὰν ναλογιζώμεθα τι τ δάκρυα κα ο νειδισμο κα

ο βρεις κα θάνατος κα α λύπαι κα ,τιδήποτε λλο τς παρούσης

ζως εναι λυπηρν κα ηδιαστικόν, λα ατ ξαφανίζονται, γκαθίστα-

ται δ ες τν θέσιν ατν ερήνη, πραότης, πιείκεια, γάπη, χα-

ρά, δόξα, τιμή, λαμπρότης κα λα τ λλα σα οτε λόγος θ

μπορέση ν παραστήση».

Εκκλησιαστικά νέα,

Κέντρο αμέσου βοηθείας και ψυχολογικής συμπαραστάσεως δημιουργεί η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς με σκοπό την πνευματική και ηθική στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη . Το Κέντρο θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως με δέκα γραμμές βοηθείας 2130240731-40 με χρέωση μιας αστικής μονάδος ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. Στις γραμμές θα απαντούν εθελοντές ειδικοί επιστήμονες που θα στηρίζουν τους εμπερίστατους συνανθρώπους μας.

 
Η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς επιθυμώντας να συμπαρασταθεί στον ιερό θεσμό της οικογένειας, έχει ιδρύσει Κέντρα Γάμου και Οικογένειας και Σχολές Γονέων που λειτουργούν σε εννέα Ιερούς Ναούς. Ειδικότερα, η Μητρόπολη, σε μια προσπάθεια αμέσου και διαρκούς φροντίδας για την οικογένεια, την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, και τα προβλήματα των εφήβων, προχώρησε στην ίδρυση Σταθμού Βοηθείας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Σκοπός της προσπάθειας είναι η πνευματική στήριξη και καθοδήγηση στα προβλήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς του Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας  για να κλείσουν συνάντηση με ειδικούς στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος.

 Η Δωροέκθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργεί κάθε χρόνο αυτήν την εποχή με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού της έργου. Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχουν επαγγελματίες, έμποροι αλλά και ιδιώτες προσφέροντας καινούργια είδη τα οποία στη συνέχεια πωλούνται και τα έσοδα ενισχύουν το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00πμ έως τη μία μετά το μεσημέρι.

I.M.Πειραιώς.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Καρπός όλης της δραστηριότητος του ανθρώπου ήτο να υφανθή εξ ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους εν σώμα:  «το σώμα του θανάτου». Και κάθε άνθρωπος κατέστη σύσσωμος αυτού του σώματος του θανάτου. Και τι κρύπτεται μέσα εις αυτό το σώμα του θανάτου; --Δυσωδία, σήψις, σκώληκες… «Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος! Τις με ρύσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7, 24). Ουδείς, ουδείς πλην του Θεανθρώπου. Διότι ο Θεάνθρωπος Χριστός, νικήσας τον θάνατον δια της αναστάσεως, κατέλυσε «το σώμα του θανάτου» ως οντολογικήν πραγματικότητα (πρβλ. Αποκ. 20, 14, 10), ελύτρωσε το ανθρώπινον γένος εκ του θανάτου, του εχάρισε την αιωνίαν Ζωήν, την αιωνίαν Αλήθειαν, την αιωνίαν Αγάπην, την αιωνίαν Δικαιοσύνην, την αιωνίαν Χαράν και όλα τα άλλα αιώνια Θεία Αγαθά, τα οποία μόνον ο Θεός της Αγάπης και της Φιλανθρωπίας δύναται να χαρίση. Και ούτως έλυσεν όλον το πρόβλημα του ανθρώπου, ολόκληρον το παμπρόβλημα του ανθρώπου. Πράγματι, αφ΄ ότου ο Θεός έγινεν άνθρωπος, εφανερώθη ως Θεάνθρωπος και δια του σώματός Του—της Εκκλησίας—παρέμεινεν ως Θεάνθρωπος εις τον επίγειον κόσμον, έγινεν Αυτός άπαξ δια παντός η υψίστη παναξία και το υπέρτατον κριτήριον του ανθρωπίνου γένους, Αυτός ο Μόνος Αληθινός Θεός και ο Μόνος Αληθινός Άνθρωπος, ο Μόνος Τέλειος Θεός και ο Μόνος Τέλειος Άνθρωπος. Ως τοιούτος, Αυτός είναι η μόνη υψίστη παναξία και το μόνον έσχατον κριτήριον αυτού του ανθρώπου εις την ψυχοσωματικήν του οντότητα και την θεανθρωπίνην του δυνατότητα και παντός ό,τι είναι ανθρώπινον και του ανθρώπου. Μόνον εν τω Θεανθρώπω είδεν ο άνθρωπος δια πρώτην φοράν τον εαυτόν του τέλειον και αιώνιον. Και εγνώρισε τον εαυτόν του εις όλας τας διαστάσεις του. Εντεύθεν η νέα αξιολογική και γνωσιολογική καθολική αρχή του ανθρωπίνου γένους:  «μ έ τ ρ ο ν  π ά ν τ ω ν  ο  Θ ε ά ν θ ρ ω π ο ς». αλλά το «μέτρον πάντων άνθρωπος» εξακολουθεί να βασιλεύη και να κυριαρχή, ως επί το πλείστον ferro ignique, εις τον ειδωλολατρικόν και πολυθεϊστικόν εξωχριστιανικόν κόσμον. Δια τούτο ο θεοσοφώτατος γνώστης του ανθρώπου και του Θεανθρώπου, ο Απόστολος Παύλος, συνοψίζει όλας τας φιλοσοφίας του ανθρωπίνου γένους εις δύο:  εις την φιλοσοφίαν κατ΄ άνθρωπον και εις την φιλοσοφίαν κατά Θεάνθρωπον (Κολ. 2, 8). 
 Συνεχίζεται.   

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης


Συμφώνως προς τας Πράξεις των Αποστόλων ο Χριστός είπεν εις τους μαθητάς Του προ της Αναλήψεώς Του, ότι μετ' ολίγον θα εβαπτίζοντο εν Αγίω Πνεύματι. Κατά την Πεντηκοστήν "ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ' ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος, Αγίου, και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι".  Εν όψει της συνδέσεως του Ιωάννου περί της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος με την επανεμφάνισιν του Χριστού εις τους μαθητάς Του, καθώς είδαμε, και τας πραγματικάς εμφανίσεις του Χριστού μετά την Πεντηκοστήν, π.χ. εις τον Στέφανον (Πράξ. 7, 55-56) και εις τον Παύλον (Πράξ. 9,3 κ. ε. 22,6 κ. ε. 17 κ. ε.) υπάρχει κάποια βάσις να δεχθώμεν την δυνατότητα ή ακόμη και την πιθανότητα ότι το χωρίον των Πράξεων 1,11 θα ημπορούσε να ληφθή ως εκπληρούμενον δια του χωρίου των Πράξεων 2, 1 κ.ε. Καθ' όν χρόνον ο Χριστός ανελαμβάνετο "ιδού δύο άνδρες παρειστήκεισαν αυτοίς εν εσθήτι λευκή" λέγοντας εις τους Αποστόλους ότι ο Χριστός "ελεύσεται, όν τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν".
Εν πάση περιπτώσει, το "λαλείν ετέραις γλώσσαις" και το "αποφθέγγεσθαι" δεν πρέπει να συγχέωνται. Το "αποφθέγγεσθαι" εις το χωρίον των Πράξεων 2,4 σημαίνει "προφητεύειν", καθώς είναι σαφές από όλην την ομιλίαν του Αποστόλου Πέτρου εις το χωρίον των Πράξεων 2,14 κ. ε. Κάποιος λαμβάνει πρώτα το χάρισμα της γλωσσολαλίας εις την καρδίαν και έπειτα εμπνέεται εις το μυαλό να κατανοή τους προφήτας και τον Χριστόν, με σκοπόν να προφητεύη. Αυταί αι διακρίσεις είναι καθαραί εις τον Απόστολον Παύλον και θα ήτο απίθανον να μην ήτο ο Λουκάς έμπειρος με αυτάς. Άπαξ ο άνθρωπος λάβη την δωρεάν της γλωσσολαλίας, τότε το Πνεύμα ημπορεί ή όχι να δημιουργήση τοιαύτας καταστάσεις, καθώς εις το χωρίον των Πράξεων 2, 6-13.

Συνεχίζεται.