Καναδοί ἐπιστήμονες: Κάναμε ἕνα τεράστιο λάθος

Ὅπως διαβάζουμε στό grivas.info (4.6.2021) Καναδοί ἐπιστήμονες μέ κρατική ἐπιχορήγηση ἔκαναν μελέτες γιά τόν κορωνοϊό. Νά τί δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν ἐρευνητῶν Byram Bridle, ἰολόγος, ἀνοσολόγος καί ἀναπληρωτής καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τοῦ Guelph τοῦ Ὀντάριο: «Κάναμε ἕνα τεράστιο λάθος. Δέν τό συνειδητοποιήσαμε μέχρι τώρα. Πιστεύαμε ὅτι ἡ πρωτεΐνη spike [=ἀκίδα] ἦταν ἕνα μεγάλο ἀντιγόνο-στόχος. Δέν ξέραμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ πρωτεΐνη τῆς ἀκίδας ἦταν μιά παθογόνος πρωτεΐνη, μιά τοξίνη. Ἔτσι, ἐμβολιάζοντας ἀνθρώπους, τούς ἐμβολιάζουμε κατά λάθος μέ μιά τοξίνη».

 "Παρακαταθήκη"  AP. 138

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ '21 --- ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


 

Η Ιστορία μας δεν θα πρέπει να γίνει θύμα του εθνομηδενισμού -- Του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού

Το αίτημα «να ξαναγραφεί η Ιστορία» κυριαρχεί από ετών σε κύκλους διανοουμένων και πολιτικών με αφορμή τα πολιτικά προβλήματα της χώρας με τους γείτονές της. Αυτό σημαίνει την εισαγωγή, μέσα από την εκπαίδευση, μιας κολοβωμένης Ιστορίας για την επίτευξη πολιτικών σκοπιμοτήτων. Με την επιλεκτική στάση απέναντι στις πηγές επιτυγχάνεται η σκόπιμη αναπαραγωγή θέσεων που ευνοούν και προωθούν εθνομηδενιστικούς στόχους.

Τη σκέψη των επιβουλευομένων την Ιστορία μας, αλλά και των ιστοριογράφων συνεργατών τους κατευθύνει ένα πνεύμα «ειρηνισμού», που υποστασιώνει την άποψη ότι αρκούν η απάλειψη των διαιρούντων και ο τονισμός των ενούντων για να αρθεί το «μεσότειχον» (Εφ., 2, 14) μεταξύ εθνών που βρίσκονται σε διάλογο για την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις τους. Η μέθοδος δε αυτή της προβολής των ενούντων και της αποσιώπησης των διαιρούντων εφαρμόζεται και στον Οικουμενισμό, στον διαχριστιανικό διάλογο. Λίγοι όμως μπορούν να κατανοήσουν ότι και στις δύο πλευρές του Οικουμενισμού, Πολιτικού και Θρησκευτικού, το επιδιωκόμενο είναι η εξυπηρέτηση των στόχων και των σχεδίων της αληθινής Υπερδύναμης και της πλανητικής πολιτικής της.

Προωθούν την απαγόρευση εισόδου των ανεμβολίαστων στους Ι.Ναούς

 

Σχολιάζοντας  τίς τρέχουσες ἐξελίξεις: τά νέα κατορθώματα τοῦ δυστοπικοῦ καθεστῶτος, τόν διωγμό τῶν ὑγειονομικῶν, τήν Ἀμάλ καί τά ἀφγανοπακιστανικά στίφη (τήν ὥρα πού ἡ ὀρθόδοξη πίστη συνεχίζει νά διώκεται), τίς νέες ντροπές τῶν ἐπισκόπων μας, πού ἀπό ποιμένες ἔχουν καταντήσει καθεστωτικά δεκανίκια καί ντίλερς ἐμβολίων. Ὁλόκληρη ἡ 15λεπτη συζήτηση ἐδῶ:

Τη ΙΑ΄ (11η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ του μαγείρου.

Ευφρόσυνος ο Όσιος πατήρ ημών εγεννήθη από αγροίκους γονείς και επομένως ανατραφείς με ιδιωτικήν και απαίδευτον ανατροφήν, ύστερον εισήλθεν εις Μοναστήριον και ενδυθείς το άγιον Σχήμα έγινεν υπηρέτης των Μοναχών. Επειδή δε κατεγίνετο πάντοτε εις το ναγειρείον ως αγροίκος, κατεφρονείτο από όλους τους Μοναχούς και περιεπαίζετο· πλην υπέφερεν ο μακάριος όλας τας καταφρονήσεις με γενναιότητα καρδίας και σύνεσιν και ησυχίαν του λογισμού, χωρίς να ταράττεται δι’ όλου. Διότι, αν και ήτο ιδιώτης κατά τον λόγον, όμως δεν ήτο ιδιώτης κατά την γνώσιν, καθώς τούτο θα αποδείξη καθαρώτατα αυτό το οποίον θέλομεν τώρα αμέσως αναφέρει εν συνεχεία. Εις το Μοναστήριον εκείνο, όπου ευρίσκετο ο αοίδιμος ούτος Ευφρόσυνος, ήτο και εις Ιερεύς φίλος του Θεού, όστις παρεκάλει προθύμως να φανερώση εις αυτόν ο Θεός τα αγαθά, τα οποία μέλλουν να απολαύσουν οι αγαπώντες αυτόν. Μίαν νύκτα λοιπόν, κοιμωμένου του Ιερέως, εφάνη εις τον ύπνον του, ότι ευρέθη εντός κήπου τινός και έβλεπε τα εκεί ευρισκόμενα πανευφρόσυνα αγαθά με θάμβος και έκστασιν· εκεί δε είδε και τον ανωτέρω μάγειρον του Μοναστηρίου Ευφρόσυνον, όστις ίστατο εις το μέσον του κήπου, και απελάμβανε τα διάφορα αγαθά εκείνα.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ, από τον ΚΒ´ Λόγον του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου:

«Το να αποκτήση κανείς την ταπείνωση, συναντά πολλά εμπόδια, που τον εμποδίζουν, ενώ για την πίστη δεν μας εμποδίζει τίποτε να την βρούμε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα να βρούμε την πίστη, αμέσως χωρίς κανέναν κόπο την βρίσκουμε, αφού είναι δώρον του Θεού και προσόν φυσικόν, μολονότι υπόκειται στο αυτεξούσιον της προαιρέσεώς μας». 

Η Τουρκία θα ζητήσει να θυσιαστεί η Ελλάδα, προκειμένου να κάνει τη δουλειά στο Αφγανιστάν - Ιωάννης Μάζης


 

Δὲν πρέπει νὰ ἀγνοήσουμε τὰ προβλήματα, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει στὴ Χώρα μας οἱ μετανάστες. Αὐτὰ εἶναι:

— Ἡ ἐνίσχυση τοῦ προβλήματος τῆς ἀνεργίας γιὰ τοὺς ντόπιους, ἀφοῦ οἱ συγκεκριμένοι πληθυσμοὶ ἀποτελοῦν φτηνὴ ἐργατικὴ δύναμη. 

— Ἡ ἔξαρση τῶν φαινομένων κοινωνικῆς παθογένειας π.χ. βία καὶ ἐγκληματικότητα, κλῖμα καχυποψίας χαλάρωση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. 
— Ἡ ἑτερογένεια τοῦ πληθυσμοῦ, ἀδυναμία οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας.
 
— Ἡ ὑπονόμευση τῆς ὀρθῆς καὶ εὔρυθμης λειτουργίας τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν θεσμῶν.
 
— Κυρίως ὅμως καὶ κατεξοχήν, ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς ἐθνολογικῆς ἀλλοίωσης τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκρηξη τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ.
 
Ἀλήθεια πῶς μποροῦμε νὰ κοιμόμαστε ἥσυχοι, ὅταν οἱ κατὰ καιροὺς δηλώσεις τῶν διαφόρων μουσουλμάνων ἡγετῶν εἶναι τόσο δηκτικὲς καὶ
 προκλητικές; Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Τουρκίας Τ. Ὀζάλ, ποὺ διαλαλοῦσε τὴν ὀθωμανικὴ δόξα, εἶχε πεῖ: «Θὰ ἐξισλαμίσουμε τὴν Εὐρώπη…». Καὶ κάποτε ἄλλοτε: «Δὲν λησμονοῦμε ὅτι ἡ προέλαση τῶν Τούρκων σταμάτησε μπροστὰ στὴ Βιέννη». 

Στόν Καναδᾶν τοῦ 2021 συμβαίνουν αὐτά!

 Η εικόνα συγκλονίζει! Οι σκοταδιστές δεν έχουν πλέον φραγμούς! Πετάνε έξω όσους λένε όχι στην επιβολή του εμβολίου…

Η Dr. Julie Ponesse, Καθηγήτρια Ηθικής, στο Πανεπιστήμιο Huron του Δυτικού Οντάριο στον Καναδά, ξεσπά σε ένα συγκλονιστικό βίντεο, εν αναμονή της απόλυσης επειδή επέλεξε να μην κάνει το εμβόλιο για τον Covid-19.

Επικαλούμενη τον φιλόσοφο Σωκράτη, τον Μεγάλο Ταξιδευτή της Αλήθειας, στρέφεται ενάντια στην επιβολή εμβολίου, καταγγέλλοντας την λογική του «εξαναγκασμού των ανθρώπων σε ιατρικές διαδικασίες».

Διδάσκει ένα τελευταίο μάθημα ΗΘΙΚΗΣ στους φοιτητές της! Στο τέλος μάλιστα δεν αντέχει και βάζει τα κλάματα!

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Είμαι καθηγήτρια ηθικής στο κολέγιο του πανεπιστημίου Ηuron του Δυτικού Οντάριο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του Καναδά!

Σήμερα θα σας διδάξω ένα σύντομο μάθημα, σχετικά με την καθολικά αποδεκτή ηθική του εξαναγκασμού των ανθρώπων σε ιατρικές διαδικασίες.

Θα είμαι το παράδειγμα.

Ο εργοδότης μου μόλις έδωσε εντολή ότι θα πρέπει να κάνω εμβόλιο για τον covid19.

Εάν θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι στη δουλειά μου ως  καθηγήτρια πρέπει να κάνω αυτό το εμβόλιο !

Έχω διδακτορικό στην ηθική και αρχαία φιλοσοφία και είμαι εδώ για να σας πω ότι, είναι ηθικά λανθασμένο να εξαναγκάζετε κάποιον να κάνει το εμβόλιο. Εάν συμβεί σε εσένα, δεν χρειάζεται να το κάνεις.

Εάν δεν θέλετε το εμβόλιο του κόβιντ μην το κάνετε. Τέλος της συζήτησης! Είναι δική σου υπόθεση.

Αλλά αυτή δεν είναι η προσέγγιση του Πανεπιστημίου του Δυτικού Οντάριο, – το οποίο ξαφνικά απαίτησε να εμβολιαστώ αμέσως ή, να μην παρουσιαστώ για δουλειά.

Έτσι λοιπόν, με το σχολικό έτος να ξεκινά σε λίγες μέρες αντιμετωπίζω επικείμενη απόλυση μετά από 20 χρόνια στη δουλειά, γιατί δεν θα υποταχθώ στην χορήγηση ενός πειραματικού εμβολίου μέσα στο σώμα μου. Έκανα πολλά εμβόλια στην ζωή μου, αλλά δεν αναγκάστηκα ποτέ να κάνω ένα!!

Ήταν πάντα η επιλογή μου !

Σαν καθηγήτρια δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω ειδήσεις για να μάθω αν τα εμβόλια του κόβιντ είναι ασφαλή.

Διαβάζω ιατρικά περιοδικά και συμβουλεύομαι τους συναδέλφους μου που είναι καθηγητές επιστήμης και ιατρικής.

Έχω μάθει από γιατρούς ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με το πόσο ασφαλή είναι πραγματικά αυτά τα εμβόλια. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το πόσο καλά λειτουργούν

Κανείς δεν υπόσχεται ότι δεν θα κολλήσω κόνβιντ, ή δεν θα μεταδώσω τον covid, αν κάνω το εμβόλιο.

Έχω προσληφθεί να διδάξω στους φοιτητές μου ότι είναι ηθικά λάθος να επιβάλλεται μια πειραματική ιατρική διαδικασία ως προϋπόθεση απασχόλησης.

Αυτό είναι το πρώτο και πιθανώς το τελευταίο μου μάθημα της χρονιάς.

Ηθική 101,- στο πνεύμα του Σωκράτη που εκτελέστηκε για το ότι έκανε ερωτήσεις (σ.σ. αποκαλύπτοντας την Αλήθεια) αυτό το μάθημα θα αποτελείται μόνο από μία ερώτηση!

Η απάντηση είναι πολλαπλής επιλογής. Παρακαλώ ακούστε προσεκτικά!»

Δείτε στο βίντεο την συνέχεια!

----------------------------

Σχόλιον Δημητρίου Χατζηνικολάου:

Ὅσοι ἔχουν ἀκόμη σώας τάς φρένας ἀξίζει νά δοῦν αὐτό τό βίντεο, ὅπου ἡ λογική ἀνατρέπει τήν παράνοιαν, ἡ ἠθική ἐξευτελίζει τήν ἀνηθικότητα, ἡ σοβαρότης ἐκθέτει τήν γελοιότητα, ἡ ἐντιμότης στέλνει στά τάρταρα τήν ἀνεντιμότητα καί ἐγκληματικότητα τῶν κρατούντων καί τῶν χειροκροτητῶν τους. Τό βίντεο εἶναι ἰδιαιτέρως χρήσιμον γιά τούς «πανεπιστημιακούς δασκάλους».


Menodora, Metrodora, & Nymphodora the Martyrs

These Martyrs, sisters according to the flesh, were from Bithynia. They lived in virginity on a mountain near the Pythian hot springs of Bithynia, devoting themselves to asceticism and prayer. Betrayed to the local governor, Fronto, they were subjected to frightful tortures, and so gave up their holy souls into the hands of God. They contested for the Faith during the reign of Maximian, in the year 304.